Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan et møde i en straffesag gennemføres.

Afsnittet indeholder:

 • Hvornår skal der afholdes møde
 • Skriftlig indkaldelse til møde
 • Forklaringsrapport
 • Hvis repræsentanten er sigtet
 • Intet møde.

Hvornår skal der afholdes møde i en straffesag

Et møde i en straffesag bør afholdes, hvis der på grundlag af de akter, der er i sagen

 • er tvivl om sagens faktum, og/eller
 • det er vanskeligt at vurdere, om den sigtede har begået den strafbare overtrædelse forsætligt, af grov uagtsomhed eller blot af simpel uagtsomhed (den subjektive tilregnelse).

Bemærk

I alle straffesager mod medarbejdere i Skatteforvaltningen, skal den sigtede tilbydes et møde.

Skattestyrelsen har bevisbyrden

Det er Skattestyrelsen, der har bevisbyrden for, at der er begået en strafbar overtrædelse, og bevisbyrden gælder både faktum og den subjektive tilregnelse. Se afsnit A.C.3.2.4 om de forskellige former for ansvar (subjektiv tilregnelse), og afsnit A.C.3.4.3 om bevisvurdering.

Skriftlig indkaldelse til møde

Hvis et møde søges afholdt, skal den pågældende modtage en skriftlig indkaldelse med en sigtelse.

Hvis der allerede er beskikket en forsvarer, skal tidspunktet for mødet aftales med denne, og forsvareren indkaldes sammen med den sigtede.

Brevet skal indeholde oplysninger om, hvad sigtelsen går ud på med henvisning til den relevante bestemmelse og en kort redegørelse for det faktum, der lægges til grund, samt muligheden for at få en forsvarer beskikket, idet vejledning herom vedlægges. Se afsnit A.C.3.3.1 og A.C.3.4.2

Ved mødets begyndelse skal sigtelsen gentages, og orientering om muligheden for forsvarerbeskikkelse skal gives, hvis der ikke er en forsvarer til stede.

Sigtede skal spørges, om pågældende er villig til udtale sig, fordi det skal oplyses, at vedkommende ikke har pligt til at udtale sig. Se RPL § 752, stk. 1.

Bemærk

Et møde i en straffesag kan med sigtedes udtrykkelige samtykke undtagelsesvis gennemføres uden forsvarerens tilstedeværelse, selv om den sigtede ønsker en forsvarer beskikket. Se afsnit A.C.3.3.1 om beskikkelse af en forsvarer.

Forklaringsrapport

Det væsentlige indhold af den forklaring, som sigtede afgiver, skal skrives ned i en forklaringsrapport. Retsplejelovens regler om afhøringer og særlige efterforskningsskridt er retningsgivende. Se RPL § 751.

Forklaringsrapporten skal fremtræde i en sådan form, at den kan fremlægges i retten. Rapporten skal indehold oplysning om

 • hvor og hvornår mødet har fundet sted
 • hvem der har deltaget i mødet
 • klokkeslæt for mødets starttidspunkt og afslutningen samt eventuelle afbrydelser undervejs
 • sigtedes forklaring skal i det væsentlige gengives om muligt med egne ord
 • oplysning om, hvorvidt bisidder eller forsvarer har bidraget med oplysninger
 • de eventuelt undskyldende momenter, som sigtede anfører, selv om pågældende erkender overtrædelsen

Se RPL § 751.

Fonetisk optagelse af forklaringer må kun ske, når den afhørte er gjort bekendt med det. Sigtede eller andre må ikke filme mødet, ligesom det heller ikke er tilladt at lydoptage mødet, medmindre straffesagsmedarbejderen undtagelsesvis giver tilladelse til det. Se FOB 05.578.

Forklaringsrapporten sendes eller udleveres til den sigtede til underskrift med en kopi til den sigtedes eget brug. Det skal fremgå, at den sigtede ikke har pligt til at tiltræde forklaringsrapporten med sin underskrift, og at den sigtede har mulighed for at komme med rettelser og tilføjelser til rapporten.

xUdsendelse af en forklaringsrapport er ikke påkrævet, hvis mødet afsluttes med henlæggelse af sagen, og sigtede er indforstået med ikke at modtage rapporten. Det væsentlige indhold af den forklaring, som sigtede afgiver, skal dog stadig fremgå af sagen.x

Hvis repræsentanten er sigtet

Hvis en rådgiver (revisor, advokat) er sigtet for et forhold vedrørende en klient, skal mødet med rådgiveren som udgangspunkt foregå uden deltagelse af klienten - uanset om klienten også er sigtet, eller dette ikke er tilfældet.

Hvis der under et møde med en sigtet og sigtedes rådgiver, der ikke er sigtet, opstår mistanke om, at rådgiver har begået et strafbart forhold, skal mødet afbrydes, og rådgiver skal sigtes. Vejledning om mulighed for beskikkelse af forsvarer skal i en sådan situation efter omstændighederne gentages.

Møder afholdes herefter som udgangspunkt med den skattepligtige og rådgiveren hver for sig, men mødet kan fortsætte med begge sigtede, hvis de er indforståede med dette.

Intet møde

Når Skattestyrelsens straffesagsenheder vurderer, at et møde ikke er nødvendigt, fremsendes sigtelse og bødeforelæg til skatteyderen. Der skal i denne situation være tilstrækkelig klarhed omkring overtrædelsen og den sigtedes tilregnelse. Det skal af sigtelsen klart fremgå, hvilke overtrædelser sigtelsen vedrører, og hvilket faktum og hvilken tilregnelse, der lægges til grund for det fremsendte bødeforelæg. Det skal yderligere gøres klart, at sigtede er berettiget til at komme med indsigelser og kan anmode om et møde, men at sigtede ikke har pligt til at udtale sig om sagen.