Dato for udgivelse
06 Oct 2009 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Jul 2009 12:01
SKM-nummer
SKM2009.605.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00191
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skattefrihed, medarbejderaktier, fratrædelse
Resumé

Medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse er ikke omfattet af skattefrihed efter ligningslovens § 7A.

Reference(r)

Ligningsloven § 7A
Personskatteloven § 2

Henvisning
-

Klagen skyldes, at medarbejderaktier tildelt efter klagerens fratræden ikke er anset for omfattet af skattefriheden i ligningslovens § 7A.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med værdi af medarbejderaktier, erstatning for udbytte af disse aktier, feriegodtgørelse af værdien og kontant udligning, i alt 25.211 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKAT's afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har været ansat i G1 indtil 31. januar 2007.

Der er fremlagt et brev fra G1 til klageren af 7. august 2007, hvoraf fremgår:

"Medarbejderaktier for tildelingsår 2007

På baggrund af regnskabsresultatet for 2006 har ledelsen i G1 besluttet at udstede medarbejderaktier.

Da du har været ansat i G1 i 2006, er du berettiget til 251 aktier til en værdi af kr. 21.475,56 på tildelingstidspunktet. Samtidig udbetales et kontant beløb på kr. 121,82. Aktierne tildeles ud fra andre regler, end for ansatte medarbejdere, hvilket medfører, at aktierne vil blive beskattet som B-indkomst og båndlægges i 7 år.

Du vil herudover få udbetalt kr. 2.699,67 i feriegodtgørelse svarende til 12,5 % af aktiernes og det kontante beløbs værdi, samt erstatning for årets udbytte kr. 916,15. Disse beløb vil ligeledes blive beskattet som B-indkomst.

Du har mulighed for at fravælge aktierne. Hvis du ikke ønsker de beskattede aktier, bedes du underskrive og returnere kopien af nærværende brev i vedlagte returkuvert senest den 27. august 2007. Hvis du ikke vender tilbage inden tidsfristens udløb, vil aktierne blive lagt i depot inden udgangen at 2007 og båndlagt indtil 31.12.2 014. Du vil modtage depotmeddelelse, når aktierne er lagt i depot.

Erstatning for udbytte vil sammen med det kontante beløb og feriegodtgørelse blive indsat på din konto. Hvis du ønsker ovennævnte beløb indsat på en anden konto, bedes du sende en mail med overskriften "Ændret kontonummer Aktier 2007".

Udbetalingen af feriegodtgørelse, kontant beløb og erstatning for udbytte vil ske i eet samlet beløb på din konto senest i løbet af august måned 2007, med følgende tekst: "Udbyt/ferieg.AK2006". Der vil ikke blive fremsendt yderligere meddelelse om posteringen.

Værdien af aktierne på tildelingstidspunktet, feriegodtgørelse, kontant beløb og erstatning for udbytte opgives alle som B-indkomst for 2007 til SKAT i fire beløb med oplysning om, hvad beløbene vedrører."

I overensstemmelse hermed har klageren modtaget aktier til en værdi af 21.475,56 kr., kontant udligning på 121 kr., feriegodtgørelse af værdien på 2.699 kr. og erstatning for ubytte af aktierne på 916 kr., i alt 25.211 kr.

Skattecentrets afgørelse

Klagerens personlige indkomst er forhøjet med 25.211 kr.

Beløbet er skattepligtigt efter statsskattelovens § 4, litra c.

Da klageren var ansat i G1 i 2006, var hun berettiget til aktier på tildelingstidspunktet. Samtidig er udbetalt et kontant beløb. Aktierne er tildelt ud fra andre regler, end for ansatte medarbejdere, hvilket medfører, at aktierne beskattes som B-indkomst og båndlægges i 7 år. Klageren har herudover modtaget feriegodtgørelse svarende til 12,5 % af aktierne og det kontante beløbs værdi, samt erstatning for årets udbytte. Disse beløb beskattes ligeledes som B-indkomst. Det fremgår af brev fra G1, at klageren havde mulighed for at fravælge aktierne.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at hendes personlige indkomst nedsættes med 25.211 kr., og at hendes aktieindkomst forhøjes med erstatning på udbytte på 916 kr.

