Dato for udgivelse
29 Jan 2010 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Dec 2009 10:31
SKM-nummer
SKM2010.74.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, B-1106-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg + Forældelse + Afdragsordninger og henstand
Emneord
Udlæg, afdragsordninger, henstand, forældelse, erkendelse
Resumé

En beslutning om foretagelse af udlæg blev stadfæstet.

Ved skyldnerens anmodning om henstand og aftale om afdragsordning med efterfølgende løbende betaling på den samlede gæld foreligger en sådan erkendelse af skatterestancerne, at forældelsesfristen er afbrudt.
Reference(r)

Retsplejeloven kap. 45

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-1 F.9.2

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-1 G

Parter

A

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Dueholm)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Staal, Dorthe Wiisbye og Grethe Jørgensen (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 17. marts 2009, FS 12-22631/2008

Påstande

SKAT nedlagde påstand om, at forgæves udlæg, foretaget den 29. september 2008, stadfæstes.

A nedlagde påstand om, at forgæves udlæg, foretaget den 29. september 2008, ophæves

Sagen blev forelagt.

Følgende afgav behørigt formanet forklaring: Pantefoged DN, A, specialkonsulent hos SKAT KS.

Forklaringer

DN forklarede bl.a., at der alene gives henstand vedrørende betaling af skatterestancer, når der ansøges herom. Dette er fast praksis hos SKAT. Henstand gives som udgangspunkt for højst 4 år. Der gives alene henstand, når der foreligger konkret betalingsudygtighed, eller når der verserer en klagesag om den pålignede skat.

For så vidt angår afdragsordninger gælder tilsvarede, at disse alene indgås på baggrund af en aftale med skyldner. I overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af ligningsvejledningen, indgås afdragsordninger kun for en periode på højst 12 måneder ad gangen, hvorefter en eventuel aftale skal fornys. Han kan ikke konkret sige, hvordan en sådan aftale fornys, men der vil være kontakt med skyldner, inden en aftale kan løbe videre.

Det fremgår af udskrift af SKATs KMD-system at der pr. 15. december 2005 er udsendt betalingsopkrævning på 2.500 kr. pr. måned vedrørende betalingsaftale løbende frem til den 1. juni 2006. Aftalen vedrører restskat for årene 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001.

Det fremgår af samme system, at der pr. 6. juni 2006 er udsendt betalingsopkrævning, igen på 2.500 kr. pr, måned, vedrørende betalingsaftale løbende frem til den 7. maj 2007. Aftalen vedrører restskat for årene 1992. 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001.

En tilsvarende opkrævning vedrørende betalingsaftale på 2.500 kr. pr. måned er fremsendt pr. 4. juni 2007 løbende frem til den 3. marts 2008, ligeledes for restskat i årene 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20010 og 2001. I denne aftale er restskat for året 2005 dog også medtaget.

Ved en registrering af denne art vil SKATs system normalt udskrive en bekræftelse på indgået aftale om afdragsordning til skyldner, svarende til den skrivelse, der er fremlagt i sagen, dateret den 29. september 2008, med overskriften "Afdragsordning" med oversigt over, hvad afdragsaftalen vedrører.

A har bl.a. forklaret, at han ikke bestrider, at han i overensstemmelse med rekvirentens bilag og opgørelser har søgt om henstand for betaling af restskat i årene 1994-1999. Han bestrider alene, at der er indgået aftale om afdragsordninger med forældelsesafbrydende virkning i perioden 15. december 2005 - 1. juni 2006, 6. juni 2006 - 7. maj 2007 og 4. juni 2007 - 3. marts 2007.

Han har alene indgået en aftale med SKAT om betaling af 2.500 kr, pr. måned i 2003. Denne aftale har kørt frem til den 13. marts 2008 og er ikke blevet fornyet undervejs. Aftalen vedrører betaling af restskat. Han kan ikke sige, hvilke år restskatten relaterer sig til, men aftalen kan i hvert fald ikke vedrøre restskat for år, der ligger efter 2003.

Foreholdt oplysninger i grundkontoudskrift, udskrevet den 3. februar 2009, hvoraf fremgår, at der i marts 2008 er blevet afbetalt på restskat for 2005, kan han alene sige, at dette afdrag er sket uden hans vidende og dermed uden, at han har indgået aftale herom.

Foreholdt oplysninger fra R 75 2007 og 2008, hvoraf fremgår, at han på 7 konti med følgende konto numre; ..., ..., ..., ..., ..., ... og ... i Danske Bank, har et større indestående. bekræfter han, at dette er korrekt. Han har ikke oplyst herom under mødet med pantefogeden den 29. september 2008, idet pengene bl.a. skal bruges til et forestående bryllup og køb af en ny bil. Han ejer intet andet af værdi, der kan gøres til genstand for udlæg.

KS har bl.a. forklaret, at SKAT alene indgår aftale om henstand og afdragsordning efter henvendelse fra skyldner. Dette er fast praksis. Det klare udgangspunkt er, at restskat skal betales på forfaldstidspunktet. Hvis en aftale om afdragsordning fornys, vil der ligeledes blive indgået aftale herom.

Sagen blev procederet

SKAT anmodede på baggrund af de nye oplyninger fra skyldner om, at han har et større indestående på konti i Danske Bank, at der foretages udlæg heri, såfremt retten finder, at der ikke er indtrådt forældelse.

Retten afsagde kendelse

Retten lægger på baggrund af de afgivne forklaringer, herunder As forklaring, samt de i sagen fremlagte dokumenter som ubestridt til grund, at A har ansøgt om og fået bevilget ligningsmæssig henstand for betaling af restskat for indkomstårene 1994 -1999 i overenstemmelse med SKATs registreringer.

Retten lægger på baggrund af As forklaring, understøttet af udskrift fra grundkonto, endvidere til grund, at A i perioden fra juni 2003 - marts 2008 har afdraget på restskat for indkomstårene 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 og 2005 og finder det på baggrund af de af DN og KS afgivne forklaringer for bevist, at afdragene hviler på aftale herom, indgået mellem A og SKAT.

Retten finder, at der ved As anmodning om henstand og aftale om afdragsordning med efterfølgende løbende betaling på den samlede gæld er sket en fristafbrydende erkendelse af kravet, hvorfor

b e s t e m m e s

Pantefogedens beslutning om foretagelse af udlæg den 29. september 2008 stadfæstes, dog således at udlæg, under hensyn til de nu foreliggende oplysninger, foretages i indestående på konti ..., ..., ..., ..., ..., ... og ... i Danske Bank.

Hver part afholder egne omkostninger.

----------

Østre Landsrets kendelse af 7. december 2009, 18. afdeling, B-1106-09

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Det er ubestridt, at A i henhold til aftale fra 2003 med Kommunen i perioden fra juni 2003 til marts 2008 løbende har betalt afdrag på 2.500 kr. først til Kommunen og senere til SKAT vedrørende skatterestancer for tiden forud for 2003. Det er endvidere ubestridt, at der ikke i perioden har været uenighed om skatterestancernes størrelse.

Landsretten finder, at der ved As løbende betalinger af afdrag foreligger en sådan erkendelse af skatterestancerne, at forældelsesfristen er afbrudt, Herefter og da det af A anførte ikke kan føre til andet resultat,

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.