Dato for udgivelse
29 Jan 2010 09:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2010 14:57
SKM-nummer
SKM2010.73.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-170478
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Pensionsordning overgangsregel kollektiv overenskomst
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger frem til næste generelle overenskomstfornyelse for pensionskassens medlemmer fortsat kunne tilbyde disse at vælge "forhøjet løbende alderspension" i overensstemmelse med den nugældende formulering af pensionsregulativets § 9, stk. 3, således, at overførslen anses for omfattet af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 3, stk. 7 og kan ske uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Hjemmel
-
Reference(r)

Lov nr. 412 af 29. maj 2009 § 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 afsnit A.C.1.9.

Spørgsmål

Vil Spørger frem til næste generelle overenskomstfornyelse for pensionskassens medlemmer fortsat kunne tilbyde disse at vælge "forhøjet løbende alderspension" i overensstemmelse med den nugældende formulering af pensionsregulativets § 9, stk. 3, således, at overførslen anses for omfattet af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 3, stk. 7 og kan ske uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en tværgående pensionskasse, der forsikrer medarbejdere i danske virksomheder. Et eksemplar af pensionskassens vedtægter og pensionsregulativ er vedlagt anmodningen.

Som medlemmer optages efter kassens pensionsregulativ, § 1,

"... enhver funktionær, der er ansat hos en interessent under en af følgende kollektive overenskomster indgået mellem ..."

Pensionsordninger i Spørger udspringer således af kollektiv overenskomst, og pensionskassens vedtægter og pensionsregulativ er vedtaget af overenskomst- parterne i overensstemmelse med de regler, der fremgår af vedtægternes § 6.

En interessent er ifølge vedtægternes § 3, stk. 1, de virksomheder, som har indgået aftale med pensionskassen om tilmelding af virksomhedens ansatte som medlemmer af pensionskassen.

Der er ca. 60 virksomheder tilknyttet pensionskassen.

Det fremgår af pensionsregulativet § 9, stk. 3, "Forhøjet løbende alderspension" at:

"Et medlem kan vælge at få udbetalt hele opsparingen som løbende livsvarig alderspension eller at få udbetalt forhøjet alderspension i mindst 10 år og maksimalt til det fyldte 80. år ved at reducere den livsvarige alderspension. Den forhøjede pension må på pensionstidspunktet maksimalt være 50 % større end den livsvarige del af alderspensionen"

Af regulativet fremgår, at det er vedtaget den 24. april 2008.

Teknisk gennemføres den beskrevne forhøjelse ved, at pensionskassen overfører en del af reserven fra den livsvarige alderspension til en ophørende livrente efter reglerne i pensionsbeskatningsloven § 41.

Det er oplyst at næste generelle overenskomstfornyelse sker i april 2011.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den udbudte pensionsordning og de hidtidige valgmuligheder svarer ganske til, hvad der er beskrevet i lovens ikrafttrædelsesbestemmelse som omfattet af denne og til, hvad der er anført i begrundelsen for det gennemførte ændringsforslag herom.

En fortsat adgang for pensionskassens medlemmer til i en afgrænset periode frem til dette tidspunkt at vælge forhøjet løbende alderspension, vil give medlemmerne mulighed for på hensigtsmæssig måde at indrette sig på det ændrede regelsæt. En fortsat adgang vil ikke give adgang til omgåelse af de ændringer, der er gennemført med Forårspakken eller spekulation imod intentionen bag lovændringen.

Spørgsmålet skal derfor besvares ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovregler og bemærkninger

Pensionsbeskatningsloven § 41, stk. 1 har følgende ordlyd:

Overførsel af en hel ordning eller en delvis overførsel (...) til en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person ( ...), behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog stk. 9 , hvis overførslen sker:

1.   mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, idet overførsel til en ophørende livrente fra en pensionsordning med løbende udbetalinger dog kun kan ske, i det omfang sidstnævnte pensionsordning er en ophørende livrente,

2.   ....

Lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven ...§ 1, nr. 62 ændrer § 41, stk. 1, nr. 1, til:

»1) mellem pensionsordninger med løbende udbetalinger, idet overførsel til en ophørende livrente fra en pensionsordning med løbende udbetalinger dog kun kan ske, i det omfang sidstnævnte pensionsordning er en ophørende livrente,«

Om ikrafttrædelse af bestemmelsen fremgår af § 3, stk. 7, at § 1, nr. 62, har virkning for anmodninger om overførsler, der sker den 20. marts 2009 eller senere, jf. dog 2. pkt. Er det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, finder den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 1, nr. 1, anvendelse på overførsler i overensstemmelse med den fastsatte nøgle, indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker.

