Dato for udgivelse
04 Mar 2010 15:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2010 14:36
SKM-nummer
SKM2010.178.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-194370
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning
Resumé

Skatterådet har taget stilling til en række spørgsmål om bærbare computere, mobile internetforbindelser i forskellige arbejdssituationer i relation til lov om multimediebeskatning, jf. LL § 16, stk. 12.

Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B,1.9

Spørgsmål

 1. Vil redaktionelle medarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbare computere til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at computeren alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og når arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 2. Vil redaktionelle medarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og når arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 3. Vil redaktionelle medarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbare computere til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at computeren alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, at medarbejderen afslutter arbejdsdagen eller starter næste arbejdsdag uden for den normale arbejdsplads, at medarbejderen ikke indenfor normal arbejdstid kan hente/aflevere den bærbare computer på den normale arbejdsplads, og at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 4. Vil redaktionelle medarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, at medarbejderen afslutter arbejdsdagen eller starter næste arbejdsdag uden for den normale arbejdsplads, at medarbejderen ikke indenfor normal arbejdstid kan hente/aflevere den bærbare computer på den normale arbejdsplads, og at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 5. Vil redaktionelle medarbejdere, der arbejder fuld tid uden for virksomhedens kontorer med at opsøge og skrive historier samt foretage research, blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbar computer og mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den bærbare computer og den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, og når arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 6. Vil redaktionelle medarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbar computer og mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den bærbare computer og den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, at medarbejderen afslutter arbejdsdagen eller starter næste arbejdsdag uden for den normale arbejdsplads, at medarbejderen ikke indenfor normal arbejdstid kan hente/aflevere den bærbare computer og mobile internetforbindelse på virksomhedens kontorer, og at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 7. Vil administrations- og salgsmedarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbare computere til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at computeren alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og når arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 8. Vil administrations- og salgsmedarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng og når arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 9. Vil administrations- og salgsmedarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage bærbare computere til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at computeren alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, at medarbejderen afslutter arbejdsdagen eller starter næste arbejdsdag uden for den normale arbejdsplads, at medarbejderen ikke indenfor normal arbejdstid kan hente/aflevere den bærbare computer på den normale arbejdsplads, og at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?
 10. Vil administrations- og salgsmedarbejdere blive beskattet i henhold til reglerne om multimediebeskatning, hvis medarbejderne i arbejdsmæssige sammenhænge vil være nødsaget til at medtage mobil internetforbindelse til hjemmet efter endt arbejdsdag, når det forudsættes, at medarbejderne på tro- og love har erklæret, at den mobile internetforbindelse alene anvendes i arbejdsmæssig sammenhæng, at medarbejderen afslutter arbejdsdagen eller starter næste arbejdsdag uden for den normale arbejdsplads, at medarbejderen ikke indenfor normal arbejdstid kan hente/aflevere den bærbare computer på den normale arbejdsplads, og at arbejdsgiver fører den fornødne kontrol?

Spørgers opfattelse

Fsva. spørgsmål 1-10: Nej.

SKATs indstilling

Fsva. spørgsmål 1-10: Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Avisen beskæftiger en række medarbejdere i forskellige personalekategorier. Medarbejdergrupperne, som nærværende anmodning om bindende svar vedrører, er redaktionelle medarbejdere, herunder såkaldte MoJos og administrations- og salgsmedarbejdere.

Redaktionelle medarbejdere beskæftiget hos spøger, vil være journalister ansat i henhold til overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Brugen af computere er integreret i journalisternes arbejde i forbindelse med research, og computeren er således et nødvendigt led for arbejdets udførelse, også når arbejdet udføres uden for den normale arbejdsplads. Der bør herunder tages i betragtning, at journalisterne arbejder under strenge deadlines. De redaktionelle medarbejdere har derfor alle en bærbar computer.

De redaktionelle medarbejdere vil ofte have arbejdsaktiviteter (interview og research) udenfor arbejdspladsen. Geografisk vil aktiviteterne indebære rejser rundt i hele landet og ofte på skæve tidspunkter (aften og nat). Det vil således i praksis ofte være umuligt for denne medarbejdergruppe at aflevere eller hente deres bærbare computere på den normale arbejdsplads inden for normal arbejdstid. For at journalisten kan sende sit arbejde tilbage til redaktionen vil medarbejdere få udleveret en mobil internetforbindelse.

