Dato for udgivelse
30 Nov 2010 09:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2010 13:12
SKM-nummer
SKM2010.756.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1243-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Import, pant, indsamling, emballager, øl, vand, spiritus, videresalg, ufortoldet,
Resumé

SKAT modtog flere anmeldelser mod T og på denne baggrund blev der foretaget to ransagninger hos T i 2007. Her blev der fundet et større lager af øl og vand, ligesom der blev fundet større mængder af kvitteringer og bestillingssedler. Der blev ligeledes fundet øl og spiritus i T's varebil. T forklarede at varerne var købt på ture i Tyskland og at varerne generelt var til eget forbrug, men også til venner og bekendte. T var endvidere tiltalt for overtrædelse af straffeloven og færdselsloven.

Byretten fandt at den fundne mængde af øl og vand lå ud over det, der er anvendt til eget brug. Retten lagde vægt på, at T's forklaringer om hensigten med beholdningerne havde været af usammenhængende karakter og ganske ufyldestgørende til forklaring af beholdningernes størrelse.

Landsretten stadfæstede byrettens straf bortset fra forvandlingsstraffen for bøden blev nedsat.

Usikkerheden om anmeldelsen var rettidigt bevirkede at anklagemyndigheden måtte anses for afskåret fra at påstå den idømte bødestraf skærpet.

Reference(r)

Pantbekendtgørelse nr. 113  af 1. februar 2007 § 124
Miljøbeskyttelsesloven § 110
Mineralvandsafgiftsloven § 21
Øl- og vinafgiftsloven § 25
Spiritusafgiftsloven § 31
Straffeloven § 119
Færdselsloven § 117 
Færdselsloven § 118
Retsplejeloven § 750

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Hviid)

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Henrik Estrup og Peter H. Christensen (kst.)

----------

Byrettens dom af 11. maj 2010 SS 2-1475/2008

Anklageskrift er modtaget den 15. september 2009 og erstatter anklageskrift af 27. juni 2008.

T er tiltalt for overtrædelse af

1

straffelovens § 119, stk. 3,

ved den 26. august 2007 ca. kl. 21.00 på adressen ...2 at have modsat sig anholdelse, idet han efter at være blevet anholdt vristede sig fri af anholdende politiassistent V.1s greb og undløb.

2

spirituskørsel efter færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1,

ved den 26. august 2007 ca. kl. 20.45 at have ført lille knallert med stelnr. ... ad ...2 efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

3

retsplejelovens § 750,

ved den 26. august 2007 ca. kl. 21.40 på Politistationen at have nægtet at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet.

4

færdselslovens § 118, jf. § 67, stk. 3,

ved den 26. august 2007 ca. kl. 20.50 at have ført knallert ad ...2, selv om der var foretaget konstruktiv ændring af hhv. knallertens motor og lyddæmpningssystem, ligesom bremserne på baghjulet var i dårlig stand.

5

færdselslovens § 117a, stk. 2, nr. 2,

ved den 27. februar 2008 ca. kl. 23.55 at have ført varebil ... ad ...3 selv om han var frakendt førerretten.

6+7

Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. § 9, stk.2., jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant på og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke (Pantbekendtgørelsen) § 126, jf. § 125, stk. 1, nr. 1, og nr. 12, og nr. 13, jf. § 9, § 10, og § 20, jf. dagældende bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007 § 124, stk. 1, nr. 1, og nr. 13,

ved i forbindelse med SKATs kontrolbesøg hhv. den 17. marts og 9. april 2007 på sin bopæl at have haft et lager af pantpligtige varer og herved indført pantpligtige engangsemballager uden at have tilmeldt sig som importør ved Dansk Retursystem A/S eller have tilmeldt emballagerne til Dansk Retursystem A/S samt ved at have solgt drikkevarer i pantpligtig engangsemballage uden at disse var påført lovpligtig pantmærkning.

8

lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007 (Mineralvandsafgiften) § 21, stk. 1, nr. 7, og nr. 2, jf. § 12, stk. 3 og 4,

ved i forbindelse med SKATs kontrolbesøg hhv. den 17. marts og 9. april 2007,

ved grov uagtsomhed,

at

have haft afgiftspligtige sodavand til salg på adressen ...1, uden at
der var betalt mineralvandsafgift af varerne,

at

have undladt at opbevare følgesedler eller kvitteringer for de
afgiftspligtige varer i det salgslokale hvorfra salget af varerne fandt sted

og

endelig undladt at føre lovpligtigt regnskab over køb og salg af
afgiftspligtige varer, således det er muligt at konstatere, hvor
varerne var leveret fra og hvornår, samt hvilke varer og mængder, der er leveret, hvorved det således ikke har været muligt at konstatere hvorvidt der er betalt afgift af varerne.

9.

lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006 (øl- og vinafgiftsloven), § 25, stk. 1, nr. 5, og nr. 2, jf. § 14, stk. 7 og 8,

ved i forbindelse med SKATs kontrolbesøg hhv. den 17. marts og 9. april 2007, ved grov uagtsomhed,

at

have haft afgiftspligtig øl og vin til salg på adressen ...1, uden at der 
var betalt øl- og vinafgift af varerne,

at

have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer for de
afgiftspligtige varer i det salgslokale hvorfra salget af varerne fandt sted

og

endelig undladt at føre lovpligtigt regnskab over køb og salg af
afgiftspligtige varer, således det er muligt at konstatere, hvor varerne er leveret fra og hvornår

samt

hvilke varer og mængder, der er leveret, hvorved det således ikke har været muligt at konstatere. hvorvidt der er betalt afgift for varerne.