Af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen fremgår, at

Introduktionen af loftet over indbetalinger til ratepension og ophørende livrente indebærer, at overførsler fra livsvarig livrente til ophørende livrente fremover ikke kan ske uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Det følger af lovforslaget § 1, nr. 60 (nr. 62 i den vedtagne lov). Såfremt det var muligt at overføre andre pensionsordninger med løbende udbetalinger end ophørende livrenter til en ophørende livrente, ville man kunne omgå 100.000 kr.'s loftet ved, at indbetalingerne eksempelvis sker på en livsvarig livrente, for hvilken der ikke gælder et loft for fradragsberettigede indskud for herefter, når indbetalingen er afsluttet, at overføre ordningen til en ophørende livrente.

Denne ændring rejser dog en usikkerhed i forhold til indholdet af visse overenskomstbaserede pensionsordninger, hvor udgangspunktet er en livsvarig livrente, men med mulighed for at få en forhøjet pensionsudbetaling de første 10 år af pensionisttilværelsen efter en på forhånd fastsat nøgle. Den forhøjede pensionsudbetaling tilvejebringes ved at overføre en del af den livsvarige livrente til en ophørende livrente, hvilket kan ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Dette vil ikke være muligt, jf. lovforslagets § 1, nr. 60.

Typisk fungerer det på den måde, at pensionisten de første 10 år får dobbelt så meget udbetalt som de efterfølgende år. Eksempelvis får pensionisten en månedlig udbetaling på 15.000 kr. de første 10 år, og derefter og resten af livet en månedlig udbetaling på 7.500 kr.

I de ordninger, der har denne mulighed, fremgår det af pensionsordningens regulativ, der er godkendt af overenskomstparterne. De enkelte medlemmer har herefter mulighed for på pensioneringstidspunktet at beslutte, om de vil have den forhøjede udbetaling de første 10 år eller en mindre udbetaling, der er af samme størrelse i hele den livslange udbetalingsperiode. Det enkelte medlem kan ikke selv beslutte en hvilken som helst udbetalingsprofil, men alene til- eller fravælge den på forhånd definerede forhøjede udbetaling i de første 10 år. Det er vurderingen, at den overvejende part af de berørte pensionskassemedlemmer ikke er i nærheden af at have en samlet årlig pensionsindbetaling på 100.000 kr.

Hvis man havde valgt at opbygge pensionsproduktet, så det bestod af en forhøjet udbetaling de første 10 år i form af en ophørende livrente, men at man kunne fravælge denne, ville pensionsproduktet være uberørt af de ændrede regler, uagtet at et sådant produkt reelt ikke adskiller sig fra det ovennævnte produkt.

Der foreslås derfor en overgangsregel, således at hvis det af overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 er aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en på forhånd fastsat nøgle, vil der fortsat kunne ske overførsel fra en livsvarig til en ophørende livrente i overensstemmelse med denne nøgle indtil næste generelle overenskomstfornyelse sker.

Begrundelse

Som det fremgår af bemærkningerne til ikrafttrædelsesbestemmelsen til ændringen af pensionsbeskatningsloven § 41, stk. 1, nr. 1, skal denne først træde i kraft for pensionsordninger omfattet af kollektive overenskomster ved næste generelle overenskomstfornyelse, hvis der inden den 22. april 2009 var aftalt, at der skulle være mulighed for forhøjet udbetaling i de 10 første år.

Den ordning, der spørges om, er omfattet følgende generelle overenskomster:

...

Ifølge ordningen er der aftalt mulighed for forhøjet udbetaling i 10 år, jf. regulativets § 9, stk. 3. Der er i bestemmelsen anvist, hvordan udbetalingen skal beregnes, og denne er således bestemt af en forud fastsat nøgle.

Det forudsættes, at valget kun kan finde sted umiddelbart før udbetalingen af pensionen påbegyndes.

Det er SKATs opfattelse, at pensionen er omfattet af ikrafttrædelsesbestemmelsens § 3, stk. 7, med den virkning, at Spørger kan tilbyde sine medlemmer forhøjet udbetaling efter regulativets § 9, stk. 3 indtil april 2011, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstilling og begrundelse.