Dato for udgivelse
02 Nov 2010 11:24
SKM-nummer
SKM2010.700.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-00761
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker aktindsigt
Emneord
Aktindsigt, SKATs motorhåndbog, parallelimport, kontrol
Resumé
Landsskatteretten fandt, at et kapitel i SKATs Motorhåndbog vedrørende parallelimport indeholdt generelle retningslinjer for behandlingen af sager om parallelimport, hvorfor kapitlet var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 8, nr. 4. Dele af kapitlet, der indeholdt en beskrivelse af SKATs kontrol ved ekspedition af parallelimport, var ikke omfattet af retten til aktindsigt, da det var nødvendigt at begrænse denne under hensyn til gennemførelse af SKATs kontrolvirksomhed, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4.
Reference(r)

Offentlighedsloven § 4, stk. 1
Offentlighedsloven §§ 7, 8, 11 og 13

Henvisning
-

Klagen vedrører afslag på aktindsigt.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Klageren anmodede den 24. november 2009 SKAT om aktindsigt i kapitlet "Parallelimport" i SKATs Motorhåndbog, idet klageren henviste til offentlighedslovens § 8, stk. 1, nr. 4.

Af forordet til SKATs Motorhåndbog fremgår bl.a. følgende:

"På intranettet er der nu offentliggjort en ajourført håndbog til brug for ekspedition af motorkøretøjer i forbindelse med opkrævning af registreringsafgift.

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, der er vejledende ved ekspedition (og kontrol) af motorkøretøjer. Der er udelukkende tale om materiale til internt brug.

Vær opmærksom på evt. ændringer der udsendes fra Motor - Koordinering og Planlægning (KOP) i form af interne meddelelser og afgørelser mv.

Endvidere henvises til Punktafgiftsvejledningen, afsnit E.1. og til lovsamlingen i Retsinformation.

Håndbogen ajourføres typisk 1-2 gange årligt."

Motorhåndbogens kapitel 12 omhandler parallelimport og registreringsafgiftslovens § 9. I kapitlet beskrives parallelimport i korte træk, og der gives en beskrivelse af parallelimport trin for trin. Der gives endvidere en beskrivelse af, hvad der skal medbringes ved ekspedition af parallelimport, hvad der udleveres samt nummerpladefarve. Endelig er der et beregningsskema til parallelimport af køretøjer.

Kapitlet indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for parallelimport, samt en beskrivelse af fremgangsmåden ved ekspedition af parallelimport. Kapitlet indeholder endvidere en beskrivelse af den kontrol, som SKAT skal foretage ved ekspedition af parallelimport.

Teksten i kapitlet er opbygget således, at beskrivelsen af de regler, der gælder for parallelimport, af fremgangsmåden ved ekspedition af parallelimport og af den kontrol, som SKAT skal foretage ved ekspedition af parallelimport, er samlet i afsnit, der indholdsmæssigt hører sammen. Der er således ikke separate afsnit, der alene indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for parallelimport, en beskrivelse af fremgangsmåden ved ekspedition af parallelimport eller en beskrivelse af den kontrol, som SKAT skal foretage ved ekspedition af parallelimport.

SKATs afgørelse

Anmodningen om aktindsigt i kapitlet "Parallelimport" i Motorhåndbogen er ikke imødekommet.

Motorhåndbogen er et internt dokument undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 7, stk. 1, nr. 1.

Motorhåndbogen er endvidere undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet Motorhåndbogens afsnit om parallelimport også er udarbejdet af kontrolhensyn.

I et høringssvar til Landsskatteretten har SKAT supplerende anført, at Motorhåndbogen er et internt arbejdsredskab, som er udarbejdet for at sikre ensartethed og for at sikre, at afgiftsberigtigelsen sker korrekt, således at sager, der afviger fra normen, udtages til kontrol.

Motorhåndbogen er således udarbejdet af kontrolhensyn og fungerer samtidig som en arbejdsbeskrivelse for SKATs medarbejdere.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at anmodningen om aktindsigt i kapitlet "Parallelimport" i Motorhåndbogen imødekommes.

