Dato for udgivelse
22 Dec 2009 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Dec 2009 14:35
SKM-nummer
SKM2009.807.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00184
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer
Emneord
Direktør, hovedaktionær, fri bil
Resumé

En hovedaktionær skulle beskattes af værdi af fri bil af en bil på gule plader, som anvendtes i hvervet som byggeleder, men som tillige måtte antages at være benyttet til kørsel hjem/arbejde i forbindelse med direktøropgaver på virksomheden.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning
-

Klagen vedrører ligningslovens § 16. Direktør/hovedaktionær beskattet af værdi af fri bil.

Landsskatterettens afgørelse

2006 og 2007

Personlig indkomst

Værdi af fri bil er ansat til henholdsvis 109.346 kr. og 85.759 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Klageren var i de påklagede indkomstår ansat som direktør i selskabet G1 A/S. Han er via sit holdingselskab G2 Holding A/S hovedaktionær i G1 A/S.

Selskabet har fra 1. november 2005 leaset en bil, mrk. Volvo XC 90. Bilen er indregistreret Gods Erhverv. Der er tale om en bil på gule plader under 3 tons. Bilen er ikke specialindrettet i skattemæssig forstand.

Bilen er den 6. oktober 2007 og den 19. juni 2008 observeret på klagerens private bopæl i Y1.

G1 A/S driver byggevirksomhed og beskæftiger sig med byggerier. Selskabet bygger hovedsageligt parcelhuse, men beskæftiger sig også med erhvervsbyggeri, byggeri af boligkomplekser og institutioner.

Klageren har underskrevet erklæring om, at han ikke benytter bilen til privatkørsel. Klageren har en anden privatbil, som benyttes til husstandens private kørsel. Klageren har en arbejdsplads stillet til rådighed på firmaets adresse.

Skattecentrets afgørelse

Klageren har som direktør og aktionær i selskabet haft rådighed over den af selskabet leasede bil, Volvo XC 90, til privat kørsel.

Der er lagt vægt på, at klageren faktisk anvender bilen til kørsel til sin private bopæl, og at den kørsel han foretager med udgangspunkt i den private bopæl har en karakter, hvorefter selskabet ikke har opnået fuld fradrag på moms på udgifterne til leasing af bilen. Bilen er i relation til momslovgivningen anset som anvendt både til privat og erhvervsmæssigt formål.

Klageren har også forud for observationen den 6. oktober 2007 anvendt bilen til at køre til sin bopæl, hvilket er erkendt af klageren.

Der foreligger ikke et kørselsregnskab, som kan afkræfte formodningen om, at rådighed over køretøjet til privat kørsel ikke er udnyttet.

Ved mødet hos G1 A/S på selskabets adresse var der hverken værktøj eller materialer i selskabets bil.

SKAT har ved klagen til Landsskatteretten bemærket, at nogle af de byggelederopgaver, der er anført i klagen, har en karakter, der ikke kræver, at der medbringes værktøj, og at de i det hele taget ikke kræver en varevogns kapacitet for transport af varer.

SKAT har endvidere bemærket, at der må køres med tomt varerum fra bopælen til byggemarked og fra byggeplads til bopæl, når der ikke forefindes lager af byggematerialer på klagerens bopæl. Det er efter SKAT's opfattelse uomtvisteligt, at bilen stilles til rådighed for klageren, der dagligt anvender den til kørsel til/fra den private bopæl, hvilket er privat kørsel.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at bilen ikke er anvendt eller anvendes til privat kørsel og dermed ikke er stillet til rådighed for klageren til privat kørsel. Bilen er anvendt til erhvervsmæssig kørsel, jfr. ligningslovens § 16.

Bilen er ikke specialindrettet, men den har et varerum, som er påkrævet i forhold til byggelederes arbejde, da de ofte medbringer diverse større materialer og værktøj i forbindelse med deres arbejde som byggeledere.

Klageren er ansat som byggeleder, og hans arbejdsopgaver består blandet andet i følgende opgaver:

 • Kørsel til potentielle kunder for at foretage opmålinger til brug for udarbejdelse af tilbud, herunder efterfølgende møde om tilbud m.v.

 • Besigtigelse af igangværende byggerier.

 • Afholdelse af møder på byggepladserne med kunder og underleverandører.

