SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2010.869.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.868.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi22-12-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.849.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter20-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.843.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201120-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.836.SRMultimediebeskatning af konsulenter17-12-10 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.835.LSRHenstand - nedsættelse af afdragsbeløb17-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.833.LSRAfvisning - afdragsordning - afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed17-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.832.SKATKommentar til retsforlig - golfbane på lejet grund17-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201017-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.827.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.826.SKATAmortisationsrenten for 201117-12-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2010.825.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201117-12-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.822.LSRAktindsigt - pligt til fremsendelse af kopi af sagens akter17-12-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.818.SKATKursdata til skattemæssig indberetning16-12-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.810.LSRHenstand - modregningsforbehold16-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.802.SKATVærdiansættelse for 2011 af visse personalegoder14-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.801.SKATLandbrug - vejledende fremstillingspriser for hjorte og pelsdyr for indkomståret 201014-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.800.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201114-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.779.LSRInddrivelse - afdragsordning - mangelfuld begrundelse06-12-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.769.LSROmkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse01-12-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.762.SKATBoafgift og gaveafgift af udenlandske ejendomme01-12-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.760.ØLRGolfbane - fradrag tidsbegrænset lejemål - afskrivning på golfanlæg - forventet tvungen ophør af drift30-11-10 Fradrag og afskrivninger Forlig
SKM2010.744.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201123-11-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.740.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs m.fl.s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser22-11-10 Når man vil klage SKAT-meddelelse
SKM2010.727.SKATSkatteministeriets kommentar til SKM2010.396.HR - grænsehandel - beskatningssted17-11-10 Momspligt Kommentar
SKM2010.724.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser15-11-10 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2010.720.SKATOphævelse af fradrag for forøgede leveomkostninger - Teknikerfradraget10-11-10 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2010.711.LSRInddrivelse - fastsættelse af afdragsordning05-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.710.LSRHæftelse for manglende registreringsafgift05-11-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.709.LSREftergivelse af ikke forfalden studiegæld05-11-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.708.SKATGæstestuderende - Fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 201104-11-10 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.700.LSRAktindsigt - SKATs kontrolvirksomhed02-11-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.699.LSRSikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat registrering af selskab02-11-10 Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger Afgørelse
SKM2010.698.LSRHenstand under klagebehandling - krav om sikkerhedsstillelse - registreringsafgift - teknisk insolvens02-11-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.680.LSRInddrivelse - modregning i negativt momstilsvar - indsigelse mod kravets eksistens25-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.667.SRSkatteankenævnets afgørelse ikke anset for åbenbart ulovlig20-10-10 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2010.658.LSROmkostningsgodtgørelse - ansatte i selskab19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.657.LSROmkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand19-10-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.642.LSRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne12-10-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.641.LSRInddrivelse - modregning i overskydende skat for restskat for sambeskattet selskab12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.640.LSRModregning i erstatning fra politiet for gæld vedrørende tidligere virksomhed12-10-10 Modregning og transport Afgørelse
SKM2010.638.SKATSKMmeddelelse om afskæring af TastSelv (Karantæneordningen)11-10-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + TastSelv og andre IT-løsninger for skat SKAT-meddelelse
SKM2010.637.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - SKAT-meddelelse08-10-10 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2010.630.LSROpgørelse af gæld til det offentlige - afvisning05-10-10 Udlæg Afgørelse
SKM2010.629.LSRFritagelse for renter og procenttillæg på restskat05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.628.LSRFritagelse for betaling af renter og rykkergebyr05-10-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.627.LSRUdsættelse med betaling af studielån og SU-lån05-10-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.625.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.223.SR vedr. spaltningsdatoen ved udspaltning til ikke-koncernselskaber05-10-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.624.SRKorrektion af bindende svar SKM2009.58.SR og SKM2008.692.SR.05-10-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.615.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering30-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.602.LSRAfvisning af klage28-09-10 Når man vil klage Afgørelse
SKM2010.601.LSRModregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance28-09-10 Modregning og transport + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2010.588.LSRAktindsigt27-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.587.LSRTilbagekaldelse af delvis eftergivelse af gæld27-09-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.586.LSRLønindeholdelse - anmodning om udbetaling af for meget indeholdt løn27-09-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.578.SRFrihed for beskatning ved Operations Dagsværk - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb27-09-10 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.573.SKATArbejdsgiverbetalt avis i forbindelse med kontantlønsnedgang - Præcisering af Ligningsvejledningen23-09-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.568.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.567.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.564.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.563.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.562.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-09-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.561.LSRRenteberegning af tilbagebetaling af moms16-09-10 Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2010.560.LSRAnmodning om opsættende virkning af klage til Folketingets Ombudsmand16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.559.LSRBetalingsevnevurdering - fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende en tidligere virksomhed16-09-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.558.LSRFritagelse for betaling af renter16-09-10 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2010.548.SRTilladelse og afslag vedrørende ansøgning om fritagelse for CFC-beskatning07-09-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.544.SRGrundværdiprocent for skove ved vurderingen pr. 1. oktober 201006-09-10 Ejendomsskat + Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.543.SRIndførelse af dækningsafgift i 2011 - Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi06-09-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.541.LSRHæftelse for manglende betaling af registreringsafgift03-09-10 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2010.540.LSRAktindsigt03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.537.LSRAnmodning om aktindsigt - investeringsforening - indeholdelse af udbytteskat03-09-10 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2010.513.SRSkatteankenævns afgørelse om værdiansættelse af fast ejendom ikke åbenbart ulovlig27-08-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.497.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 for indkomståret 201118-08-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.442.LSRHenstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs06-07-10 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2010.436.SKATKapitalafkastsatsen for 201006-07-10 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2010.406.SKATListe over anerkendte flyselskaber28-06-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.392.LSRRegistreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten24-06-10 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2010.352.SRUdenlandsk datterselskab og filial af dansk forsikringsselskab fritaget for CFC-beskatning07-06-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.344.SKATFejl i Indeholdelsesvejledningen om medregning af miljøtillægget ved opgørelsen af den skattepligtige værdi af fri bil28-05-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.334.SKATFastsættelse af ejendomsværdiskattegrundlaget for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 200925-05-10 Ejendomsværdiskat SKAT-meddelelse
SKM2010.331.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat20-05-10 Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2010.324.SKATDen skattemæssige behandling af tab på aktier, der har været optaget til handel på et reguleret marked - f.eks. tab på bankaktier17-05-10 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2010.319.SKATRetssagsvejledning12-05-10 Anden information vedrørende interne forhold + Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2010.296.SRIkke åbenbart ulovlig afgørelse04-05-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Afgørelse
SKM2010.275.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten22-04-10 Om kommunikation og information samt kampagner Afgørelse
SKM2010.239.LSRPålæg om lønindeholdelse for gæld vedrørende skat og gebyr06-04-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.220.SKATOphævelse af SD-cirkulære - begrænset skattepligtige artister25-03-10 Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.212.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-03-10 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2010.203.DEPSkatteministeriets kommentar til henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202)15-03-10 Selskabsbeskatning Kommentar
SKM2010.191.LSRLønindeholdelse i udbetalinger fra erhvervsudygtighedsforsikring07-03-10 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2010.103.LSRGenerel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten03-02-10 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2010.102.LSREftergivelse af offentlig gæld03-02-10 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2010.97.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - fejl i BBR02-02-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.68.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201028-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.49.SRCFC-fritagelse20-01-10 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2010.41.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 200918-01-10 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2010.31.SREkstraordinær genoptagelse - Skattestopværdier13-01-10 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2010.19.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9.07-01-10 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2010.12.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, skt. 2, for 201006-01-10 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2010.9.SKATAmortisationsrenten for 2010.06-01-10 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2010.399.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - skat og moms - to hold fakturaer - virksomhedsdrift efter afmeldelse25-06-1002-10-07Straf Dom
SKM2010.714.SRKøbsoptioner til aktier, der af en fars 100 pct.-ejede selskab gives til søns 100 pct.-ejede selskab.08-11-1028-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.715.SRKøbsoptioner til aktier, ydet af et selskab til fordel for et andet selskab08-11-1028-10-08Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.317.VLRStraffesag - udskiftning af stelnummer - betaling af registreringsafgift - 3 biler10-05-1011-12-08Straf Dom
SKM2010.613.LSRSkattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11 - bindende svar (SKM2007.68.SR)30-09-1008-04-09Ekspropriation Kendelse
SKM2010.327.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - virksomheden tvangsafmeldt - manglende bogføring - ikke opbevaret bilag17-05-1004-05-09Straf Kendelse
SKM2010.159.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - import af biler - forældelse - bilagsmaterialet bortkommet02-03-1027-05-09Straf Dom
SKM2010.18.SRGarantiforpligtelser blev i relation til ligningslovens § 8, stk. 3, sidestillet med en gældsforpligtelse. Garantiprovisionerne indgår derfor i nettofinansieringsudgifterne efter selskabsskattelovens § 11 B, stk. 407-01-1023-06-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.27.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - hæftelse - forsømmelighed13-01-1025-08-09Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2010.142.SRStruktureret fordring24-02-1025-08-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.29.SRVirksomhedsomdannelse - flere virksomheder13-01-1025-08-09Virksomheder Bindende svar
SKM2010.244.SRArbejdstager er skattepligtig af markedsprisen af en mobiltelefon der købes billigt som led i en abonnement, som arbejdsgiveren tegner06-04-1025-08-09Virksomheder Bindende svar
SKM2010.299.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nægtede udført arbejdet05-05-1027-08-09Straf Dom
