Et reguleret marked er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som - inden for systemet og under iagttagelse af dettes ufravigelige regler sætter forskellige tredjeparters interesse i køb og salg af finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at der indgås en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som har opnået tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III i MiFID-direktivet. Se artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive).

MiFid-direktivet, afsnit III
MiFid-direktivet, afsnit III findes via dette link:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0039:DA:NOT

Regulerede markeder indenfor EU/EØS

SKAT anser et marked for at være et reguleret marked, hvis det er anført på den liste over regulerede markeder indenfor EU/EØS, som er udarbejdet af den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa, CESR. Der kan ikke linkes direkte til listen. Det er derfor nødvendigt at klikke på "View all" nederst i venstre hjørne i følgende link for at få vist listen over regulerede markeder:

http://mifiddatabase.esma.europa.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=23&language=0&pageName=REGULATED_MARKETS_Display

Regulerede markeder udenfor EU/EØS

SKAT anser som udgangspunkt et marked for at være et reguleret marked, hvis markedet

    • er medlem af World Federation of Exchanges eller har været medlem af World Federation of Exchanges
    • optræder på en fortegnelse, som Kommissionen måtte offentliggøre efter art. 19, stk. 6 i MiFID-direktivet - direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004

Medlemmerne af World Federation of Exchanges fremgår af følgende link:

http://www.world-exchanges.org/member-exchanges/key-information

En OTC-børs er ikke et reguleret marked

En OTC-børs (Over The Counter-børs) er ikke et reguleret marked.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2013.765.SR xSkatterådet kunne bekræfte, at selskab A´s aktier fortsat ville blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne blev slettet fra handel på Børs 1, således at selskab A´s aktier efter sletningen alene var optaget til handel på Børs 2. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at det ikke vil være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1, at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2.x