Dato for udgivelse
19 Aug 2010 11:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jun 2010 14:46
SKM-nummer
SKM2010.503.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03351
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Arbejdslegat, Statens Kunstfond, skattepligtig indkomst
Resumé
Legater fra Statens Kunstfond udbetalt til en forfatter var ikke omfattet af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, idet legaterne ikke ansås for udelukkende at have karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra c
Ligningsloven § 7 O, stk. 1, nr. 1

Henvisning

-

Redaktionelle noter
Sagen er indbragt for domstolene

Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond er omfattet af ligningslovens § 7 O.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Indkomstårene 2005-2007

Arbejdslegat på 50.000 kr. i henholdsvis 2005, 2006 og 2007 er ikke anset for omfattet af ligningslovens § 7 O. Indtægten er skattepligtig efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren er forfatter til flere digtsamlinger og essays. Han fik publiceret sine første digte i 1985.

I hvert af årene 2005-2007 har klageren søgt og modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Arbejdslegaterne har for hvert af årene 2005-2007 andraget 50.000 kr. Af tildelingsbrevene for hvert af årene fremgår, at arbejdslegatet er givet "til fortsat kunstnerisk arbejde". Endvidere fremgår, at arbejdslegatet er almindelig skattepligtig indkomst, og at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af legatet.

Klageren har ved selvangivelsen for indkomstårene 2005-2007 selvangivet legaterne som almindelig skattepligtig indkomst.

Det er oplyst, at klageren i samme periode fra Statens Kunstråd har modtaget projektstøtte. Denne støtte har klageren ved selvangivelsen medtaget som almindelig skattepligtig indkomst. Støtten er givet til et specifikt værk og af udbetalingsskemaet fremgår, at klageren skal aflægge regnskab for bevillingens anvendelse.

Klagerens repræsentant har ved brev af 22. april 2009 anmodet om genoptagelse af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 2005-2007 under henvisning til, at legaterne skal beskattes i henhold til ligningslovens § 7 O og dermed undergives en lempeligere beskatning.

SKAT har ved afgørelse af 7. oktober 2009 nægtet at imødekomme anmodningen. SKATs afgørelse er ved nærværende påklaget til Landsskatteretten.

Skatecentrets afgørelse

SKAT har ikke godkendt, at arbejdslegater beskattes efter ligningslovens § 7 O. Legaterne er anset for skattepligtig indkomst omfattet af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Udbetalinger fra Statens Kunstfond kan ikke medregnes til ligningslovens § 7 O, hvad enten der er tale om almindelige 3-årige stipendier eller engangsbeløb, der er ydet som støtte til forfattere eller kunstnere som anerkendelse for værker, hvor det økonomiske udbytte ikke står i rimeligt forhold til den kunstneriske indsats. SKAT har til støtte herfor henvist til Landsskatterettens kendelser offentliggjort i lsr.1970.114, lsr.1975.21 samt ligningsvejledningen afsnit A.B.7.4.2.

SKAT har desuden bemærket, at den omstændighed, at skatteankenævnet i en konkret sag har indrømmet fradrag efter ligningslovens § 7 O, ikke kan tillægges virkning for afgørelsen i nærværende sag. Afgørelsen er konkret og i øvrigt ikke i overensstemmelse med praksis.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at de modtagne legater er omfattet af ligningslovens § 7 O.

Et legat beskattes efter ligningslovens § 7 O, hvis det efter ansøgning er ydet som et engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet. Det er desuden en betingelse, at legatet udelukkende har karakter af at være tildelt som en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Den praksis, som er udtrykt i ligningsvejledningens afsnit A.B.7.4.2. er ikke overensstemmende med ordlyden af ligningslovens § 7 O. Bestemmelsen må sammenholdes med de kriterier, der finder anvendelse ved tildeling af arbejdslegater i henhold til lov om Statens Kunstfond. Den nuværende lov om Statens Kunstfond er indført i 1978 og indebar væsentlige ændringer i reglerne om kunststøtte. Afgørelsen offentliggjort i lsr.1967.108 er af denne grund ikke relevant. I øvrigt blev den støtte, som blev givet i den pågældende afgørelse, netop tildelt med henvisning til manglende indtægter på grund af svigtende salg. De to øvrige afgørelser, som er opregnet i ligningsvejledningen, vedrører ligeledes den tidligere kunststøttelov, ligesom der i disse sager er lagt vægt på kriterier, som ikke er afgørende efter den nuværende kunstlov. Der foreligger ikke senere offentliggjorte afgørelser, hvor et legat er tildelt efter de ændrede kriterier for kunststøtte, jf. lov om Statens Kunstfond fra 1978.