SKM2010.465.LSRLeveringssted - afhentning af varer i Tyskland22-07-1027-08-09Momsgrundlag + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.434.ØLRStraffesag - registreringsafgift - ombygning af varevogn til personvogn02-07-1003-09-09Straf Dom
SKM2010.14.SRHenstand med betalingen af fraflytterskat bortfalder ikke ved en skattefri spaltning af selskabet06-01-1022-09-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.156.LSRFradrag for bonus i form af udgifter til fantomaktier - bindende svar (SKM2008.709.SR)01-03-1028-09-09Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2010.42.BRGevinst - frigørelse af lån - non-recourse vilkår20-01-1012-10-09Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.69.SRSpillegevinster i selskabsform m.m.28-01-1020-10-09Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Virksomheder + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.40.SREtableringskontomidler - Hævning - Investeringsselskab18-01-1020-10-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.37.SRAndelsboligforeningen - skattepligt13-01-1020-10-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.26.HRRette indkomstmodtager - skattemæssigt underskud13-01-1027-10-09Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.155.LSRMomspligt - personlig clairvoyance01-03-1004-11-09Momspligt Kendelse
SKM2010.121.ØLRKære af gældssanering16-02-1006-11-09Eftergivelse og gældssanering Kendelse
SKM2010.435.ØLRStraffesag - konsulenthonorar - manglende selvangivelse og momsangivelse - skattemæssige underskud - ændret strafudmåling02-07-1009-11-09Straf Dom
SKM2010.143.SROverdragelse af fast ejendom - resolutive betingelser24-02-1010-11-09Erhvervsejendomme Bindende svar
SKM2010.34.SROPP - parkeringshus13-01-1010-11-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.70.HRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - størrelse af provision - overførsler til privat konto29-01-1011-11-09Personlig indkomst Dom
SKM2010.85.LSRMomspligt for erhvervsskoles aktivitet i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 301-02-1019-11-09Momspligt Kendelse
SKM2010.154.LSRBehandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo01-03-1001-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.105.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere05-02-1002-12-09Udlæg Kendelse
SKM2010.161.LSROpgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle02-03-1003-12-09Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.90.LSRVederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn - bindende svar02-02-1004-12-09Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.92.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte - omgørelse af udbytteudlodning02-02-1004-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.74.ØLRUdlæg - afdragsordninger29-01-1007-12-09Udlæg + Forældelse + Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2010.38.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to boliger15-01-1008-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.39.ØLRSkatterestance - forældelse eller passivitet - opholdssted - utilregnelig uvidenhed15-01-1008-12-09Forældelse + International inddrivelse Dom
SKM2010.342.VLRStraffesag - fiktiv fraflytning - dobbeltdomicil - hovedanpartshaver - dokumentfalsk - udenlandsk indregistreret bil - lang behandlingstid27-05-1009-12-09Straf Dom
SKM2010.63.BRFradrag køkkenleverance - driftsomkostning - driftstab - tab på fordring28-01-1009-12-09Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.62.BRMoms - tab ej konstateret - momspligtig leverance28-01-1009-12-09Momsgrundlag Dom
SKM2010.166.HREjendomsavance - sommerhusreglen - salg af ejerlejlighed - ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig - bopælspligt02-03-1010-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.91.LSRAvance ved salg af ejendom - parcelhusreglen - bindende svar (SKM2009.137.SR)02-02-1011-12-09Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.93.LSRPrivat anvendelse af varebil02-02-1011-12-09Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2010.107.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - kredittagning05-02-1011-12-09Straf Dom
SKM2010.167.ØLRGaver - ophævelse af samliv - ugifte02-03-1014-12-09Arv og gaver Dom
SKM2010.96.LSRSelvangivet hævet opsparet overskud02-02-1014-12-09Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.501.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift19-08-1014-12-09Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.53.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse, skattefri fusion26-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.2.SRGenerationsskiftemodel - A/B-aktier - forlodsudbytteret04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.5.SRInvesteringsselskab05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.11.SRKursgevinstbeskatning - Struktureret obligation, hvis afkast beror på stigninger i prisen på kobber, olie og sojabønner06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.6.SRInvesteringsselskab - koncerninterne tilgodehavender - opgørelsestidspunkt 15 %-grænse; spaltning05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.16.SRStruktureret fordring06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.8.SRTynd kapitalisering - konsolidering - kontrolleret gæld og sikkerhedsstillelse05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.4.SRMellemholdingreglen04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.1.SRSommerbolig til rådighed - hovedaktionær04-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.10.SRVærnsregel omvendte juletræer, ABL § 4 A.06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.17.SRFradragsret for renter.07-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.20.SRBegrænset skattepligt - renter - Frankrig07-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.15.SRUdbyttebeskatning - hollandsk FGR06-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.118.BRMaskeret udlodning - mellemregning - ejendomssalg10-02-1015-12-09Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.30.SRVirksomhedsomdannelse - Dødsbo - Frist13-01-1015-12-09Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2010.36.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.32.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber13-01-1015-12-09Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.23.SRKøberet - fast ejendom - vitterlighedspåtegning08-01-1015-12-09Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.22.SRSkattefri spaltning - A/B-aktier - udbyttemodtager af udbytte i mellemperioden08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.33.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.24.SRBeskatning af almennyttig forening - oprettelse af kommanditaktieselskab08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.84.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - antal deltagere01-02-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.21.SROmdannelse af P/S til A/S og fusionsskatteloven08-01-1015-12-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.50.SRAktieoptioner - fordeling af beskatningsretten20-01-1015-12-09Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.289.SRInvesteringsselskab - kollektiv investering - selskabets formål og virke03-05-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.35.SRMellemholdingreglen13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.28.SRGældseftergivelse og samlet ordning13-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.7.SRPorteføljeaktier - skattefri spaltning - indgangsværdi05-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.25.SRBeskatning ved tilbagebetaling af andelskapital08-01-1015-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.3.SRObligatorisk frokostmåltid - delvis tilbagebetaling af institutionsbetaling04-01-1015-12-09Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.133.SRPersonalegoder, kursusudgifter, kontantlønsnedgang17-02-1015-12-09Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.43.VLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier20-01-1016-12-09Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.44.VLRKommanditisters fradragskonto20-01-1016-12-09Virksomheder Dom
SKM2010.75.BRSøgsmålsfristen29-01-1016-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.45.ØLRKurstab på gæld - aktietegningsretter20-01-1016-12-09Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.213.LSRFradrag for udgifter til erstatninger og omkostninger i forbindelse med selskabstømmersager24-03-1017-12-09Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.46.VLRTransfer pricing - TP dokumentation20-01-1017-12-09Transfer pricing Dom
SKM2010.187.LSRSelvejende institution ikke længere omfattet af fondsloven - efterbeskatning af hensættelser07-03-1017-12-09Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.59.BREjendomsavance - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl - 10 måneders ophold27-01-1017-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.88.LSRAnmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift02-02-1018-12-09Energi og kuldioxid + Fradrag Kendelse
SKM2010.89.LSRMomsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse02-02-1021-12-09Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.52.BROmgørelse - salg aktier - forrentning22-01-1021-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.61.VLRMomsfritagelse - lystyacht eller erhvervfartøj27-01-1021-12-09Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2010.60.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - flere sommerboliger27-01-1022-12-09Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.13.SRMedarbejderaktieordning fransk moderselskab06-01-1022-12-09Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.47.VLRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - dobbeltdomicil20-01-1022-12-09Udenlandsk indkomst Dom
SKM2010.87.LSRInvesteringer i amerikanske olie- og gasrettigheder - opgørelse af afskrivningsgrundlag02-02-1022-12-09Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2010.51.VLRMomsmæssig behandling - slutrengøring - udlejede feriehuse - forelæggelse for EF-Domstolen22-01-1022-12-09Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.48.ØLROpgørelse af anskaffelsessum - kapitalnedsættelse - annullation af egne aktier20-01-1022-12-09Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.71.BRFordeling af overdragelsessum - fabriksejendom - uafhængige parter - ikke konkret modsatte interesser - grund forurenet29-01-1023-12-09Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.108.BREkstraordinær genoptagelse05-02-1023-12-09Andet om moms Dom
SKM2010.116.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde - hjemvisning05-02-1004-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.120.BRSommerhusudlejning - regnskabsmæssig opgørelse af overskud - fradrag for el - periode ikke udlejet11-02-1005-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.236.LSRRefusion af råstofafgift06-04-1006-01-10Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2010.125.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra kammerat - forhåndsformodning17-02-1007-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.215.LSRBeregning af tinglysningsafgift24-03-1008-01-10Tinglysningsafgift Kendelse
SKM2010.188.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - arbejdsudleje eller entreprise - udenlandsk arbejdskraft07-03-1008-01-10Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.119.BRDriftsomkostninger - fradrag - betalt erstatningsbeløb - advokatomkostninger - ophævelse af erhvervslejemål10-02-1011-01-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.106.ØLRFogedrettens kompetence05-02-1013-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.174.HRPersonalegoder - fri kost - indberetningspligt - tidsbegrænset ansættelse - fast arbejdssted04-03-1013-01-10Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2010.109.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn05-02-1013-01-10Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2010.172.BRFradrag - kapitaltilskud til datterselskab - transfer pricing04-03-1014-01-10Fradrag og afskrivninger + Transfer pricing Dom
SKM2010.185.LSRTilbagebetaling af aconto- og udbytteskatter07-03-1014-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.132.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder17-02-1015-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.126.ØLRUdlæg - guldkæde - ejerforhold - lån fra nevø - forhåndsformodning17-02-1015-01-10Udlæg Kendelse
SKM2010.76.ØLRDriftsomkostninger - ventureselskaber - management fee29-01-1015-01-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.77.VLRGenoptagelse29-01-1018-01-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.160.VLRKonvertible obligationer - genoptagelse02-03-1018-01-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.94.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A02-02-1018-01-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.201.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.202.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - fradrag driftsomkostninger15-03-1019-01-10Virksomheder Dom
SKM2010.122.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-02-1019-01-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.189.LSRFradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter07-03-1019-01-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.78.HRFuld skattepligt til Danmark29-01-1020-01-10Udenlandsk indkomst Dom