 • Aflevering af materialer til byggepladserne. Byggelederne kører næsten dagligt forbi tømmerhandler og lignende, for at afhente materialer til de byggerier, de skal ud at besigtige. Det betyder, at bilen i enkelte tilfælde kan være helt fyldt op med f.eks. rockwool. Fremgangsmåden med løbende indkøb af materialer er valgt af likviditetsmæssige årsager, og i forhold til byggerierne vælger G1 A/S at købe et minimum af byggematerialer for at være sikker på, at der ikke er overskydende materialer på de enkelte byggerier. G1 A/S har et mindre lager af forskellige byggematerialer på selskabets adresse. Afhentning fra dette lager kan forekomme.

 • Garantieftersyn (foretages på alle byggerier efter 1 år og 5 år).

 • Udbedring af mindre fejl og mangler på afleverede byggerier. Hvis en kunde ringer og anmelder en skade/mangel på et afleveret byggeri, er det byggelederen, som kører ud til kunden for at besigtige skaden. Hvis der er tale om en skade/mangel, som kan afhjælpes af byggelederen, udbedrer han den med det samme. Til brug for småreparationerne har byggelederen værktøj m.m. i varebilen. Kunderne kan ringe såvel aften som i weekender, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at byggelederen medbringer varebilen til sin bopæl, så der derfra kan køres direkte til de enkelte byggerier.

  Klagerens primære arbejdsopgave i selskabet er at fungere som byggeleder og udføre de ovennævnte opgaver. Der er i selskabet ansat personale, som tager sig af de administrative arbejdsopgaver, bl.a. en økonomichef.

  Klageren har hjemmekontor og arbejder nogle gange hjemmefra, eksempelvis om morgenen inden et møde på en byggeplads eller om eftermiddagen, når han returnerer fra et byggeri. Han kører kun lejlighedsvis fra sit hjem til G1 A/S' kontor i Y2. Han kan godt være på kontoret mere end en gang om ugen, men i så fald er han kun på kontoret midt på dagen mellem besøg på byggepladser.

  G1 A/S bygger ca. 75 huse årligt, afhængig af størrelse og kompleksitet. Hver byggeleder har ca. 15 - 20 huse til aflevering årligt. Byggeperioden på et hus er typisk 4 - 5 måneder. Udover de afleverede huse, har den enkelte byggeleder 1 og 5 års gennemgange på tidligere års afleverede huse.

  Igangværende byggerier besøges 2 - 3 gange pr. uge afhængig af aktivitetsniveauet på den enkelte byggeplads. Antallet af besøg pr. byggeplads kan variere, men 30 - 40 besøg pr. plads inkl. leverance af materialer er ikke ualmindeligt.

  Klageren afleverede 18 projekter i 2008 og havde anslået 35 stk. 1 og 5 års gennemgange.

  Han er bekendt med reglerne for erhvervsmæssig kørsel i virksomhedens biler, hvilket G1 A/S har indskærpet overfor byggelederne, og de har derfor været opmærksomme på overholdelse af reglerne for erhvervsmæssig kørsel.

  Det gøres gældende, at byggeledernes kørsel mellem skiftende arbejdssteder skal anses som erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med virksomhedens levering af momspligtige varer og ydelser, da følgende betingelser er opfyldt:

 • Bilen er forsynet med det for arbejdet relevante værktøj , eller der er etableret et lager på medarbejderens bopæl.

 • Virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på bilen.

 • Medarbejderen må ikke og anvender ikke bilen til private formål.

 • Medarbejderen beskattes ikke for benyttelse af bilen.

  SKAT har udtalt, at lejlighedsvis kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningsadresse for at supplere køretøjet med værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lignende, som er i virksomhedens interesse, skal anses som kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder, som er erhvervsmæssig.

  Det gøres gældende, at det ikke er et krav, at der etableres lager af materialer mv. på bopælen, så længe bilen ved kørsel mellem skiftende arbejdssteder er forsynet med det for en byggeleders arbejde relevante værktøj, udstyr eller lignende.

  Det er ikke korrekt, at der generelt ikke medbringes værktøj, materiel eller varer i tilknytning til kørslerne. Der forefindes altid en værktøjskasse i bilen, ligesom bilen er forsynet med en taske med sikkerhedsudstyr og en kasse med alle byggesagerne, indeholdende tegninger m.v. på de enkelte projekter.

  Det er korrekt, at der ikke var værktøj eller materialer i bilen ved mødet med G1 A/S. Klageren havde inden mødet været forbi en byggeplads og havde afleveret nogle gasbetonelementer, som fyldte hele varerummet. Værktøjskassen var derfor taget ud af bilen. Bilen er egnet til at udføre daglige transporter af store, tunge og beskidte materialer.

