Dato for udgivelse
19 Nov 2010 10:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Nov 2010 13:46
SKM-nummer
SKM2010.739.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-074408
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
opgørelsesmetode, vindmølleandele
Resumé
Skatterådet bekræftet, at Spørger kan anvende de almindelige skattemæssige regler for erhvervsmæssig virksomhed på en ejerandel af et vindmølleprojekt i Tyskland, uanset han tidligere har valgt en andel i en anden vindmølle beskattet efter ligningslovens § 8 P stk. 2 og 3. - Der ville som minimum være en periode på 6 mdr. mellem Spørgeres afhændelse af den vindmølleandel som han har valgt medregnet efter princippet i ligningslovens § 8 P stk. 2 og 3 og erhvervelsen af vindmølleandele som han ønsker behandlet efter skattelovgivningens alm. regler for erhvervsmæssig virksomhed.
Hjemmel
Ligningsloven § 8 P stk. 2
Ligningsloven § 8 P stk. 3  
Reference(r)
Ligningsloven § 8 P stk. 2
Ligningsloven § 8 P stk. 3  
Henvisning
Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2010-2, afsnit E.B.2.1.1.

Spørgsmål

  1. Kan Spørger anvende de almindelige skattemæssige regler i forbindelse erhvervelse af 10 % ejerandele i et vindmølleprojekt i Tyskland

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejede indtil 1. april 2010 fem andele i et vindmølleprojekt. Disse andele blev erhvervet i slutningen af 90'erne og var tænkt som en investering hvor Spørger havde mulighed for at få et lidt større indblik i vindmølleinvesteringerne i Danmark.

Investeringen på daværende tidspunkt udgjorde ca. DKK 25.000 og Spørger har i perioden fra erhvervelsen og indtil 2010 anvendt standardreglerne i LL § 8 P. Spørger har ikke haft øvrige vindmølleandele i perioden fra erhvervelsen indtil 1. april 2010.

Spørger har nu valgt at afhænde disse andele, da han har fundet at de nuværende vindmølleinvesteringer i såvel ind som udland har et meget fornuftigt afkast i forhold til den eventuelle risiko i disse projekter.

Efter salget har Spørger fået mulighed for at erhverve 10% af et vindmølleprojekt i Tyskland. Investeringen er af helt anden karakter end den ovennævnte og vil medføre et egenkapitalindskud på ca. DKK 7.200.000. Hans hustru har investeret i en andel. Spørger forventes at investere i en andel i løbet af efteråret.  Så tiden uden anparter bliver minimum 6 måneder.

Problemstillingen som ønskes anskueliggjort er om perioden for anvendelsen af standard reglen i ligningslovens § 8 P er ophørt i det konkrete tilfælde og der derved vil være muligt for Spørger at anvende de almindelige skattemæssige regler i stedet på den nye investering.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger finder spørgsmålet kan besvares bekræftende. Der foreligger ikke praksis på dette område. Det fremgår af loven og ligningsvejledningen at godkendelsen heraf beror på en konkret ligningsmæssig vurdering.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Vindmølleejere skal som udgangspunkt anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra vindmølledriften. Det vil sige, at indtægterne fra vindmøllevirksomheden, herunder værdien af eget elforbrug direkte fra vindmøllen, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, mens der samtidig kan ske fradrag for udgifterne til drift, vedligeholdelse, afskrivninger mv. efter de almindelige regler herom. Vindmølledriften anses for at være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet vil blive beskattet på samme måde, som overskud/underskud ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed.

Fysiske personer kan i henhold til ligningslovens § 8 P, i stedet vælge, at medregne 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., til den skattepligtige indkomst. De 40 pct. af den overskydende bruttoindkomst, der er skattefri, anses for et standardiseret fradrag, der dækker de udgifter, der er forbundet med vindmølledriften. Hvis vindmølleejeren vælger disse regler, kan der ikke foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for de udgifter, der er forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivninger.