SKM2010.237.LSRSkattefri grenspaltning06-04-1020-01-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.127.ØLREjendomssalg - parcelhusreglen - enfamilieshus - del anvendt beboelse - del anvendt fritidsformål17-02-1021-01-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.111.SRMultimediebeskatning, refusion af udgifter til bredbåndsforbindelse05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.57.SROpgørelse af CFC-indkomst - fremførte underskud27-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.112.SRMultimediebeskatning, bærbar PC og mobiltelefon05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.81.SRMultimediebeskatning, telefon til rådighed ulønnede mentorer, projekttelefon01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.117.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon, mobilt bredbånd08-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.55.SRGrænsehandel med biobrændsel27-01-1026-01-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.64.SRKontoførende investeringsforening28-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.113.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.65.SRHoldingkrav ved skattefri aktieombytning og efterfølgende skattefri spaltning - mellemholdingreglen - ejertidskrav og succesion i ejertid28-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.67.SRÆndring af pensionsordning - tilbagevirkende kraft - PBL § 53A - udtrædelsesgodtgørelse - afgift28-01-1026-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.114.SRMultimediebeskatning, ej dispensation for PC og ADSL-forbindelse05-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.98.SRMultimediebeskatning, Computer samt mobiltelefon til rådighed02-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.266.SRTidsubegrænset aktielån - aktierne ikke videresolgt15-04-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.82.SRMultimediebeskatning, bærbar computer, fastmonteret i montørbil.01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.54.SRNedsættelse af 24 måneders regel til 12 måneder i ligningslovens § 9 B27-01-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.83.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon og PDA.01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.115.SREjendomsavancebeskatning - ejerlejlighed - fritidsbolig05-02-1026-01-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.56.SRArbejdsgiverbetalt MBA i Schweiz27-01-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.79.SRMultimediebeskatning, Flere computere til rådighed, kontantlønsnedgang01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.58.SRHospice - afskrivning - lejet grund27-01-1026-01-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.104.SRMultimediebeskatning, fagforening03-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.207.SRBegrænset skattepligt16-03-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.182.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne04-03-1026-01-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.101.SRGenanbringelse i Frankrig - udlejningsvirksomhed.03-02-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.80.SRSkattefri rejsegodtgørelse, rejsereglerne01-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.110.SRVirksomhedsordningen - valutaswap05-02-1026-01-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2010.100.SREkspropriation - cykelsti02-02-1026-01-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.204.SRTegningsoptioner - bedømmelse af grænserne i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 216-03-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.205.SRRetserhvervelsestidspunkt for aktier tildelt i ansættelsesforhold16-03-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.66.SRVelgørende forening - lønsumsafgiftspligt - momspligt28-01-1026-01-10Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2010.211.SRFondsstiftelse23-03-1026-01-10Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.73.SRPensionsordning - overgangsregel kollektiv overenskomst29-01-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.95.SRGældskonvertering - samlet ordning - småkrav02-02-1026-01-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.99.SRMultimediebeskatning- Mobiltelefon og bærbar PC02-02-1026-01-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.128.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-02-1028-01-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.72.SRRatepension - ovegangsordning engangsindskud29-01-1028-01-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.123.HRSkattearrangement - renteudgifter16-02-1028-01-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.124.ØLRMaskeret udlodning - ejendomssalg til hovedaktionær16-02-1001-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.129.VLRStudierejse til Paris - koncerndirektør ledsaget af samleverske - bilforhandlerrejse17-02-1001-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.130.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - lån til selskab - salg af mobilt sommerhus - dokumentationskrav17-02-1002-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.86.SKATInddrivelse af fordringer for kommunalt ejede forsyningsselskaber m.v. - Styresignal02-02-1002-02-10Afdragsordninger og henstand + Eftergivelse og gældssanering + Lønindeholdelse + Udlæg + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + International inddrivelse + Tvangsauktion Styresignal
SKM2010.134.ØLRTranfer Pricing - den forlængede ligningsfrist - kontrollerede transaktioner18-02-1003-02-10Transfer pricing Dom
SKM2010.131.ØLRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - spillegevinster - forlængelse af ligningsfrist - forventningsprincippet17-02-1004-02-10Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2010.186.LSRMomsregistrering - skoles udlejning af springhal07-03-1004-02-10Momspligt Kendelse
SKM2010.135.BRRentefiksering - lån til selskab18-02-1008-02-10Transfer pricing Dom
SKM2010.136.BRAktieavancebeskatning - tab på aktier - fradrag23-02-1008-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.149.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist26-02-1008-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.165.VLRPersonalegode - rejse til New York - personalearrangement - social og turistmæssig karakter - værdiansættelse02-03-1009-02-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.190.LSRForeningers skattepligt efter selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven07-03-1010-02-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.177.ØLRRejse og kursusudgifter - udland - medarbejdende ægtefælles deltagelse04-03-1011-02-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.150.VLRUdlæg - salg af bil - proforma26-02-1012-02-10Udlæg Kendelse
SKM2010.246.BRMoms - fradrag for tab - forpagtningsafgift07-04-1012-02-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.169.BRPeriodisering af indtægter - fradrag - advokat og revisorudgifter - skyldige omkostninger02-03-1015-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.168.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - ophold 4 måneder - tilbageflytning tidligere bopæl - salgsbestræbelser02-03-1015-02-10Ejendomsskat Dom
SKM2010.176.BRForrentning af renter - nedsættelse af skatteansættelse04-03-1015-02-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.192.LSRArealoverførsel - opgørelse af 10.000 kr.s tillæg07-03-1015-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.194.ØLRFradragsret for erstatninger - selskabets revisionsmæssige bistand - "selskabstømmersager"09-03-1016-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.214.LSRMomsfritagelse af aktiviteter af almen interesse24-03-1016-02-10Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.217.LSROpgørelse af ejendomsavance ved salg af jordstykke24-03-1016-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.151.ØLROmstrukturering - spaltning - driftsomkostninger - advokat og revisorudgifter - salgsomkostninger - tilskud26-02-1016-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.416.LSRSkattepligt af beløb, som en forsikringstager modtager fra en forsikringsmægler i forbindelse med tegning af kapitalforsikring - bindende svar (SKM2009.406.SR)29-06-1016-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.200.VLRStraffesag - vikarbureau - udeholdt omsætning - opgjort udfra bankkontoudtog - sort løn- 2 fakturanummerrækker12-03-1017-02-10Straf Dom
SKM2010.197.BRDeltidslandbrug - fradrag for underskud - omlægning af driften - nye aktiviteter - syn og skøn09-03-1019-02-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.195.BREjendomsavance - næring - bygge og ejendomsselskaber09-03-1019-02-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.198.BRModregning - restskat - biblioteksafgift09-03-1022-02-10Modregning og transport + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling + Udlæg Dom
SKM2010.193.SRModregning af nettokurstab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-03-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.170.SRSuccession - ægtefæller/søskende - fast ejendom03-03-1023-02-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.144.SRPhoenix Kapitaldienst GmbH - fiktive tilskrivninger - tab på fordring24-02-1023-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.171.SRMultimediebeskatning, hjemmehjælperes brug af PDA´er03-03-1023-02-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.164.SRMedarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang - ordning afbrudt efter 11 måneder02-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.206.SRSkattefri omdannelse af A.m.b.A til et aktieselskab16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.318.SRBegrænset skattepligt12-05-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.175.SRFraflytterskat på anparter - udlån04-03-1023-02-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.139.SRVandværk kvalificeres som forening24-02-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.138.SROptikeres salg af synsprøver anset for momsfritaget behandling24-02-1023-02-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.208.SRTonnageskatteordningen og erhvervelse af nyt skib16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.140.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Letland24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.147.SRSplitleasing - ej beskatning af fri bil24-02-1023-02-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.209.SRSambeskatning og koncernforbindelse16-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.141.SROmkvalificering af dividende til løn, skattepligt til Danmark24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.163.SRLeasing af køretøjer - Registreringsafgift - Afvisning02-03-1023-02-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.196.BRFradragsret - maskeret udlodning09-03-1023-02-10Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.181.SRMultimediebeskatning, Pc, arbejdsgivers kontrol af multimedier04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.145.SRKautionsstillelse i forhold til helejet datterselskab - kooperationsbeskatning24-02-1023-02-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.146.SRBeskatning af ulykkeforsikringer tegnet af regioner24-02-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.158.SRForening - kongres - uddeling - almennyttigt formål - leverance mod vederlag - momsfritaget01-03-1023-02-10Fradrag og afskrivninger + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.219.SRSelvstændigt erhvervsdrivende/lønmodtager - leverance af massageydelser fra underleverandører var momsfritaget24-03-1023-02-10Virksomheder + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.210.SRSkattefri aktieombytning og efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse22-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.183.SRArbejdsgiverbetalt befordring, befordringsfradrag og fradrag for kost og logi04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.178.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.184.SRMultimediebeskatning, Pc, telefon, mobil internetforbindelse04-03-1023-02-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.179.SRMultimediebeskatning, mobilt bredbåndsabonnement med alarmsystem04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.180.SRMultimediebeskatning, arbejdsmobil til rådighed, opdeling af regning i privat og erhverv04-03-1023-02-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.137.SKATDen momsmæssige behandling af spillehallers ydelser i forbindelse med spil på spilleautomater - præcisering - Styresignal24-02-1024-02-10Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.148.SKATBeskatning af investorer i Phoenix Kapitaldienst GmbH - genoptagelse - Styresignal24-02-1024-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Styresignal
SKM2010.152.SRYdelser leveres af frimenighedspræst fritaget for moms01-03-1025-02-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.153.SRFagligt selskab delvist momspligtig af kontingentbetalinger01-03-1025-02-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.274.LSRBeskatning af erstatning for manglende overholdelse af aktiekøbsaftale - bindende svar (SKM2009.64.SR)22-04-1026-02-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.242.LSRAnsættelse af den skattemæssige overdragelsessum for en ejerlejlighed ved overdragelse til datter06-04-1026-02-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.238.LSRGenoptagelse af skatteansættelse06-04-1026-02-10Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.235.LSRBeskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter06-04-1001-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.157.SKATÆndring af praksis som følge af sag C-150/08, Siebrand - styresignal01-03-1001-03-10Tarifering + Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2010.162.SKATKantinemåltider med arbejdsgivertilskud - personalegoder - vejledende værdier - styresignal02-03-1002-03-10Personlig indkomst Styresignal
SKM2010.199.ØLRFormidling af finansiering - salg af aktier - låneformidlingshonorarer11-03-1002-03-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.264.BRGodtgørelse - registreringsafgift15-04-1002-03-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.268.LSRIndeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytte til udenlandsk moderselskab16-04-1003-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.247.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - værtshus - opgørelse via lageroptælling07-04-1003-03-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2010.173.SKATMomsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal04-03-1004-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.258.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - konkrete forhøjelsespunkter - fradrag repræsentationsudgifter12-04-1004-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.269.BRUdlæg - bankkonto - 2 kontohavere16-04-1005-03-10Udlæg Kendelse
