Dato for udgivelse
16 Mar 2011 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jan 2011 14:40
SKM-nummer
SKM2011.176.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-963/2008, BS 90-964/2008, BS 90-965/2008 og BS 90-53/2009
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Vidneerklæring, bevisoptagelse, udland
Resumé
Sagsøgerne havde i en skattesag anmodet om tilladelse til, at der blev indhentet skriftlige vidneerklæringer fra en række personer bosiddende i Letland, jf. retsplejelovens § 297. Subsidiært havde sagsøgerne fremsat begæring om, at der blev foretaget afhøring at de pågældende personer i Letland, jf. retsplejelovens § 342.

Skatteministeriet protesterede over for den fremsatte begæring.

Retten fandt efter en konkret vurdering ikke, at det var ubetænkeligt at indhente skriftlige erklæringer i medfør lejelovens § 297. Retten tog heller ikke sagsøgernes anmodning om afhøring af de pågældende personer i Letland til følge, jf. retsplejelovens § 342. I den forbindelse anførte rettens bl.a., at hensynet til rettens mulighed for at foretage en umiddelbar vurdering at vidnernes troværdig med afgørende vægt talte mod at lade vidnerne afhøre i Letland.
Reference(r)

Retsplejeloven § 297
Retsplejeloven § 342

Henvisning
 

Parter

A, B, H1 Industri A/S og H2 Produktion A/S
(Advokat Keld Frederiksen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af byretsdommer

Lillian Lund Tinggaard

Der blev afsagt følgende kendelelse

Sagsøgerne har anmodet om tilladelse til at indhente skriftlige vidneerklæringer fra en række samarbejdspartnere bosiddende i Letland. Subsidiært ønsker sagsøgerne, at der sker afhøring af samarbejdspartnerne i Letland.

Sagsøgte har protesteret.

Hovedreglen i dansk retspleje er, jf. retsplejelovens § 174, at vidneforklaring afgives for den ret, ved hvilken sagen behandles. Retten kan dog beslutte, at vidneforklaring i stedet skal afgives for den byret, hvor det findes hensigsmæssigt.

Som en yderligere undtagelse til hovedreglen fremgår det af retsplejelovens § 297, at retten kan tillade, at der indhentes en skriftlig erklæring fra en person, der ville kunne afhøres som vidne under sagen, hvis det findes ubetænkeligt. Endelig er der i medfør af retsplejelovens § 342 mulighed for at optage bevis i udlandet, for eksempel lade vidner afhøre ved retten der.

I den foreliggende sag, hvor sagsøgerne ikke har imødekommet sagsøgtes opfordring til at dokumentere uddannelsesforløbet ved fremlæggelse af blandt andet aftaler om uddannelsesforholdene og dokumentation for hvilke personer, det har forestået udannelsen, hvor indholdet af erklæringerne derfor kan have stor betydning for sagen udfald, og hvor der ønskes erklæringer fra personer, der efter det oplyste må antages at have et vist interessefællesskab med sagsøgerne, finder retten ikke, at det er ubetænkeligt at indhente skriftlige erklæringer i medfør af retsplejelovens § 297. Retten finder endvidere at såvel hensynet til rettens mulighed for at foretage en umiddelbar vurdering af vidnernes troværdighed som hensynet til sagens fremme,  idet bemærkes, at hovedforhandling er berammet til den 14. og 15. marts 2011, og må omberammes, såfremt der skal ske subsidiær afhøring i Letland, med afgørende vægt taler mod at lade vidnerne afhøre i Letland.

D e r f o r   b e s t e m m e s

Sagsøgernes anmodning af indhentelse af skriftlige erklæringer fra vidner i Letland eller afhøring af disse i Letland tages ikke til følge.