Ligningsloven § 8 P bestemmer således:

"Fysiske personer, der ejer vindmøller eller vindmølleandele, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst én gang for alle vælge at medregne indkomst ved vindmølledriften efter reglerne i stk. 2 og 3.Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten fra vindmølledriften, der overstiger 3.000 kr., medregnes 60% til den skattepligtige indkomst.Stk. 3. Såfremt bruttoindkomst ved vindmølledriften medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med vindmølledriften, herunder afskrivninger.Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses vindmøllerne eller vindmølleandelene for udelukkende benyttet til private formål. Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger at medregne indkomst fra vindmølledriften efter skattelovgivningens almindelige regler i stedet for efter reglerne i stk. 2 og 3, anses vindmøllerne eller vindmølleandelene for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet."

Af bemærkninger til lovforslaget (LFF 1995-12-13 nr. 133) fremgår følgende:

"De foreslåede regler i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, om 3.000 kr.s-bundgrænsen og 60 pct.s-reglen er valgfri. Hvis den skattepligtige har valgt at anvende disse regler, skal reglerne anvendes på den skattepligtiges samlede indkomst fra vindmølledrift. Vindmølleejeren kan i stedet for reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, vælge at anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra vindmølledriften. Hvis en vindmølleejer vælger at anvende skattelovgivningens almindelige regler ved indkomstopgørelsen, herunder at foretage fradrag for de faktiske driftsomkostninger m.v., vil vindmølledriften være erhvervsmæssig, og overskuddet/underskuddet vil blive beskattet på samme måde som overskud/underskud ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed. Valget af reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, foretages én gang for alle. Hvis vindmølleejeren har valgt at anvende disse regler, kan ejeren ikke senere overgå til at anvende skattelovgivningens almindelige regler på indkomst fra vindmølledrift."

Praksis

TfS 1997, 819:

Told- og Skattestyrelsens har ved afgørelse af 28. oktober 1997, j.nr. 99/97-4200-188 afgjort at en vindmølleejer ikke er bundet af sit valg af opgørelsesmetode, hvis den pågældende i en periode ikke har ejet vindmølleandele. Styrelsen meddelte i afgørelsen, at en vindmølleejer ikke er bundet af sit valg af opgørelsesmetode i henhold til ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3 eller stk. 5, hvis den pågældende i en periode ikke har ejet vindmølleandele, idet bestemmelsen i stk. 1 på dette punkt anses for at angå det enkelte løbende forhold.

Endvidere har Styrelsen som sin opfattelse givet udtryk for, at den ene ægtefælles valg af opgørelsesmetode - enten efter stk. 2 og 3 (60-pct.s-reglen) eller efter stk. 5 (skattelovgivningens almindelige regler) ikke er bindende for den anden ægtefælle.

Begrundelse

SKAT konstatere at Spørger har afhændet sine eneste vindmølleandele den 1. april 2010. Det er oplyst at Spørger først vil erhverve andele i det nye vindmølleprojekt i løbet af efteråret og at der således vil være tale om en periode på minimum 6 mdr. mellem Spørgeres afhændelse af den vindmølleandel som han har valgt medregnet efter princippet i ligningslovens § 8 P stk. 2 og 3 og erhvervelsen af vindmølleandele som han ønsker behandlet efter skattelovgivningens alm. regler for erhvervsmæssig virksomhed.

SKAT finder, på baggrund af ligningsrådets meddelelse af 28. oktober 1997 jf. ovenfor, at Spørger ikke længere er bundet af sit valg af opgørelsesmetode jfr. ligningslovens § 8 P for sin tidligere vindmølleandel, da denne er afhændet den 1. april 2010.

SKAT indstiller således, at det bekræftes, at Spørger kan anvende de almindelige skattemæssige regler i forbindelse erhvervelse af 10% ejerandele i et vindmølleprojekt i Tyskland.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.