SKM2010.351.BROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - maskeret udlodning - nyt påkendelsespunkt04-06-1010-03-10Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2010.245.BRGenoptagelse - omgørelse06-04-1010-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.452.BRMaskeret udlodning - udeholdt omsætning - hovedanpartshaver - ejerandel13-07-1011-03-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.285.LSRTilsidesættelse af aftalt overdragelsessum ved salg af ejerlejlighed fra selskab til eneanpartshaver og fastsættelse af handelsværdi29-04-1012-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.286.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-04-1012-03-10Om kommunikation og information samt kampagner + Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.248.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode07-04-1012-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.252.ØLRAfgrænsning af lønindkomst - indkomst selvstændig virksomhed - fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter - fast ejendom08-04-1012-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.271.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg19-04-1016-03-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.249.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus nr. 2 - benyttelse i ejerperioden - stor udlejningsintensitet07-04-1017-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.250.BRDriftsomkostning - tab ved bedrageri - fungerende regnskabschef - kontrolrutiner07-04-1017-03-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.502.LSRYdelser som Bachterapeut - momspligt - bindende svar19-08-1018-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Kendelse
SKM2010.304.ØLRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer06-05-1019-03-10Øl, vin og spiritus Dom
SKM2010.260.BRDriftsomkostning - fradrag - påstået tyveri - spilleautomater - mangelfuld kontrol14-04-1022-03-10Fradrag og afskrivninger + Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2010.293.ØLRAktieoptioner - differenceafregning03-05-1022-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.395.SRVærdiansættelse binomialmodel - ligningslovens § 7 H24-06-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.222.SROmdannelse af vandværk fra forening til A.m.b.a.25-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.273.SRMultimediebeskatning, særligt programmel, vagtfunktioner20-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.221.SRPolitisk bevægelse er lønsumsafgiftspligtig25-03-1023-03-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2010.223.SRSkattefrie omstruktureringer og efterfølgende salg af anparter26-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.240.SRKildeskat på renter skal ikke indeholdes06-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.255.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.234.SRPersonalegoder finansieret via kontantlønsnedgang06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.256.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.233.SRGave fra privatperson til fond06-04-1023-03-10Personlig indkomst + Arv og gaver Bindende svar
SKM2010.257.SRBegrænset skattepligt08-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.218.SRSundhedsaftale - sammensat ydelse, delvis momspligtig24-03-1023-03-10Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2010.227.SRFørtidspension - overenskomstaftale - piloter29-03-1023-03-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.224.SRVæsentligt beskadiget ejendom29-03-1023-03-10Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.303.SRAftale om gæld - samlet ordning05-05-1023-03-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.226.SREtablering af fast driftssted i Danmark - genbeskatning af underskud29-03-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.243.SRBeskatningstidspunkt - kontant bonus06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.270.LSRSambeskatning - konsolidering16-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.254.SRArbejdsudleje eller entreprise08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.230.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser, afstand06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.322.SRFonde og foreninger17-05-1023-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.262.SRMultimediebeskatning, særligt programmel14-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.261.SRMedarbejderaktieordning - ligningsloven § 7H14-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.225.SRGenanbragt ejendomsavance - Ekspropriation29-03-1023-03-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.232.SRMultimediebeskatning, tjenesterejser06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.231.SRMultimediebeskatning, kommunalbestyrelsesmedlemmer06-04-1023-03-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.253.SROverdragelse af rettighed ifølge lejekontrakt08-04-1023-03-10Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.263.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed14-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.241.SRUdleje af arbejdskraft udgør ikke fast driftssted i Kina06-04-1023-03-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.216.SRGrænsehandel med træpiller24-03-1023-03-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.272.SRStruktureret obligation - fremmed valuta19-04-1023-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.290.VLRGaveafgift - værdiansættelse af anparter03-05-1024-03-10Arv og gaver Dom
SKM2010.279.BRUdeholdte indtægter - fradrag diverse driftsomkostninger - udlejning til massageklinik - drift af handelsvirksomhed27-04-1024-03-10Virksomheder Dom
SKM2010.439.LSRLeveringssted - sambeskatning06-07-1024-03-10Momsgrundlag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.330.BRFritagelse - betaling af renter20-05-1025-03-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Erindring og rykker Dom
SKM2010.345.VLRKantinemoms - bruttotrækordning - ordinær/ekstraordinær genoptagelse31-05-1025-03-10Momsgrundlag + Personlig indkomst Dom
SKM2010.321.BRModregning i krav på godtgørelse af registreringsafgift ved eksport17-05-1025-03-10Modregning og transport Dom
SKM2010.300.VLRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser05-05-1025-03-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.259.BRAktieavance - anskaffelsessum - retserhvervelsestidspunkt - udskudt leveringstidspunkt13-04-1026-03-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.276.BRBoafgift - afgiftsfritagelse - fond - almennyttig - gravstedsvedligeholdelse23-04-1026-03-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.229.SRVindmøller - erstatning - nabo - lov om fremme af vedvarende energi06-04-1029-03-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.228.SKATMoms - Rejsebureauvirksomhed - Formidling i andens navn - Genoptagelse og ændring af praksis - styresignal29-03-1029-03-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Styresignal
SKM2010.265.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - salg helårsbolig - anvendt som fritidsbolig - kort udlejning beboelse15-04-1030-03-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.277.BRVirksomhedsordningen - ophørsbeskatning - regnskabskrav ikke opfyldt23-04-1030-03-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.301.BRUdlejning ejendom søsterselskab - tilskudsbeskatning selskab - fra hovedaktionær - genoptagelsesfrist kontrolleret transaktion05-05-1007-04-10Selskabsbeskatning + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2010.251.SKATKursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal07-04-1007-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Afdragsordninger og henstand Styresignal
SKM2010.335.ØLRUdlæg - indestående - sameje26-05-1008-04-10Udlæg Kendelse
SKM2010.314.BRFradrag for renteudgifter - ikke betalte - betryggende sikkerhed - syn og skøn07-05-1012-04-10Virksomheder + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.278.ØLRFradrag for renteudgifter - familieforhold - usædvanlige vilkår - bevisbyrde for gæld27-04-1012-04-10Virksomheder Dom
SKM2010.414.LSRTilbagebetaling af betalt lønsumafgift vedrørende overskud og løn til medarbejdere i Danmark i forbindelse med aktiviteter med leveringssted uden for Danmark29-06-1012-04-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.302.BRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar05-05-1013-04-10Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Modregning og transport Dom
SKM2010.281.ØLRBeskatning renteindtægt - konto med flere ejere - mindreårige børn - aktindsigt27-04-1013-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.267.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet16-04-1013-04-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.280.ØLRBeskatning renteindtægter - konto med flere ejere - mindreårige børn - beskatning renter korrigeret refusionsopgørelse - aktindsigt27-04-1013-04-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.362.BRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser10-06-1014-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.486.LSRDobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser16-08-1014-04-10Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.389.LSREfteropkrævning af moms vedrørende salg til danske kunder, hvor varerne afhentedes af kunderne i Tyskland24-06-1014-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2010.441.LSRSkattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar06-07-1014-04-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.651.ØLRKonkursbegæring nægtet fremmet - konkursbetingelserne opfyldt18-10-1015-04-10Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2010.333.BRMomspligt administrationsydelser - betalingspligt konsulentydelser - fradragsret fællesomkostninger21-05-1015-04-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.315.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - privatforbrugsopgørelse - usikkerhed om gældsposter07-05-1016-04-10Virksomheder Dom
SKM2010.291.BREjendomsavance- ekspropriation - frivillig aftale - boligformål -ekspropriationsrealitet03-05-1016-04-10Ejendomsavancebeskatning + Ekspropriation Dom
SKM2010.326.VLRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter17-05-1020-04-10Byggeri Dom
SKM2010.292.BRSkønsmæssig ansættelse - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning i selskab - yderligere løn03-05-1020-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.305.VLRRetspleje - domstolsprøvelse - syn og skøn - supplerende beviser - førelse af sagkyndige vidner06-05-1020-04-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.754.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering29-11-1020-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.306.BREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist06-05-1021-04-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.360.BROmkostningsgodtgørelse - erstatning - rette sagsøgte09-06-1022-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.401.BRBogudgivelser - led i forskningsarbejde - fradrag omkostninger - varelager25-06-1023-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.425.ØLRSpilleautomater - nedslag i afgift - almenvelgørende formål - opgørelse30-06-1023-04-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2010.312.BRFradrag - afskrivning - campingvogn - erhvervsmæssig anvendelse06-05-1026-04-10Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2010.307.BRSkatteproces - søgsmålsfrist domstolen - fristoverskridelse06-05-1026-04-10Når man vil klage Dom
SKM2010.358.SRAktieavancebeskatningsloven § 4A, reel økonomisk virksomhed07-06-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.428.SRÆndring af aktieoptioner - betingede aktier01-07-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.323.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde17-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.283.SREngangsprovision for henholdsvis indgåelse og opsigelse af låneaftale29-04-1027-04-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.311.SRElselskabs salg af vindmølle medfører ophørsbeskatning ved overgang til foreningsbeskatning06-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.320.SRSkattefri omstrukturering og udbytte - overgangsregler17-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.298.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning - flere boligenheder på samme matrikelnummer04-05-1027-04-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.284.SRCateringvirksomheds salg af frokostmåltider til en børnehave er momspligtigt29-04-1027-04-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.329.SRFradrag for udlodninger til lokale almennyttige foreninger17-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.421.SRMedarbejderaktieordning - aktieklasser - rettigheder29-06-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.467.SRUdlodning - gaver til fond29-07-1027-04-10Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.383.ØLRFri helårsbolig - huslejetilskud - befordringsgodtgørelse - fast månedlig beløb - ekstraordinær ansættelse - groft uagtsomt eller forsætligt-24-06-1027-04-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.288.SRGenerationsskiftemodel - forlods udbytteret - overdragelse - anparter - interesseforbundne parter29-04-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.297.SRMomspligt ved levering af fast ejendom - ny bygning, når støbning af fundament er påbegyndt04-05-1027-04-10Momsgrundlag + Byggeri Bindende svar
SKM2010.309.SRMultimediebeskatning, deltagelse i projekt vedrørende velfærdsteknologier06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.325.SRGaver til fond og skattepligt17-05-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.328.SRVærdiansættelse fri bolig direktør17-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.282.SRFrokostordning, der tilbydes firmaer, der ikke selv har kantinedrift28-04-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.295.SRPersonalegoder, multimediebeskatning, forening04-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.466.SRBeskatning, ejerlejlighed udlejet som hotellejlighed29-07-1027-04-10Momspligt + Ejendomsværdiskat Bindende svar
SKM2010.308.SRMultimediebeskatning, teknikeres bærbare PC06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.310.SRMultimediebeskatning af telefonabonnement gennem arbejdsgiver06-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.313.SRVindmølle - overdragelse og udstykning af jordlod - afståelsessum - genanbringelse af avance06-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.340.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller -vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.316.SRETF fond - klassificering - investeringsselskab07-05-1027-04-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.338.SRMellemholdingreglen - reel økonomisk virksomhed26-05-1027-04-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.294.SRPersonalegoder, multimediebeskatning04-05-1027-04-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.339.SREjendomsavance kan ikke genanbringes i vindmøller - vindmøller er ikke fast ejendom iht. ejendomsavancebeskatningsloven27-05-1027-04-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.287.SROphørspension29-04-1029-04-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.419.LSRFradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering29-06-1029-04-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.413.LSRSkattepligt af værdi af fri helårsbolig - indflydelse på egen aflønningsform - forskerløn.29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.415.LSRBeskatning af værdi af fri bolig29-06-1029-04-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.438.LSRFradragsret af udgifter til renovering af bygning, der anvendes til momsfritagne maleriudstillinger06-07-1029-04-10Byggeri + Fradrag Kendelse