10

lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007 (Spiritusafgiftsloven) § 31, stk. 1, nr. 6 og nr. 2, jf. 18, stk. 2 og § 20, stk. 9 og 10,

ved i forbindelse med SKATs kontrolbesøg hhv. den 17. marts og 9. april 2007, ved grov uagtsomhed,

at

have haft afgiftspligtig spiritus til salg på adressen ...1 uden at der
var betalt spiritusafgift af varerne,

at

have undladt at opbevare følgesedler eller kvitteringer for de
afgiftspligtige varer i det salgslokale hvorfra salget af varerne
fandt sted

og

endelig undladt at føre lovpligtigt regnskab over køb og salg af
afgiftspligtige varer, således at det er muligt at konstatere, hvor
varerne er leveret fra og hvornår,

samt

hvilke varer og mængder, der er leveret, hvorved det således ikke har været muligt at konstatere, om der er betalt afgift for varerne.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Anklagemyndigheden har påstået konfiskation af variatorbegrænsning og uoriginal lyddæmper hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

T har erkendt sig skyldig i forhold 5 og har i øvrigt nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret om forhold 5, at det er rigtigt, at han kørte som beskrevet i anklageskriftet.

Tiltalte har forklaret, at han ikke opfatter situationen derhen, at der er noget modsætningsforhold mellem ham og bestemte politiansatte, men han erkender, at der i visse tilfælde har været optrådt unødigt krænkende overfor ham. Om forholdene 6-10 forklarede han, at han ikke bestrider, at der er fundet varer som beskrevet. Varerne har han købt på ture i Tyskland. Han regner med, at de er afgiftsberigtiget i Tyskland. Han bekræfter, at han ikke var tilmeldt noget returpantsystem i Danmark. Op til den 17. marts 2007, hvor der blevet foretaget en ransagning, havde han haft flere ture til Tyskland, hvor der var hentet forskellige varer. Det kunne typisk være op til 120 kasser øl og sodavand, og de var så normalt 3 personer afsted. Det skete flere gange om året. Ransagningen, der fandt sted den 17. marts, blev foretaget af 6 betjente, som rodede rundt overalt i huset. V.6 er elektriker, og han havde været ude at hente nogle kasser på bopælen. De var købt i Tyskland kort forinden. V.6 havde taget ca. 20 kasser øl. Han skulle betale for det. Prisen, han skulle betale, var stort set kostprisen. V.6 havde på forhånd spurgt, om det var i orden, at han hentede i garagen, men han havde ikke regnet med, han tog det hele. Der var i garagen også en del kasserede øl, som var for gammel, f.eks. 40 kasser Sort Guld og også ca. 40 kasser hvedeøl, som lå lige på vippen til at blive for gammel. Herudover var det også ca. 50 kasser sodavand. Der var 25-30 kasser brugbar øl og 10 kasser vin á 6 flasker til en forestående barnedåb i maj måned. Derudover var der også 15-30 tre-liters vinflasker, men stort set ingen spiritus. Højst 10 flasker. Politiet beslaglagde det, der var i garagen, mens der ikke blev beslaglagt noget fra beboelsen, hvor der kun var mindre mængder, der var i brug. Han forklarede om beholdningen, at disse generelt set er til eget forbrug, men også bruges til venner og bekendte. Han køber altid rigelig ind, når han er Tyskland for at spare nogle ture, og han går heller ikke af vejen for at købe noget gammelt øl i håb om, at det alligevel er til at drikke. Der kom mange forbi, ikke bare V.6, og tiltalte var ikke karrig med at give væk af beholdningerne både til skraldemænd, postbud og hvem, der ellers kom. Normalt tog han ikke penge for det. Han afviser, at beholdningen er for at drive en forretning med salg af læskedrikke, vin og spiritus. Det er som udgangspunkt 100% beregnet til ham selv og familien. Mange gange forærer han også tingene væk, til f.eks. håndboldhold og andre, som spørger. Familiefester bliver der købt en hel del ind til. Den omtalte barnedåb var der ca. 25 børn og 25 voksne med til. Ca. halvdelen kommer fra øerne og skulle være der i flere dage. Deres forbrug var meget blandet. Han bestrider den opgørelse og de antagelser, der er foretaget i den fremlagde landsskatteretsafgørelse, fremlagt i sagens bilag 6-13, pag. 6. Under ransagningen i marts havde politiet bl.a. fundet bonner og kørekort tilhørende en fætter, som boede hos ham i længere tid. Han havde sagt, at hvis de kørte med det hele, ville han blot hente en anden beholdning, idet han skulle have noget liggende, og det har han også skaffet sig, da han igen blev standset i april på vej fra...4 til ...5. Han bekræfter, at billederne fra bilens varerum er fremlagt som en del af de fotos, der er som bilag 7-3. Nogle af billederne er dog fra garagen. De fotograferede drikkevarer er ligeledes til eget brug. Efter han var blevet standset, er man fortsat til hans bopæl og har foretaget en fornyet ransagning. Der er nu blevet fundet i alt 120 kasser. Grunden til at der var så meget i bilen var, at han af praktiske grunde ikke kunne have så meget i garagen, hvor der var mange andre ting. Generelt vil han betegne sig selv som lidt af et rodehoved. Det er også rigtigt, at han var i besiddelse af et kontant beløb på ca. 5.000 kr. Han afviser, at det var fra salg af vin og spiritus, øl eller læskedrikke. Han havde beløbet på sig, formentlig fordi han skulle købe ind til den forestående barnedåb. Noget af beholdningen skulle muligvis også køres op til det forsamlingshus, de havde lejet til festen. Han kan bekræfte at han på et tidspunkt ikke ønskede at udtale sig yderligere den 9. april. Det hang sammen med, at han som anført var blevet krænket under ransagningen i marts. Han ville dengang ikke have haft noget imod en rimelig gennemgang af huset, men alt blev endevendt. De sedler, der blev fundet derhjemme, afviser han var bestillingssedler. Det har snarere været huskesedler, at der skulle tages noget med til den ene eller den anden. Som eksempel nævner han, at hans hustru skulle have noget med til en klassefest. Også fætteren skulle have noget, som var anført på en huskeseddel. Det er rigtigt, at der også var en seddel ved navn NS. Den havde han gemt, fordi han ikke kendte Hussein og skulle finde ud af, hvem han var. På forsvarerens spørgsmål forklarede tiltalte supplerende, at en del af de personer, der havde været med ham i Tyskland, var DD, LS, en førtidspensionist, der hedder LK. 2 brødre, SP og MP og også en nu afdød person JP. Også efter ransagningen, som han har forklaret om ovenfor, er han fortsat med at køre til Tyskland og hente varer, og det er sket flere gange, at han er blevet standset i baglandet. I flere tilfælde har betjentene karakteriseret mængden som værende på vippen, og han har også selv ønsket at blive indberettet, så hans forklaring kunne blive bekræftet. Det synes ikke at være sket. Varerne fra den 17. marts var fra flere forskellige ture. Han havde i flere tilfælde kørt flere dåser ud til G1. V.6, mener han ikke, har været med ham i Tyskland. De kasser, V.6 hentede, skulle bruges til en bestemt lejlighed. Tiltalte husker ikke præcist, hvad det var, men han har regnet med, det kun drejede sig om en 2-3 kasser. V.6 har efterfølgende en enkelt gang lavet elarbejder for tiltalte, men det var i hvert fald et halvt år senere. De har ved tidligere lejligheder talt om noget, der havde med el at gøre. Tiltalte har ved flere lejligheder foræret til spejdere og håndboldhold, når de holdt arrangementer, og der har også i flere perioder boet andre i husstanden, senest NT. Også i 2007 boede fætteren, han har nævnt tidligere, hos ham i 4-5 måneder. Som andre årsager til indkøb nævner han datterens fødselsdag i maj og den omtalte klassefest, hvor der var en 15-20 personer, der deltog. Der blev taget 7 kasser øl og vand á 24 dåser med til dette arrangement. De varer, der blev fundet ved den anden ransagning den 9. april 2007, var blevet hentet kort forinden. De lever udelukkende af hustruens indkomst. De har fælles konto. Det pengebeløb, han havde på sig også den 9. april, var hovedsageligt store sedler.

