Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • ►Skema over forældelsesfrister på skatter og afgifter◄
 • Oversigt over Skatteforvaltningslovens særregler om forældelse mm.
 • Længde på forældelsesfristen efter afbrydelse af forældelse
 • Eksempel

Regel

Forældelsesloven gælder i det omfang andet ikke følger af forældelsesregler i anden lov. Forældelsesloven viger for specialregler i anden lovgivning. Se FORÆL § 1, 1. led.

i afsnit G.A.3.2.2.1.1 Kravtyper tillagt udpantningshjemmel, er en samlet oversigt over krav, der inddrives af RIM (også kaldet Q2), hvor særregler på det kommunale område er angivet.  Nedenfor er derfor alene indsat skema over forældelsesfrister på skatter og afgifter.

►Skema over forældelsesfrister på skatter og afgifter.◄

 

Kravtype

Forældelse

 

Kort beskrivelse, hvis der er særlige regler og forhold, der gælder for kravet

Lovhenvisning og evt. relevante afsnit i Den Juridiske Vejledning

Personskat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra:
B-skatter:  sidste rettidig betalingstidspunkt på hver rate.
Restskatter: sidste rettidig betalingstidspunkt på rater iht. 1. årsopgørelse.

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Kildeskattelovens §§ 58 og 61, stk. 4-6
Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.

Se A.A.9.6 og
SKM2015.607.SKAT

Arbejdsmarkeds-bidrag

(person)

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidste rettidige betalingsdag på hver rate.

Fra indkomståret 2011 opkræves rest AM-bidrag sammen med restskatten, arten omfatter derfor kun bidrag til og med indkomståret 2010.

 

Før 2011: Arbejdsmarkeds-
bidragsbekendtgørel-sens § 23, stk. 2, og arbejdsmarkedsbi-dragslovens § 13, stk. 3,

Uretmæssig overskydende skat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra normal forfald, jf. Kildeskattelovens § 61, stk. 4.

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Kildeskattelovens §§ 62a, stk. 2
Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.
Se A.A.9.6

Dødsboskat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfald

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

Mellemperiodeskat og dødsboskat skal betales den 20. i den anden måned efter udskrivnings-datoen.

Kildeskattelovens regler, undtagelser se Dødsboskatteloven, lov 426 af 28/3 2019, § 89

Bo & gaveafgift

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidste rettidige betalingsdag

Ved genoptagelse evt. 1 år efter afgørelsen Skatteforvaltningslovens regler om genoptagelse finder ikke anvendelse på gaveafgift, se SFL § 26, stk. 9 og § 27, stk. 5

 

Boafgiftsloven, lovbkg.  nr. 47 af 12/1 2015

Evt. Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.

Indeholdt A-skat

(Arbejdsgiver-indbetaling)

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.

For særlig store arbejdsgivere dog fra den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører

 

Opkrævningslovens
§ 2, stk. 5

Se A.B.4.1.1.3.2

Indeholdt Arbejdsmarkeds-bidrag(Arbejdsgiver-indbetaling)

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra den 10. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden.

For særlig store arbejdsgivere dog fra den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører

 

Opkrævningslovens
§ 2, stk. 5

Se A.B.4.1.1.3.2

Virksomhedsskat

FORÆL § 3 = 3 år fra sidste rettidige betalingstidspunkt

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

Virksomhedsskat pålignes og opkræves hos den skatte-pligtige efter reglerne i kildeskattelovens om opkrævning af indkomstskat m.v

Virksomhedsskatteloven, lovbkg. 1114 af 18/9 2013 §§ 21 og 22.

Selskabsskat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra :
a´conto : sidste rettidig betalingstidspunkt på hver rate
Restkrav : den 20. november i året efter indkomståret

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Selskabsskattelovens § 30, stk. 4 smh. §§ 30, stk. 1 og 30 A, stk. 1.

Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.

Fonds- og Foreningsskat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra :
a´conto : sidste rettidig betalingstidspunkt på hver rate
Restkrav : den 20. november i året efter indkomståret

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Selskabsskattelovens § § 30, stk. 4 smh. §§ 30, stk. 1 og 30 A, stk. 1
Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.

Kulbrinteskat

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra :
a´conto : sidste rettidig betalingstidspunkt på hver rate
Restkrav : den 20. november i året efter indkomståret

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Selskabsskattelovens § § 30, stk. 4 smh. §§ 30, stk. 1 og 30 A, stk. 1
Skatteforvaltnings-lovens § 34 a.

Udbytteskat
Royaltyskat
Renteskat

Forældelsesfristen er 5 år for krav omfattet af §§ 65-65D, regnet fra selskabets A-skatteafregning i den følgende måned

For virksomhedens krav på refusion fra SKAT, jf. KSL § 69b er forældelsen dog 3 år. Se SKM2016.263.SKAT

Kildeskatteloven § 67 A

Se
A.B.4.1.4.2

Moms

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidste rettidige betalingstidspunkt:

v/månedsafregning fra:
d. 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb.

v/kvartalsafregning og 1/2 årlig afregning fra:
d. 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb.