SKM2010.332.BREkstraordinær ansættelse - udeholdt indtægt fra selskab - beskatning hos direktør - reaktionsfrist - konsekvensændring ægtefælle - partshøring21-05-1003-05-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.404.ØLRIndkomstbegrebet28-06-1005-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.336.BRAfvisning26-05-1005-05-10Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.337.VLROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - skønsmæssig ansættelse - betydning af straffedom26-05-1005-05-10Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder + Fradrag Dom
SKM2010.346.HRPensionsafkastbeskatning - livrenter - skattenedslag - ophørsår31-05-1006-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Dom
SKM2010.359.BRForhøjelse af moms og skattepligtig indkomst08-06-1006-05-10Momsgrundlag + Virksomheder Dom
SKM2010.363.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - nyt påkendelsespunkt11-06-1007-05-10Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2010.371.VLRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn17-06-1010-05-10Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2010.350.ØLRMaskeret udbytte - import af vin - udtaget til egen nytte04-06-1011-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2010.450.HRHotel- og restaurationsdrift - urigtige momsangivelser - korrektion af fakturaer - afgørelsens gyldighed12-07-1011-05-10Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2010.463.LSREfteropkrævning af moms vedrørende forhøjelse af klagers momstilsvar for udstedte kreditnotaer22-07-1011-05-10Momsgrundlag + Fradrag + Momspligt Kendelse
SKM2010.440.LSROverførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)06-07-1011-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.385.ØLRPantefogedudlæg - prøvelse24-06-1012-05-10Udlæg Kendelse
SKM2010.382.VLRMoms - begrebet "med gevinst for øje" - delregistrering - opgørelse af fradragsret23-06-1012-05-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.369.BRMaskeret udbytte - udbetaling fra forsikringsselskab - tøjindkøb15-06-1012-05-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomst Dom
SKM2010.368.VLRMoms - skrotning af biler - miljøbehandling14-06-1012-05-10Momsgrundlag Dom
SKM2010.443.LSRDødsbos mulighed for skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS - bindende svar (SKM2010.30.SR)06-07-1012-05-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.384.BRSkønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar - private lån24-06-1017-05-10Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Virksomheder Dom
SKM2010.386.ØLRUdlæg i kontantbeholdning - ejerforhold24-06-1018-05-10Udlæg Kendelse
SKM2010.464.LSRRettigheder til olie- og gasfelter i USA - afskrivning22-07-1018-05-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.367.ØLRFond - driftsomkostninger14-06-1018-05-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.427.BRGenoptagelse - ikke udnyttelse af administrative klagesystem - periodisering - forsikringssum01-07-1019-05-10Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder Dom
SKM2010.768.LSRSkattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed01-12-1020-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.493.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - kortere ophold hos forældre18-08-1021-05-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.475.LSROmberegning af registreringsafgift som følge af lovændring11-08-1021-05-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.354.SRInvesteringsselskab, Mutual Fund, Cayman Islands07-06-1025-05-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.341.SRMomspligt, brystforstørrelse, behandling27-05-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.370.SRTonnagebeskatning, strategisk og forretningsmæssigt drift17-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.356.SRFlytning af ledelsens sæde og henstandskonto07-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.373.SRBitransaktioner vedrørende passiv kapitalanbringelse/finansielle ydelser holdt uden for momsfradragsretten21-06-1025-05-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.343.SRAktieavancebeskatning børsintroduktion udenlandsk koncern28-05-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.353.SRKapitalafkastordning for aktier og anparter07-06-1025-05-10Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2010.361.SRMellemholdingselskab10-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.479.SRBeskatningstidspunkt, ændring af bonus12-08-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.364.SRPensionskasseordning - begrænset og ubegrænset dækning - én ordning11-06-1025-05-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.347.SRForenings uddeling af evt. overskud til velgørende formål medfører ikke momsfritagelse03-06-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.394.SRMellemholdingselskab - økonomisk virksomhed24-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.378.SRSpildevandsforsyning kan ikke overdrages til forbrugerejet selskab uden skattemæssige konsekvenser i 201022-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.391.SRBeskatning af fonde, fradrag for uddelinger, forskerpris, hæderspris, almennyttige formål24-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.355.SRMultimediebeskatning, SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren07-06-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.357.SROmdannelse af spildevandsforsyning til A/S07-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.372.SRBeskatning af arbejdsgiverbetalt avis21-06-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.377.SRCFC-indkomst - lejeindtægt og indtægt fra salg af fast ejendom22-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.400.BRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - frifindende straffedom - reaktionsfrist - nyt påkendelsespunkt25-06-1025-05-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.348.SRProvision for egne køb i shopping system anset som rabat, provision for andres køb efter konceptet multi level marketing strategi anset som skattepligtigt honorar for hvervning af andre kunder.03-06-1025-05-10Selskabsbeskatning + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.365.SRUdlejning af olietanke anset som udlejning af fast ejendom i momslovens forstand.14-06-1025-05-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.374.SREkspropriation - 400 kV højspændingsledning21-06-1025-05-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.349.SRKøberetsaftale mellem fraseparerede ægtefæller03-06-1025-05-10Ekspropriation Bindende svar
SKM2010.432.SRMomspligt - forening med momspligtigt hovedformål01-07-1025-05-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.366.SRSælger ikke direkte eller indirekte involveret i transporten i momslovens forstand14-06-1025-05-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.469.SRBeskatning af personalegoder, løbe-motionsprogram samt foredrag11-08-1025-05-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.449.ØLRKursgevinstloven - realisationsprincippet - renteswaps09-07-1027-05-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.659.LSRForældelse af skattekrav - aftale om berostillelse af inddrivelse - forfaldstidspunkt19-10-1028-05-10Forældelse Kendelse
SKM2010.473.LSRAnmodning om ændring af skatteansættelse11-08-1031-05-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.569.VLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-09-1031-05-10Lønindeholdelse Dom
SKM2010.694.BROmstødelse - betaling til SKAT27-10-1001-06-10Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2010.503.LSRArbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond - skattepligtig indkomst19-08-1001-06-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.495.BRBefordringsgodtgørelse - efterfølgende fremlagt kørselsregnskab - fri helårsbolig - fri jagtret18-08-1002-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.539.LSRVideresalg af brugte personbiler fra Tyskland - bindende svar03-06-1003-06-10Motorkøretøjer + Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.472.LSRMomsfritagelse for en golfklubs ydelser11-08-1003-06-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.405.VLRSlutrengøring af udlejede sommerhuse28-06-1004-06-10Momspligt Dom
SKM2010.767.LSRFradrag for forbedringer i grundværdien - forhøjelse hos vurderingsankenævnet01-12-1007-06-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.612.LSRArbejdsudleje - indeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag30-09-1007-06-10Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2010.494.BREkstraordinær genoptagelse - lønsumsafgiftstilsvar18-08-1008-06-10Opgørelse, angivelse og betaling Dom
SKM2010.470.BRMaskeret udlodning - tvangsopløsning af selskab - overtagelse af driftsmidler - fuldt vederlag11-08-1008-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.489.LSRBeskatning af medarbejdere, der giver afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål16-08-1009-06-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.458.VLRAdvokat og revisorudgifter - periodisering - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer19-07-1010-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.485.BREjendomsavance - parcelhusreglen - anpartslejlighed - beboelse i ejerperiode - hurtigt indledte salgsbestræbelser16-08-1010-06-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.459.ØLRArv eller gave - udbetaling fra engelsk trust20-07-1011-06-10Arv og gaver Dom
SKM2010.471.BRAktieavance - anskaffelsessum - overkursen ved kapitalindskud11-08-1011-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.643.LSRFradrag for advokat- og revisoromkostninger - avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber12-10-1015-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.375.HRSyn og skøn - bilag til skønsmand22-06-1015-06-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.498.BRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - dokumentationskrav - bevisbyrde - rette indkomstmodtager18-08-1016-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.487.LSRBeskatning af salg af ejendom16-08-1016-06-10Salg Kendelse
SKM2010.451.ØLREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - grundlag arbejdsmarkedsbidrag - erhvervsudygtighedsforsikring - selvstændig erhvervsdrivende12-07-1018-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.650.VLRStraffedom - udeholdt omsætning - to virksomhedsindehavere - alternativ behandling - underordnet rolle i virksomhed - lang sagsbehandlingstid15-10-1021-06-10Straf Dom
SKM2010.396.HRGrænsehandel - beskatningssted25-06-1021-06-10Momspligt Dom
SKM2010.426.SRKantine - kontantlønnedgang - momspligt01-07-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.679.LSROpgørelse af anskaffelsestidspunkt for aktieoptioner - tegningsretter eller køberetter25-10-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.437.SRMedarbejderaktionærer - tilbagesalg til udstedende selskab06-07-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.388.SRTilskud til friluftsliv - fradrag efter nettoprincippet24-06-1022-06-10Personlig indkomst + Virksomheder Bindende svar
SKM2010.417.SRMultimediebeskatning af ordblinde medarbejderes IT-rygsæk29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.387.SRVelgørende forenings aktiviteter fritaget for moms24-06-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.418.SRMultimediebeskatning, montørers bærbare PC´er29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.476.SRTinglysningsafgift - pensionskassers overdragelse af ejendomme til helejede ejendomsselskaber12-08-1022-06-10Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2010.424.SRMultimediebeskatning, mobiltelefon med internetadgang30-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.420.SRSkolebefordring, befordringsgodtgørelse til forældre29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.429.SRLeasing af køretøj fra leasingvirksomhed til virksomhedsejer01-07-1022-06-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.448.SRDatterselskabsaktier - ejerandel af aktiekapital08-07-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.430.SRMoms - godtgørelse af forgæves afholdte omkostninger ifm ejendomshandel01-07-1022-06-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.468.SRMedarbejderaktieordning - salgsret og bankgaranti - værdiansættelse09-08-1022-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.402.SRPersonalegoder, erhvervsudygtighedsforsikring25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.403.SRPersonalegoder, fri avis og multimedier25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.409.SRMultimediebeskatning, selvstændig fra egen bopæl28-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.431.SROmdannelse til partnerselskab - medarbejderobligationer - rette indkomstmodtager01-07-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.453.ØLRMaskeret udlodning - udenlandsk ret - ugyldighed - nullitet13-07-1022-06-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.422.SRSkattemæssig indgangsværdi for porteføljeaktier - værdiansættelse29-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.381.SRMoms - tabsfradrag for fordringer på forsvundne debitorer22-06-1022-06-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.410.SRMellemholdingreglen - primær funktion - reel økonomisk virksomhed28-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.784.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - polske håndværkere10-12-1022-06-10Indeholdelses- og registreringspligt + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.380.SRMoms - tabsfradrag på fordringer efter en konkret vurdering22-06-1022-06-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.412.SRVandret fusion, værdiansættelse29-06-1022-06-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.411.SRBeskatning af personalegoder29-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.379.SKATPræcis af hvilke drikkevarer med indhold af frugt, grønsager urter m.v., der er omfattet af pantbekendtgørelsen - styresignal22-06-1022-06-10Miljøafgifter + Øl, vin og spiritus + Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2010.423.SRVærdi af adgangen til deltagelse i en igangværende erhvervsvirksomhed med udlejning af fast ejendom30-06-1022-06-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.397.SRMultimediebeskatning, flere computere, kontantlønsnedgang25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.398.SRPersonalegoder, sundhedsordninger, sundhedskurser25-06-1022-06-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.695.ØLRStraffesag - grov skattesvig - grov momsunddragelse - unddragelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - forsætlig skatteunddragelse29-10-1023-06-10Straf Dom
