Dato for udgivelse
17 Sep 2009 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Aug 2009 09:02
SKM-nummer
SKM2009.557.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-085119
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, aktier og andre værdipapirer
Resumé

Skatterådet svarer bekræftende på, at aktier handlet på den canadiske børs "TSX Venture Exchange" betragtes som unoterede aktier. Det afgørende for vurderingen af, om aktier kan anses for børsnoterede, er, om der er tale om aktier, der er noteret eller omsættes på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges. TMX Group Inc. er medlem af World Federation of Exchanges, og TMX Group ejer og driver TSX Venture Exchange. Det fremgår derimod ikke, at TSX Venture Exchange har været optaget på listen over medlemmer af  World Federation of Exchanges i årene 2006 til 2008. På den baggrund kan de pågældende aktier, som spørger har handlet på TSX Venture Exchange, ikke anses for børsnoterede aktier.

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 3 og § 13
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 3 og § 13

Henvisning
Ligningsvejledning 2009-2, S.G.3

Spørgsmål

Skal aktier handlet på den canadiske børs "TSX Venture Exchange" betragtes som unoterede aktier?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har i årene 2006-2008 handlet med aktier, bl.a. på den canadiske TSX Venture Exchange. Han har selvangivet gevinster og tab som udenlandsk aktieindkomst for børsnoterede aktier. Spørger er nu ret overbevist om, at det er forkert, men inden han beder om at få sine årsopgørelser lavet om, vil spørger anmode om bindende svar.

Spørger har oplyst, at han i årene 2006-2008 har handlet med aktier i bl.a. Canada, herunder aktier på den canadiske børs TSX Venture Exchange. Eksempler på sådanne aktier er "Solex Resources Corporation" (SOX.V) og "Soho Resources Corporation" (SOH.V).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Aktierne kan findes på den canadiske børs' hjemmeside www.tsx.com. TSX Venture Exchange er en anden markedsplads end Toronto Stock Exchange, men de udgør tilsammen "TMX Group Inc" som kan findes på http://www.world-exchanges.org/member-exchanges/list-members og ligeledes i Ligningsvejledningens afsnit S.G.3.2 på listen over børsnoterede aktier.

Dette taler ifølge spørger for, at aktier handlet på TSX Venture Exchange er børsnoterede, men så enkelt er det ikke nødvendigvis. Man kan for eksempel læse på SKAT's hjemmeside, at aktier handlet på First North betragtes som unoterede aktier. Imidlertid er First North en del af Nasdaq OMX som findes i samme afsnit S.G.3.2; se http://nasdaqomx.com/ . Man kan derfor ikke med sikkerhed slutte at aktier handlet på TSX Venture Exchange er børsnoterede, blot fordi TSX Venture Exchange er en del af TMX group Inc.

Spørger har videre oplyst, at han har henvendt sig til SKAT, uden at kunne få et entydigt svar. Spørger kunne forstå på korrespondancen med SKAT, at et kardinalpunkt angående, hvorvidt aktier på en given børs skal betragtes som unoterede, er, om børsen er en såkaldt OTC-børs (Over The Counter).

Spørger har derfor taget kontakt til sin børsmægler (Nordnet) og spurgt om, hvorvidt TSX Venture Exchange er en OTC børs. Spørger fik det svar, at det er en OTC børs. Dette taler for efter spørgers opfattelse for, at aktier noteret på TSX Venture Exchange er unoterede aktier.

Endelig vil spørger fremhæve, at TSX Venture Exchange henvender sig til nystartede virksomheder og tilbyder en mindre krævende og billigere børsnotering end på fondsbørsen Toronto Stock Exchange. TSX Venture Exchange udfylder her den samme funktion, som for eksempel First North gør i Skandinavien.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter aktieavancebeskatningslovens § 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009 og med senere ændringer, forstås ved børsnoterede aktier for det første aktier, der er noteret på en fondsbørs i et land inden for EU/EØS. Ved børsnoterede aktier forstås endvidere aktier, der er noteret eller omsættes på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges. Endelig anses omsættelige investeringsforeningsbeviser for at være børsnotede aktier.