Lov om Statens Kunstfond, bekg. nr. 1002 af 29. november 2003, har til formål at virke til fremme af dansk skabende kunst. Formålet er at opretholde og fremme skabende kunstneres kunstneriske arbejde og produktion. Ved tildeling af arbejdslegater fra Statens Kunstfond er det en forudsætning, at modtageren tidligere er blevet udgivet, ligesom der ved tildelingen lægges afgørende vægt på kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. Skønlitterære forfattere har således kun mulighed for at kvalificere sig til et legat fra Statens Kunstfond, hvis man har udgivet mindst ét værk. Litteraturudvalget forholder sig til hele den kunstneriske produktion ved vurderingen af, om en kunstner skal modtage et legat. Der ydes ikke specifik støtte til udarbejdelse af et konkret værk. Dette fremgår ligeledes af tildelingsbrevet og udbetalingsskemaet.

Legaterne fra Statens Kunstfond gives således som anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det er uden betydning for tildelingen af legatet, hvis et værk, som der eventuelt henvises til i ansøgningen, aldrig bliver fuldført, eller hvis klageren udskyder projektet eller påbegynder et andet. De legater klageren har modtaget fra Statens Kunstfond er således givet uden betingelser og alene som støtte til fortsat kunstnerisk virke.  Legaterne har karakter af en ensidig ydelse fra Statens Kunstfond, og de er givet som engangsbeløb efter ansøgning. Betingelserne for beskatning i henhold til ligningslovens § 7 O er derfor efter repræsentantens opfattelse opfyldte.

Repræsentanten har i et supplerende indlæg til Landsskatteretten endvidere anført, at det ifølge forarbejderne til lov om særlig indkomstskat var forholdsvist almindeligt, at legater og gaver kunne beskattes lempeligt efter den dagældende bestemmelse, som i dag er videreført i ligningslovens § 7 O. Der var ved overførslen til ligningslovens § 7 O ifølge lovbemærkningerne ikke tilsigtet nogen ændring af bestemmelsens anvendelsesområde.

Endvidere har repræsentanten anført, at det forhold, at der ved tildeling af legaterne er henvist til, at beløbet er til fortsat kunstnerisk virke, alene er en tilkendegivelse af, at der ikke er opstillet betingelser for modtagelse af legatet. Når tildelingen sker til fortsat kunstnerisk virke er det en tilkendegivelse af, at modtageren allerede har præsteret en vis produktion, som kan danne grundlag for vurderingen af, hvorvidt den pågældende kunstner kan komme i betragtning ved tildeling af legatmidler. Tildelingen sker ud fra en kunstnerisk kvalitativ vurdering foretaget af sagkyndige fagfæller. Hermed sikres, at der kun tildeles legater til støtteværdige forfattertalenter m.v. På den anden side skal den sagkyndige sammensætning sikre, at forfattere m.v., der har det ønskværdige talent, og dermed har gjort sig fortjent til et legat, også får mulighed for at få tildelt legater fra Statens Kunstfond. Der vil derfor efter repræsentantens opfattelse være tale om en bagudrettet vurdering af de arbejder, den pågældende legatmodtager har præsenteret til offentliggørelse, og det er på basis heraf, at modtageren får tildelt legatet.

Repræsentanten har endvidere henvist til en række afgørelser, herunder SKM2007.292.LSR, LSRM1981,166, LSRM1982,63, LSRM1956, 88 og LSRM1965,103. Repræsentanten har bl.a. anført, at de nævnte afgørelser viser, at det forhold, at der ved tildelingen af legatbeløbet er foretaget en vurdering af modtagerens hidtidige præstationer, er tilstrækkeligt til at henføre det modtagne beløb til den lempeligere beskatning efter ligningslovens § 7 O, og hvis det er uansøgt ligningslovens § 7, nr. 19.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Som skattepligtig indkomst medregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Legater og hæderspriser er derfor som udgangspunkt almindelig skattepligtig indkomst, medmindre andet er hjemlet i en særskilt lovbestemmelse.

Af ligningslovens § 7 O fremgår, at gave- og legatbeløb, der overstiger et grundbeløb på 13.000 kr. (2005-niveau) inden for et indkomstår, medregnes til den personlige indkomst med 85 % af den del af værdien, der overstiger 13.000 kr. (2005-niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Det er en betingelse for at gave eller legatbeløb er omfattet af den lempelige beskatning i ligningslovens § 7 O, stk. 2, at der er tale om et engangsbeløb, som er ydet af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i landet eller i udlandet. Desuden er det en betingelse, at gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste, jf. ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1.

Landsskatteretten finder, at de af klageren modtagne legater, ikke kan anses for omfattet af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1. Der er herved lagt vægt på, at legatbeløbene efter det oplyste ikke udelukkende har haft karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste, men primært er et arbejdslegat tildelt for at gøre klageren i stand til at fortsætte sit kunstneriske virke. At der ved tildelingen foretages en vurdering af klagerens kunstneriske talent og produktion, ligesom det er en betingelse, at ansøgeren som minimum har fået udgivet ét værk, er ikke tilstrækkelig til at anse legatet for omfattet af ligningslovens § 7 O.

Landsskatteretten er således enig med SKAT i, at legatbeløbene er skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.