Dato for udgivelse
11 Aug 2010 10:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2010 10:45
SKM-nummer
SKM2010.475.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00757
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Omberegning, registreringsafgift, lovændring
Resumé
Ved omberegning af registreringsafgift som følge af lovændring skulle der tages udgangspunkt i den oprindelige værdiansættelse af bilen.
Hjemmel

 

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 2
Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 7
Registreringsafgiftsloven § 10

Henvisning
-

Klagen vedrører omberegning af registreringsafgift som følge af lovændring.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har ved omberegning ændret selskabets registreringsafgift fra 200.663 kr. til 193.927 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Den 24. maj 2007 blev selskabets personbil afgiftsberigtiget, og registreringsafgiften fastsat ud fra en værdiansættelse af bilens afgiftspligtige værdi med tillæg af afgiften, svarende til en handelspris på i alt cirka 324.000 kr. Værdiansættelsen blev ikke påklaget til motorankenævnet.

Som følge af en lovændring i 2008, foretog skattecentret en omberegning af registreringsafgiften, hvor den samlede afgift blev fastsat til et lavere beløb. Selskabet fik derfor tilbagebetalt differencen. Omberegningen blev foretaget på baggrund af den samme værdiansættelse af bilens handelspris, som blev fastlagt i 2007.

Af omberegningen, foretaget i 2008, fremgår det, at den afgiftspligtige værdi er steget i forhold til den afgiftspligtige værdi i 2007.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ved omberegning ændret selskabets registreringsafgift, jf. lov nr. 265 af 23. april 2008.

SKAT, Hovedcentrets udtalelse

Som følge af vedtagelsen af lovændringen skete der en omlægning af afgiftsberegningen
for brugte motorkøretøjer. Ændringen havde til formål at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler og motorcykler var i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en afbalanceret måde at inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i afgiftsberegningen for brugte motorkøretøjer.

Målet var således, at fradrag og tillæg skulle have samme relative betydning som for nye motorkøretøjer, hvorved afgiften af et brugt motorkøretøj altid vil have samme andel af motorkøretøjets værdi, som for tilsvarende nye motorkøretøjer. Skalaerne for brugte motorkøretøjer blev afskaffet og erstattet med en afgiftsberegning, der tager udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye motorkøretøjer, men hvor beløbet for hvert enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel, som det konkrete værditab for selve motorkøretøjet udgør. Værditabet er forskellen mellem motorkøretøjets aktuelle markedspris og køretøjets oprindelige nypris.

I lovforslagets bemærkninger er der også nærmere redegjort for, at man skal benytte markedspris og den oprindelige nypris inklusiv registreringsafgift, idet man således beregningsteknisk vil kunne sikre, at de brugte biler får del i de afgiftslempelser (fradrag) som er sket siden motorkøretøjets første indregistrering.

Det vil sjældent være tilfældet med brugte biler, at der gælder de samme fradrag og satser, som indgik i beregningen af registreringsafgift, da de var nye, og der skal derfor foretages en beregning af registreringsafgiftsindholdet ud fra det brugte køretøjs oprindelige nypris inklusiv den dengang beregnede registreringsafgift. Skalaknækket for nye motorkøretøjer justeres hvert år, og en lang række fradrag er af nyere dato. En beregning med de aktuelt gældende satser vil således typisk medføre en afvigende registreringsafgift.

Når der således er foretaget en sådan beregning udgør afgiftsindholdet i det brugte motorkøretøj en forholdsmæssig andel heraf - altså afgiftsbeløbet reduceret med køretøjets faldprocent (køretøjets samlede værditab fra nyt til den aktuelle markedspris). Denne beregningsmetode for registreringsafgiftsindholdet i det brugte køretøj indebærer i sagens natur, at den afgiftspligtige værdi ændres i forhold til den afgiftsberigtigelse, der fandt sted efter de hidtidige regler med brugtskalaer mv.

SKATs værdifastsættelse af det brugte køretøj ændres ikke (den aktuelle markedspris er den samme), men afgiftsberegningen sker nu på en helt anden måde, hvilket altså også medfører en ændret afgiftspligtig værdi. En beregningsteknisk ændret afgiftspligtig værdi.