Der fremlagdes et større antal farvefotos hidrørende hovedsageligt fra ransagningen den 17. marts 2007.

Tiltalte har forklaret om forhold 1-4, at han kan bekræfte at han havde fået noget at drikke den 26. august 2007. På et tidspunkt på denne dag hen mod aften kørte konen, og han var passager i bilen. De var på vej til deres hjem i ...1. Da de nærmede sig hjemmet, bemærkede han, at der kørte en knallert fra bopælen. Det var hans søns knallert. Han tog derfor en cykel på bopælen og cyklede i samme retning, som knallerten var forsvundet, for at lede efter den. Han havnede nede ved skolen, hvor han stillede cyklen og fortsatte til fods ind i et parcelhussystem. Han kunne i princippet godt have cyklet den vej, men valgte altså at gå. Han havnede nede på ...2 og kunne høre en lyd, som kunne stamme fra en knallert. Han drejede rundt om hjørnet og så nu knallerten ud for et hus. Han råbte efter personen, som havde smidt knallerten, men den pågældende forsvandt. Han gik hen til knallerten, som lå ved nabogrunden til det hus, hvor der senere kom en person ud fra. Han rejste knallerten op og satte den på støttefod. Knallerten gik i tomgang. Herefter var han gået rundt på stedet for at se, om han kunne se personen, der havde kørt på knallerten, men han var væk. Han var nu gået hen til postkassen ved et af husene for at se nummeret, så han kunne bruge det, hvis der blev en forsikringssag eller erstatningssag ud af det. Det er muligt, at han derved var kommet ind til indkørslen. Han kunne mærke, at der stod en person under tagskægget ganske tæt ved ham. Han var ikke klar over, hvem den pågældende var. Den pågældende sagde "hvem er du". Hertil svarede han "jeg har gået med avis her i flere år" Personen sagde, at han skulle komme derover og tog ham i armen. Tiltalte rykkede sig fri, idet han ikke ville finde sig i at blive taget i armen, og der opstod håndgemæng. De var herunder faldet omkuld. Han afviser, at han havde kendskab til, hvem personen var, endsige at han var betjent. Han har ikke nogen erindring om, at den samme person var med til ransagningen den 17. marts. Denne person, har han senere fundet ud af, har anmeldt ham i 3 år til miljømyndighederne på grund af nogle forhold med biler. På et tidspunkt, hvor han slap fri, havde personen sparket til hans træsko. Det påtalte tiltalte, og det var endt med, at han havde taget knallerten og var trukket afstod med den. Personen tog nøglen ud af knallerten og fulgte efter ham. Til sidst havde tiltalte valgt at stille knallerten ved et andet hus og var søgt hjem. Han følte sig voldsomt truet. Han husker ikke at have mistet effekter i øvrigt, herunder penge, lighter eller solbriller. Da han var kommet hjem, blev han efter ca. ½ times forløb anholdt, da politiet kom til stede med en patrulje. Han mener ikke, at han blev sigtet for noget, og han afgav heller ikke forklaring. Han blev kørt ind på politistationen. Han var kun i undertøj ved anholdelsen, men fik noget tøj på, inden han tog afsted. Han ville ikke udtale sig om noget på stationen, inden han havde en advokat til stede. Han var meget chokeret over hele situationen. På et senere tidspunkt har han afgivet forklaring, da han havde advokat med, og han bekræfter også at have afleveret en skriftlig forklaring. Han har ikke anmeldt knallerttyveriet. Det anser han for formålsløst. Han afviste at oplyse, hvem han var. De var klar over hans identitet i forvejen. Han ville ikke i dialog med dem på det tidspunkt. End ikke lægen ville han tale med om identiteten, men det gik han dog med til til sidst. Adspurgt af sin forsvarer forklarede han supplerende, at personen, som han kom i klammeri med på ...2, ikke havde sagt, at han var betjent, ligesom han heller ikke havde sagt, at han ville anholde ham. Anholdelsen på bopælen blev foretaget af to uniformerede betjente. Han kendte den ene af dem fra en af ransagningerne. Han har derfor også sagt, at de var klar over, hvem han var. Det havde han gentaget på stationen, men de havde sagt, at han formelt set skulle oplyse identiteten. Det var normal procedure. Tyveriet af knallerten er aldrig blevet opklaret. Der var kommet ridser på knallerten, men den var i øvrigt også blevet beskadiget ved politiets håndtering efterfølgende. Han har ikke kørt på knallerten og var derfor ikke bekendt med de konstruktive ændringer.

