Dato for udgivelse
06 Jan 2010 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 09:51
SKM-nummer
SKM2010.16.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-096527
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Struktureret fordring
Resumé

Skatterådet bekræfter at fysiske personers investering i det beskrevne produkter omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.

Hjemmel
Kursgevinstloven § 29, stk. 3
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, A.D.2.18.2.1

Spørgsmål

Vil fysiske personers investering i produktet være omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrunden for anmodningen om et bindende svar er, at udbyder ønsker klarhed over de skattemæssige konsekvenser for dem som investerer i produktet.

Udbyder ønsker at tilbyde mulighed for at investere i en obligation, hvis afkast beror på kursen af et antal europæiske aktier i en periode på 4 år.

Udbyder er udsteder af obligationen og den udstedes i danske kroner. Obligationen børsnoteres på en udenlandsk børs.

Obligationen er sat sammen af en sikker investering i obligationsmarkedet og en investering i et antal europæiske aktier.

Obligationen er kendetegnet ved, at det samlede afkast afhænger af kursen på de europæiske aktier.

Den uforrentede obligation har en introduktionskurs på 100 og en løbetid på 4 år.

Ved en positiv udvikling i de samlede aktiekurser på udløbsdagen, beregnes afkastet som:

100 + (Afkast på aktiekurv x deltagelsesgrad x 100)

Ved en negativ udvikling i aktiekurserne, indfries obligationen til kurs 100 på udløbsdagen.

Afkastet på aktierne beregnes som den procentuelle udvikling mellem startværdi og slutværdi for den enkelte aktie.

Startværdien for de europæiske aktier i aktiekurven fastlægges d. 30. juni 2009.

Slutværdien for de enkelte aktier, beregnes som et gennemsnit af 13 månedlige slutkurser i det sidste år af obligationens løbetid.

Deltagelsesgraden fastsættes endeligt på handelsdagen. Under forudsætning af uændrede markedsvilkår frem til handelsdagen, forventes en deltagelsesgrad på 115 %. Deltagelsesgraden er den andel i procent, som kunden får af stigningen i aktiekurserne når obligationen udløber. Er deltagelsesgraden 100 %, får kunden hele stigningen i aktiekursen. Ved denne investering forventer udbyder således, at kunden får 115 % af den procentvise stigning i aktiekurserne ved obligationens udløb.

Deltagelsesgraden afhænger af renteniveauet og prisen på de finansielle instrumenter bag obligationen. Den kan derfor både blive lavere eller højere end 115 %. Er deltagelsesgraden under 100 % annulleres obligationen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Lovgivning og praksis

Obligationen anses som en pengefordring, der giver kreditor et retligt krav på betaling i form af penge. Obligationen er omfattet af kursgevinstloven, som omfatter gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, jf. lovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Af kursgevinstlovens § 29, stk. 3 fremgår det:

"Dette kapitel og kapitel 7 gælder også gevinst og tab på fordringer, der ikke er omfattet af §§ 4 og 5, hvis fordringen reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v., når blot udviklingen er af en karakter, som kan lægges til grund i en finansiel kontrakt, jf. dog § 10. Dette kapitel og kapitel 7 gælder dog ikke, hvis eventuel gevinst hos personer er omfattet af § 16 eller fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i de af Danmarks Statistik beregnede forbrugerprisindeks. Dette kapitel og kapitel 7 gælder heller ikke, hvis fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i tilsvarende officielle forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks inden for den Europæiske Union eller dens medlemsstater. Dette kapitel og kapitel 7 gælder altid for fordringer, der ganske vist opfylder betingelserne i 2. og 3. pkt. for ikke at være omfattet, men som herudover reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i et andet grundlag, jf. 1. pkt. og for fordringer, som reguleres på grundlag af valuta og prisindeks som nævnt i 2. og 3. pkt., der ikke vedrører samme område. Udstedelse i fremmed valuta sidestilles med regulering på grundlag af den pågældende valuta. Prisindeks i et land, der deltager i euroen, og euroen antages at vedrøre samme område. "

Obligationen skal anses for en fordring, omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3, 1. pkt., da hovedstolen reguleres i forhold til kursudviklingen på aktier og omfattes dermed af definitionen på strukturerede obligationer, som beskattes som finansielle instrumenter.

Obligationens afkast er knyttet til udviklingen i aktiekurserne på de udvalgte aktier, jf. ovenfor, via køb af en option. Obligationen reguleres således ikke udelukkende i forhold til valuta eller forbrugerprisindeks.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes oplyst om en investering i produktet for investor vil være omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.

Kursgevinstlovens § 29, stk. 3 omhandler gevinst og tab på fordringer, der helt eller delvist reguleres i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver mv., når blot udviklingen er af en karakter, som kan lægges til grund i en finansiel kontrakt.

Begrebet fordringer er ikke defineret i kursgevinstloven, der har dog udviklet sig en praksis for at fordringer er et retligt krav på betaling i form af penge. Det har ingen betydning hvordan kravet er opstået.

Hvis en investor investerer i produktet, så er der tale om en fordring.

Det skal så undersøges om denne fordring helt eller delvist reguleres i forhold til udviklingen i priser på aktierne.

Der sker ingen regulering i nedadgående retning.

Såfremt alle aktiekurserne er stigende i de sidste 13 måneder af obligationens løbetid og i forhold til startværdien - så indebærer beregningsmetoden for slutværdien, at investor ikke får det fulde udbytte af kursstigningen på aktierne. Da der imidlertid ikke er noget krav i kursgevinstlovens § 29, stk. 3 om at reguleringen skal være 1:1, men blot at den skal være delvist reguleret i forhold til udviklingen i priser og andet på f.eks. værdipapirer - er det SKATs opfattelse, at produktet er omfattet af kursgevinstlovens § 29, stk. 3.

Det indstilles, at spørgsmålet besvares ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.