Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan en sag til vurdering af muligt strafansvar oversendes til Skattestyrelsens straffesagsenheder.

Afsnittet indeholder:

  • Oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar
  • Underretning om oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar.

Oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar

Hvis en medarbejder i Skatteforvaltningen har grundlag for at formode, at en skatteyder har overtrådt told-, skatte- eller afgiftslovgivningen, skal medarbejderen sende sagen til vurdering hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.

For at sende en sag til vurdering af strafansvar, skal unddragelsen overstige minimumsgrænserne. Se afsnit A.C.3.5.1.4.

Der skal derudover være mistanke om en strafbar overtrædelse. Det vil sige, at der skal foreligge en særlig grund i form af omstændigheder, dokumenter, udsagn mv., der på et objektivt grundlag og med rimelighed taler for muligheden for, at den pågældende kan være skyldig i en strafbar overtrædelse. Se også afsnit A.C.3.4.2 om sigtelse.

Oversendelse af sagen sker, efter at spørgsmålet om ændring af en afgifts- eller skatteansættelse er behandlet, og der er truffet afgørelse herom. Skattestyrelsens straffesagsenheder foretager herefter den strafferetlige vurdering af sagen.

Denne funktionsadskillelse af ansættelsessagen og straffesagen er en parallel til det grundlæggende retssikkerhedsmæssige princip i strafferetsplejen om, at den, der varetager efterforskningen, ikke også afgør skyldsspørgsmålet.

Underretning om oversendelse af sag til vurdering af muligt strafansvar

Som udgangspunkt skal skatteyderen orienteres om, at sagen efter klagefristens udløb vil blive oversendt til vurdering af et muligt strafansvar.

Der kan være særlige forhold, som kan begrunde, at skatteyderen ikke orienteres om, at sagen efterfølgende vil blive sendt til ansvarsvurdering, fx hvor det vil forringe politiets senere muligheder for efterforskning. Som eksempel kan nævnes sager, hvor der er en tydelig indikation af, at en direktør i et selskab er stråmand. Hvis selskabet eller direktøren orienteres om, at sagen vil blive sendt til ansvarsvurdering, må det formodes, at eventuelle "bagmænd" vil bruge oplysningen til at bortskaffe beviser for deres egen rolle.