Politiassistent V.1 har som vidne forklaret om forhold 1-2, at han bor i samme by, som tiltalte. Det er hans opfattelse, at både han og tiltalte er kendte personer i ...1. Han kender tiltalte, især fordi han også har standset ham for at køre uden kørekort, efter at han var frakendt det for at køre spritkørsel. Ved en anden lejlighed er han, da han var ude for at se på nogle arealer, blevet tilbudt sodavand af tiltalte. Det er hans klare opfattelse, at kendskabet også er ligeså stærkt den modsatte vej. Den 17. marts 2007 var han på patrulje med SKAT. Det var efter gulpladebiler, og ved tiltaltes ejendom holdt der en gulpladebil, og skattefolkene havde i den forbindelse spurgt, hvordan det gik med sagen om salg af øl og mineralvand, som også verserer mod tiltalte. Denne dag var det endt med, at der var fortaget en ransagning hos tiltalte, men den var vidnet ikke med til. Om episoden den 26. august ved hans bopæl på ...2 forklarede vidnet, at han og hans kone sad i stuen, da han så tiltalte, der var i kørte bukser og en rødlig jakke køre forbi på knallert ude på vejen. Han bemærkede, at han både kørte frem og tilbage, og da der tidligere var begået hærværk på hans kones bil, blev han mistænksom og gik udenfor for at observere bedre. Han kunne høre, at der på nabogrunden var en knallert, som gik, og på et tidspunkt bemærkede han også, at tiltalte bevægede sig helt ind i indkørslen på hans grund. Han var oppe at kigge på bilerne og så også på postkassen, der står 1½ m inde i indkørslen. Vidnet kontaktede tiltalte og spurgte, hvad han lavede der. Han havde svaret noget i retning af, at drengen kørte med aviser, og han derfor var ude at undersøge noget. Det afviste vidnet, da sønnen ikke gik med aviser på den gade, men han kunne nu konstatere, at tiltalte var meget fuld og han følte derfor, at han som politibetjent måtte foretage en anholdelse, når tiltalte kørte rundt på knallert i beruset tilstand. Det gjorde han tiltalte bekendt med og tog ham i armen og sagde, han skulle følge med. Det ville tiltalte ikke, og det var endt med håndgemæng, indtil vidnet havde besluttet at opgive anholdelsen. I stedet løb han ind og fik konen til at alarmere politiet, hvorefter han løb efter tiltalte, der var stukket af på knallerten. Forinden havde vidnet set sit snit til at stoppe knallerten ved at tage nøglen ud af låsen. Tiltalte var imidlertid blevet væk for vidnet, som derefter var gået tilbage til ejendommen, hvor han blev kontaktet af kollegerne. Senere har han erfaret, at knallerten var blevet smidt i en have, 50 m væk. Han afviser, at han har foretaget anmeldelse til miljøtilsyn mod tiltalte. Derimod har han kendskab til, at bestyrelsen for borgerforeningen har foretaget anmeldelse. Han mener, at det ligger 5 år tilbage med den episode, hvor han standsede tiltalte for kørsel uden kørekort. Det skete i hans tjeneste som motorcykelbetjent. Han har i 32 år været i ...1 og også kørt som motorcykelbetjent i den periode, hvorfor det er hans opfattelse, at ingen i byen er i tvivl om, at han er betjent. Episoden med tilbud om køb af sodavand kan han ikke tidsfæste, men den ligger i hvert fald mere end 4 år tilbage, for da lukkede brugsforeningen. Da han standsede tiltalte, mener han ikke, det foregik i ...1, men kan ikke i dag uden at se i rapporterne se, hvor det var. Om han havde hjelm på ved denne lejlighed, kan han heller ikke erindre i dag. Under forsøg på anholdelse af tiltalte på ...2 var han, da det var en meget varm sommeraften i civil, men han præsenterede sig som betjent, da han foretog anholdelsen.

Der fremlagdes et større antal farvefotos hidrørende hovedsageligt fra ransagningen den 17. marts 2007.

