Dato for udgivelse
18 Oct 2010 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Apr 2010 08:15
SKM-nummer
SKM2010.651.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-988-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Betalingsstandsning og konkurs
Emneord
Konkursbetingelser, retlig, interesse, virksomhedspant
Resumé

Henset til bl.a., at skatteyderen var uden midler, at virksomhedsdrift var stoppet og afmeldt fra skat og moms og at fordringshaver ikke havde sandsynliggjort at nedbringelse af kassekredit var omstødelig henset til virksomhedspant, fandt skifteretten ikke, af fordringshaver havde fornøden retlig interesse i fremme af konkursbegæringen.

Landsretten fandt, under hensyntagen til at skyldner havde erkendt at skylde et væsentligt beløb og at være insolvent, at konkursbetingelserne var opfyldt.

Henset til, at det ikke kunne udelukkes at en konkursbehandling vil bringe midler frem, fandtes fordringshaver at have en retlig interesse i, at skyldner tages under konkursbehandling.Sagen blev herefter hjemvist til skifteretten.
Reference(r)

Konkursloven § 17

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-2 H.3.3.2

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2 H.3.3.3

Parter

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Dueholm)

mod

A

Afsagt af dommerne

Kaspar Linkis, Finn Morten Andersen og Lone Bach Nielsen (kst.)

-----------

Sø- og Handelsrettens Skifterets afgørelse af 10. marts 2010,  B-2901-09

Der fremlagdes konkursbegæring modtaget den 10. marts 2010

Forklaringer

Skyldneren forklarede behørigt formanet, at han kunne anerkende at skylde et væsentligt beløb til SKAT. Han er i øjeblikket sammen med en revisor i gang med at udarbejde de manglende momsregnskaber, således at der kan blive angivet korrekt moms. En del af de nuværende angivelser er foreløbigt fastsat af SKAT. Han ejer halvdelen af et sommerhus sammen med sin samleverske. Sommerhuset er vurderet til 2,2 mio. kr. Der er samlet gæld i sommerhuset på 3,1 mio. kr. Han ejer endvidere en Audi A6, som, er 4 år gammel. Bilen er stillet til sikkerhed for et billån. Billånet overstiger bilens salgsværdi med omkring 80.000 kr. Han ejer derudover ingen aktiver, der kan gøres til genstand for udlæg. Han har en kassekredit i Danske Bank, hvor han skylder 30.000 kr. Han har endvidere en bankkonto i Nordea, hvor der ikke er noget indestående. Han skylder også omkring 80.000 kr, til sin tidligere revisor. Samtlige aktiviteter i virksomheden "H1" er stoppet, og han er afmeldt skat og moms. Afmeldingen skete i december 2009 eller januar 2010. Han har været i telefonisk kontakt med SKAT, der har bekræftet dette. I forbindelse med afviklingen af selskabet er det tiloversblevne salgsprovenu blevet brugt til at nedbringe gælden til F1 Bank. F1 Bank havde sikkerhed for engagementet i form af et virksomhedspant. Han er nu fastansat i G1. Han bor i sommerhuset beliggende ..., hvor kommunen har givet tilladelse til, at han kan bo hele året.

Fordringshaveren begærede konkursbegæringen fremmet.

Skifterettens bemærkninger

Henset til, at skyldneren er uden midler, der kan danne grundlag for en konkursbehandling, at virksomhedsdriften er stoppet og afmeldt skat og moms, hvorved der ikke vil blive oparbejdet yderligere restancer, samt at fordringshaveren ikke har sandsynliggjort, at nedbringelsen af kassekreditten har været omstødelig henset til det lyste virksomhedspant, eller at der i øvrigt er foretaget omstødelige dispositioner i forbindelse med nedlukningen af virksomheden, finder skifteretten ikke, at fordringshaveren har den fornødne retlige interesse i, at konkursbegæringen fremmes.

Konkursbegæringen nægtes fremme.

----------

Østre Landsrets kendelse af 15. april 2010, 16. afdeling, B-988-10

Påstande

Skatteministeriet har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, med henblik på fremme af den af rekvirenten den 21. december 2009 indgivne konkursbegæring mod A.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Da A har erkendt at skylde et væsentligt beløb til rekvirenten og har erkendt, at han er insolvent, findes konkursbetingelserne at være opfyldt.

Virksomheden er afviklet i 2009, og i den forbindelse er der sket nedbringelse af gælden til F1 Bank. Henset hertil samt til at det ikke kan udelukkes, at en konkursbehandling vil bringe midler frem, findes rekvirenten uanset det oplyste om virksomhedspantet til fordel for F1 Bank at have tilstrækkelig retlig interesse i, at A tages under konkussbehandling, hvorfor

b e s t e m m e s

Sagen hjemvises til Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, med henblik på fremme af den af rekvirenten den 21. december 2009 indgivne konkursbegæring mod A.