Dato for udgivelse
15 Oct 2010 10:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2010 10:54
SKM-nummer
SKM2010.650.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-0551-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Udeholdt, omsætning, alternativbehandling, underordnet, rolle, sagsbehandlingstid, strafskærpelse
Resumé

T1 drev sammen med sin ægtefælle virksomhed med alternativbehandling i årene 1996 til 1998. Ægtefællen opholder sig et ukendt sted i udlandet. I den pågældende periode blev der udeholdt omsætning i virksomheden og momspligtig behandling blev angivet som momsfri undervisning.

Anklagemyndigheden nedlagde i byretten påstand om en betinget fængselsstraf og en tillægsbøde på omkring halvdelen af det unddragne beløb under hensyn til den lange tid, sagen har været under behandling og til T1's mindre betydende andel i de strafbare forhold.

T1 har uden forbehold erkendt sig skyldig.

Byretten lagde til grund at det unddragne beløb udgør afrundet 1.075.000 kr., og straffen blev fastsat til betinget fængsel i 6 måneder med en tillægsbøden blev fastsat til 250.000 kr.

Byretten lagde ved udmålingen af straffen vægt på, at T1 havde spillet en underordnet rolle i virksomhedens drift og ikke selvstændigt forestået bogføringen, at T1 havde været udsat for voldelige overgreb fra en medsigtet med det formål, at den kriminelle adfærd skulle fortsætte, at forholdene er begået for et betydeligt antal år siden og at sagen har været under behandlinggennem lang tid, til dels af årsager, der ikke skyldes T1 herunder at medsigtede har og formentlig stadig opholder sig et ukendt sted i udlandet.

T1 ankede dommen til Landsretten.

Ved Landsretten påstod anklagemyndigheden skærpelse, således at der skulle idømmes ubetinget fængselsstraf og en tillægsbøde på 1.075.000 kr.

Landsretten fandt ved fastsættelse af straffen, at det var uden betydning at anklagemyndigheden for byretten nedlagde påstand om betinget fængselsstraf. Endvidere bemærkedes vedrørende sagens tidsmæssige forløb, at den langvarige sagsbehandlingstid som ikke kunne tilskrives T1 og ægtefællen, alene udgør ca. 1½ år.

Landsretten udmålte straffen til 8 måneders ubetinget fængsel. Der forelå ikke omstændigheder, der kunne begrunde, at frihedsstraffen blev gjort betinget.

Efter sædvanlig praksis blev der fastsat en tillægsbøde på 1.075.000 kr.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk.2, jf. stk. 1, litra a
Momsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 21
Straffeloven 50, stk.2
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(Advokat Sten Christensen

Afsagt af dommerne

Vogter, Olav D. Larsen og Birte Wirnfeldt (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 19. februar 2010, SS 3822/2009

T1 - hvis sag behandles særskilt i forhold til hendes tidligere ægtefælle, medsigtede T2 - er tiltalt for overtrædelse af

1

T2

...

2

Skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 1996 med forsæt til skatteunddragelse at have afgivet urigtige oplysninger, idet der blev udeholdt indtægter i firmaet H1 med i alt 573.366 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 325.771 kr. i skatter.

T2

...

3

Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a,

ved i sin selvangivelse for indkomståret 1996 med forsæt til at unddrage staten bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet sigtede udeholdt indtægter i firmaet H1 med i alt 573.366 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 40.156 kr. i bidrag.

T2

...

4


Skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. straffelovens § 21,

ved i tiden fra den 1. januar 1997 til den 28. maj 1998 med forsæt til skatteunddragelse at have forberedt udeholdelse fra sin selvangivelse for indkomståret 1997 af indtægter i firmaet H1 med i alt kr. 304.090 kr., ved at have holdt indtægterne ude fra bogføringen med henblik på at unddrage det offentlige 170.181 kr. i skatter, hvilket mislykkedes, da selvangivelsen ikke blev indgivet bl.a. som følge af, at sigtede blev anholdt den 28. maj 1998, ligesom regnskabsmateriale blev beslaglagt.

T2

...

5

Arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. straffelovens § 21,

ved i tiden fra den 1. januar 1997 til den 28. maj 1998 med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomståret 1997, at have forberedt udeholdelse fra sin selvangivelse for indkomståret 1997 af indtægter i firmaet H1 med i alt 304.090 kr., ved at have holdt indtægterne ude fra bogføringen med henblik på at unddrage staten 24.327 kr. i bidrag, hvilket mislykkedes, da selvangivelsen ikke blev indgivet bl.a. som følge af, at sigtede blev anholdt den 28. maj 1998, ligesom regnskabsmaterialet blev beslaglagt.

T2

...

6

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af firmaet H1 forsætligt at have angivet salgsmomsen for lavt med 276.410 kr. og købsmomsen for lavt med 3.757 kr. for perioden 17. juli 1996 til 13. oktober 1997, hvorved statskassen blev unddraget 272.653 kr. i moms.

T2

...