FORÆL § 5 = 10 år ved dom

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Momslovens § 57

Skatteforvaltnings-lovens § 34a

Se A.B.4.2.1.2

 

Lønsumsafgift

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden
For Årsangivelser regnes fra 15.8.

Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Opkrævningslovens
§ 2, stk. 2
Skatteforvaltnings-lovens § 34a
Se A.B.4.3.3

Punktafgifter

Hovedregel:
FORÆL § 3 = 3 år regnet fra den 15. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden

Hovedreglen kan være fraveget på enkelte afgiftslove. Se A.B.4.4.4.
Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

Opkrævningslovens
§ 2, stk. 2

Skatteforvaltnings-lovens § 34a

Se A.B.4.4 og E.A.1.3

Spilleautomataf-gifter til kommune

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet

Historisk betalingsart. Siden 2001 har SKAT opkrævet afgiften

 

Afgift af gevinstgivende spilleautomater

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidste rettidige betalingstidspunkt:
Angivelse og betaling skal ske senest den 15. i måneden efter udløbet af afgiftsperioden.

 

Lov om afgifter af spil, lov nr. 337 af 7/4 2016, § 21.
Se E.A.9.5

Tinglysnings-afgift

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet

 

Tinglysningsafgiftsloven, Lov nr. 142 af 31/1 2019

Vægtafgift og grøn ejerafgift
(Motorafgift)

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidst rettidig betalings-tidspunkt
Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

A.B.4.4 4

 

Vejbenyttelses-afgift

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidst rettidig betalingstidspunkt
Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

A.B.4.4.4

Registrerings-afgift

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra sidst rettidig betalingstidspunkt
Ved genoptagelse dog tidligst 1 år efter afgørelsen

 

A.B.4.4 4

 

Renter

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet

 

 

Gebyr

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet
(påligningstidspunktet)

 

 

Omkostninger

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet
(påligningstidspunktet)

 

 

Bøder

Dagbøder/tvangsbøder:
FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet

Straffelovsbøder:
5 år for bøder på 10.000 kr. og derunder.

10 år for bøder på over 10.000 kr.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kravet kan tvangsfuldbyrdes (blev eksegibel).

Forældelsen kan ikke afbrydes.

Ikke inddrevne dagbøder /tvangsbøder bortfalde, når forpligtelsen opfyldes

 

De enkelte skatte- og  afgiftslove

Straffelovens § 97a

 

 

 

Told

Forældelse 3 år, regnet fra datoen for toldskyldens opståen.

 

Gældende fra 1/5 2016:

Efter UCC Art. 103, stk. 2, er forældelsesfristen mindst 5 og højest 10 år ved toldskyld der kan give anledning til strafretlig forfølg-ning.

Fristen er i toldlovens § 30b fastsat til 10 år.

Før 1/5 2016:
TK Art. 221.

Fra 1/5 2016: UCC Art. 103

Fakturakrav statkrav

(Civilretlig krav)

FORÆL § 3 = 3 år regnet fra forfaldstidspunktet / påligningstidspunktet

FORÆL § 5 = 10 år ved dom, betalingspåkrav, frivillig forlig eller andet fundament

 

 

 Oplistningen er ikke udtømmende.

Oversigt over Skatteforvaltningslovens særregler om forældelse mm.

Bestemmelse

Forældelsesfristens længde

Skatteforvalt-ningsloven

Krav på skatter og afgifter, der er afledt af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, jf. SFL § 26 og fastsættelse af afgiftstilsvar (moms, lønsumsafgift og punktafgifter) og godtgørelse af afgifter jf. SFL § 31, forældes efter reglerne i FORÆL § 3, stk. 1.

SFL § 34 a, stk. 1, -FORÆL § 3, stk.1 - forældelsesfristen er 3 år.

Fristen kan suspenderes. Der kan gives en tillægsfrist.

Skatteforvalt-ningsloven

Skatte- og afgiftskrav, der er afledt af en ansættelse, der efter fristreglerne i SFL §§ 27 og 32 kan foretages uden for den ordinære ansættelsesfrist på 3 år, er ikke undergivet den korte forældelsesfrist på 3 år, men alene en absolut forældelsesfrist på 10 år. 

SFL § 34 a, stk. 4 - forældelsesfristen er 10 år.

Fristen kan ikke suspenderes. Der kan gives en tillægsfrist, hvis der er sket foreløbig afbrydelse.

Skatteforvalt-ningsloven

Forældelsesfristen for det krav, der er afledt af en skatteansættelse, fastsættelse af afgiftstilsvar eller godtgørelse afbrydes foreløbigt ved SKATs varsel om ansættelse, hvis varslingen er afsendt inden forældelsesfristens udløb.

Forældelse af kravet afledt af ansættelsen indtræder tidligst 1 år efter, at SKAT har givet meddelelse om afgørelse.

SFL § 34 a, stk. 2 - foreløbig afbrydelse af forældelsen.

Tillægsfrist på 1 år regnet fra afgørelsen.

Skatteforvalt-ningsloven

Krav afledt af kontrollerende transaktioner (TP-krav) foretaget efter SFL § 26, stk. 5, og krav afledt af en ansættelse vedrørende overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver efter SFL § 26, stk. 8.