SKATs regnemaskine på www.skat.dk indeholder de beskrevne teknikker. Omberegningerne i henhold til lovændringerne er foretaget efter de helt samme principper. For brugte personbiler og motorcykler findes bestemmelserne om den nye beregningsmetode i den nuværende registreringsafgiftslovs § 4, stk. 7. Den tilsvarende bestemmelse for varebiler findes i lovens § 5, stk. 8. Der henvises til lovforslagets bemærkninger, samt til skatteministerens svar på Skatteudvalgets spørgsmål 18 til 21 af 26. marts 2008, hvoraf bl.a. fremgår:

"(...) Det er understreget i bemærkningerne til lovforslaget, at den nypris før afgift, der er anført i regneeksemplet er en teoretisk størrelse, og at det, der danner udgangspunkt for beregningen, alene er de regler, der gælder på det tidspunkt, bilen eller motorcyklen skal afgiftsberigtiges, og så selvfølgelig køretøjets markedspris som brugt. (...)

Nyprisen før afgift har ingen funktion i beregningen, jf. at de beløb og beløbsgrænser, der indgår i regnereglerne, ændres mindst en gang om året. (...)

I Torben Østergaard Gyes beregninger tages der tilsyneladende ikke højde for, at afgiften og værdien uden afgift, tilsammen skal give handelsprisen. Denne enkle matematiske sammenhæng bevirker, at når afgiften nedsættes, bliver den beskattede værdi modsvarende højere. (...)"

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at omberegningen ændres, da den afgiftspligtige værdi er fastlåst, og da den anvendte nyvognspris er for høj.

I 2007 blev køretøjets afgiftspligtige værdi fastsat, men ved omberegningen i 2008 er der taget udgangspunkt i en højere afgiftspligtig værdi. I 2008 kan der ikke tages udgangspunkt i en højere afgiftspligtig værdi end den, der er fastsat i 2007, da kompetencen hertil tilfalder motorankenævnet. Ved omberegningen i 2008 skal skattecentret således tage udgangspunkt i værdien fastsat i 2007.

De nye regler om omberegning berører ikke reglerne i registreringsafgiftslovens § 10 om afgiftspligtig værdi. Der er således ikke noget grundlag for en nyfortolkning af begrebet afgiftspligtig værdi, som beskrevet i loven. Det skal derfor understreges, at SKATs brug af en "beregningsteknisk afgiftspligtig værdi" ikke kan anses for at have hjemmel i den nuværende formulering af § 10 eller bemærkningerne hertil.

Vedtagelsen af lovændringen har ikke påvirket bilernes værdi før registreringsafgift. Det skyldes, at prisniveauet hos producenterne og på de europæiske brugtvognsmarkeder i sagens natur ikke påvirkes af, at Danmark har valgt at indføre ny afgiftslovgivning med det formål, at fremme salget af miljøvenlige biler på det danske marked. Det betyder, at bilens pris før registreringsafgift, og den afgiftspligtige værdi før og efter vedtagelsen af lovændringen, er den samme.

Forhøjelsen af den afgiftspligtige værdi har alt andet lige bevirket, at selskabet alene af denne grund har betalt mere i registreringsafgift, end hvis den afgiftspligtige værdi var blevet fastholdt. Bestemmelsen indeholder en klar definition af, hvad der skal forstås ved den afgiftspligtige værdi, og det fremgår utvetydigt, at den afgiftspligtige værdi er den almindelige pris uden registreringsafgift. Der er ingen støtte i bestemmelsen for, at den afgiftspligtige værdi er afhængig af handelsprisen, ligesom handelsprisen eller lignende begreber ikke er defineret i loven. Det er således ikke muligt for SKAT frit at ændre den afgiftspligtige værdi afhængig af aktuelle afgiftssatser i registreringsafgiftsloven.

