Rente ved overskridelse af 3-dagesfristen i PAL § 23, stk. 1

Hvis PAL-skattebeløb efter PAL § 23, stk. 1, ikke er betalt indenfor 3-dagesfristen henholdsvis 1-månedsfristen, skal beløbet forrentes fra fristens udløb til betaling sker.

PAL-skattebeløbet kan dog kun forrentes til fristen nævnt i PAL § 23, stk. 2.

For pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, forrentes skattebeløbet frem til den 22 . januar efter indkomstårets udløb. For øvrige forsikringsselskaber med videre forrentes skattebeløbet frem til 31. maj efter indkomstårets udløb.

Renten svarer til renten efter PAL § 27, stk. 5, 6. pkt., xsom for indkomståret 2019 er beregnet til 2,7 pct. Se SKM2018.608.SKTSTx

Morarente ved overskridelse af fristen i PAL § 23, stk. 2

Hvis PAL-skattebeløbet ikke er indbetalt henholdsvis den 22. januar efter indkomstårets udløb for pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde og den 31. maj efter indkomstårets udløb for øvrige pensionsinstitutter skal der betales renter fra de nævnte datoer til betaling sker efter PAL § 28. Se PAL § 23, stk. 3, 3. pkt.  

Se også

Se også afsnit C.G.4.3 om morarenter.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter