Dato for udgivelse
21 Dec 2009 13:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 11:13
SKM-nummer
SKM2009.800.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-176755
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
multimediebeskatning, fastmonteret mobiltelefon
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers chauffører ikke bliver omfattet af multimediebeskatningen, når de har en fastmonteret mobiltelefon i en lastbils førerhus, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må benyttes privat.

Hjemmel
Ligningsloven § 16
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, A.B.1.9

Spørgsmål

Bliver spørgers chauffører omfattet af multimediebeskatningen, når de har en fastmonteret mobiltelefon i lastbilens førerhus?

Svar

Nej, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må benyttes privat.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Alle spørgers chauffører kører hver dag i lastbil med "fastmonteret" mobiltelefon.

Med "fastmonteret" mener spørger, at selve mobiltelefonen er skruet fast vha. skruer. Den kan altså ikke tages ud af lastbilens førerhus.

Lastbilerne kører som hovedregel i flerholdsskift, hvor en anden chauffør overtager bilen om aftenen. Bilen er ikke personlig, hvilket vil sige, at flere chauffører kører i samme bil, og den enkelte chauffør kører i mange forskellige lastbiler. Telefonnummeret kan siges at være tilknyttet bilen, det er ikke tilknyttet de enkelte medarbejdere. Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at spørgsmålet skal besvares ned nej, da chaufføren ikke har rådighed over mobiltelefonen og derfor ikke bør beskattes.

SKATs indstilling og begrundelse

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM2009.683.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at det var tilstrækkeligt for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en mobiltelefon, at arbejdstageren underskriver en tro og love erklæring, såfremt arbejdsgiveren fører kontrol.

Begrundelse:

Spørgsmål:

Bliver spørgers chauffører omfattet af multimediebeskatningen, når de har en fastmonteret mobiltelefon i lastbilens førerhus?

Der er i denne sag tale om, at spørgers chauffører har mobiltelefoner fastmonteret i førerhuset på den lastbil, de kører. Mobiltelefonerne er skruet fast og kan derfor ikke umiddelbart tages ud af førerhuset.

Mobiltelefoner er omfattet af multimediebeskatning, se SKM2009.683.SR og LFB 2009-04-22 nr. 199 (L 199):

" Nærmere bestemt foreslås multimediebeskatningen at omfatte følgende goder:

  • Telefon - det vil sige en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse. Ligesom efter de gældende regler for fri telefon omfattes både de tilfælde, hvor telefonen er oprettet i arbejdsgiverens m.v.´s navn, og hvor arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et bestemt beløb betaler eller refunderer den skattepligtiges telefonudgifter eller en procentdel af udgifterne. Telefon dækker både oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen samt sædvanlige telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, »vis nummer funktion« og andre sædvanlige ydelser, der er en del abonnementet, men derimod ikke for eksempel indsamlingsbidrag, der opkræves over telefonregningen. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Herudover omfattes selve telefonapparatet - hvad enten det drejer sig om en fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse."

Det fremgår om rådighedsbegrebet i L 199, punkt 2.7.7:

"Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet."

SKAT finder, at da mobiltelefonen er fastmonteret i lastbilen på en sådan måde, at den ikke kan tages ud af bilen, er der ikke tale om rådighed over et multimedie, såfremt spørgers virksomhed og chaufførerne har indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må bruges privat.

Er dette tilfældet skal spørger ikke føre yderligere kontrol med brugen af mobiltelefonen.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej, såfremt der er indgået aftale om, at mobiltelefonen ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må benyttes privat.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.