  Det gøres gældende, at der ikke kræves en varevogn for at kunne varetage jobbet som byggeleder, eller at det er en forudsætning for at anvende reglerne omkring skiftende arbejdssteder.

  Klageren har flere kørsler til skiftende byggepladser end nogle af de andre byggeledere, og han har i øvrigt det overordnede tilsyn på alle selskabets byggepladser, som besøges med jævne mellemrum.

  Der er henvist til SKAT's momsvejledning afsnit Q.2.4.2, og det angives, at det ikke er afgørende for bedømmelsen af, om der køres til skiftende arbejdssteder, hvor lang arbejdsperioden er det enkelte sted, eller hvor mange arbejdssteder den pågældende har, men kun om det er forskellige arbejdssteder udenfor virksomhedens faste forretningsadresse. Det centrale kriterium er arbejdets eller fagets karakter. Der skal være tale om arbejdssteder, der skifter geografisk pga. arbejdets karakter, fordi arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset.

  Det gøres gældende, at det er sandsynliggjort at bilen ikke anvendes privat, og at der ikke kan stilles krav om at føre kørebog, når der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, og/eller der er fradraget moms af anskaffelsessummen efter momsloven, jfr. ligningslovens § 16, stk. 4. Der er henvist til SKM2005.438.LSR.

  SKAT har ikke sandsynliggjort, at der er kørt privat i bilerne, der er alene foretaget observation af bilerne på 2 medarbejderes privatadresser, hvor bilerne gerne må holde, da det sker som led i den erhvervsmæssige benyttelse af bilerne efter reglerne om skiftende arbejdssteder.

  Der er henvist til spørgsmål 249 af 20. maj 2008 fra Colette Brix til Skatteministeren vedrørende en byggeleders brug af en firmabil, SKM2008.252.LSR, TfS 1984, 568 H, SKM2005.438.LSR (TfS 2005, 912 LSR) samt SKM2006.90.SR (TfS 2006, 224 SR).

  Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

  Reglerne om beskatning af firmabiler på gule nummerplader er med virkning fra 1. januar 2002 ændret. Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 4, 10. og 11. punktum.

  Firmabiler, registreret den 3. juni 1998 og fremefter, er herefter ikke omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, hvis to betingelser er opfyldt:

  1) For det første skal der være tale om en firmabil omfattet af vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, II, A. Det vil sige varebiler, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse. Der er tale om varebiler på gule nummerplader.

  2) For det andet er det en betingelse, at der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse af firmabilen efter vægtafgiftslovens § 2. Der betales tillæg for privat anvendelse af en varebil ved både hel og delvis privat anvendelse af bilen.

  Når der ikke er betalt tillægsafgift for privat anvendelse, og når momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, er dette en tilkendegivelse af, at bilen ikke anvendes privat, hvilket skattemyndighederne som udgangspunkt må lægge til grund. For at ændre dette udgangspunkt, er det SKAT, der har bevisbyrden for, at der er kørt privat i selskabets bil.

  Det følger af ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.2 at ansatte, der kører i en firmabil på gule plader, hvor arbejdsgiverne ikke har betalt moms ved anskaffelsen, ikke anses for at have firmabil til rådighed, hvis kørslen er lovlig efter momsreglerne, dvs. erhvervsmæssig kørsel vedrørende firmaets momspligtige aktivitet.

  Af momsvejledningen for den i sagen omhandlede periode fremgår det, at kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder, herunder lejlighedsvis kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign., anses for at være foretaget i selskabet interesse med fradrag for køretøjets købsmoms til følge under visse nærmere betingelser. Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejde i momsregistrerede virksomhedstjeneste, men uden for virksomhedens faste forretningssted. Der kan i den forbindelse henvises til TfS 1984, 568 H.

  Landsskatteretten anser ikke kørslerne til selskabets adresse for at have en sådan lejlighedsvis karakter som angivet ovenfor, at klageren ikke skal beskattes af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

  Der er lagt vægt på, at klageren har en arbejdsplads stillet til rådighed på selskabets adresse, ligesom der er lagt vægt på, at klageren ikke alene er byggeleder i virksomheden, men også direktør, hvorfor det anses for sandsynligt, at han også har andre opgaver og ærinder på virksomhedens adresse end blot lejlighedsvise ærinder.

  Landskatteretten stadfæster afgørelsen.