Spørgsmål 1 - 4 er rettet mod ovennævnte journalister.

En særlig gruppe af journalister har funktion som mobile journalister - såkaldte MoJos. Disse medarbejdere vil arbejde fuld tid udenfor virksomhedens kontorer med at opsøge og skrive historier samt foretage research. For at kunne udføre dette arbejde, er det absolut nødvendigt, at medarbejderen er forsynet med en bærbar computer og en mobil internetforbindelse. Disse medarbejdere vil ikke dagligt have deres gang på virksomhedens kontorer. Det vil derfor ikke være muligt for disse medarbejdere at aflevere deres computer og mobile internetforbindelse på kontoret hver dag, uden at deres arbejdsform indskrænkes så voldsomt, at arbejdsformen bliver uanvendelig.

Spørgsmål 5 og 6 er rettet mod MoJos.

Administrations- og salgsmedarbejdere hos spørger vil typisk være ansat i henhold til overenskomst mellem Ledernes Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening (specialistkontrakter) eller overenskomst mellem HK og Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Også denne medarbejdergruppe er forsynet med bærbare computere.

For disse medarbejdergrupper vil hjemtagelse af bærbare computere og mobil internetforbindelse under særlige omstændigheder kunne blive relevant. Det vil navnlig kunne komme på tale for medarbejdere, der har en vagtfunktion i forhold til It-systemer, produktionsenheder og distributionsapparatet, og for medarbejdere, der undtagelsesvist, men i særlig grad på grund af branchens karakter, arbejder under stramme deadlines og må udføre deres arbejde på skæve tidspunkter i forhold til hverdagens rammer. Konsulenter på kundebesøg vil på tilsvarende måde have behov for at benytte en bærbar computer og hente/levere data via mobil internetforbindelse ved kundebesøg.

Spørger har vedrørende vagtordningerne yderligere oplyst, at på denne avis gør følgende sig gældende:

 • IT-medarbejdere er alle nu udstyret med ADSL på hjemmeadressen.
 • Produktionsafdelingen har placeret ansvaret for overvågning af produktionen hos ledende medarbejdere, der i forvejen har ADSL betalt af virksomheden.
 • Logistik / distribution - fortsat relevant i forhold til anmodningen om bindende svar

Logistikafdelingen har ikke særlige IT-systemer til at overvåge distributionen. Meget af overvågningen er styret via programmer der indgår i Office-pakken herunder mailprogrammet Outlook. Meget kommunikation mellem distributører og Avisen logistikafdelingen foregår netop via mailkorrespondance. Alt andet kommunikation foregår via mobiltelefon.

Vagtordningen i logistikafdelingen på avisen omfatter seks fuldtidsansatte medens den tilsvarende ordning i søsterselskab omfatter to fuldtidsansatte. Disse medarbejdere har på skift vagt én uge ad gangen. I særlige tilfælde kan omstændighederne kræve, at flere medarbejdere deltager i vagtordningen samtidigt. Det kan for eksempel være under ekstreme vejrforhold, der bevirker at lastbiler med aviser ikke kan komme frem, eller i tilfælde af at trykpressen oplever driftsproblemer, der vil påvirke hele distributionen og derfor vil kræve ændringer i produktionsplaner mv. Vagtberedskabet træder endvidere i kraft i forbindelse med store begivenheder i nyhedsbilledet, der kræver at aviserne udgives i særligt store oplag, og derfor må ændre i produktions- og distributionsplanerne, hvilket er en meget omfattende opgave.

I disse tilfælde vil det være nødvendigt, at logistikmedarbejderne og de to medarbejdere beskæftiget med vagtfunktionen i budsystemet har fri adgang til mobiltelefon og pc på deres privatadresse, eftersom meget af arbejdet i vagtordningen foregår om natten og i weekenderne. Derfor vil det være nødvendigt, at det udenfor normal arbejdstid er muligt at komme i kontakt med logistik- og distributionsmedarbejderne, hvorfor det er nødvendigt, at medarbejderne tager deres multimedier med hjem.

Det skal pointeres, at de otte medarbejdere, der er omfattet vagtordningerne, alle betaler deres internetadgang af egen lomme, og derfor ikke kan multimediebeskattes på baggrund af "arbejdsgiverbetalt internetopkobling på privatadressen."