Der må skelnes mellem kontrol og generel behandling af afgiftsberigtigelsen.

På baggrund heraf må der være hjemmel til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 8, stk. 1, nr. 4, vedrørende den generelle del.

Det følger således af offentlighedsloven, at SKAT skal give en sådan delvis aktindsigt.

SKATs udtalelse

Landsskatteretten har som led i sagens behandling anmodet SKAT om en udtalelse.

SKAT har udtalt, at kapitel 12 om parallelimport i SKATs Motorhåndbog er et dokument, der er udarbejdet af SKAT til eget brug. Et sådant dokument er derfor som udgangspunkt undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 7, nr. 1.

Dog er der afsnit/passager i kapitlet, som kan anses for at indeholde generelle retningslinier for behandlingen af sager vedrørende parallelimport. Disse vil derfor være omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 8, nr. 4, som er en undtagelsesbestemmelse til offentlighedslovens § 7, nr. 1.

SKAT er derfor indstillet på at gøre klageren bekendt med dele af kapitlet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter offentlighedslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., kan enhver med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, med mindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Dette følger af offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Efter offentlighedslovens § 7, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne dokumenter i form af dokumenter, der er udarbejdet af myndigheden til eget brug.

Retten til aktindsigt omfatter uanset bestemmelsen i § 7 interne dokumenter, der foreligger i endelig form, når dokumenterne indeholder generelle retningslinier for behandlingen af bestemte sagstyper. Dette fremgår af offentlighedslovens § 8, nr. 4.

Efter offentlighedslovens § 11, stk. 1, skal oplysninger i dokumenter, der er omfattet af bl.a. § 7, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, uanset denne bestemmelse meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler.

Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Dette følger af offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 2.

Kapitel 12 om parallelimport i SKATs Motorhåndbog må anses for et dokument, der er udarbejdet af SKAT til eget brug. Kapitlet må derfor som udgangspunkt anses for undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 7, nr. 1.

Det må lægges til grund, at kapitlet indeholder generelle retningslinier for behandlingen af sager om parallelimport af køretøjer, og at kapitlet derfor er omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 8, nr. 4.

Da kapitlet således ikke er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 7, er det ikke relevant at tage stilling til ekstraheringspligten i offentlighedslovens § 11.

Dele af kapitlet indeholder en beskrivelse af den kontrol, som SKAT skal foretage ved ekspedition af parallelimport. Disse dele af kapitlet er ikke omfattet af retten til aktindsigt, idet det er nødvendigt at begrænse retten til aktindsigt heri til beskyttelse af væsentlige hensyn til gennemførelse af SKATs kontrolvirksomhed for så vidt angår betaling af registreringsafgift i forbindelse med parallelimport af køretøjer, jf. offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Der kan således ikke bortses fra en nærliggende risiko for, at en parallelimportør i kraft af kendskab til disse dele af kapitlet vil kunne undgå at skulle betale den rette registreringsafgift.

Der er endvidere ikke grundlag for at give klageren aktindsigt i disse dele af kapitlet under henvisning til meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

De dele af kapitlet, der indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for parallelimport, samt en beskrivelse af fremgangsmåden ved ekspedition af parallelimport, kan imidlertid ikke undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKAT skal derfor i henhold til offentlighedslovens § 13, stk. 2, gøre klageren bekendt med disse dele af kapitlet.

Det forhold, at kapitlet ikke indeholder separate afsnit, der alene indeholder en beskrivelse af de regler, der gælder for parallelimport, en beskrivelse af fremgangsmåden ved ekspedition af parallelimport eller en beskrivelse af den kontrol, som SKAT skal foretage ved ekspedition af parallelimport, ændrer ikke herved.

SKATs afgørelse ændres i overensstemmelse hermed, således at det overlades til SKAT at give klageren aktindsigt i dele af kapitel 12 i SKATs Motorhåndbog.