Politiassistent V.2 har som vidne forklaret om forhold 3, at han var med til at foretage anholdelsen af tiltalte den 26. august 2007, men han kan ikke huske, om tiltalte nægtede at opgive navn m.v.

Overassistent V.3 har forklaret, at han er ansat ved SKAT. Han kender tiltalte, idet der er indgået en række anmeldelser igennem en række år, om ulovlig salg af importeret ikke afgiftberigtiget øl og vand. Anmeldelser gik bl.a. på salg ved forsorgshjemmet og ved et supermarked. Han erindre også at ved grænsen, at en kollega har taget ham. Det har ligget tilbage i 2003 til 2005. Vedrørende forhold 6 og 7 i anklageskriftet forklarede han, at en bil var blevet stoppet, der var i bilen varer, der blev oplyst var købt hos tiltalte. På denne laggrund kørte de til tiltales bopæl, hvor også politiet kom. Politiet foretog ransagning og der fandtes et større lager af øl og vand, ligesom der blev fundet større mængder af kvitteringer og bestillingssedler. Bilag 6, 14, blev gennemgået med vidnet, som genkender flere af de pågældende bilag. Der blev fundet bilag ved tiltaltes skrivebord i stuen, hvor der var en slags kontor, men også i et tobaksskab og på opslagstavlen. Tiltalte var noget sur over deres tilstedeværelse. Han var således ikke villig til at låse en varebil op. Han angav at han ikke havde en nogle, men låsesmeden blev tilkaldt og åbnede bilen. I denne blev der fundet spiritus og øl. Man kan ikke præcis sige hvilke flasker som kan anses som lovlig import, men i henhold til lovgivning har de i en situation, hvis den totale mængde overstiger, ret til at beslaglægge hele beholdning, hvad de også gjorde. Der forfandes ingen bilag, hvoraf det fremgik at tiltalte var tilmeldt som importør, heller ikke noget regnskab, men kun nogle usystematiske sedler. Ad spurgt af forsvareren, forklarede han yderligere, at det er tilladt at købe til eget forbrug. Man arbejder med nogle skønsmæssige grænser for et acceptabel eget forbrug, disse ligger på 100 liter øl og spiritus. Man kan hente så ofte man vil, når det er til eget forbrug. Eget forbrug dækker også fester, som man skal afholde og dette kan også dække flere afhentninger. De kunne ikke se hos tiltalte, hvor mange gange han har afhentet. De fundne kvitteringer var hovedsalig fra juli 2005, mens ransagning fandt sted i marts 2007. De havde været forbi tiltalte flere gange, men havde ikke konstateret noget salg på bopælen, de havde også i et enkelt tilfælde talt med tiltalte. Der var hos tiltalte, ved ransagning fundet varer der var for gamle. Han kan idag ikke huske, hvor meget dette drejede sig om.

Specialkonsulent V.4 har forklaret, at han ikke har noget videregående kendskab til tiltalte, idet han kun har deltaget i aktionen den 17. marts 2007. Han var denne dag på patrulje med V.1, de var på udkig efter udlandske køretøjer, hvor afgiften ikke var iorden. På et tidspunkt kom de forbi tiltaltes bopæl og V.1 nævnte at der var et salg af drikkevarer igang. De parkerede et andet sted og standsede efterfølgende den varebil fra G2 Elforretning, der havde holdt hos tiltalte. Føren var V.6, han samtykkede i at de kontrollerede indholdet i ladet og de fandt 23 kasser øl og vand og nogle tre liters beholdere med vin. V.6 forklarede, at han havde betalt en enhedspris på 50 kr. pr. kasse respektive beholdere. Han oplyste samtidigt, at han havde købt i tre tilfælde i 2007. V.1 kørte herefter til politistationen, hvor vagthavende besluttede at gennemføre en ransagning for øjemedet. Denne blev udført af 4 - 5 betjente, vidnet og forrige vidne. V.6 havde fået lov at køre videre med de indkøbte varer, idet han dog blev gjort bekendt med, at der muligt ville komme en sag mod ham. Vidnet mente dog ikke at det kunne ske.

Politiassistent V.5 har forklaret, at han den 9. april 2007, sammen med en kollega standsede en bil med tiltalte som fører. Han var kendt fra tidligere forhold med salg af importeret varer, samt manglende kørekort. De fandt i bilen en del spiritus, der var ufortoldet, på denne baggrund blev der besluttet en ransagning på bopælen. Kørslen fandt sted fra ...3 og ...4, indtil de standsede bilen ved G3. Han kan ikke huske præcis, hvilken mængde spiritus der blev fundet, eller om der blev fundet en pengebeholdning. Han husker heller ikke om tiltalte havde sin hustrus pung med. Ved den efterfølgende ransagning på bopælen, fandt de yderligere beholdning på de ufortoldet varer.

V.6 har forklaret, at han den 17. marts 2007, have været ude og hente nogle værktøj på ...6. På vej hjem kørte han ind til tiltalte, hvor han læssede nogle øl og vand ind, han husker ikke om der også var vin med. Kort efter han kørte fra stedet, blev han standset af nogle embedsmænd, der konstaterede hvad han havde i vognen. Han havde betalt 50 kr. pr. kasse, og det var noget som var sket tidligere, 1 gang det pågældende år. Han skulle bruge varerne til en fest, og regnede ikke med at selv kunne nå at komme til Tyskland. Han kendte tiltalte som en kammerat. Han afregnede de 50 kr. pr. enhed ved afhentning. Han havde forinden han kørte derud, ringet for at høre om han kunne låne nogle kasser øl. Der blev ikke talt om, hvor mange han skulle tage med. I telefonsamtalen var tiltalte***, men tiltalte var ikke hjemme, da vidnet kom derud. Han bekræfter at der har været tale om, at han skulle med tiltalte til Tyskland for at hente varer, men det blev aldrig til noget, enten på grund af arbejde eller på grund af nogle samvær med nogle børn.

