Indhold

Dette afsnit beskriver regelgrundlaget for lønindeholdelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Hvornår kan lønindeholdelse foretages?
  • Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?
  • Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse
  • Forholdet til forældelse.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Lønindeholdelse er et tvangsinddrivelsesmiddel på linje med fx udlæg, men modsat udlæg giver lønindeholdelse mulighed for, at RIM kan inddrive i en skyldners kommende A-indkomst.

Det er kun RIM, der kan træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

Lønindeholdelse kan kun iværksættes, når der er udtrykkelig lovhjemmel til det.  Hjemlen til at foretage lønindeholdelse findes i gældsinddrivelsesloven § 10.  Efter bestemmelsen kan krav, der er omfattet af gældsinddrivelsesloven med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger inddrives ved lønindeholdelse. I bilag 1 til gældsinddrivelsesloven, fremgår de fordringstyper, der ikke kan inddrives ved lønindeholdelse

Se afsnit G.A.3.1.2.2, der angiver hvilke fordringstyper, der kan lønindeholdes til dækning af.

Beløbsgrænse på 100 kr.

RIM kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav på mindst 100 kr. inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 15.

Hvornår kan lønindeholdelse foretages?

RIM kan træffe afgørelse om lønindeholdelse, når betalingsfristen er overskredet.

Fordringshaver overdrager fordringer til inddrivelse ved RIM, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3 og § 10, stk. 1 og 2.

Der kan foretages lønindeholdelse, indtil fordringen er forældet.

Selvom der er foretaget udlæg hos skyldneren, kan der samtidig iværksættes lønindeholdelse. Se UfR 1998.542 ØLK.

Herudover skal de almindelige betingelser for foretagelse af lønindeholdelse, i gældsinddrivelsesloven og inddrivelsesbekendtgørelsen, være opfyldt.

Hvad er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse?

RIM træffer afgørelse om lønindeholdelse efter bestemmelsen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 13. Indeholdelsen omfatter udover den misligholdte gæld også renter, omkostninger, gebyrer og udlagte retsafgifter. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Det er RIMs opfattelse, at løbende renter på en fordring, der er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse, også er omfattet af selve afgørelsen om lønindeholdelse, men ikke af de særlige forældelsesregler vedrørende lønindeholdelse.

Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse

RIM opkræver et gebyr på 300 kr. for en afgørelse om lønindeholdelse. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 33.

Forholdet til forældelse

RIM kan træffe afgørelse om lønindeholdelse til dækning af en eller flere fordringer, så længe fordringerne, der ønskes dækket ikke er forældede.

Se nærmere i afsnit G.A.2.4.4.1.2 om afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse.

Se også

SKM2008.495.SKAT der beskriver hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at RIM kan sende et varsel og træffe en afgørelse om lønindeholdelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretskendelser

UfR 1998.542 ØLK

Skyldner gjorde i fogedretten indsigelse mod skattegrundlag for udlæg og lønindeholdelsespålæg. Det tiltrådtes, at der var foretaget udlæg for forfaldne morarenter. Prøvelse af, om skattekravet var ophørt ved modregning, kunne ikke foretages af fogedretten.

På baggrund af afgørelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at der kan iværksættes lønindeholdelse, selvom der også er foretaget udlæg hos skyldneren.

SKM-meddelelser

SKM2008.495.SKAT

I forbindelse med at lønindeholdelse pr. 1. juni 2008 sker over eSkattekortet, gives der ikke længere et pålæg om lønindeholdelse til skyldner. Dette er ensbetydende med, at lønindeholdelse over eSkattekortet ikke længere kan anses for at være forældelsesafbrydende i henhold til forældelseslovens § 18, stk. 4.

På baggrund af meddelelsen er det Gældsstyrelsens opfattelse, at afgørelser om lønindeholdelse over eSkattekortet ikke kan anses for at være forældelsesafbrydende, når disse er foretaget efter 1. juni 2008 og før 1. januar 2009.