SKM2010.456.ØLRSelskabsskatteforhold - driftsomkostninger - rette indkomstmodtager16-07-1023-06-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.481.BRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill - dispensation13-08-1023-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.390.SRRådgivning og finansiering af vækstvirksomheder momsfritaget som finansielle aktiviteter24-06-1024-06-10Fradrag + Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2010.393.SKATMoms - fradrag for tab på debitorer - praksisændring - styresignal24-06-1024-06-10Momsgrundlag Styresignal
SKM2010.454.ØLRLogbog - pålæg14-07-1025-06-10Arbejdsgiverkontrol Dom
SKM2010.577.ØLRLevering af varer - til andre EU-lande - manglende dokumentation27-09-1025-06-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.433.HRUdgifter til plantning af juletræer02-07-1025-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.474.ØLRAktieavance - værdiansættelse af aktier pr. 19. maj 199311-08-1025-06-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.455.VLRAfkald på forpagtningsindtægt16-07-1028-06-10Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2010.457.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrugsopgørelse - stiftelse af selskaber - indskud malerier16-07-1028-06-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.407.SKATPraksisændring - produktionsskoler skal nu momsregistreres - styresignal28-06-1028-06-10Andet om moms Styresignal
SKM2010.408.SKATLønsumsafgift - løntilskud til ansatte førtidspensionister skal ikke medregnes i afgiftsgrundlaget - genoptagelse af afgiftstilsvar - styresignal28-06-1028-06-10Lønsumsafgiftspligt og registrering Styresignal
SKM2010.509.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - privat lån - dokumentation - bevisbyrde27-08-1029-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.492.VLRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud17-08-1030-06-10Virksomheder Dom
SKM2010.482.BRForening - erhvervsmæssig virksomhed16-08-1030-06-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.461.ØLRAffaldsafgift - restfraktion fra bygningsaffald21-07-1030-06-10Miljøafgifter Dom
SKM2010.524.VLRStraksfradrag - beregningsgrundlag - samlet bygningskompleks eller selvstændige bygninger - SPF produktion30-08-1001-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.511.ØLRDriftsomkostning - etableringsudgift - forgæves afholdte udgifter - ingeniør og arkitektbistand27-08-1001-07-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.508.BRFradrag - udlejningsejendom - vedligeholdelse - forbedringer23-08-1001-07-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.488.BRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - kørelærer16-08-1002-07-10Personlig indkomst + Andet om moms Dom
SKM2010.462.ØLRSyn og skøn - begæring - ikke taget til følge - retlig vurdering21-07-1002-07-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.483.BRFikseret lejeindtægt16-08-1002-07-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.480.ØLRSkønsmæssig forhøjelse - straffedom - skatteunddragelse13-08-1002-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.621.HREU-handel - levering af varer - overdragelse af råderetten - fradragsret30-09-1005-07-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.460.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt20-07-1006-07-10Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt Dom
SKM2010.444.SKATRetningslinjer for beregning af realkreditinstitutters delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1. - Styresignal06-07-1006-07-10Fradrag Styresignal
SKM2010.445.SKATLønsumsafgift - finansielle virksomheder - passiv kapitalanbringelse - praksisændring - genoptagelse - Styresignal06-07-1006-07-10Opgørelse, angivelse og betaling Styresignal
SKM2010.447.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-1006-07-10Fradrag Styresignal
SKM2010.446.SKATÆndring af meddelelse om retningslinjer for beregning af pengeinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 (Passiv kapitalanbringelse) - Styresignal06-07-1006-07-10Fradrag Styresignal
SKM2010.477.BROverdragelse - ejendom - tidspunkt - underpris - interesseforbundne12-08-1008-07-10Selskabsbeskatning + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.557.BRRegistreringsafgift - tysk registreret - benyttet i Danmark14-09-1008-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.490.BRMoms - fradrag - ombygning - svømmebassin17-08-1008-07-10Fradrag Dom
SKM2010.547.BRFormalitetsmangler - aktindsigt - notatpligt - straffeprocessuelle regler - væsentlighedskriterie - indkomstforhøjelse - fradrag fremmed arbejde07-09-1008-07-10Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.478.BROverskridelse - tidsfrist - sagsanlæg - genoptagelse12-08-1008-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.652.VLRStraffesag - udeholdte skattepligtige renter - bank i Tyskland18-10-1009-07-10Straf Dom
SKM2010.566.BRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget20-09-1009-07-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.500.BRPrivat gældsbrev - ven i Dubai - manglende dokumentation19-08-1009-07-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.616.LSRFastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer30-09-1009-07-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.484.BRSikkerhed - sagsomkostninger16-08-1012-07-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.510.VLREjendomsavance - ekspropriation - areal til torv - frivilligt salg - ekspropriationsvilje - bevisbyrde27-08-1019-07-10Ekspropriation Dom
SKM2010.572.LSRFastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj23-09-1027-07-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2010.496.BREjendomsavance - erhvervs- og beboelsesejendom - 2 eller 3 lejligheder - bolig for ejeren - loft 3. sal18-08-1029-07-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.555.ØLREjendomsavancer - maskeret udlodning - rette indkomstmodtager13-09-1002-08-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.525.BRFri sommerbolig - hovedaktionær - formodningsregel - rådighedsbegrebet - udlejning gennem bureau31-08-1003-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.619.VLRPrincipskifte - kursgevinstloven30-09-1005-08-10Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.491.BRReglerne om småsager - skattesager17-08-1010-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2010.599.BRVidneafhøring28-09-1012-08-10Virksomheder Kendelse
SKM2010.504.BRTilbagebetaling - råstofafgift - cement - afvisning19-08-1013-08-10Miljøafgifter Dom
SKM2010.570.BRSkattepligtig indkomst - selskab - indsættelse på bankkonto - deponering21-09-1016-08-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.552.BREkstraordinær skatteansættelse - grov uagtsomhed - rettidig varsling10-09-1016-08-10Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.600.BRAfvisning28-09-1016-08-10Øl, vin og spiritus + Momsgrundlag Dom
SKM2010.571.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel21-09-1016-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.565.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl20-09-1017-08-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.556.VLRSelvangivelsespligt - antenneforening - ikke udelukkende almennyttigt formål13-09-1017-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.499.SKATGenoptagelse - erhvervsskolers kursusvirksomhed "med gevinst for øje" - Styresignal18-08-1018-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.730.LSROmgørelse af privatretlig disposition17-11-1018-08-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.549.HRScenekunstner - skattefradrag - scenetøj - hår og make-up09-09-1019-08-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.505.SKATMoms - selvstændige grupper af personer - genoptagelse - styresignal20-08-1020-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2010.507.SKATTinglysningsafgift - entreprise - opførelse af bygninger, der ikke indgår i ejerskifte - genoptagelse og ændring af praksis - styresignal23-08-1023-08-10Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2010.527.SRPersonalegoder, rabatkortordning31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.595.SRVedtægtsændring - ombytning af A-aktier med B-aktier28-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.528.SRPersonalegoder, multimedier, kontantlønsnedgang. sæsonarbejdere31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.574.SREjendomsavance - erstatning - lov om fremme af vedvarende energi23-09-1024-08-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.526.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang31-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.514.SRModregning af nettotabskonto i fremtidige gevinster på porteføljeaktier27-08-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.523.SRParcelhusreglen, lejlighed anvendt som bolig nr. 2 i forbindelse med arbejde30-08-1024-08-10Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.533.SRUnderleverandør af tandlægeydelser og andre dentalydelser - momsfritaget transaktion.02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.516.SRGenerationsskifte - uafhængige parter - A/B-aktier27-08-1024-08-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.532.SRYdelser, udført af autoriseret klinisk diætist, opfyldte betingelserne for momsfritagelse02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.554.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje13-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.535.SRStandardkontrakt - entreprise eller arbejdsudleje03-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.538.SRMellemholdingreglen, ABL § 4, stk. 3, nr. 3.03-09-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.515.SRJulegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.512.SRMoms - salg af virtuelle penge27-08-1024-08-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.534.SRFakturering af gebyr i tilknytning til benzinkort er momsfrit02-09-1024-08-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.530.SRHospice - to selvejendende institutioner ejendom og drift - henlæggelse til almennyttigt formål31-08-1024-08-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.517.SRBoligen anset for stillet til rådighed af spørgers anpartsselskab27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.518.SRSkattefri kørselsgodtgørelse27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.520.SRSkattemæssig kvalificering af familierådgivning og familieterapi27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.531.SRTonnageskat og strategisk og forretningsmæssigt drevet fra Danmark31-08-1024-08-10Tonnageskat + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.545.SRSpørgeskemaundersøgelse, lodtrækning, tilfældighedsprincip, gevinstafgift06-09-1024-08-10Spil, lotteri, gevinster og væddemål Bindende svar
SKM2010.522.SRSkattefri grænseoverskridende fusion og fraflytterbeskatning27-08-1024-08-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.546.SRPersonalegoder, fri bolig, kontantlønnedgang, sæsonarbejdere, rejseregler06-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.542.SRRetserhvervelse samt beskatning ved til- og fraflytning med optioner og betingede aktier tildelt i ansættelsesforhold06-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.536.SRVærdiansættelse fri bolig direktør03-09-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.521.SRSkattefri sundhedsundersøgelse27-08-1024-08-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.579.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - lån fra mor og mindreårige børn27-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.603.VLRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger28-09-1025-08-10Virksomheder Dom
SKM2010.575.BRFri bil - specialindrettet - pickup - mandskabsvogn - tilsmudset24-09-1025-08-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.550.BRDriftsomkostning - udgifter til management fee - spansk søsterselskab - nyt påkendelsespunkt09-09-1026-08-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.519.SKATOmberegning af ejendomsværdi - bygninger genopført efter brand mv. - genoptagelse - Styresignal27-08-1027-08-10Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering Styresignal
SKM2010.789.LSROpgørelse af overskud af virksomhed13-12-1030-08-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.551.HREkstraordinær genoptagelse - fristoverskridelse - periode bosat i udlandet - særlige omstændigheder09-09-1031-08-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2010.529.SKATDen skattemæssige behandling af erstatninger fra banker til kunder - styresignal31-08-1031-08-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Styresignal
SKM2010.626.VLRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat05-10-1031-08-10Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2010.553.HRTransfersummer - driftsindtægt eller formueindtægt - fodboldklub10-09-1003-09-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.678.LSRMomsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane25-10-1003-09-10Fradrag Kendelse
SKM2010.829.LSRHæftelse for betaling af restskat i sambeskatning17-12-1003-09-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.633.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-10-1006-09-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.660.LSRFradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab19-10-1007-09-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.607.ØLRRentefiksering - lån til selskab28-09-1008-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.790.LSRLempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.13-12-1008-09-10Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.634.BRDomstolsprøvelse - administrativ rekurs ikke udnyttet - lønindeholdelse - underliggende skatte- og afgiftskrav07-10-1009-09-10Når man vil klage + Lønindeholdelse Dom
