Dato for udgivelse
29 Sep 2010 15:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Sep 2010 06:24
SKM-nummer
SKM2010.609.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-120711
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Andelsforening - kooperationsbeskatning
Resumé

Skatterådet fandt, at X AmbA efter påtænkte strukturændringer fortsat ville opfylde betingelserne for at kunne anses for en andelsforening i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og dermed fortsat være underlagt kooperationsbeskatning.

Hjemmel
Selskabsloven § 1, stk. 1, nr. 3
Reference(r)

Selskabsskatteloven, Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26. oktober 2009 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. som ændret ved lov nr. 1273 af 16. december 2009, lov nr. 529 af 26. maj 2010 og lov nr. 724 af 25. juni 2010

Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2 C.D.1.1.8.1

Skatterådet fandt, at X AmbA efter påtænkte strukturændringer fortsat ville opfylde betingelserne for at kunne anses for en andelsforening og dermed fortsat være underlagt kooperationsbeskatning.

Skatterådet begrundede sin afgørelse med, at X AmbA efter strukturændringerne fortsat ville opfylde betingelserne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, og at kooperationsbeskatningsreglerne giver mulighed for at en andelsforening kan eje aktier eller anparter, uden at andelsforeningen mister retten til at være kooperationsbeskattet efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

I afgørelsen tiltrådte Skatterådet endvidere følgende bemærkninger fra SKAT:

Forinden lov nr. 313 af 21. maj 2002 (L 99 2001/2002 2. samling) blev vedtaget, var der usikkerhed om, hvorvidt andelsforeninger, der er kooperationsbeskattede, kunne have ikke kooperativ virksomhed placeret i datterselskaber.

Det fremgår nu udtrykkeligt af selskabsskatteloven, at andelsforeninger kan være kooperationsbeskattet, selv om de ejer aktier eller anparter i selskaber, der ikke opfylder betingelserne om at være kooperationsbeskattet.

Da sagen drejer sig om beskatning af en koncern, hvor X AmbA er moderselskab, giver det SKAT anledning til at fremkomme med nogle mere generelle bemærkninger om visse koncernfunktioner i relation til opretholdelsen af kooperationsbeskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Varetagelsen af koncernfunktioner vil som udgangspunkt ikke medføre, at en kooperationsbeskattet andelsforening mister denne skattemæssige status, såfremt de naturligt hører til det kooperationsbeskattede moderselskab i sin egenskab af ejer af aktier. Det må bero på en konkret vurdering, om disse funktioner er forenelige med det kooperative formål for andelsforeningen.

Eksempelvis kan nævnes, at et kooperationsbeskattet moderselskab efter gældende praksis kan stille garanti eller kaution til rådighed i nødvendigt omfang for datterselskabers kreditorer. Det forudsættes dog, at såfremt garantien eller kautionen bliver aktuel, skal der fra moderselskabets side tages initiativ til, at der tilføres datterselskabet kapital, eller at det tilgodehavende, som moderselskabet opnår hos datterselskabet, udlignes snarest ved konvertering til kapital, således at der ikke bliver tale om lånevirksomhed.

Senest har Skatterådet i SKM 2010.145 SR bekræftet, at en kautionsstillelse i forhold til det helejede datterselskab ikke ville påvirke adgangen til fortsat kooperationsbeskatning. I SKATs indstilling og begrundelse til Skatterådet henvises der til SKM 2001.263 LR, dvs. en praksis før lovændringen i 2002. SKM 2010.145 SR kunne derfor tages til indtægt for en begrænsning af kooperationsbeskattede foreningers mulighed for at eje aktier eller anparter. En sådan begrænsning har ikke været tilsigtet med SKATs begrundelse til Skatterådet, jf. også SKATs juridiske vejledning 2010-2, C.D.1.1.8.1, om datterselskabsaktivitet.

Det er efter lovændringen uden betydning, hvilken aktivitet datterselskabet udøver. En andelsforening som X AmbA kan derfor bevare kooperationsbeskatningen, selv om dele af andelsforeningens aktiviteter overdrages til et datterselskab, og det uanset om datterselskabet kan kooperationsbeskattes, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal skattelovgivningens almindelige regler følges, jf. eksempelvis ligningslovens § 2 om fastsættelse af priser og vilkår på armslængdeprincippet.