Som kontrolforanstaltning vil spørger to gange årligt gennemføre en stikprøvekontrol, hvor bærbare computere kontrolleres. Stikprøvekontrollen indebærer, at en repræsentativ del af de bærbare computere, der hører under ordningen, vil blive udtaget og screenet af IT-afdelingen, med henblik på om computeren har været anvendt i en tidsbegrænset periode, hvor IT-afdelingen med sikkerhed ved, at computeren ikke har været anvendt arbejdsmæssigt.

Danske Mediers Arbejdsgiver ønsker på vegne af spørger en stillingtagen til, hvorvidt disse medarbejdergrupper vil være omfattet af multimediebeskatningen i givne situationer.

Generelt kan det oplyses, at spørger udover egentlige kontrolforanstaltninger, vil udarbejde en egentlig personalepolitik med hensyn til multimedier. Spørger vil i personalepolitikken fastslå, at computeren og den mobileinternetforbindelse skal returneres til arbejdspladsen, såfremt afleveringen kan ske indenfor medarbejderens normale arbejdstid. Det vil heraf fremgå, at de bærbare computere og mobile internetforbindelser alene må anvende erhvervsmæssigt. Det vil endvidere fremgå, at nærmeste leder har ansvaret for medarbejdernes brug af bærbare computere, herunder at disse kun hjemtages i arbejdsmæssige situationer. Af personalepolitikken vil det endvidere fremgå, at en manglende kontrol fra lederens side vil være forbundet med ansættelsesretlige konsekvenser, herunder opsigelses eller bortvisning. Desuden vil det af personalepolitikken fremgå, at det er forbundet med ansættelsesretlige konsekvenser, herunder opsigelse eller bortvisning såfremt det konstateres, at medarbejderen trods underskrivelse af tro- og love erklæringer anvender bærbare computere i privat øjemed.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at der kan iværksættes tilstrækkeligt effektive kontrolforanstaltninger fra virksomhedens side til at afkræfte formodningen om privat brug af computer og mobil internetforbindelse, som omhandlet i spørgsmålene 1, 2,5 7 og 8.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at arbejdsopgaver, der afsluttes eller påbegyndes udenfor den normale arbejdsplads, og hvor computeren og evt. mobil internetforbindelse ikke kan afleveres/hentes indenfor normal arbejdstid på den normale arbejdsplads er eller kan sidestilles med tjenesterejser og at medarbejderne derfor ikke skal beskattes i disse tilfælde, jf. spørgsmålene 3, 4, 6, 9 og 10.

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges om virksomhedens medarbejdere vil blive beskattet af computere og mobil bredbåndsforbindelse for forskellige medarbejdergrupper samt forskellige arbejdsmæssige situationer.

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfang, den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv., som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.680.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring. Formodningen kunne dog afkræftes, såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet PC'en til rådighed på en tjenesterejse, og PC'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere PC'en på arbejdspladsen.

I SKM2009.686.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.778.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen, og det er ikke umiddelbart muligt at løfte bevisbyrden for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Den omstændighed, at computeren efterlades i montørvognen udenfor arbejdstid, og dermed ikke fysisk medtages på bopælen udover, at være placeret i montørvognen medfører ingen ændring i, at computeren anses omfattet af multimediebeskatningen. Computeren må anses at være bragt ind i privatsfæren, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse.

Begrundelse:

Når der er tale om en Pc, der tages med hjem på bopælen er der en formodning for privat anvendelse.

Af LFB 2009-04-22 nr. 199 (L 199) fremgår således:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

I L 199, pkt. 2.7.2, er det dog anført, at: .."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads. Der skal således være tale om, at lønmodtageren har en sædvanlig arbejdsplads, men ved konkrete opgaver udsendes herfra.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om en tjenesterejse i skattemæssig forstand.

For så vidt angår de såkaldte MoJos er det SKATs opfattelse, at disse ikke er på tjenesterejser, idet de, på baggrund af det oplyste, ikke kan anses at have et sædvanligt arbejdssted, hvorfra de udsendes til andre opgaver.

SKAT har ikke herved taget stilling til, hvorvidt de øvrige ansatte medarbejdere i spørgers virksomhed kan anses for at være på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen. Den omstændighed, at multimediet/medierne ikke kan afleveres indenfor lønmodtagerens normale arbejdstid medfører ikke i sig selv, at disse så ikke uden unødigt besvær ikke kan afleveres på den sædvanlige arbejdsplads, men det beror på en samlet vurdering af flere forhold, jf. det ovenfor anførte herom.