SKM2010.813.LSRSkattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort16-12-1009-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.816.LSRAfgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed16-12-1009-09-10Momspligt Kendelse
SKM2010.623.VLRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder05-10-1009-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2010.656.BRMomsfradrag autodrift og fællesomkostninger - fradrag elafgift - ingen omsætning19-10-1010-09-10Fradrag Dom
SKM2010.681.LSRTilhørsforhold - social sikring - Danmark eller Sverige25-10-1013-09-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.770.LSRTonnagebeskatning - koncernforbundne selskaber01-12-1013-09-10Tonnageskat Kendelse
SKM2010.795.LSRAnmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb13-12-1014-09-10Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2010.690.SRDansk virksomhed med dansk hjemmeside, som har lager i Tyskland (tysk momsregistrering), kan sælge træpiller til danske og evt. tyske kunder, med tysk moms, da kunderne selv sørger for transport af varerne27-10-1019-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.780.LSRMultimediebeskatning - bindende svar06-12-1020-09-10Indkomstarter Kendelse
SKM2010.756.VLRStraffesag - uregistreret importør - indførsel af øl vin og spiritus - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtigede - overtrædelses af colalovgivningen30-11-1020-09-10Straf Dom
SKM2010.609.SRAndelsforening - strukturændringer - kooperationsbeskatning29-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.594.SRMultimediebeskatning, PDA uden telefoni28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.610.SRKommanditselskab - overskudsdeling uafhængigt af ejerandele - virksomhedsordning - rette indkomstmodtager - afvisning.29-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.590.SRReelt ejerskab til ejendom i Tyrkiet27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.618.SRPersonalegoder, Sundhedsforsikring30-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.589.SRSuccession i fysioterapivirksomhed27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.584.SRSelvejende institutions aktiviteter ikke momsfri27-09-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Virksomheder Bindende svar
SKM2010.654.SRKvalifikation af amerikansk enhed - LLC18-10-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.596.SRPersonalegoder, multimediebeskatning28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.632.SRSupplerende optioner05-10-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.597.SRMultimediebeskatning, nødvendigt for arbejdet at mobil tages med hjem28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.686.SROverførsel af pension under udbetaling25-10-1021-09-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.639.SRMomspligt ved Plejecaféers salg af mad og drikke til pårørende, gæster og ikke visiterede personer11-10-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.608.SRVarelager - nedskrivning for ukurans - donation af tøj til velgørende organisation - reklameudgifter29-09-1021-09-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.604.SRBeskatning af elbil til rådighed28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.585.SRSalg af software via iTunes ikke momspligtig i Danmark27-09-1021-09-10Personlig indkomst + Virksomheder + Momspligt Bindende svar
SKM2010.605.SRSalg af lejlighed i Polen28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.685.SRVurderingstidspunkt - optioner omfattet af ligningslovens § 7 H25-10-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.705.ØLREnergiafgifter - fjernvarmeværk03-11-1021-09-10Energi og kuldioxid Dom
SKM2010.772.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning01-12-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.617.SRInvesteringsselskab - Medarbejdere ansatte i en koncern30-09-1021-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.598.SRPersonalegoder, Office-licens28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.606.SRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt28-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.581.SRBeskatning af måltider, serveret for sygeplejersker og læger på deres nattevagt27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.631.SRMellemholdingreglen - A/ B-aktier05-10-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.580.SRBeskatning af måltider, serveret for ansatte i daginstitutioner27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.611.SRVærdiansættelse og indgangsværdi for porteføljeaktier30-09-1021-09-10Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.620.SRForskerskat - dansk arbejdsgiver30-09-1021-09-10Udenlandsk arbejdskraft Bindende svar
SKM2010.582.SRLivsforsikringer - lønnedgang27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.576.SRSkattefri omdannelse af forening til aktieselskab24-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.644.SRMomsfritaget selvstændig gruppe af virksomheder13-10-1021-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.591.SRArbejdsudleje/entreprise27-09-1021-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.583.SRSkattemæssig kvalificering af vagtlægekoncept27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.647.ØLRAfskrivning bygning - kursusvirksomhed - pengeinstitut - intern undervisning14-10-1021-09-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.645.SRSundhedtest, Gentest, Forebyggelse13-10-1021-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.646.SRGrænsehandel, mulighed for transport13-10-1021-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2010.592.SRMultimediebeskatning, software anset som sædvanligt tilbehør27-09-1021-09-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.593.SRBeskatning af elbil til rådighed27-09-1021-09-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.614.SRSkattepligtsforhold for forbrugerejet amba - overdragelse af aktier fra Kommune til amba30-09-1021-09-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.649.VLRFradrag - driftstab - datterselskab15-10-1021-09-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.788.LSRGymnasium - momspligt - elafgift - vandafgift13-12-1022-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.655.ØLRMoms - omvendt betalingspligt - leje af udenlandsk arbejdskraft19-10-1022-09-10Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2010.648.BRMaskeret udlodning - opførelse af huse - samlever14-10-1023-09-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.753.LSRBeskatning af fri bil - ejendomsfunktionær - momsfradrag - bindende svar29-11-1023-09-10Indkomstarter + Motorkøretøjer Kendelse
SKM2010.674.BRFradrag - reklameudgifter - repræsentation - sponsering lystfiskerforening - interessefællesskab22-10-1023-09-10Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.793.LSRGenoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer13-12-1024-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.663.ØLRMomstilgodehavende - udbetaling - berettiget forventning - erstatningsansvar20-10-1024-09-10Andet om moms Dom
SKM2010.669.ØLRFradrag - driftsomkostninger - købmandsvarer til restauration - dokumentation21-10-1027-09-10Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.792.LSRMomsregistrering af andelsboligforening - bindende svar13-12-1028-09-10Andet om moms Kendelse
SKM2010.675.BRGave - overdragelse aktier - trust i USA - familierelationer - adskillelse givers formue22-10-1028-09-10Arv og gaver Dom
SKM2010.716.BRFradrag - tab på løsørepantebrev - forgæves udlæg efter indkomstårets udløb08-11-1028-09-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.781.LSRVurderingsankenævnets kompetence - ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien06-12-1028-09-10Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2010.809.LSRMomsfritagelse i forbindelse med salg af frokostmåltid til børnehave - bindende svar (SKM2010.284.SR)16-12-1029-09-10Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2010.671.BRFritagelse - betaling af renter - betalingsfrist tidligere overskredet21-10-1029-09-10Erindring og rykker + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2010.787.LSRFradrag for tab på aktier - koncernforbundne selskaber - realitetsgrundsætningen13-12-1030-09-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.706.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn04-11-1004-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.622.SKATGenoptagelse - momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden - Styresignal04-10-1004-10-10Fradrag Styresignal
SKM2010.670.VLREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist21-10-1005-10-10Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.713.BRInvesteringsprojekt - ejendomme i Skotland - investorrejse - driftsomkostning - afskrivning08-11-1005-10-10Ejendomme i udlandet + Afskrivninger og fradrag Dom
SKM2010.776.ØLRFormalitetsmangler - indkomstforhøjelse - penge fra samlevers forretningsforbindelser02-12-1006-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.824.LSRSkattefrit salg af anparter til det udstedende selskab17-12-1006-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.731.BRRegistreringsafgift - ibrugtagning af importeret køretøj17-11-1007-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2010.635.SRTonnagebeskatning08-10-1007-10-10Tonnageskat Bindende svar
SKM2010.725.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - rådighed over to ejendomme - arv16-11-1008-10-10Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2010.850.LSROmvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig - omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig - ændring af afskrivninger20-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.817.LSROphørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab - fri etableringsret - bindende svar (SKM2009.542.SR)16-12-1008-10-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.636.SKATDen momsmæssige behandling af tilgift og lignende salgsfremmende foranstaltninger - Styresignal08-10-1008-10-10Momspligt Styresignal
SKM2010.726.HRLønsumsafgift - fagforening - bestyrelsesformand - kasserer - udvalgsmedlemmer16-11-1012-10-10Lønsumsbegrebet Dom
SKM2010.819.LSROpgørelse af skattepligtig ejendomsavance i forbindelse med salg af ejendom16-12-1012-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.866.ØLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-12-1012-10-10Lønindeholdelse Dom
SKM2010.728.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse - næringsejendom eller anlægsejendom17-11-1012-10-10Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2010.672.VLREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug - hotel og restaurationsvirksomhed21-10-1012-10-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.722.BRFradrag for driftstab - ukurante varer11-11-1013-10-10Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2010.814.LSRPligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft16-12-1014-10-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligt Kendelse
SKM2010.837.LSRVurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %17-12-1014-10-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2010.791.LSRFradrag for tab på unoterede aktier13-12-1014-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2010.723.ØLREjendomsavance - ekspropriation - salg til tredjemand - boligformål - ekspropriationsvilje - bevisbyrde12-11-1014-10-10Ekspropriation Dom
SKM2010.718.ØLRAktieavancebeskatning - afnotering - tab på aktier - fradrag09-11-1015-10-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2010.773.BRNegativt privatforbrug - skønsmæssig ansættelse - privat lån01-12-1015-10-10Andet om moms + Virksomheder Dom
SKM2010.721.ØLRAfvisning - stævning - ikke mødeberettiget11-11-1015-10-10Andet om moms Dom
SKM2010.852.LSRGenanbringelse af ejendomsavance20-12-1018-10-10Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2010.653.SKATÆndring af praksis for kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton - svinkeærinder hjem-ærinde-hjem - styresignal18-10-1018-10-10Motorkøretøjer Styresignal
SKM2010.676.SRGyllebehandlingsanlæg - afskrivning25-10-1019-10-10Virksomheder Bindende svar
SKM2010.692.SRAndelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt.27-10-1019-10-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.693.SRDonation til hjælpeorganisation - reklameudgift27-10-1019-10-10Afskrivninger og fradrag Bindende svar
SKM2010.691.SRRette indkomstmodtager og hovedaktionærforhold27-10-1019-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.696.SRSkattepligt, ansat af den franske stat - ophævet dobbeltbeskatningsoverenskomst01-11-1019-10-10Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2010.682.SRPersonalegoder, motionsmaskiner/massagemaskiner til rådighed.25-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.703.SRPensionsbeskatning, undtagelse fra loft over ratepensioner02-11-1019-10-10Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2010.701.SRKontrakt - entreprise eller arbejdsudleje02-11-1019-10-10Virksomheder Bindende svar
SKM2010.683.SRPersonalegoder, uddannelse, kontantlønsnedgang25-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.665.SRSundhedsfaglig rådgivning20-10-1019-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.704.SRMultimediebeskatning, PC med adgang via en VPN-løsning02-11-1019-10-10Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2010.702.SRPersonalegoder, tandforsikring, kontantlønsnedgang02-11-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.689.SRPersonalegoder, fri avis / tidsskrift26-10-1019-10-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.673.SRFaktureringstidspunkt anset for leveringstidspunkt ved administration af fast ejendom22-10-1019-10-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.677.SRSambeskatning - bestemmende indflydelse - vetoret25-10-1019-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.662.SRSalg af byggegrund, bindende købsaftale, overgangsregler20-10-1019-10-10Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2010.697.SRBetingelser deltagelse i fleksible lønpakker01-11-1019-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.668.SRBygning - lejet grund - overdragelse21-10-1019-10-10Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2010.688.SRSambeskatning og koncernforbindelse26-10-1020-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.719.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar09-11-1020-10-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.687.SRKoncernforbindelse - sambeskatning26-10-1020-10-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.661.SRBilleasing - fordeling af det samlede vederlag på henholdsvis brændstofadministration og leasingydelse20-10-1020-10-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.664.SRLejlighed - forældrekøb - ikke omfattet af parcelhusreglen20-10-1020-10-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.666.SRGrænsehandelskoncept - salg via internet fra Tyskland20-10-1020-10-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.812.LSRRette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier16-12-1021-10-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.775.BROmgørelse - acontoudlodning - værdipapirer - privatskiftet bo - kursværdifald02-12-1021-10-10Arv og gaver Dom
