Dato for udgivelse
05 May 2010 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2009 09:26
SKM-nummer
SKM2010.299.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-3122-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Uregistreret, virksomhed, udeladelse, arbejde
Resumé

T er uddannet murer og arbejdede som sådan frem til omkring 1980. T drev herefter en restaurant indtil han i begyndelsen af 1990'erne fik tilkendt førtidspension grundet en gigtlidelse. Sagen starter op med at der i en restaurant er opført en mur. Fakturaen pålydende 26.000 kr. for dette arbejde er udskrevet af en ikke-eksisterende virksomhed. SKAT kontaktede herefter restaurantens indehaver, der forklarede at det var T der havde udført det pågældende arbejde. T nægtede at have udført arbejdet. Byretten fandt at T havde udført det pågældende arbejde og T fik en takstmæssig bøde på 8.500 kr. Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Thorbjørn Philippsen)

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Torben Geneser og Dorte Thyrring (kst.)

----------

Byrettens dom af 8. december 2008, SS 2005/2008

Anklageskrift er modtaget den 8. august 2009.

T

er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 - forsæt til at unddrage det offentlige skat

ved at have undladt efter udløbet af fristen på 4 uger for indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2005 (1. maj 2006), at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen var for lav med 26.000 kr., hvorved der blev unddraget skatter for i alt 8.941 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en bøde på 8.500,00 kr.

Tiltalte - der ikke tidligere er straffet af betydning for sagen - har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af V.1, V.2 og V.3.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han er uddannet murer og arbejdede som sådan frem til omkring 1980. Tiltalte drev herefter en restaurant, indtil han i begyndelsen af 1990'erne fik tilkendt førtidspension grundet en gigtlidelse. Tiltalte kender restaurant "G1" samt dens tidligere ejere, V.3 og PK. I forbindelse med de nævnte ejeres overtagelse af restauranten, blev der i 2005 foretaget en række ombygninger og forbedringer. Blandt andet blev der anlagt en terrasse samt opført en cirka 2 meter høj og 12-13 meter lang mur. Tiltalte kom næsten dagligt i restauranten og så, hvorledes arbejde med terrassen og muren skred frem. Tiltalte led som nævnt af gigt og benyttede krykker, siden en knæoperation i 2002. Det var derfor helt umuligt for tiltalte at kravle op på et stillads eller på anden måde deltage i anlægs- og murarbejdet. Det eneste som tiltalte gjorde var at give gode råd om arbejdet, henholdsvis at fortælle de nye ejere om sine erfaringer med at drive restaurant. Der var mange håndværkere på stedet, og tiltalte husker ikke i dag, hvem der gjorde hvad. Tiltalte har på fornemmelsen, at ejendommens ejer, DS, har betalt de 2 indehavere af restauranten for arbejdet. For at "stryge pengene selv" har de herefter gjort tiltalte til syndebuk og urigtigt oplyst, at han har udført - og fået betaling for - arbejdet.

Tiltalte har endvidere forklaret, at han af IT-udstyr alene ejer en cirka 30 år gammel computer, der hverken er tilsluttet printer eller internettet.

Vidnet V.1 har forklaret, at han er søn af tiltalte. Også vidnet kender restaurant "G1" samt dens daværende 2 ejere. Under det af tiltalte beskrevne arbejde i 2005 kom vidnet jævnligt på restauranten. En del håndværkere - i hvert fald mere end 10 - var involveret i de mange forskellige entrepriser, herunder med opførelsen af en mur omkring restaurantens udendørsterrasse. Vidnet er uddannet, og arbejder, som tømrer, men kendte desuagtet ingen af de pågældende håndværkere. Vidnet deltog på ingen måde i arbejdet, men kom blot i restauranten for at drikke øl. Det samme var tilfældet for vidnets far. Vidnet har da heller ikke set eller hørt noget om, at hans far skal have fået betaling for udført arbejde.

Vidnet V.2, SKAT, har forklaret, at han i forbindelse med revision af G2 ApSs regnskaber fandt et udgiftsbilag på 26.000 kr. Dette var udstedt af et firma ved navn H1, og vedrørte en mur opført ved restaurant "G1". Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at firmaet slet ikke eksisterede, samt at adressen i hvert fald var forkert. Vidnet kontaktede derfor selskabets indehaver, DS, der oplyste, at arbejdet var udført af tiltalte. Af samme årsag skrev vidnet til tiltalte og bad ham oplyse, hvilke udgifter han havde haft i forbindelse med indtægten på 26.000 kr. Da vidnet trods dette samt 2 rykkerskrivelser intet hørte fra tiltalte, blev hans indtægt for 2005 blot forhøjet med den angivne indtægt og skatten heraf beregnet til 8.941 kr. Først herefter reagerede tiltalte, idet han ved brev af 17. april 2007 (omslagets bilag 1-10) meddelte, at han ikke havde haft nogen indtægt fra arbejde i den ovennævnte restaurant.

Vidnet V.3 har forklaret, at han en overgang, herunder i 2005, ejede og drev restaurant "G1" sammen med PK. Restaurantten lå i ejendommen ..., og som tilhørte en person ved navn DS. I forbindelse med en renovering af restauranten skulle der blandt andet opføres en mur for enden af gårdhaven. Dette skete efter aftale med DS og skulle betales af denne. Arbejdet blev nævnt overfor venner og bekendte og har via dem sandsynligvis spredt sig til andre. I hvert fald blev vidnet kontaktet af tiltalte og hans søn V.1, der tilbød at opføre muren for vist nok 24-30.000 kr. Vidnet accepterede tilbudet og arbejdet blev gennemført ret hurtigt. Tiltalte var noget gangbesværet, men klarede dog byggeriet på fornuftig tid og i sit eget tempo. Så vidt vidnet husker, betalte han mod kvittering tiltalte og/eller V.1 á conto, efterhånden som arbejdet skred frem. Sluttelig modtog vidnet en regning på den aftalte entreprisesum, - en regning som han genkender som værende identisk med bilag 1-6.