Hvad angår den anvendte nyvognspris gøres det gældende, at sammenligningen efter lovens ordlyd skal foretages med en ny bil, hvor afgiften er beregnet efter de nye regler og den nye metode, og at der dermed ikke skal sammenlignes med en bil, hvor afgiften er beregnet efter de tidligere gældende regler. Der er fremlagt en detaljeret udregning, der viser differencen ved anvendelse af de to forskellige beregningsmetoder.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Registreringsafgiftslovens §§ 4 og 5 er ændret ved lov nr. 265 af 23. april 2008. Af sidstnævnte lovs § 4, fremgår det:

"Stk. 1. Loven træder i kraft den 27. april 2008.

Stk. 2. For køretøjer, der efter den 24. april 2007 er afgiftsberigtiget efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftslovens § 4 og § 5 om afgift af køretøjer med en alder over 1 år, kan der efter ansøgning foretages omberegning af registreringsafgiften efter registreringsafgiftsloven som affattet ved denne lov. Ansøgning om omberegning skal være modtaget hos told- og skatteforvaltningen inden den 30. april 2008. Er det omberegnede beløb lavere end det opkrævede beløb, udbetales forskellen."

Af bemærkningerne til lovforslag nr. 42 af 14. december 2007, som førte til lovændringen, fremgår det:

"Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets formål og baggrund

Der er flere formål med lovforslaget.

For det første er formålet at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler og motorcykler er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrage afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, samt fradrag og tillæg vedrørende CO2-udledning.

EF-domstolen har afsagt flere domme vedrørende afgifter af biler. Disse domme har vedrørt afgifter, der er fastsat på grundlag af køretøjernes egenskaber, som f.eks. motorstørrelse. Dommene kan derfor ikke direkte overføres på værdiafgifter, som den danske registreringsafgift. Skalaknækket mellem 105 pct. og 180 pct., værdien af fradragene for trafiksikkerheds- og miljøfremmende foranstaltninger, værdien af fradrag eller tillæg for brændstoføkonomi mv. er imidlertid specifikke elementer, der afgiftsteknisk ligner motorvolumen, motoreffekt eller lignende.

Formålet med lovforslaget er at inddrage alle disse specifikke elementer i afgiftsberegningen for brugte biler, og således at de får samme relative betydning som for nye biler. Derved vil afgiften af en brugt bil eller motorcykel altid have samme andel af bilens eller motorcyklens værdi som gælder for tilsvarende nye biler og motorcykler.

Dette gøres ved at erstatte den hidtil gældende beregning efter faste skalaer for brugte biler og motorcykler med en konkret beregning køretøj for køretøj, der tager udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye biler, men hvor beløbet for hvert enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel som det konkrete værditab for selve bilen eller motorcyklen. (...)

2. Gældende regler

2.1. Afgiftsberegningen af brugte biler mv.

Beskatningsgrundlaget for brugte biler er prisen ved salg til bruger ekskl. afgift. Da der imidlertid sjældent handles biler uden registreringsafgift, anvendes i praksis prisen med afgift, der så "renses" for afgift for at nå frem til prisen ved salg til bruger eksklusiv afgift. Denne beregning sker ved anvendelse af særlige skalaer, der også bruges til at beregne afgiften, og som tager udgangspunkt i skalaerne for nye køretøjer, men er tilpasset bilernes alder. (...)"

Ændringerne fremgår i dag af registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juni 2008.

Af registreringsafgiftslovens § 10, fremgår det, at for brugte køretøjer fastsættes den afgiftspligtige værdi til køretøjets almindelige pris indbefattet merværdiafgift, men uden afgift efter denne lov. Af § 4, stk. 7, fremgår det, at afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer.

Ved omberegning af registreringsafgiften skal der tages udgangspunkt i den oprindelige værdiansættelse af bilen, jf. klageadgangen til motorankenævnet, jf. skatteforvaltningslovens § 7, lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006. Af de grunde SKAT har anført, er Landsskatteretten enig i, at den opståede ændring af den afgiftspligtige værdi skyldes den beregningsteknik, der anvendes ved omberegningen, og som er indført ved lovændringen i 2008. Der er desuden lagt vægt på, at beregningsteknikken fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, samt af skatteministerens svar til Skatteudvalget, som anført af SKAT, og at denne beregningsteknik gennemfører den ændring af registreringsafgiften, som er formålet med lovændringen.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.