Aktier, der ikke er omfattet af definitionen af børsnoterede aktier, anses for unoterede.

Det afgørende for vurderingen af, om aktier kan anses for børsnoterede, er således i nærværende sag, om der er tale om aktier, der er noteret eller omsættes på en børs, der er medlem af World Federation of Exchanges.

World Federation of Exchanges offentliggør en fortegnelse over organisationens medlemmer på organisationens hjemmeside www.world-exchanges.org.

Det fremgår af denne hjemmeside, at TMX Group Inc. er medlem af World Federation of Exchanges. Af hjemmesiden for TMX Group Inc. fremgår det:

"TMX Group owns and operates Toronto Stock Exchanges and TSX Venture Exchange." Endvidere ejer TMX Group tillige helt eller delvist en række andre selskaber.

Det fremgår videre, at “TSX Venture Exchanges provides access to growth capital for early stage companies while offering investors a well-regulated market for making venture investments."

Af hjemmesiden fremgår det, at TSX Venture Exchange, er en del af TMX Group, men at TSX Venture Exchange herunder er en selvstændig enhed.

Spørger har oplyst, at han i årene 2006-2008 har handlet aktier på TSX Venture Exchange. Det fremgår af Ligningsvejledningen for 2006 (alle 4 udgaver, gældende fra henholdsvis 15/1-2006, 18/4-2006, 17/7-2006 og 15/10-2006), afsnit S.G.3.2.1, at "TSX Group" er medlem af World Federation of Exchanges. I Ligningsvejledningen 2008, version 2.7, gældende fra 15/7-2008 er det anført, at "TMX Group Inc."er optaget på listen opgjort pr. 7. juli 2008 over medlemmer af  World Federation of Exchanges.

Det fremgår herefter, at TSX Venture Exchange ikke, men alene TSX Group, har været optaget på listen over medlemmer af  World Federation of Exchanges i årene 2006 til 2008.

SKAT finder på den baggrund, at de pågældende aktier, som spørger har handlet på TSX Venture Exchange, ikke kan anses for børsnoterede aktier, jf. definitionen i aktieavancebeskatningslovens § 3.

SKAT indstiller derfor, at besvarelsen er "Ja".

SKAT bemærker supplerende, at efter aktieavancebeskatningslovens § 12 skal personer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst ved afståelse af aktier.

Personer skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage tab ved afståelse af unoterede aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 13.

Ved lov nr. 462 af 12/06/2009, Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning), er aktieavancebeskatningslovens § 3, ophævet. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2010, jf. § 20, stk. 2, i lov nr. 462 af 12/06/2009.

Herefter ophæves sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier, og i stedet indføres en sondring mellem aktier, som ikke er påtaget på et reguleret marked, og aktier, som er optaget på et reguleret marked.

Efter den nye aktieavancebeskatningslovs § 12 gælder det fortsat, at personer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregne gevinst ved afståelse af aktier.

Af den nye aktieavancebeskatningslovs § 13 fremgår det herefter, at tab ved afståelse af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Af lovbemærkninger til lov nr. 462 af 12/06/2009, jf. lovforslag L 201/2008, fremsat den 22. april 2009, fremgår det, om udtrykket regulerede markeder:

"Regulerede markeder er defineret i § 16, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Der er med denne bestemmelse tale om en gennemførelse af den definition af et reguleret marked, der fremgår af artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet.

I de foreslåede regler defineres regulerede markeder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, nr. 14, i MiFID-direktivet. Betegnelsen »regulerede markeder« tilsigter endvidere i skattelovgivningen at dække regulerede markeder i Danmark, regulerede markeder i lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, samt endelig tilsvarende markeder i andre lande."

Disse regler finder imidlertid først anvendelse pr. 1. januar 2010. I nærværende sag har spørgeren oplyst, at der er tale om handler foretaget i 2006-2008.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.