Foreholdt, at han ifølge politirapport af 8. august 2007 blandt andet skal have oplyst

"Via venner blev det kendt i byen at det skulle laves. Herunder kontaktede T og denne søn V.1 afhørte og tilbød at lave byggeriet. Det var disse to som rent fysisk lavede arbejdet. T mødte op om morgenen og V.1 ankom senere efter sit eget arbejde.

Der blev aftalt en pris på ca. 24.000 kr. Dette beløb modtog afhørte fra DS og afhørte betalte videre kontant til T i baren i G1. T udstedte en kvittering, som afhørte afleverede til DS".

har vidnet forklaret, at han nu tydeligt husker, at hændelsesforløbet var som beskrevet i rapporten.

Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen, herunder navnlig den af vidnet V.3 afgivne forklaring, må det lægges til grund, at tiltalte med delvis hjælp fra sin søn, vidnet V.1, har opført den omhandlede mur på restaurant "G1". Endvidere må det lægges til grund, at tiltalte som betaling herfor har modtaget 26.000 kr. i kontanter. Endelig må det lægges til grund, at tiltalte har undladt inden den i skattekontrollovens § 16, stk. 1, angivne frist at underrette skattemyndighederne om, at hans ansættelse for indkomståret 2005 var for lav et beløb svarene til den nævnte betaling, alt hvorved der blev unddraget skatter for 8.941 kr.

Under disse omstændigheder findes det bevist, at tiltalte med forsæt til at unddrage det offentlige skat har handlet og forset sig, ganske som beskrevet i anklageskriftet, og herved gjort sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Straffen fastsættes efter de nævnte bestemmelser til en bøde på 8.500 kr. subsidiært fængsel i 10 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med en bøde på 8.500,00 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 27. august 2009, 12. afdeling, S-3122-08

Byretten har den 8. december 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 20055/2008).

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte og vidnet V.3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er for landsretten desuden afgivet vidneforklaring af V.2.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret, at V.3 og PK ville have muren hygget så billigt som muligt. Bygningen af muren tog nok en måneds tid. Tiltalte gav gode råd til de unge mennesker, som udførte arbejdet. De pågældende havde murertøj på. Tiltalte fik nogle øl for sine gode råd. Tiltalte havde ikke nogen aftale om, at han skulle hjælpe.

Foreholdt sin forklaring til politirapport af 9. august 2007 (ekstrakten side 17) "Sigtede kendte nogen af dem som havde bygget muren, men han ønskede ikke at oplyse det til politiet" har tiltalte forklaret, at han ikke kendte nogen af dem, som byggede muren. Tiltalte ved, hvem der har lavet nogen af de andre ting på stedet. Der blev også lavet andet murerarbejde end muren. Tiltalte har set en ved navn NN mure bardisken op, og NN var også i gang med klinker og fliser på toiletterne.

Tiltalte har siden 1987 fået invalidepension. Det er blevet gradvis værre med hans bentøj. Han kender ikke noget til et firma ved navn H1. Han har aldrig været selvstændig murer.

V.3 har supplerende forklaret, at tiltalte har udført arbejdet som forklaret af vidnet i byretten, og vidnet fik fakturaen gengivet i ekstrakten side 27 af tiltalte. Der blev betalt de 26.000 kr. for arbejdet, som er anført i fakturaen. Barens navn, "G1", er stavet forkert på fakturaen. Man kunne godt se på tiltalte, at han var besværet af sit helbred under udførelsen af arbejdet. Arbejdet med muren tog 2-4 uger, og tiltaltes søn hjalp også med arbejdet. Det var tiltalte, der fik pengene for arbejdet. Der var mange, som godt ville give en hånd med ved arbejdet. Det var DS, som bad om fakturaen, idet DS bad om papirerne på det udførte arbejde. Vidnet henvendte sig herefter til tiltalte og sagde, han skulle have et papir på de udførte timer til DS. Der blev betalt á conto beløb hen ad vejen, men der blev ikke udstedt kvitteringer for disse beløb. "G1" blev renoveret fra "scratch". Selve baren blev muret op af nogle kammerater, herunder NN. Vidnet vil ikke "hænges op" på beløbet 26.000 kr.

V.2 har forklaret, at han er ansat ved SKAT, der har lavet en revision af firmaet G2 ApS 1994, der ejer bygningen, hvor "G1" er beliggende. Vedrørende en faktura af 22. juni 2005 fra G3 Tømmerhandel A/S stilet til G2 ApS, hvorpå der er anført "Deres ref. T", har vidnet forklaret, at "Deres ref" er den person, som enten har afhentet varen eller afgivet bestilling på varen. G2 ApS benytter såvel "officielle" som "uofficielle" håndværkere.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han bestilte en del materialer til DS for at hjælpe PK og V.3. Tiltalte har muligvis kunnet skaffe dem håndværkerrabatter. Der findes ikke blødstrøgne røde mursten hos "G1", og disse mursten, der er nævnt i fakturaen, har ikke med byggeriet der at gøre. Tilsvarende gælder med andet af det, der er anført på fakturaen. Han ville hjælpe V.3 og PK med at få rabat og ringede derfor til G3 Tømmerhandel A/S og bestilte, hvad de skulle bruge. Det har han også gjort for andre.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen findes passende fastsat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.