SKM2010.823.LSRMultimediebeskatning - ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse - bindende svar (SKM2010.104.SR)17-12-1022-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.797.BRSelvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtager14-12-1026-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.757.BRUdlæg i andelsbolig - gebyr for adkomsterklæring30-11-1028-10-10Udlæg Dom
SKM2010.853.LSRNedslag for hovedaktionær ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste i forbindelse med afståelse20-12-1028-10-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.777.BRErhvervsmæssig virksomhed - akupunkturbehandling og salg af urter - vurdering af rentabilitet02-12-1028-10-10Virksomheder Dom
SKM2010.798.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - begrundelse14-12-1029-10-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.785.VLRGenoptagelse - ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi10-12-1001-11-10Ejendomsvurdering Dom
SKM2010.799.ØLRDet momsretlige hotelbegreb - momsfritaget udlejning - fast ejendom14-12-1001-11-10Momspligt Dom
SKM2010.729.LSRIndeholdelsespligt af renteskat af renter udbetalt til moderselskab i Luxembourg17-11-1001-11-10Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2010.717.VLRUdlæg i motorcykel - ejerforhold - rådigheden over motorcyklen - omlakering09-11-1002-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.851.LSRMomspligt af underleverancer til undervisning - bindende svar (SKM2009.691.SR)20-12-1002-11-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.786.BRDriftsomkostning - kursus - Alexanderteknik - violinist - underviser - komponist13-12-1002-11-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.707.SKATNedslag i ejendomsværdiskatten - fransk og spansk skat på fast ejendom - Styresignal04-11-1004-11-10Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet Styresignal
SKM2010.712.SKATAndelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne sidestilles med momsfri udlejning - genoptagelse - Styresignal05-11-1005-11-10Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Styresignal
SKM2010.758.ØLRUdlæg i smykker - ejerforhold - forhåndsformodning30-11-1008-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.831.BRHovedaktionær - ejendom til rådighed17-12-1008-11-10Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2010.759.ØLRTransport - overskydende skat - renter omfatttet30-11-1009-11-10Modregning og transport Dom
SKM2010.834.LSROmgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse17-12-1011-11-10Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2010.855.LSRAnmodning om tilladelse til at indgive erklæringsskema i stedet for selvangivelse20-12-1011-11-10Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2010.778.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde06-12-1011-11-10Personlig indkomst Dom
SKM2010.751.HRFremlæggelse - ensidigt indhentet juridisk responsum - udenlandsk ret - afhøring om juridiske spørgsmål29-11-1011-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2010.848.LSRGodtgørelse af elafgift20-12-1015-11-10Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2010.864.SRKursgevinst ved indfrielse af uforrentet lån mellem hovedaktionær og selskab21-12-1015-11-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2010.742.SRDer skal ikke moms på salg af en byggegrund, hvis den bindende aftale, om salget, er indgået inden den 1. januar 2011.23-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.783.SRModregning af aktietab i avance på udloddende investeringsforeningsbeviser08-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.745.SRSalg af fast ejendom, "gamle" bygninger23-11-1016-11-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.803.SRTilbagebetaling af gaveafgift og annullering af ejendomsavance ved omstødelse af gaver fra et uskiftet bo14-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.749.SRSalg af anparter i ejendomsselskab25-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.735.SRStøbning af fundament, fælles fundament, overgangsregler18-11-1016-11-10Momspligt Bindende svar
SKM2010.796.SRVederlag for opgivelse af eventuelt krav på andel af salgssum anset for skattepligtigt.14-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.743.SRSalg af byggegrund er momsfritaget, når købsaftalen er bindende og indgås inden 1. januar 201123-11-1016-11-10Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2010.732.SRDeltagelse i "projektet gravid på job" ikke skattepligtig for den gravide medarbejder17-11-1016-11-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.736.SRBetinget salg af byggegrunde, overgangsregler18-11-1016-11-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.794.SRSkattepligtigt personalegode - motionspakke til samtlige medarbejdere13-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.755.SRRette indkomstmodtager - resultatfordelingsaftale - løn/overskud29-11-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.774.SRSkattemæssig behandling af konvertibelt gældsbrev med anfordringsvilkår01-12-1016-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.804.SRSelskab, der udelukkende ejer aktier i et fondsmæglerselskab skal ikke anses for investeringsselskab.16-12-1016-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.766.SROPP - daginstitution01-12-1016-11-10Momspligt + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.782.SRGrænseoverskridende fusion og udlodningsbeskatning07-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.746.SRLån fra andelsboligforening, ej reelt gældsforhold25-11-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.865.BRVirksomhedsindkomst eller lønindkomst - førtidspensionsydelse - udtræden af interessentskab21-12-1016-11-10Personlig indkomst + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2010.750.SRRegistreringspligtige leasingkøretøjer - registreringsafgiftslovens § 3 b - afvisning af anmodning om bindende svar29-11-1016-11-10Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2010.765.SRSpaltningsdato for det indskydende selskab og de modtagende selskaber - henstandssaldo ved ophørsspaltning - handelsværdikravet og balancetilpasningskravet01-12-1016-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.733.SRSambeskatning og koncernforbindelse17-11-1017-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.847.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost - arbejde på et skib20-12-1018-11-10Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.737.SRForæring af overskudsvarme uden afgiftsmæssige konsekvenser19-11-1018-11-10Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2010.734.SKATGrænsehandel - beskatningssted - Styresignal18-11-1018-11-10Momspligt Styresignal
SKM2010.738.SRMomsmæssig behandling af omkostninger til opførelse af energibesparende foranstaltninger på tredjemands ejendom19-11-1018-11-10Fradrag Bindende svar
SKM2010.858.LSRFradrag for tab opstået ved bedrageri20-12-1018-11-10Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2010.739.SRVindmølleandele, opgørelsesmetode, principskifte19-11-1018-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.859.LSRBeskatning af værdi af fri sommerbolig - bindende svar20-12-1019-11-10Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2010.761.ØLRUdlæg i kontantbeløb - fundet på skyldner - formodningsreglen om beløbstilhør30-11-1022-11-10Udlæg Kendelse
SKM2010.771.SRForening - skattepligt efter fondsbeskatningsloven01-12-1024-11-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.747.SRSkattepligtigt, afkald på indtægt til fordel for velgørende institution25-11-1024-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.748.SKATForholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer - styresignal25-11-1025-11-10Motor - Indregistrering og vægtafgift Styresignal
SKM2010.763.SROphævelse af aktieklasser - vedtægtsændring - økonomiske rettigheder01-12-1029-11-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.752.SKATForbehold i afgørelser om genoptagelse efter anmodning samt ved anvendelse af TastSelv - styresignal29-11-1029-11-10Byggeri + Motorkøretøjer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter + IT-løsninger for moms + Andet om moms + Generelt om punktafgifter + Arv og gaver + Energi og kuldioxid + Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Miljøafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Tinglysningsafgift + Spil, lotteri, gevinster og væddemål + Tobak mv. + Øl, vin og spiritus + Glødelamper og elek. sikringer + IT-løsninger for afgifter + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Virksomheder + Udenlandsk indkomst + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Tonnageskat + Transfer pricing + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Afskrivninger og fradrag + Dødsboer (ejendomme) + Ejendomsvurdering + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsskat + Erhvervsejendomme + Ekspropriation + Køb + Salg + Udleje og bortforpagtning + Ejendomme i udlandet + IT-løsninger for ejendomme + Angivelse og betaling + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligt + Indkomstarter + Arbejdsgiverkontrol + Regnskabsbestemmelser + Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Udenlandsk arbejdskraft + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Forsendelse og transitering + Erhvervsmæssig import + Særlige procedurer + Varemærkeforfalskning + Oprindelse + Tarifering + Eksport og proviantering + Kontingenter + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse + Told - efterkontrol + Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) + IT-løsninger for told + Afdragsordninger og henstand + Akkordordninger + Betalingsstandsning og konkurs + Forældelse + Eftergivelse og gældssanering + International inddrivelse + Lønindeholdelse + Tvangsauktion + Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + IT-løsninger for restancer + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Renter og gebyrer + Straf + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner Styresignal
SKM2010.764.SRIndsamlingskampagne01-12-1029-11-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.857.LSROpgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab20-12-1030-11-10Personlig indkomst Kendelse
SKM2010.860.LSRBerigtigelse af moms20-12-1008-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.856.LSRSelvstændige investeringsgoder - overdragelse af momsreguleringsforpligtelser - bindende svar (SKM2009.783.SR)20-12-1010-12-10Momsgrundlag Kendelse
SKM2010.805.SRAnpartsselskab - vedtægtsændring - investeringsselskab - aktieavancebeskatningslovens § 1916-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.863.SRHandelsværdi porteføljeaktier21-12-1014-12-10Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2010.821.SRSalg af privatpersons grund, som er købt med henblik på selv at bebo grunden, er ikke omfattet af momslovens regler pr. 1. januar 2011.17-12-1014-12-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.807.SRMoms på grunde/byggegrunde, når kommunen køber/sælger16-12-1014-12-10Momspligt + Byggeri Bindende svar
SKM2010.820.SRSMBA selskab - direktørs fraflytning til X-land - ikke ophør af fuld skattepligt17-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.838.SRSærordningen for rejsebureauer - egenproduceret guideydelse, faktura, momspligtig omsætning og momsregistrering17-12-1014-12-10Andet om moms + Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2010.861.SRKursusforløb for sygemeldte medarbejdere20-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.806.SRSalg af byggegrund - Privatperson16-12-1014-12-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.867.SRVurderingstidspunkt ligningslovens § 7 H - indeksering af udnyttelseskurs22-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.844.SRSkattepligt - fysisk person med virksomhed i både Polen og Danmark - henstandssaldo20-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.839.SRSkærmtage på lejet grund anset som særskilte bygninger og anskaffelsessummen efter EBL kan tillægges et 10.000 kr.’s tillæg17-12-1014-12-10Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2010.808.SRCykel og cykeltøj, der stilles til rådighed for en medarbejder i forbindelse med en sponsoraftale16-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.840.SRSælger ikke anset som en afgiftspligtig person ved salg af byggegrund. Ved udstykning af flere byggegrunde, vil sælger blive anset for at være momspligtig af salget17-12-1014-12-10Byggeri Bindende svar
SKM2010.846.SRMoms på byggegrunde - privat persons salg af ubebyggede grunde - lovændring pr. 1. januar 201120-12-1014-12-10Andet om moms Bindende svar
SKM2010.854.SRMultimediebeskatning af telefonapparater20-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.842.SRUdlejers salg af udlejede sommerhusgrunde, er ikke momspligtigt, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed20-12-1014-12-10Andet om moms Bindende svar
SKM2010.841.SRRenteswap - kursgevinstlovens §§ 29-33 - erhvervsmæssig tilknytning17-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.862.SRSkattefri omstrukturering uden tilladelse20-12-1014-12-10Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2010.811.SRBeskatning af it-programmer16-12-1014-12-10Personlig indkomst Bindende svar
SKM2010.815.SRRestregistreringsafgift ved leasingsselskabets salg af den leasede bil til leasingtageren indgår ikke i momsgrundlaget16-12-1016-12-10Momsgrundlag Bindende svar
SKM2010.830.SRMoms - Aftale med "eller ordre"-klausul ved salg af fast ejendom17-12-1016-12-10Byggeri + Momspligt Bindende svar
SKM2010.845.SKATMomsfritagelse af kosmetiske behandlinger - styresignal20-12-1020-12-10Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal