Dato for udgivelse
19 Nov 2009 11:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2009 10:06
SKM-nummer
SKM2009.704.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-126643
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Skat - indkomst og fradrag - tonnagebeskatning
Resumé

Skatterådet svarer bekræftende til, at A A/S under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder vil blive omfattet af tonnageskattelovens regelsæt fra og med begyndelsen af det indkomstår, hvori A A/S fra et koncerneksternt selskab måtte erhverve aktierne i et rederi, der er omfattet af tonnageskatteordningen

Hjemmel

Tonnageskattelovens § 3

Reference(r)
Tonnageskattelovens § 3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, S.C.8.1

Spørgsmål

Er SKAT enig i, at A A/S vil blive omfattet af tonnageskattelovens regelsæt fra og med begyndelsen af det indkomstår, hvori A A/S fra et koncerneksternt selskab måtte erhverve aktierne i et rederi, der er omfattet af tonnageskatteordningen under de i sagsfremstillingen givne omstændigheder?

Svar

Ja, se dog SKATs indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ejes 100 % af B Holding A/S, som ejes 100 % af C A/S. C A/S, som ejes 100 % af D A/S, ejer en række datterselskaber, herunder 75 % af aktiekapitalen i E A/S.

Spørgers repræsentant har som bilag 1 vedlagt en summarisk koncernoversigt.

A A/S hovedaktiviteter omfatter i dag som i 2001 bugserings- og redningsaktiviteter. Selskabet opererer en række skibe med en samlet bogført værdi pr 31. december 2008 på ca. kr. xxx, hvoraf skibe med en bogført værdi på ca. kr. xxx er leasede/indcharterede skibe.

A A/S har i medfør af tonnageskattelovens § 3, stk. 1 valgt ikke at være omfattet af tonnageskatteloven, på trods af at selskabet har drevet rederivirksomhed siden 2001. Dette kunne lade sig gøre, da hvert selskab i koncernen drives som en selvstændig enhed, og A A/S og koncernforbundne danske selskaber ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation og ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder.

A A/S' engelske søsterselskab, F Ltd. ejer to både, som er chartret ud til A A/S i henhold til en time charter aftale, som udløber 31. december 2009. F Ltd. ønsker som følge af den globale økonomiske krise at afhænde disse to skibe.

A A/S ønsker som følge af den globale økonomiske krise ikke at købe disse to skibe på nuværende tidspunkt, men foretrækker fortsat at chartre skibene. Selskabet ønsker dog at have muligheden for eventuelt på et senere tidspunkt at erhverve skibene i tilfælde af, at der skulle vise sig andre forretningsmuligheder i fremtiden.

Der pågår for øjeblikket forhandlinger med et koncerneksternt dansk selskab, som er interesseret i at erhverve de to skibe, og som samtidig er villig til at udstede en købsoption til A A/S mod en markedspræmie. Det pågældende selskab påtænker at udvide sin virksomhed til at omfatte tilknyttede transportydelser indenfor x-industrien, og har derfor behov for at erhverve et antal slæbebåde. En eventuel aftale er dog betinget af, at det pågældende danske selskab kan opnå fornøden bankfinansiering.

Dersom overdragelsen falder på plads vil denne formentlig ske ved, at det koncerneksterne danske selskab stifter et dansk datterselskab, som herefter erhverver de to slæbebåde samt de tilhørende time charter aftaler fra F Ltd. Det nystiftede selskab vil ligeledes overtage ansættelseskontrakterne med skibspersonalet. Købesummen vil blive erlagt kontant.

Købsoptionen vil som nævnt give A A/S ret til at købe aktierne i det nystiftede koncerneksterne danske selskab. Prisen fastsættes med udgangspunkt i den pris som det nystiftede koncerneksterne selskab skal betale for at erhverve skibene inklusive time charter aftalen samt personalet. Prisen reduceres med eventuel nettorentebærende gæld, som der måtte være i det nystiftede danske selskab på tidspunktet, hvor optionen måtte blive udnyttet. Det kan til orientering oplyses, at der ikke vil blive indgået modsatrettede optionsaftaler, og det koncerneksterne danske selskab planlægger selv at operere skibene ved udløbet af time charter aftalen, indtil købsoptionen eventuelt måtte blive udnyttet af A A/S.

Det nystiftede danske selskab vil vælge at blive beskattet efter reglerne i tonnageskatteloven. Dette vil blive meddelt SKAT straks efter stiftelsen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Tonnageskattelovens § 2, stk. 2 fastslår, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning som hovedregel er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges.

A A/S kan således som udgangspunkt ikke indtræde i tonnageskatteordningen førend 2011.

Tonnageskatteloven indeholder imidlertid to bestemmelser, som pålægger et rederi, som har fravalgt tonnagebeskatning at indtræde i tonnageskatteordningen inden udløbet af den 10-årige karensperiode (obligatorisk tonnagebeskatning):

  1. Tonnageskattelovens § 3 stk. 2 fastslår, at et rederi, som har fravalgt tonnagebeskatning, omfattes af obligatorisk tonnagebeskatning, dersom fravalget var begrundet i, at selskabet ikke havde fælles ledelse eller driftsorganisation med et koncernforbundet tonnagebeskattet selskab og selskaberne ikke drev virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, såfremt disse forhold ikke længere er til stede.
  1. Tonnageskattelovens § 4, stk. 1 fastslår, at hvis rederier bliver koncernforbundne, anses bindingsperioden for den samme som bindingsperioden for det rederi, der senest blev omfattet af tonnageskatteordningen. Hvis ikke alle rederier er omfattet af tonnageskatteordningen, er bindingsperioden 10 år fra og med det indkomstår, hvor rederierne bliver koncernforbundne. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse ved fusion og tilførsel af aktiver.

Tonnageskattelovens § 3, stk. 2 regulerer forholdet mellem eksisterende koncernselskaber, mens tonnageskattelovens § 4, stk. 1 regulerer forholdet mellem selskaber, som bliver koncernselskaber.

Tonnageskattelovens § 4, stk. 1 finder efter repræsentantens klare opfattelse anvendelse, hvor et ikke tonnagebeskattet rederi etablerer koncernforbindelse med et tonnagebeskattet rederi, uanset om det erhvervende ikke-tonnagebeskattede rederi i forvejen er koncernforbundet med andre rederier, som eventuelt måtte være omfattet af tonnageskatteordningen, medmindre det erhvervende ikke tonnagebeskattede rederi og det erhvervede tonnagebeskattede rederi ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder.

Der er således intet, som taler for, at tonnageskattelovens § 4, stk. 1, ikke kan finde anvendelse i en situation, hvor eksisterende koncernforbundne selskaber har truffet forskelligt valg med hensyn til valg af tonnagebeskatning, når dette er begrundet i, at de koncernforbundne selskaber ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder.

SKAT har i et bindende svar (offentliggjort i SKM 2008.799.SR) haft lejlighed til at forholde sig til rækkevidden af tonnageskattelovens § 4, stk. 1. I denne sag bekræftede SKAT, at et ikke-tonnagebeskattet rederi ville blive omfattet af tonnageskatteloven ved etablering af koncernforbindelse via et moderselskab eller en fusion med et nystiftet selskab, der indtræder i tonnageskatteloven.

Faktum i SKM 2008.799.SR er på væsentlige punkter stort set identisk med faktum i denne forespørgsel.

På baggrund af ovenstående er det repræsentantens klare opfattelse, at dersom A A/S måtte udnytte købsoptionen, vil dette medføre, at A A/S bliver omfattet af obligatorisk tonnagebeskatning fra begyndelsen af det indkomstår, hvori udnyttelsen af købsoptionen måtte være sket.

Repræsentanten har supplerende anført, at A A/S således chartrer to både af F Ltd., hvorefter et koncerneksternt dansk selskab ønsker at erhverve bådene via et dansk datterselskab. I den forbindelse vil datterselskabet indtræde i F Ltd.'s timecharter aftaler. Endvidere vil A A/S erhverve en købsoption til aktierne i datterselskabet mod en markedspræmie.

Henset til at datterselskabet ikke har anden aktivitet end ejerskab af bådene, som er time chartret ud til A A/S, vil en koncernetablering mellem A A/S og datterselskabet føre til, at selskaberne får fælles ledelse og driftsorganisation. Endvidere vil selskaberne drive virksomhed indenfor et beslægtet område, hvilket også er tilfældet forud for en eventuel udnyttelse af købsoptionen.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter tonnageskattelovens § 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 med senere ændringer, kan selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, og som udøver rederivirksomhed som omhandlet i § 6, vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af rederivirksomheden efter bestemmelserne i denne lov (tonnagebeskatning).

Rederier, som opfylder betingelserne i § 1, og som anvender skibe, som efter §§ 6-8 kan omfattes af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges, jf. § 2.

