Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter registreringsafgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Motorregisteret. Se KØREGL § 2 om køretøjer der skal registreres og forsynes med nummerplader inden ibrugtagning på færdselslovens område. Se også afsnit I.A.5 om "Registrering af køretøjer".

Afgiften betales ved køretøjets første registrering. Se REGAL § 1 og § 1a om hvornår, der skal betales registreringsafgift.

Der betales også afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig forstand er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj.

Der skal eventuelt betales afgift, når et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader, bliver benyttet af en herboende (firmabilordningen mv.).

Et køretøj skal i visse tilfælde afgiftsberigtiges på ny, hvis det efterfølgende bliver op- eller nedvejet. Se afsnit I.A.1.2 "Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler".

Se også afsnit I.A.5.4 "Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil". Afsnittet beskriver reglerne om, hvornår en bruger anses for at have bopæl i Danmark.

Bemærk

Afgørelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer kan udsendes som elektronisk genererede skrivelser uden underskrift og i retlig henseende være sidestillet med et dokument med personlig underskrift.

Lovgrundlag

Reglerne om betaling af afgift af motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 228 af 11. marts 2020 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (REGAL).

I tilknytning til loven er der fastsat yderligere bestemmelser i bl.a.:

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

 Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

385 af 02.06.1999

Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler mv.

964 af 20.12.1999

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Afgift af større genopbygninger efter færdselsskade. Fradrag for brændstoføkonomiske biler

463 af 31.05.2000

Afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne samt justering af regler for campingbiler

342 af 27.05.2002

Afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, lettelser i vurderingsproceduren, nedskrivningsskala for køretøjer 0-1 år

154 af 12.03.2003

Forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler

443 af 10.06.2003

Fradrag for ESP-system og selealarm

1391 af 20.12.2004

Fradrag i afgift for brugte biler og motorcykler

1409 af 21.12.2005

Indførelse af motorankenævn mv.

1416 af 21.12.2005

Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler

 § 3, stk. 2 og § 8, stk. 7.

519 af 07.06.2006

Afgiftsfritagelse for firmabiler mv.

§ 1 og 3a.

541 af 06.06.2007

Omlægning af bilbeskatningen for at mindske  CO2-udledningen mv.

1537 af 19.12.2007

Lov om ændring af registrerings- og vægtafgiftsloven (nedvejning af varebiler)

 § 29

265 af 23.04.2008

Justering af afgiftsberegning for brugte biler mv.)

§ 4, § 7 og § 15 

1337 af 19.12.2008

Afgiftsfritagelse for ledsagebiler mv.

§ 5, stk. 10 

1338 af 19.12.2008

Registreringsafgift af motorcykler, syn ved eksport, opslag i Bilbogen ved eksport mm

§ 7b og § 7c

1341 af 19.12.2008

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (ændringer vedr. motorankenævn)

1342 af 19.12.2008

Udenlandske firmabiler og leasede biler

§ 3a og § 3b

1386 af 21.12.2009

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

§ 6, § 6a og § 6b

545 af 26.05.2010

Fradrag for særligt integrerede barnesæder 

§ 8, stk. 6

623 af 11.06.2010

Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil 

§ 1a, § 4, § 5, § 7b, § 29a og § 29b

1361 af 8.12.2010

Ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing

§§3 a, 3b og 3c

1564 af 21.12.2010

Færdselsskadede køretøjer

§ 7

836 af 01.07.2011

Lovbekendtgørelse af registreringsagiftsloven

399 af 09.05.2012 

Primært redaktionelle ændringer  

§ 2

411 af 11.05.2012

Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag

§ 8 og 10a

481 af 30.05.2012

Hæftelse for registreringsafgift, debitor og kreditorskifte for leasingbiler 

§ 3b og § 19

615 af 07.06.2012

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

924 af
18.09.2012

Fritagelse for el- og brintbiler 

§ 2

1396 af 23.12.2012

Forhøjelse af fradrag ved eksport

§ 7b

221 af 26.02.2013

Lovbekendtgørelse

649 af 12.06.2013

Ny klagestruktur på skatteområdet

789 af 28.06.2013

Midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.

29 af
10.01.2014

Lovbekendtgørelse

1503 af 23.12.2014

Afgiftsfritagelse for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Ophævelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner 

§2, §§6, 6 a og 6 b

1532 af 27.12.2014

Sproglig ændring fra "testbiler" til "testkøretøjer". Ændring af henvisning fra færdselsloven til registreringsloven.

§ 24

1889 af 29.12.2015

Ændring af §§ 2, 3 a, 3 b, 4, 5, 7 b, 8 og 27. Indsat §§ 5 b, 5 c og 5 d.

§ 1

1892 af 29-12-2015

Nedsættelse af registreringsafgiften i § 4 stk. 1, fra 180 pct. til 150 pct.

§ 1

650 af 08-06-2016

Ændringer i § 3 b om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing, samt ændring af §§ 4, 5, 7 b, 7 c, 15 og 27.

§ 1

40 af 11-01-2017

Ændring af skalaknæk i § 4, stk. 1, for beregning af afgift.

§ 1

377 af 18-04-2017

Lovbekendtgørelse

687 af 08-06-2017

Ændringer i §§ 2 og 5 b-5-e vedr. bl.a. eldrevne køretøjer.

§ 1

710 af 08-06-2017

Ændring af § 2 vedr. institutionsbusser.

§ 2

1062 af 07-09-2017

Lovbekendtgørelse

1195 af 14-11-2017

Ændringer som følge af folketingets aftale om "omlægning af bilafgifterne" af 21. september 2017.

§ 1

1130 af 11-09-2018

Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget

§ 11 og § 17

1431-05-12-2018

Afgiftsfritagelse for køretøjer til afprøvning af udstyr, undtagelse for beregning af brændstoftillæg for genopbyggede køretøjer, afvisning af anmodning om eksportgodtgørelse ved pant, skærpet vurdering ved registrering af virksomheder.

§ 12

1487 af 10-12-2018

Bekendtgørelse om registreringsafgift.

1730 af 27-12-2018

Udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler mv. og ændring af bundfradrag mv.

177 af 25-02-2019 Lovbekendtgørelse

332 af 30-3-2019

Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug

1126 af 19-11-2019

Straksibrugtagning af køretøjer på forholdsmæssig afgift, ændringer i leasingaftaler uden fornyet godkendelse, gebyr for anmodninger om eksportgodtgørelse, toldsyn ved eksport, forlænget udbetalingsfrist ved eksport, afskaffelse af selvanmelderordningen på eksportområdet mv.

§ 2, § 3, § 3 b, § 7 b, § 7 c, § 9 a, § 14, § 16, § 20, § 21, § 25, § 25 a, § 27

x169 af 18-02-2020x

xLovbekendtgørelse af brændsstofforbrugsafgiftslovenx

x186 af 01-03-2020x

xLovbekendtgørelse af registrering af køretøjerx

x228 af 11-03-2020x

xLovbekendtgørelse af registreringsafgiftslovenx

477 af 14-04-2020

xLovbekendtørelse af vægtafgiftslovenx

x897 af 16-06-2020x

xBekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjerx

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SKM2003.391.EF

Høj registreringsafgift anses ikke for diskriminerende. EF-Domstolen afsagde den 17. juni 2003 en præjudiciel kendelse om, at den høje danske registreringsafgift af nye biler er forenelig med EF-traktaten.

Da der ikke i Danmark er nogen produktion af køretøjer, har opkrævningen af registreringsafgift ingen diskriminerende eller beskyttende virkning, og den interne afgift anses derfor ikke at stride mod traktaten

Det var brancheforeningen De Danske Bilimportører, der havde anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at registreringsafgiften af nye biler er så høj, at den udgør en ulovlig handelshindring.

s artikel 90

Se også EF-Domstolens dom af 15. september 2005 i sag C-464/02, Kommissionen mod Danmark (firmabildommen).

Sagen var en traktatkrænkelsessag, som Kommissionen havde anlagt, fordi Kommissionen var af den opfattelse, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om opkrævning og betaling af registreringsafgift for udenlandske firmabiler var i strid med EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, sammenholdt med bestemmelsen om medlemslandenes loyalitetsforpligtelse i EF-traktatens artikel 10.

Højesteretsdomme

SKM2013.70.HR

Politiet havde fået en henvendelse fra borgere, der havde set A køre i en Mercedes ..., der var forsynet med svenske nummerplader fra en afmeldt bil.

Byretten fandt, at A måtte anses som bruger af bilen, og han havde derfor overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1 nr. 3. Betingelserne for beslaglæggelse anså retten for opfyldt.

Landsretten tiltrådte, at der var en begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftslovens § 27.

Efter toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. kan varer med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget, tages i forvaring eller beslaglægges under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74.

Da ejeren af bilen ikke var mistænkt fandt retten ikke hjemmel til beslaglæggelse af bilen efter retsplejelovens § 802, stk. 1. Der er i henhold til denne bestemmelse ikke hjemmel til beslaglæggelse med henblik på at sikre det offentliges krav på bøde og sagsomkostninger.

Højesteret udtalte, at efter forhistorien bag toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. samt bestemmelsens sammenhæng med § 83, stk. 3 og 5, fandt højesteret at § 83, stk. 1, 2. pkt.'s henvisning til retsplejelovens kapitel 74 ikke indebar, at det er udelukket at beslaglægge varer, med hensyn til hvilke afgift var unddraget, selv om ejeren ikke er mistænkt for overtrædelse af afgiftsbestemmelserne og betingelsen i retsplejelovens § 802, stk. 2 om mistanke til ejeren, således ikke er opfyldt.

Højesteret fandt dog, at beslaglæggelsen ikke kan ske til sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger. Beslaglæggelsen kan kun ske til sikkerhed for det offentliges krav på betaling af afgifter.

Landsretsdomme

Byretsdomme

SKM2019.418.BR Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå. Skattestyrelsen havde på baggrund af de konkrete omstændigheder i sagen anerkendt at være erstatningsansvarlig over for ejeren af autocamperen. Spørgsmålet i sagen var i første række, om kravet på erstatning var forældet og i anden række, hvordan kravet skulle opgøres. Retten fandt ved en delafgørelse, at kravet på erstatning ikke var forældet. For så vidt angik opgørelsen af erstatningskravet var der mellem sagsøgeren og Skattestyrelsen - for det tilfælde, at kravet ikke var forældet enighed om, at sagsøgeren var berettiget til en skønsmæssigt fastsat afsavnserstatning. Udover afsavnserstatning blev sagsøgeren tilkendt erstatning for udgifter til forsikring og vægtafgift i beslaglæggelsesperioden, samt udgifter til optagelse af lån, idet retten fandt det godtgjort, at sagsøgeren havde optaget lån for at betale det afgiftskrav, som autocamperen var beslaglagt til sikkerhed for. Retten fandt, at sagsøgeren ikke var berettiget til erstatning for værditab.

Landsskatteretten

Skatterådet