SFL § 34 a, stk. 3 - forældelsesfristen er 5 år. Der kan gives en tillægsfrist, hvis der er sket foreløbig afbrydelse.

Skatteforvalt-ningsloven

Unddragne skatter og afgifter der er indtalt under en straffesag, i hvilken tiltalte findes skyldig efter SKL § 19 A, kan gøres gældende under sagen også efter udløb af de almindelige forældelsesregler. Det er en betingelse for reglens anvendelse, at der er gennemført en straffesag og tiltalte er fundet skyldig.

SFL § 34 b

Skatteforvalt-ningsloven

Krav på skatter og afgifter kan gøres gældende, hvis varsel om ansættelse eller fastsættelse afsendes inden et år efter endelig afgørelse i straffesag, i hvilken tiltalte er fundet skyldig, eller inden et år efter skyldners vedtagelse af bøde eller anden strafferetlig sanktion. Det er ikke en betingelse for tillægsfristen, at skatte- og afgiftskravet er gjort gældende under straffesagen.

SFL § 34 b, 2. pkt.

Udvidelse af reglerne om foreløbig afbrydelse.

Forældelse indtræder tidligst 1 år efter at skatteyder er fundet skyldig.

Længde på forældelsesfristen efter afbrydelse af forældelse

Efter FORÆL § 19, er retsvirkningen af en afbrydelse, at der fra det tidspunkt, hvor der sker afbrydelse, løber en "ny forældelsesfrist", hvis længde bestemmes efter forældelseslovens regler.

Forældelsesregler i særlovgivningen kan derfor suppleres af de almindelige forældelsesregler i forældelsesloven. Se FORÆL § 28. Denne bestemmelse har ikke betydning, hvis særloven indeholder en fuldstændig regulering af forældelsen eller en delvis regulering med henvisning til forældelsesloven for så vidt angår resten.

Hvis særloven kun har fastsat en særlig forældelsesfrist eller andre særlige bestemmelser om forældelse, og der ikke er taget stilling til alle aspekter, finder forældelseslovens regler anvendelse i den udstrækning, andet ikke følger af særloven eller af forholdets særlige beskaffenhed. Ordet "lov" omfatter alle retsforskrifter, også EU-forordninger.

Dette betyder f.eks., at de længere frister på hhv. 5 og 10 år i SFL § 34a, ikke finder anvendelse efter en afbrydelse. Afbrydelse af forældelse på et krav afledt af en ansættelse efter SFL § 26, stk. 5 eller §§ 27, stk. 1 og 32, stk. 1, vil derfor alene udløse en 3-årig forældelsesfrist i overensstemmelse med forældelseslovens § 3, stk. 1.

Samme princip gør sig gældende i forhold til den 10 årige frist i Børnetilskudslovens § 18. Denne frist vil efter en afbrydelse også udløse en 3-årig forældelsesfrist i overensstemmelse med forældelseslovens § 8.

Bemærk

Bemærk dog, at hvis der på det tidspunkt, hvor der foretages et forældelsesafbrydende skridt er mere end 3 år tilbage af den særlige forældelsesfrist, vil der ikke ske "afkortning" af fristen. Det forældelsesafbrydende skridt vil derfor være uden betydning forældelsesmæssigt.

Eksempel

SKAT har den 1. marts 2009 foretaget en ekstraordinær ansættelse af en persons indkomst for årene 2001-2003, efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5.

Kravene vedrører restskatter fra før ny forældelseslov og hørte derfor under 1908-lovens. Der foretages forældelsesafbrydende skridt i form af udlæg den 1. juni 2010 og igen 1/5 2013

Indkomstår Starttidspunkt for forældelse, jf. 1908-loven Forældelsesfrist, jf. SFL § 34 a, stk. 4 og ny forældelseslov Forældelsesfrist efter udlæg 1/6 2010 Forældelsesfrist efter udlæg 1/5 2013
2001

  1/9 2002
1/10 2002
1/11 2002

 •  20/9 2012
 • 20/10 2012
 • 20/11 2012
 • 1/6 2013
(3 år fra udlæg)

1/5 2016

NB : forlænges dog til 20/11 2018, jf. 
INDOG § 18a

2002

  1/9 2003
1/10 2003
1/11 2003

 •  20/9 2013
 • 20/10 2013
 • 20/11 2013
 •  20/9 2013
 • 20/10 2013
 • 20/11 2013

(idet de oprindelige forældelsestidspunkter ligger efter den "nye" frist 1/6 2013)

1/5 2016

NB : forlænges dog til 20/11 2018, jf. 
INDOG § 18a

2003

  1/9 2004
1/10 2004
1/11 2004

 •  20/9 2014
 • 20/10 2014
 • 20/11 2014
 •  20/9 2014
 • 20/10 2014
 • 20/11 2014

(idet de oprindelige forældelsestidspunkter ligger efter den "nye" frist 1/6 2013)

1/5 2016

NB : forlænges dog til 20/11 2018, jf. 
INDOG § 18a