Når tonnageskatteordningen anvendes, skal samtlige skibe og andre aktiver som opfylder betingelserne for tonnagebeskatning, indgå i tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 3.

I § 3, stk. 1, er det videre fastsat, at når et rederi udøver bestemmende indflydelse over eller hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af et andet rederi, eller når samme fysiske eller juridiske personer udøver bestemmende indflydelse over flere rederier, skal samtlige således koncernforbundne rederier, herunder udenlandske sambeskattede rederier, jf. selskabsskattelovens §§ 31, 31A og 32 træffe samme valg, for så vidt angår anvendelse af tonnageskatteordningen.

Dog kan rederier undlade at træffe samme valg, når de ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og de ikke driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Hvis rederier, som er omfattet af stk. 1, 2. pkt., ikke længere opfylder betingelserne for ikke at træffe samme valg vedrørende anvendelse af tonnageskatteordningen, skal samtlige rederier uanset bestemmelserne i § 2, stk. 2, vælge beskatning efter tonnageskatteordningen fra og med det indkomstår, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt, jf. § 3, stk. 2.

Det bemærkes herefter, at A A/S er en del af koncernen  X, og det er videre oplyst, at hvert selskab i koncernen drives som en selvstændig enhed, hvor A A/S og koncernforbundne selskaber ikke har fælles ledelse eller driftsorganisation, og de driver ikke virksomhed inden for beslægtede forretningsområder.

A A/S har med virkning fra og med indkomståret 2001 valgt ikke at være omfattet af tonnageskatteloven. Selskabet påtænker herefter at erhverve et koncerneksternt selskab.

Dette koncerneksterne selskab vil være stiftet af et andet koncerneksternt selskab. Det nystiftede koncerneksterne selskab vil fra F Ltd., et selskab under X koncernen, erhverve to skibe med tilhørende time charter-aftaler, ansættelseskontrakter med skibspersonale m.v. Det nystiftede selskab vil vælge at blive beskattet efter reglerne i tonnageskatteloven.

A A/S, som ikke er tonnagebeskattet, erhverver således det koncerneksterne nystiftede rederiselskab, der er tonnagebeskattet.

Det er i sagen videre oplyst, at koncernetableringen mellem A A/S og datterselskabet fører til, at selskaberne får fælles ledelse og driftsorganisation. Endvidere vil selskaberne drive virksomhed indenfor et beslægtet område.

Det er herefter SKATs opfattelse, at selskabet A A/S bliver tvunget ind i tonnageskatteordningen som følge af, at selskabet bliver koncernforbundet med et tonnagebeskattet selskab jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 1, 1. pkt., og idet det herved udtrykkeligt forudsættes at der opstår fælles ledelse eller driftsorganisation, og at selskaberne driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, jf. tonnageskattelovens § 3, stk. 2.

A A/S vil derfor under disse forudsætninger blive omfattet af tonnageskatteordningen ved erhvervelse af det koncerneksterne rederiselskab.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Ja" til spørgsmålet.

Det skal bemærkes, at SKAT i besvarelsen af spørgsmålet har forudsat, at det nystiftede selskab umiddelbart kan omfattes af tonnageskatteordningen med virkning fra det indkomstår, hvor selskabet stiftes og erhverver de to omhandlede skibe, jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 2, 1. pkt., jf. § 8, stk. 1, nr. 6. Dette spørgsmål kan i sagens natur først endeligt blive bedømt ved en skattemæssig gennemgang af selskabet.

Det er videre SKATs opfattelse, at A A/S kan omfattes af tonnageskatteordningen fra begyndelsen af indkomståret, hvor koncernforbindelsen opstår og der opstår fælles ledelse eller driftsorganisation, og hvorefter selskaberne driver virksomhed inden for beslægtede forretningsområder, jf. bemærkningerne i lovens forarbejder (L 92, Folketingsåret 2001-02, 2. samling):

"Tonnageskatteordningen vil skulle anvendes fra og med det indkomstår, hvor betingelserne for at træffe forskelligt valg ikke er opfyldt. Dette vil gælde uanset bestemmelserne om, at valg eller fravalg af tonnagebeskatning er gældende for 10 år."

Bemærkningerne omhandler ganske vist reglerne om tvunget valg af tonnageskatteordningen i forbindelse med koncernforhold, men det er SKAT opfattelse at i mangel på udtrykkelige lovregler herom, kan samme regel finde anvendelse, i nærværende påtænkte situation.

Det indstilles herefter, at Skatterådet svarer "Ja" til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.