Uagtet det af spørger oplyste om den begrænsede anvendelsesmulighed af computeren samt at det rent faktisk ikke er tilladt at bruge computeren privat, vil det, efter SKATs opfattelse, ikke være muligt for arbejdsgiver at kontrollere anvendelsen af computeren, og fremfinde meget sikre beviser på, at computeren ikke er anvendt privat, når den befinder sig på bopælen. Virksomhedens It-afdeling kan alene kontrollere, hvilke programmer, der ligger på computeren, men ikke, med fornøden sikkerhed, jf. ovenfor, om der herudover har været privat anvendelse af fx Officepakken, E-mail eller Internet. Endvidere fremgår det ikke af spørgers oplysninger, hvorledes arbejdsgiver agter at kontrollere anvendelsen af den mobile bredbåndsforbindelse. Det er imidlertid SKATs opfattelse, at det ligesom med kontrol af selve computeren ikke vil være muligt med tilstrækkelig sikkerhed, at kontrollere anvendelsen af en mobil bredbåndsforbindelse.

Endelig fremgår det af spørgers oplysninger, at kontrol med anvendelsen af computeren alene vil ske for den periode, hvor computerne ikke har været anvendt erhvervsmæssigt. Det betyder, at den periode, hvor computerne netop har været medtaget på bopælen til erhvervsmæssigt brug, så umiddelbart ikke vil blive kontrolleret. Det er SKATs opfattelse, at såfremt en kontrol af computeren var en reel mulighed, vil perioden, hvor computeren således er medtaget på bopælen ikke blive kontrolleret. Det er dog uden betydning, idet computeren, herunder den mobile bredbåndsforbindelse, jf. ovenstående må anses at være til rådighed for privat benyttelse, da det ikke via kontrol er muligt at fremfinde meget sikre beviser på, at computeren ikke er anvendt privat.

Det fremgår endvidere af høringssvar til Dansk Journalistforbund til L 199, at ..."Det forhold, at journalister og kommunikationsmedarbejdere er nødt til at få stillet multimedier til rådighed døgnet rundt, er ikke væsentligt anderledes end for andre lønmodtagergrupper med hjemmearbejdspladser. Grunden til, at man får computer og evt. internetadgang stillet til rådighed i hjemmet af sin arbejdsgiver, er jo for de flestes vedkommende, at de undertiden eller ofte har brug for at arbejde hjemmefra. Det ændrer dog ikke ved, at det samtidigt er muligt at anvende computerne eller Internettet privat..."

Spørger oplyser, at der er flere medarbejdere med vagtfunktioner i virksomheden. Disse medarbejdere har til brug herfor computere og mobiltelefoner med hjem på bopælen.

SKAT kan hertil oplyse, at for at være omfattet af de helt særlige situationer, hvor computer rent undtagelsesvis ikke anses at være til rådighed til privat brug, selvom den medbringes på bopælen, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Mulighed for at låne en af arbejdsgivers computere med hjem
 • Computeren indeholder særligt programmel til brug for arbejdet
 • Det er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån
 • Computeren lånes kun med hjem i ny og næ (konkret vurdering)
 • Der er støtte for, at computeren kun må og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt.

Allerede fordi der ikke er tale om computere med særligt programmel, finder denne undtagelse ikke anvendelse. Der er tale om helt almindelige computere med internetadgang, Officepakke mv., der vil kunne anvendes privat, og hvor det ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed, at løfte bevisbyrden for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. Endelig er det oplyst, at de multimedier, der bruges i vagtordningen er multimedier som er til rådighed for den enkelte medarbejder. Der er således heller ikke tale om et begrænset antal computere til hjemlån i ny og næ. I nærværende sag har hver enkelt medarbejder en computer til rådighed.

 

SKATs indstilling

 

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålene 1 - 10 besvares med ja, dog undtaget for de medarbejdere som efter en konkret vurdering af hver enkelt rejse, må anses at være på en tjenesterejse, hvor der er et arbejdsmæssigt behov for at få stillet et multimedie til rådighed, der kun må anvendes erhvervsmæssigt og som ikke uden unødigt besvær kan afleveres på arbejdspladsen.

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.