Dato for udgivelse
22 Dec 2009 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Dec 2009 08:55
SKM-nummer
SKM2009.815.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-029191
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Colalovgivning, Gentagelsesvirkning, Straf, Chokoladeafgiftsloven, Mineralvandsafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven, Øl- og vinafgiftsloven, Pantbekendtgørelse, Ligeartet kriminalitet
Resumé

Østre Landsret har den 23. september 2009 (SKM2009.654.ØLR) lagt til grund, at overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne i punktafgiftslove omfattet af colalovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning ved fastsættelse af bøde ved en senere, ligeartet overtrædelse. Dette gælder, selvom den pågældende bestemmelse i colalovgivningen ikke tidligere har været overtrådt.

Rigsadvokaten har som følge heraf tilkendegivet, at dommen kan danne grundlag for udstedelse af administrative bødeforelæg på 10.000 kr. for en overtrædelse 2. gang, og på 12.500 kr. for en overtrædelse 3. gang af lovene i colalovgivningen.

Rigsadvokaten har i relation til overtrædelse af pantmærkningsreglerne endvidere tilkendegivet:

  • at der på bagrund af udfaldet i 5 byretsdomme kan udstedes administrative bødeforelæg på 10.000 kr. for overtrædelse 2. gang af reglerne om pantmærkning i Miljøministeriets pantbekendtgørelse,
  • at dommen fra Østre Landsret kan udstrækkes til også at gælde strafudmåling for overtrædelse af reglerne om pantmærkning i 3. gangstilfælde, og
  • at en tidligere overtrædelse af bestemmelserne i en punktafgiftslov ikke kan tillægges gentagelsesvirkning i forhold til en senere overtrædelse af reglerne om pantmærkning i pantbekendtgørelsen.
Reference(r)
Chokoladeafgiftsloven, Mineralvandsafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven, Øl- og vinafgiftsloven, Pantbekendtgørelsen
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2009-2, afsnit R.5.5.1.

Colalovgivningens intentioner om strafskærpelse og gentagelsesvirkning

I forarbejderne (L 66) til lov nr. 1059 af 17. december 2002 om ændring af lov om afgift af mineralvand mv. og andre love er der i de almindelige bemærkninger, pkt. 3.5.1., bl.a. anført:

"Ved fastsættelse af bøden skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af regnskabs- og fakturabestemmelserne i lov om afgift af mineralvand, lov om afgift af chokolade og sukkervarer, lov om afgift af øl og vin, lov om afgift af emballage, lov om afgift af spiritus eller tobaksafgiftsloven. Det forudsættes således, at der i sådanne tilfælde normalt fastsættes en markant højere bøde end de angivne 5.000 kr., idet der er tale om ligeartet kriminalitet.

 

Der må efter Skatteministeriets opfattelse lægges vægt på, at den pågældende på trods af tidligere at være straffet for overtrædelse af regnskabsregler m.v. i de nævnte punktafgiftslove fortsat ikke overholder disse love."

 

Endvidere anføres i pkt. 2.4.1. i de almindelige bemærkninger i forslaget (L 145) til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv. bl.a.:

"Som anført ovenfor blev det i forarbejderne til 2002-loven (L 66) forudsat, at der udmåles markant højere bøder i gentagelsestilfælde.

Der foreligger enkelte domstolsafgørelser, hvor der i gentagelsestilfælde vedrørende overtrædelse af de nævnte punktafgiftslove er sket en fordobling af bøden fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Domstolene ses således at have fulgt det strafniveau, som der blev lagt op til med lovændringen i 2002.

Regeringen lægger afgørende vægt på, at dette markant højere strafniveau ved bødefastsættelsen fastholdes i gentagelsestilfælde, idet det skærpede bødeniveau er af væsentlig betydning i kampen mod den ofte meget åbenlyse snyd med afgifter.

På den baggrund - og i overensstemmelse med forarbejderne til 2002-loven i øvrigt - bør der i et førstegangstilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt overtrædelse til påkendelse, også fremover udmåles en bøde på i størrelsesordenen 5.000 kr., mens bøden i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte. I 3. og 4. gangstilfælde osv. forudsættes det, at der udmåles en bøde, der er klart højere end det dobbelte, idet der er efter regeringens opfattelse i sådanne tilfælde foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Straffastsættelsen vil som altid bero på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige sagens omstændigheder, og de angivne bødeniveauer vil således kunne fraviges i op- eller nedadgående retning, hvis der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder."

I samme lovbemærkninger under 2.4.2. er der om overtrædelse af Miljøministeriets pantbekendtgørelse anført om strafudmålingen:

"For så vidt angår bødeniveauet for overtrædelse af de oven for omtalte bestemmelser i pantbekendtgørelsen forudsættes det - i tråd med det bødeniveau, som Københavns Byret har anlagt vedrørende overtrædelser af pantbekendtgørelsens krav til pantmærkning jf. ovenfor, og det under pkt. 2.1 foreslåede bødeniveau vedrørende indberetning efter skattekontrollovens § 7 E og de under pkt. 2.3 omtalte punktafgiftslovovertrædelser - at der i 1. gangstilfælde, hvor der kun foreligger en enkelt overtrædelse af pantreglerne til påkendelse, udmåles en bøde i størrelsesordenen 5.000 kr., mens bøden i gentagelsestilfælde bør fastsættes til det dobbelte. I 3. og 4. gangstilfælde osv. forudsættes det, at der udmåles en bøde, der er klart højere end det dobbelte, idet der er efter regeringens opfattelse i sådanne tilfælde foreligger særligt skærpende omstændigheder."

Regnskabs- og fakturabestemmelserne i Colalovgivningen

Østre Landsret har i dom af 23. september 2009 (SKM2009.654.ØLR) taget stilling til spørgsmålet om strafskærpelse og gentagelsesvirkning i en sag, hvor den tiltalte i 5 tilfælde havde overtrådt regnskabs- og fakturabestemmelserne i Mineralvandsafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven og Øl- og vinafgiftsloven.

Landsretten fandt, at alle forhold var overtrådt for tredje gang, selv om den tiltalte ikke tidligere var blevet straffet for overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne i Spiritusafgiftsloven. Landsretten fandt under henvisning til bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove mv., at bøden passende kunne fastsættes til 12.500 kr. for hver overtrædelse, eller i alt 62.500 kr.

Dommen har været forelagt Rigsadvokaten, som har tilkendegivet,

  • at overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne i Chokoladeafgiftsloven, Mineralvandsafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven og Øl- og vinafgiftsloven (colalovgivningen) kan betragtes som ligeartet kriminalitet, der kan tillægges gentagelsesvirkning ved bødens fastsættelse, og
  • at SKAT administrativt kan afgøre overtrædelser af bestemmelser i colalovgivningen, som er begået for 2. eller 3. gang, med bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. lovovertrædelse, selvom den specifikke bestemmelse inden for colalovgivningen, som sagen angår, ikke tidligere har været overtrådt.

Bestemmelser om pantmærkning i pantbekendtgørelsen

SKAT har forelagt Rigsadvokaten 5 byretsdomme, som omhandlede tilfælde, hvor Miljøbeskyttelseslovens regler om pantmærkning i henhold til pantbekendtgørelsen var overtrådt anden gang. Fire af byretterne idømte en bøde på 10.000 kr., mens en nedsatte bøden til 8.000 kr. på grund af tiltaltes økonomi.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at de afsagte domme kan danne grundlag for SKATs udstedelse af administrative bødeforelæg for overtrædelse i 2. gangstilfælde af reglerne om pantmærkning i Miljøministeriets pantbekendtgørelse.

Med henvisning til forudsætningerne i lovbemærkningerne om, at bøden for overtrædelse af reglerne om pantmærkning udmåles på samme måde som bøden for overtrædelse af colalovgivningen, har Rigsadvokaten også tilkendegivet, at Østre Landsrets dom af 23. september 2009 (SKM2009.654.ØLR) kan udstrækkes til at gælde strafudmålingen for overtrædelse i 3. gangstilfælde af Miljøministeriets regler om pantmærkning.

SKAT kan fremover administrativt afgøre overtrædelser i 2. og 3. gangstilfælde af bestemmelser om pantmærkning med bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. lovovertrædelse.

En tidligere overtrædelse af bestemmelserne i en punktafgiftslov kan ikke tillægges gentagelsesvirkning i forhold til en senere overtrædelse af reglerne om pantmærkning i pantbekendtgørelsen.