Værdi af aktier, 21.475 kr.

G1 har tildelt klageren 251 stk. medarbejderaktier, der vedrører det resultat, hun som ansat i banken i 2006 var med til at skabe. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2014, idet der er tale om tildeling af såkaldte "gratisaktier" til medarbejdere, der i henhold til bestemmelserne i ligningslovens § 7A skal bindes i 7 år.

Tildelingen af aktierne er begrundet i en dom fra Højesteret U.2004.1480H om rækkevidden af funktionærlovens § 17a, stk. 1. Højesteret har konkluderet, at erhvervelsestidspunktet for ydelser i henhold til funktionærlovens § 17a er ansættelsestiden, hvilket medfører, at klagerens tidligere arbejdsgiver skal ligestille hende med de andre medarbejdere, der har været med til at indtjene det overskud, der danner basis for tildeling af "gratisaktierne". Aktierne er bundet indtil udgangen af 2014, hvilket er et vilkår i ligningslovens § 7A, som også omfatter klagerens tidligere kolleger.

Klageren råder således først over de pågældende aktier den 31. december 2014 ligesom hendes tidligere kolleger, hvis aktier også er bundet i 7 år. Aktierne er tildelt efter nøjagtigt samme kriterier, som de er tildelt øvrige medarbejdere, der var ansat på fuld tid i den pågældende periode. Aktierne er således tildelt ud fra de samme regler, og må derfor behandles skattemæssigt på samme måde. SKAT's henvisning til følgende: "Aktierne tildeles ud fra andre regler, end for ansatte medarbejdere, hvilket medfører at aktierne vil blive beskattet som B-indkomst og båndlagt i 7 år", er således ikke overensstemmende med de faktiske forhold.

SKAT har endvidere lagt vægt på, at klageren kunne have fravalgt at få aktierne. Hertil bemærkes, at det kunne klagerens tidligere kolleger i banken også.

Højesteret har konkluderet, at der er identitet mellem optjeningsperioden og erhvervelsesperioden, hvilket betyder, at fratrådte medarbejdere, jf. funktionærlovens § 17a, er berettiget til samme tildeling af aktier, der er optjent i ansættelsesperioden, som deres tidligere kolleger.

Kravet om båndlæggelse følger af bestemmelsen i ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2. Ordningen skal være åben for alle ansatte i virksomheden for at kunne opnå den skattemæssige begunstigelse, der følger af bestemmelsen. Højesterets dom medfører, at tidspunktet, hvor aktierne erhverves, erhvervelsesperioden, skal forstås som ansættelsesperioden, hvori de økonomiske målsætninger, der danner udgangspunkt for tildeling af aktierne, opfyldes, hvorfor de medarbejdere, der var ansat i erhvervelsesperioden, skal behandles lige.

G1's meddelelse om, at aktierne kunne fravælges, indeholder den passus, som SKAT har anvendt som begrundelse. Det bemærkes hertil, at en udtalelse fra klagerens tidligere arbejdsgiver ikke er en retskilde. Oplysningen i brevet om beskatning af erstatning af udbytte som B-indkomst er indlysende forkert, og oplysningen om, "at aktierne tildeles ud fra andre regler, end for ansatte medarbejdere, hvilket medfører, at aktierne vil blive beskattet som B-indkomst og båndlægges i 7 år" forekommer selvmodsigende. Det er netop fordi, aktierne tildeles efter samme regler som til andre ansatte, at de båndlægges i 7 år.

At SKAT anvender denne indlysende selvmodsigende oplysning som begrundelse for at beskatte klageren af 21.475 kr., som klageren måske får den 31. december 2014, krænker klagerens retsopfattelse. SKAT's bemærkning om, at hun kunne have fravalgt aktierne, er irrelevant og bør ikke tillægges betydning for vurderingen af den skattemæssige behandling for tildelingen. Det afgørende er Højesterets vurdering af, hvad der skal anses for erhvervelsesperioden.