Der blev den 26. august 2007 kl. 22.08 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 1,57 promille alkohol.

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forbold og har skønnet, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste/at tiltalte har behov for alkoholistbehandling.

Tiltalte er tidligere straffet ved

  • dom af 3. juni 2006 med fængselsstraf i 20 dage, betinget blandt andet på vilkår af en prøvetid på 2 år og samfundstjeneste i 40 timer, samt en tillægsbøde og med førerretsfrakendelse i 2 år og 6 måneder blandt andet for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1, og § 117, stk. 5, jf. § 56, stk. 1.
  • dom af 9. august 2006 med fængsel i 20 dage, betinget blandt andet på grund af vilkår af en prøvetid på 2 år samt en tillægsbøde for overtrædelse af færdselslovens § 117 a, stk. 1 og 2.
  • dom af 30. april 2007 med fængselsstraf i 30 dage og førerretsfrakendelse i 5 år for overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1, og § 117 d, jf. § 56, stk. 1.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad forhold 1

Tiltalte har gjort gældende, at han var uden kendskab til, at vidnet, V.1, var politiassistent. Der er afgivet modstridende forklaringer imellem tiltalte og vidnet vedrørende hændelsesforløbet og om det indbyrdes kendskab. Retten har bemærket sig, at vidnet V.1 i flere tilfælde tjenstligt har været i kontakt til tiltalte. Dette udelukker imidlertid næppe, at tiltalte ikke har bemærket sig vidnets identitet i forbindelse med episoden. At vidnet V.1 har opfattet deres indbyrdes kendskab som uomtvisteligt som følge af deres position i lokalsamfundet kan ikke uden videre lægges til grund som værende en opfattelse eller viden, som også tiltalte var bekendt med. Retten finder imidlertid, at vidnet V.1s sikre forklaring om hændelsesforløbet den 26. august 2007 på ...2, herunder især også vidnets forklaring om, at han i forbindelse med anholdelsen klart tilkendegav, at han var betjent, må føre til, at tiltaltes forklaring om manglende kendskab til anholdelsens karakter må forkastes, og tiltalte findes skyldig.

Ad forhold 2

Efter vidnet V.1s forklaring lægges det til grund, at tiltalte forud for den i forhold 1 omhandlede episode har ført knallerten. Tiltalte findes derfor skyldig.

Ad forhold 3

Tiltalte har ikke bestridt, at han nægtede at opgive sin identitet, men mener ikke hermed at have krænket den omhandlede bestemmelse, da identiteten efter hans opfattelse var politiet bekendt. Retten finder ikke, at bestemmelsen i retsplejelovens § 750 giver grundlag for en frifindelse af denne grund, da tiltalte ikke kan disponere spørgsmål om i hvilket omfang oplysningspligten måtte påhvile ham. Tiltalte findes derfor skyldig.

Ad forhold 4

Tiltalte har nægtet sig skyldig ud fra den betragtning, at han ikke har ført knallerten og derfor heller ikke kan drages til ansvar for de konstruktive ændringer der har været på denne. Da tiltalte jf. ovenfor ad forhold 2 er anset for skyldig i at have kørt knallerten, findes han således skyldig i at have gjort dette under omstændigheder som beskrevet i forhold 4. Tiltalte findes derfor skyldig.

Ad forhold 5

Tiltaltes erkendelse, der bestyrkes ved sagens øvrige oplysninger, lægges til grund, og tiltalte findes skyldig.

Ad forholdene 6, 7, 8, 9 og 10

Af bevisførelsen fremgår, at der har kunnet konstateres betydelige mængder øl, vand og vin hos tiltalte under de to i sagen omhandlede ransagninger den 17. marts og 9. april 2007. Tiltalte har for så vidt ikke bestridt besiddelsen af betydelige mængder, idet han dog ikke på den anden side har godkendt de rent faktisk foretagne opgørelser. Tiltalte har om besiddelserne afgivet forskellige forklaringer, der ud fra en samlet betragtning efter tiltaltes opfattelse har kunne begrunde, at han har besiddet mængderne under omstændigheder, der må anses for at være til eget brug.

Henset til de fundne mængder og henset til de i øvrigt foreliggende oplysninger om tiltaltes indkøbspraksis i Tyskland forkaster retten tiltaltes forklaring om, at der ikke har været tale om besiddelse i et omfang, der ligger ud over det, der er anvendt til eget brug. Retten lægger de opgørelser, der er foretaget under ransagningerne den 17. marts og 9. april 2007 til grund. Disse er tilvejebragt under ransagninger, der må anses for at være foretaget på en måde, der ikke giver anledning til at forkaste resultatet. Herefter og i øvrigt efter indholdet af de forklaringer, der er afgivet af vidnerne V.3, V.4, V.5 og V.6, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af de i forholdene anførte bestemmelser, ligesom det findes godtgjort, at overtrædelserne har haft et omfang som beskrevet i disse. Retten har ved denne bedømmelse lagt til grund, at tiltaltes forklaringer om hensigten med beholdningerne har været af usammenhængende karakter og ganske ufyldestgørende til forklaring af disse beholdningers størrelse.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 3, færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1 og § 118, jf. § 67, stk. 3, samt § 117 a, stk. 2, nr. 2, retsplejelovens § 750, miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 3, jf. § 9, stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 634 af 19. juni 2008 om pant og indsamling m.v. af emballager til øl og visse læskedrikke (pantebekendtgørelsen) § 126, jf. § 125, stk. 1. nr. 1 og nr. 12 og nr. 13, jf. § 9, § 10 og § 20, jf. dagældende bekendtgørelse nr. 113 af 1. februar 2007, § 124, stk. 1, nr. 1 og nr. 13. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007 (mineralvandsafgiften), § 21, stk. 1. nr. 7 og nr. 2, jf. § 12, stk. 3 og 4, lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006 (øl- og vinafgiftsloven), § 25, stk. 1, nr. 2 og nr. 5 samt § 14, stk. 7 og 8, og lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007 (spiritusafgiftsloven), § 31, stk. 1, nr. 6 og  nr. 2, jf. § 18, stk. 2 og § 20, stk. 9 og 10, med fængsel i 30 dage samt en bøde 30.000 kr., for hvilke forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 20 dage.

I medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres hos tiltalte variatorbegrænsning og uoriginal lyddæmper (forhold 4).

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T straffes med fængsel i 30 dage samt bøde på 30.000 kr.

Hos tiltalte konfiskeres variatorbegrænsning og uoriginal lyddæmper.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 20. september 2010, 6. afdeling, S-1243-10

Byretten har den 11. maj 2010 afsagt dom i 1. instans (2-1475/2008).

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse i forholdene 1- 2, 4 og 6-10 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen fastsættes til fængsel i 30 dage og en bøde på 42.500 kr.

Anklagemyndigheden har oplyst, at påstanden om fængselsstraf i det hele vedrører overtrædelsen af færdselsloven i forhold 2 og 5.

Anklagemyndighedens bødepåstand fremkommer således

Forhold 1

1.000 kr.

Forhold 3

500 kr.

Forhold 4

1.000 kr.

Forhold 6+7

10.000 kr.

Forhold 8

10.000 kr.

Forhold 9

10.000 kr.

Forhold 10

10.000 kr.

I alt

42.500 kr.

Tiltalte har over for anklagemyndighedens påstand om skærpelse påstået afvisning under henvisning til, at tiltalte ikke har modtaget anklagemyndighedens ankemeddelelse, idet den er sendt til en anden adresse end den, hvor tiltalte på fremsendelsestidspunktet var tilmeldt folkeregisteret.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen i forhold 2, således at henvisningen til færdselslovens § 117 ændres til § 117 c.

Supplerende oplysninger

Forsvareren har for landsretten fremlagt en e-mail korrespondance mellem vidnet V.1 og ansatte ved kommunen vedrørende fjernelse af en skrotbil fra tiltaltes daværende adresse ...1.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1, V.5, V.6, V.3 og V.4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har vedrørende forhold 1-4 supplerende forklaret, at nøglen altid sidder i hans søns knallert. Det gjorde den også den 26. august 2007, da en ukendt person kørte af sted på den. Den person, der greb fat i ham, da han var taget ud for at lede efter knallerten, oplyste ikke, at han var betjent, og det blev ikke sagt, at tiltalte var anholdt. Han havde aldrig set den pågældende betjent før. Han er dog efterfølgende blevet klar over, at den pågældende betjent, som han nu ved hedder V.1, ca. 5 år tidligere havde standset tiltalte, men da havde betjenten motorcykelhjelm på. Tiltalte ville ikke lade sig berøre af en person, som han ikke kendte, og som han ikke vidste var betjent, og der opstod derfor et håndgemæng, hvorefter tiltalte rev sig fri. Tiltalte har aldrig kørt på sin søns knallert, og det gjorde han heller ikke den pågældende aften. Tiltalte havde fået noget at drikke i tidsrummet mellem episoden i forhold 1 og den senere anholdelse, men han kan ikke sige hvor meget.

Tiltalte har vedrørende forhold 6-10 supplerende forklaret, at det ikke er rigtigt, at der var 120 kasser øl på hans bopæl. Der måske nok 120 kasser, men alle kasserne var ikke kasser med øl. Holdbarhedsdatoen for øllet i mange af kasserne var endvidere udløbet. Tiltalte køber ofte øl, hvor holdbarhedsdatoen er ved at udløbe, idet man derved kan spare rigtig mange penge. De øl og den spiritus m.v. som han køber, bliver ud over af ham selv og hans kone drukket af familie og venner og bekendte, når de kommer på besøg. Tiltalte har også ofte øl eller spiritus med som en form for værtindegave, når han skal i byen. Tiltalte tager også af og til øl og spiritus m.v. med hjem til venner og bekendte, når han har været i Tyskland. V.6 har aldrig udført el-arbejde for tiltalte. Tiltalte har ingen indtægt, og det havde han heller ikke i 2007. Han har heller ingen opsparing. Da hans kone var studerende, var det ham, der havde arbejde og tjente penge, men senere har de indrettet sig således. at han passer hus og hjem, mens hans kone tjener de penge, de skal bruge. Hans kone er agronom og tjener ca. 450.000 kr. om året. I 2007 var han nok i Tyskland lidt oftere end en gang om måneden. Der var næsten altid flere andre personer med, der også købte varer. Nogle af de kasseboner, som SKAT har fundet, tilhører ikke ham, men nogle af de personer, der har været med ham i Tyskland. I 2007 var hans børn henholdsvis knap 1, 7, 13 og 16 år.

