Dato for udgivelse
21 Oct 2010 14:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Oct 2010 15:21
SKM-nummer
SKM2010.672.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2287-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Benyttelseskode, forretning, landbrug, herregård
Resumé

Appellanterne ejer en større herregård, hvorfra der drives hotel og restaurationsvirksomhed samt landbrug. Ejendommen er noteret som landbrug.

Vurderingsmyndighederne havde henført ejendommen til benyttelseskode "Forretning". Appellanterne gjorde gældende, at ejendommen i stedet burde henføres til benyttelseskoden for "Landbrug".

Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn om henførelse af ejendommen til kode "Forretning". Der fandtes efter vurderingslovens § 33, stk. 1, ikke at være holdepunkter for, at ejendommens notering som landbrug skulle være afgørende for, hvad ejendommen skal anses for benyttet til. Byrettens dom blev stadfæstet.

Reference(r)
Vurderingsloven § 33, stk. 1
Henvisning
Vurderingsvejledning 2010-2 D

Parter

A og B
(advokat Erik Høimark)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne

Ulrik Jensen, Würtzen og Stig Jørgensen (kst.)

Påstande

For landsretten har appellanterne, A og B, gentaget deres påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet,

Forklaringer

B har supplerende forklaret bl.a., at husdyrbesætningen har haft en vekslende sammensætning. Landbruget leverer varme til bygningerne. Fra 2001 har landbruget været drevet med egne maskiner. Landbrugsarealet på matr.nr. ... er efter en matrikulær sammenlægning ca. 20 ha, hvoraf der er søgt hektarstøtte vedrørende 2008 for 17,43 ha. Heraf er 5,52 ha brak, som indgår i omdriften. Egentlig eng er der ikke. Markdriften har været stort set uændret de sidste 300 år. Der er opført en stald i 2006 på 1600 m². Alle bygninger er ikke med i BBR, det gælder således en stald på matr. nr. ... opført i 1890'erne og i 2006 tilladt brugt til 10 heste. I stedet kunne holdes et større antal smågrise. Denne bygning er ikke omfattet af hans forklaring for byretten. Han har af kommunen forlangt at stalden registreres i BBR, men det er ikke sket.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Heller ikke for landsretten er der fremkommet dokumentation for, hvorledes ejendommens indtægter fordeler sig på hoteldrift og landsbrugsdrift. Det er endvidere ikke godtgjort, at bygningsarealet, der anvendes i landbrugsdriften, i det tidsrum, som sagen vedrører, væsentligt afviger fra det, der er oplyst over for Landsskatteretten.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at der ikke er fremlagt oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en genoptagelse af tidligere års vurderinger. Det tilføjes, at der efter vurderingslovens 33, stk. 1, ikke er holdepunkter for at ejendommens notering som landbrug skulle være afgørende for, hvad ejendommen skal anses for benyttet til.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

A og B skal in solidum betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 37.500 kr. til udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A og B skal in solidum betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 37.500 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.