Det gøres gældende, at det også strider mod det grundlæggende skatteevneprincip at beskatte klageren i 2007 af 21.475 kr. som hun måske aldrig får. Aktierne kan være 0 værd, når de til sin tid frigives. Således var aktiernes seneste børsværdi fredag den 16. januar 2009 8.258 kr. (slutkurs 32.9), svarende til ca. 2/3 af den værdi, klageren er beskattet af.

SKAT har oplyst, at beløbet er skattepligtigt efter statsskattelovens § 4c. Det er klageren af ovenstående årsager ikke enig i. Beskatning efter denne bestemmelse må forudsætte, at man som modtager af en gave kan disponere som ejer over denne. I modsat fald må beskatningstidspunktet udskydes. Klageren kan hverken afhænde eller pantsætte aktierne før den 1. januar 2015.

Såfremt aktietildelingen skal beskattes efter statsskattelovens § 4c, gøres det subsidiært gældende, at beskatning på grund af båndlæggelsen og den betydelige usikkerhed, der er for værdien af denne "gave", må suspenderes til 1. januar 2015, når der opnås råderet over aktierne, og det kan konstateres, om de har en værdi. Til den tid kan G1 - i lyset af den finansielle krise - være rekonstrueret, og de tildelte aktier kan være helt uden værdi.

Forhøjelsen med 2.699 kr. og 121 kr.

Beløbene er indsat på klagerens konto og skal derfor medregnes til hendes indkomst for 2007. Efter klagerens opfattelse er beløbene imidlertid allerede medregnet til hendes personlige indkomst, jf. årsopgørelsen. G1 har indberettet 11.806 kr. mere, end klageren mener, der skal medregnes til hendes skattepligtige indkomst for 2007.

Da klageren konstaterede differencen i forbindelse med kontrol af sin årsopgørelse, gav hun ganske enkelt op på grund af mangel på tid og afstemningsmuligheder. Hun finder det bekymrende, at der findes indberettede oplysninger, som hun ikke har kendskab til, og som danner baggrund for opkrævning af skattebeløb.

Forhøjelsen med 916 kr.

Med hensyn til erstatning for udbytte følger det af praksis, at erstatninger beskattes som det, de træder i stedet for (se blandt andet Ligningsvejledningen 2009-2 A.A.1.3.11). De 916 kr. skal derfor behandles som udbytteindkomst. Klagerens aktieindkomst for 2007 skal forhøjes med 916 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge Ligningslovens § 7 A, stk. 1, skal blandt andet værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til egne ansatte eller ansatte i selskabets datter- eller datterdatterselskaber i form af aktier, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

Ifølge ligningslovens § 7 A, stk. 2, er skattefritagelsen efter stk. 1 blandt andet betinget af, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Endvidere kan ordningerne efter stk. 1 omfatte medarbejdere, som er opsagt på erhvervelsestidspunktet på grund af virksomhedens aktivitet, men som forventes genansat (sæsonarbejdere).

Erhvervelsestidspunktet i bestemmelsens stk. 2, anses for tidspunktet for den årlige tildeling af medarbejderaktier.

Klageren fik tildelt medarbejderaktierne efter ligningslovens § 7A. Da klageren var fratrådt på tidspunktet for tildelingen af medarbejderaktierne, er betingelsen i stk. 2 om, at den ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden, ikke opfyldt. Medarbejderaktierne er derfor ikke omfattet af skattefritagelsen i ligningsloven § 7A.

Da klageren ikke ejede de pågældende aktier på tidspunktet for årets udbytteudlodning, har hun ikke haft krav på udbytte af aktierne. De af G1 udbetalte 916 kr. benævnt som "erstatning for udbytte" kan derfor ikke skatteretligt anses som udbytte eller erstatning herfor. Det tiltrædes derfor, at beløbet medregnes til den skattepligtige indkomst som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 2.

Det anses ikke for dokumenteret, at feriegodtgørelse på 2.699 kr. og kontant udligning på 121 kr. er omfattet af den af G1 indberettede løn. Der er herved også henset til, at det i brev fra G1 af 7. august 2007 er oplyst, at samtlige beløb vil blive beskattet som B-indkomst.

Herefter stadfæstes skattecentrets afgørelse.