V.1 har supplerende forklaret, at han nu er pensioneret politiassistent. Der er ingen tvivl om, at tiltalte vidste, hvem vidnet var, da vidnet henvendte sig til tiltalte den 26. august 2007. Vidnet sagde også, at tiltalte jo godt vidste, at vidnet var politimand. Vidnet har ikke personligt anmeldt tiltalte til kommunens miljømyndigheder i anledning af en skrotbil på tiltaltes grund, men han har anmeldt ham på vegne af Borgerforeningen. Det er rigtigt, at han har sendt de e-mails til kommunen, som forsvareren har fremlagt. Vidnet har mange gange set V.6s bil holde ved tiltaltes bopæl. Da vidnet sammen med V.4 fra SKAT stoppede V.6s bil, da den kørte væk fra tiltaltes bopæl den 17. marts 2007, sagde V.6 til vidnet, således som det fremgår af politirapport af 17. marts 2007, at han flere gange havde købt varer af tiltalte.

Politiassistent V.5 har supplerende forklaret, at han med hensyn til de mængder øl, vin og spiritus m.v., der blev fundet i tiltaltes varebil den 9. april 2007, kan henholde sig til det, han har anført i sin rapport af 10. april 2007. Vidnet deltog i den efterfølgende ransagning af tiltaltes bopæl. På bopælen blev der også fundet store mængder øl, vin og spiritus m.v. Vidnet kan med hensyn til de fundne mængder henvise til den nævnte politirapport.

V.6 har supplerende forklaret, at han et par gange har lavet el-arbejde for tiltalte. Det var forud for den episode, som denne sag angår. Han vil da tro, at tiltalte har fået en regning, og at regningen er blevet betalt. Ved en enkelt lejlighed har vidnets hjælp haft karakter af en vennetjeneste. Det var, da han hjalp tiltalte med at montere en vaskemaskine. Ved den lejlighed fik vidnet en øl som betaling. Han vil tro, at han også et par gange forud for den 17. marts 2007 har hentet nogle kasser øl og sodavand hos tiltalte. Det skal nok passe, at han den 17. marts 2007 hentede 23 kasser, men ved de tidligere lejligheder var der kun tale om et par kasser. Det var kun meningen, at vidnet skulle låne de pågældende kasser øl og vand, således at vidnet skulle give tiltalte et tilsvarende antal kasser, når vidnet på et tidspunkt selv havde været i Tyskland. Det endte imidlertid med, at vidnet betalte 50 kr. pr. kasse. Vidnet havde ikke udsigt til at skulle til Tyskland foreløbig, og ved at betale 50 kr. pr. kasse, sikrede han sig, at der ikke var et mellemværende mellem ham og tiltalte.

V.3 har supplerende forklaret, at den mængde øl og spiritus, som man må indføre til eget forbrug, rettelig er 110 liter, og ikke 100 liter, som han oplyste i byretten. Hvis en person har solgt blot en øl af en indført mængde, også en mængde på under 110 liter, anses ingen del af den indførte mængde som værende til eget forbrug. Tallet 110 liter er en skønsmæssig grænse. Det kommer an på en konkret vurdering, om en indført mængde kan anses for værende til eget forbrug. Vidnet deltog i ransagningen den 17. marts 2007, men ikke i ransagningen den 9. april 2007. Det var store mængder øl, vin og spiritus m.v. der blev fundet i forbindelse med ransagningen den 17. marts 2007. Det var det største fund, som vidnet har været med til. En del af de fundne varer var for gamle, men han kan ikke sige, hvor stor en del der var for gamle.

V.4 har supplerende forklaret, at tiltalte i forbindelse med ransagningen den 17. marts 2007 sagde, at varerne var til eget forbrug, men at han også havde købt til bl.a. nogle kolleger. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt de mængder øl, vin og spiritus, der blev fundet i forbindelse med ransagningen, var usædvanligt store. Han havde aldrig deltaget i en sådan aktion før.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen, der til dels er en tillægsstraf i forhold til den straf, som tiltalte er idømt ved dom afsagt den 30. april 2007 af byretten, jf. straffelovens § 89, fastsættes i medfør af de bestemmelser, som byretten har anført, idet henvisningen i forhold 2 til færdselslovens § 117 dog skal være til § 117 c, og idet henvisningen til spiritusafgiftslovens § 18, stk. 2, i forhold 10 udgår.

Fængselsstraffen, der vedrører overtrædelserne af færdselsloven i forhold 2 og 5, er efter antallet af forstraffe for henholdsvis spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden passende udmålt.

Tiltalte er tidligere 2 gange idømt samfundstjeneste for overtrædelse af færdselsloven. Uanset den tid, der er gået, siden de forhold, der nu er til pådømmelse, er begået, er der herefter ikke grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndighedens ankemeddelelse er den 7. juni 2010 sendt til tiltalte på adressen ...1.

Det fremgår af den udskrift fra Det Centrale Personregister dateret den 13. september 2010, som anklagemyndigheden har fremlagt, at tiltaltes adresse indtil den 1. april 2010 var ...1, men at den efter denne dato er ...7. I udskriften er i rubrikken "Gældende fra" anført den 1. april 2010. I rubrikken "A jourført" er anført den 18. juni 2010.

Uden nærmere oplysninger om registreringen er der en sådan usikkerhed om, hvorvidt anklagemyndighedens ankemeddelelse rettidigt er sendt til tiltalte, at anklagemyndigheden må anses for afskåret fra at påstå den idømte bødestraf skærpet.

Da der herefter ikke er grundlag for at forhøje den idømte bøde, stadfæstes også denne del af straffen, idet forvandlingsstraffen for bøden dog rettelig er fængsel i 14 dage.

Som følge af domfældelsen i forhold 4 stadfæstes dommens bestemmelse om konfiskation.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten derefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.