7

Momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af firmaet H1 med forsæt til at unddrage staten afgift, at have afgivet urigtige oplysninger til brug af afgiftskontrollen for perioden fra den 6. februar 1995 til den 30. marts 1998, ved at have ladet momspligtig behandling angive som momsfri undervisning, hvorved statskassen blev unddraget 357.033 kr. i afgift.

T2
...

Påstande

Anklagemyndigheden har under hensyn til den lange tid, sagen har været under behandling, og til tiltaltes mindre betydende andel i de strafbare forhold nedlagt påstand om en betinget fængselsstraf og en tillægsbøde på omkring halvdelen af det unddragne beløb og i øvrigt fastsat efter rettens skøn.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men påstået frifindelse for idømmelse af en tillægsbøde.

Sagens oplysninger

Forklaringer

Tiltalte, T1, har afgivet forklaring. Denne er - indtil ankespørgsmålet er afgjort - alene gengivet i retsbogen

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun som sælger nu har en årsindkomst på ca. 300.000,00 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Det lægges til grund, at det unddragne beløb udgør afrundet 1.075.000 kr., hvorfor straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, til dels jf. straffelovens § 21, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, til dels jf. straffelovens § 21, og momslovens § 81, stk.3, jf. stk. 1, nr. 1, og efter straffelovens § 50, stk. 2, med en tillægsbøde, der passende kan fastsættes til 250.000 kr. Forvandlingsstraffen for denne bøde er fængsel i 60 dage.

Fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder den betingelse, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Retten har ved udmålingen af fængselsstraffen herunder, at den er fastsat som betinget, lagt afgørende vægt på,

at

hun har været udsat for voldelige overgreb fra en medsigtet med det formål, at den kriminelle adfærd skulle fortsætte,

at

forholdene er begået for et betydeligt antal år siden og

at

sagen har været under behandling gennem lang tid til dels af årsager, der ikke skyldes tiltalte herunder, at medsigtede har og formentlig stadig opholder sig et ukendt sted i udlandet.


Efter fast retspraksis i sager af nærværende karakter har det - uanset tiltaltes ringe betalingsevne - været nødvendigt at fastsætte en tillægsbøde, men de om fængselsstraffen anførte særlige omstændigheder har medført, at det sædvanlige udgangspunkt, hvorefter tillægsbøder normalt fastsættes til én gang det unddragne beløb, tillige er fraveget betydeligt svarende til ca. 1/4 af dette beløb. I mangel af fortsat ringe betalingsevne må tiltalte - navnlig under hensyn til, at hun har opnået gældssanering - derfor henvises til at søge bøden eftergivet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 6 måneder. Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 250.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2010, 11. afdeling, S-0551-10

Byretten har den 19. Februar 2010 afsagt dom i 1. instans (nr. 3822/2009)

Tiltalte har påstået formildelse, således at tillægsbøden bortfalder eller nedsættes.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at der idømmes ubetinget frihedsstraf og fastsættes en tillægsbøde på 1.075.000 kr.

Anklagemyndigheden har for landsretten redegjort for sagens tidsmæssige forløb på grundlag af en redegørelse af 12. maj 2010 fra politiet. Det fremgår af en redegørelse, at perioden fra maj 2008 til juli 2009 var en "død periode".

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at T2 slog hende, når hun talte om, at den illegale bogføring burde bringes til ophør. Hverken hun eller børnene har haft kontakt med T2 siden slutningen af 2006. Hun er kørende sælger af kontorartikler Det er svært for hende at få økonomien til at hænge sammen, så hun kan overholde vilkårene for gældssanereringen. Hendes søn på 19 år og datteren på 17 år bor hjemme.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det er ved landsrettens fastsættelse af straffen uden betydning, at anklagemyndigheden for byretten nedlagde påstand om betinget fængselsstraf.

Ved fastsættelsen af straffen skal der tages hensyn til, at unddragelserne i de fuldbyrdede forhold udgør i alt ca. 995.000 kr., hvortil kommer de to forsøgsforhold svarende til unddragelser på i alt ca. 194.000 kr.

Det bemærkes vedrørende sagens tidsmæssige forløb, at tiltalte efter de strafbare forhold i en årrække boede i udlandet, og at den del af den langvarige sagsbehandlingstid, som ikke kan tilskrives tiltaltes og T2s forhold, alene udgør ca. 1 ½ år.

Landsretten udmåler med udgangspunkt i størrelsen af unddragelserne frihedsstraffen tid fængsel i 8 måneder. Der foreligger ikke omstændigheder, der kan begrunde, at frihedsstraffen gøres betinget.

Efter sædvanlig praksis fastsættes i tilfælde af unddragelser af den foreliggende størrelse en tillægsbøde på 1.075.000 kr. Der er ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Landsretten fastsætter herefter straffen tid fængsel i 8 måneder og en tillægsbøde på 1.075.000 kr. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at frihedsstraffen fastsættes til ubetinget fængsel i 8 måneder og at tillægsbøden forhøjes til 1.075.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.