Indhold

Dette afsnit beskriver regler for at opgøre og betale PAL-skat i forbindelse med skattepligtens ophør for skattepligtige institutioner, jf. PAL § 1, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Renteberegning (PAL § 24, stk. 2).
  • Indeholdelse for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1

Regel

Når skattepligten for de skattepligtige, der er nævnt i PAL § 1, stk. 2, ophører, skal pensionsinstituttet sende endelig opgørelse til Skattestyrelsen af

  • beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf samt
  • PAL-skatten for det løbende indkomstår og for indkomståret før, hvis der ikke er indgivet endelig opgørelse for dette.  

Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen til Skattestyrelsen, Nykøbingsvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. Pensionsinstituttet skal betale skyldige skattebeløb med tillæg af eventuelle renter efter PAL § 24, stk. 2 samtidig med at det sender opgørelserne til Skattestyrelsen.  

Indberetning og betaling skal ske i danske kroner.

Ved den endelige opgørelse af beskatningsgrundlaget anses aktiver og passiver for afstået på tidspunktet for skattepligtens ophør for et beløb svarende til handelsværdien på ophørstidspunktet.

Frist

Pensionsinstituttet skal sende opgørelsen senest 3 måneder efter ophør af skattepligt.

Renteberegning (PAL § 24, stk. 2)

Af den beregnede endelige PAL-skat for indkomståret før beregnes der renter fra den 20. februar i det løbende indkomstår, til betaling sker. Renten vedrørende overskydende skattebeløb svarer til den rente, der er nævnt i PAL § 27, stk. 5, 4. pkt., og renten vedrørende skyldige skattebeløb svarer til renten i PAL § 27, stk. 5, 6. pkt. for det løbende indkomstår. For 2019 er renten vedrørende overskydende skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 6, 4. pkt. beregnet til -0,5 pct. BEMÆRK at renten er negativ. xFor 2019 er renten vedrørende skyldige skattebeløb, jf. PAL § 27, stk. 5, 6. pkt. beregnet til 2,7 pct. Se SKM2018.608.SKTSTx.

  

Betaler pensionsinstituttet skatten for sent, skal pensionsinstituttet dog kun beregne renten til den sidste rettidige indbetalingsdag. Bliver PAL-skatten betalt rettidigt for det løbende indkomstår beregnes der ikke renter. Hvis pensionsinstituttet  ikke betaler PAL-skatten inden udløbet af 3-månedersfristen, skal der beregnes renter efter PAL § 28 til betaling sker.

Se også

  • C.G.4.2 om kontrol og ændring af opgørelsen
  • C.G.4.3 om renter efter PAL § 28.

Indeholdelse af skat for pensionsordninger omfattet af PAL § 1, stk. 1 (PAL § 24, stk. 3)

Regel

Ovenstående finder tilsvarende anvendelse for skat, som skattepligtige institutioner der ophører, indeholder for pensionsordninger efter PAL § 1, stk. 1. Se PAL § 24, stk. 3, som indsat ved lov nr. 398 af 9. maj 2012, § 2, nr. 10.

Baggrund

Efter PAL § 21 skal livsforsikringsselskaber og pensionskasser hvert år senest den 31. maj i året efter indkomståret indgive en samlet opgørelse, der både omfatter institutskatten efter PAL §§ 7 eller 8 og individskatten efter PAL §§ 4 eller 4 a. Efter PAL § 23, stk. 2, som finder tilsvarende anvendelse i situationer omfattet af PAL § 23 a, skal pensionskasser og livsforsikringsselskaber senest den 31. maj i året efter indkomståret indgive en opgørelse over ophævede ordninger og ordninger, hvori den pensionsberettigedes skattepligt er ophørt.

Efter PAL § 24 skal skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 2, indsende en endelig opgørelse, hvis deres egen skattepligt ophører. Den endelige opgørelse skal indsendes senest tre måneder efter ophøret. Den tidligere bestemmelse tog imidlertid ikke højde for, at visse skattepligtige institutioner efter PAL § 1, stk. 2, fra og med indkomståret 2010, også beregnede, opkrævede og indbetalte skatten efter PAL §§ 4 eller 4 a på vegne af deres medlemmer m.v. med skattepligtige ordninger efter PAL § 1, stk. 1 (individskat).

Den tidligere affattelse af PAL § 24 medførte derfor, at en ophørt institution efter PAL § 1, stk. 2, havde forskellige opgørelsesfrister for så vidt angår institutionens egen skat efter PAL §§ 7 eller 8 og medlemmernes m.v. skat på ophævede ordninger efter PAL § 23, stk. 2, og medlemmernes m.v. skat ved ophør af skattepligt efter PAL § 23 a, stk. 2.

Det var administrativt uhensigtsmæssigt både for pensionsbranchen og Skattestyrelsen, at fristreglerne for indgivelse af opgørelser for henholdsvis den ophørende institutions egen skat efter PAL §§ 7 eller 8 og medlemmernes m.v. skat efter PAL §§ 23 og 23 a ikke var sammenfaldende.

Ved lov nr. 398 af 9. maj 2012 blev der derfor indsat i en ny bestemmelse i PAL § 24, stk. 4, således at PAL § 24, stk. 1-2, finder tilsvarende anvendelse for skat, som pensionsinstitutter indeholder for pensionsordninger efter PAL § 1, stk. 1. Det betyder, at alle skatter efter PAL §§ 21, 23 eller 23 a, som en skattepligtig institution indeholder og afregner på vegne af medlemmer m.v. med skattepligtige ordninger efter PAL § 1, stk. 1, også skal indgives senest tre måneder efter institutionens ophør.

Det bemærkes dog, at skat vedrørende pensionsordninger, som er overført efter PBL § 41 fra den ophørende institution til et andet forsikringsselskab m.v., fortsat skal opgøres og indbetales af det modtagende forsikringsselskab m.v., jf. PAL § 23, stk. 4.