Dato for udgivelse
11 Aug 2009 07:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Jun 2009 10:39
SKM-nummer
SKM2009.478.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0011-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Erstatningskonto, udlægsbeskyttelse
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om udlægsbeskyttelse i medfør af retsplejelovens § 513, stk. 1, i et tilfælde, hvor skyldner havde udlånt midler til sin ægtefælle dels i henhold til gældsbreve, dels i forbindelse med finansiering af ægtefællens køb og salg af både.

Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse, hvorefter landsretten fandt, at skyldner ved at udlåne beløb fra erstatningskontoen havde disponeret således, at beskyttelsen af de udlånte beløb var ophørt.

Samtidig var der ved indbetalingen af tidligere udlånte beløb på erstatningskontoen sket en sådan sammenblanding af midlerne på kontoen med skyldners øvrige formue, at udlægsbeskyttelsen af erstatningskontoen herved var ophørt.

Reference(r)
Retsplejeloven § 513, stk. 1
Henvisning
 

Parter

A
(Advokat Hans Sylvestersen)

mod

SKAT (Kammeradvokaten v/Jesper Saugmandsgaard Øe)

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Karen Foldager og Gitte Kuhlwein (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 14. november 2008, FS 12-3466/2008

Rekvirenten nedlagde påstand om, at de af SKAT fortagne udlæg henholdsvis den 3. april 2008 og 8. maj 2008 stadfæstes.

Rekvisitus nedlagde påstand om, at de den 3. april 2008 og 8. maj 2008 fortagne udlæg ophæves.

Sagen blev forelagt under fornøden dokumentation.

Forklaringer

A forklarede behørigt formanet, at han var udsat for en arbejdsskade i 2001. I den forbindelse fik han udbetalt henholdsvis mén- og  arbejdsskaderstatninger. Kontoen ... i F1-Bank blev oprettet i den forbindelse. Erstatningsbeløbene blev indsat direkte på denne konto fra forsikringsselskaberne. Kontoen blev oprettet som en kreditorsikret konto. Han kan ikke hæve på kontoen uden personligt fremmøde i banken. Han kan heller ikke indsætte penge på kontoen. Han har ikke adgang til homebanking på kontoen. De hævninger og indsættelser, der er foregået på kontoen er foretaget af banken ved direkte overførsler. Bådene "...1" og "...2" blev købt af hans hustru, jf. bilag 7 og bilag 9. Hans hustru udstedte herefter partsbeviser til ham, jf. bilag A og bilag B. Betalingerne for hans delanparter foregik på den måde, at der fra hans konto i F1-Bank blev overført henholdsvis 100.434,10 kr. og 96.842,00 kr. direkte til sælgerne af bådene. Beløbene blev overført af F1-Bank på afhørtes foranledning. Da han afhændede sine delanparter til BA igen, jf. sagens bilag 8 og 10, blev købesummerne overført fra BAs konto direkte til hans kreditorsikrede konto i F1-Bank, jf. kontoudtoget bilag 6. Det var på forhånd aftalt med BA, at han kunne sælge sine delanparter af bådene til hende for den samme pris, som han havde købt dem for. Han ejer fortsat en fjerdedel af båden "...3". Sælgeren af denne båd ville have købesummen kontant. Afhørtes delanpart på en fjerdedel af denne båd blev købt på den måde, at afhørte fik F1-Bank til at overføre 111.562,50 kr. direkte til BAs konto. Vedrørende lånet på 750.000,00 kr. til BA, jf. sagens bilag 4, blev pengene overført direkte til BAs konto i F1-Bank. Der blev samtidig udstedt et gældsbrev mellem dem. Når det af kontoudtoget (sagens bilag 6) fremgår, at der samme dag blev indsat og hævet 750.000,00 kr. fra BAs konto, beror det på en fejlpostering fra bankens side. De 750.000 kr. blev ydet som lån til BA i forbindelse med hendes opførelse af et nyt hus. Huset er deres fælles hjem. Gældsbrevet på 220.000,00 kr. blev indfriet i juli måned 2006, jf. bilag F. Han modtog 247.000 kr. kontant retur for lånet. F1-Bank beregnede en rente for den forsinkede betaling. Gældsbrevet skulle rettelig have været indfriet i februar måned 2006, jf. sagens bilag 5. Afhørte fik beløbet på 247.000 kr. kontant i hænderne. Beløbet blev hævet på BAs konto, jf. bilag F side 2. Når der blev hævet 400.000,00 kr. på BAs konto den pågældende dag, skyldtes det, at båden "...3" samtidig blev købt, og at betalingen for den som nævnt skete kontant, jf. bilag C. De 247.000 kr. som han modtog kontant fra BA, brugte han, dels til betaling af behandlinger, som han havde modtaget i udlandet, dels til betaling af privat gæld. Når der på bilag 5 står betalt kontant den 20. december 2005, er det fordi afhørte senere skrev det på. Han skrev det på gældsbrevet i forbindelse med, at sagen opstod. Han mente, at det var den dag, han havde modtaget betalingen. Han opdagede efterfølgende, at han havde husket forkert.

BA forklarede behørigt formanet, at hun blev gift med A den 14. september 2005. De har boet sammen i 16 år. De har børn sammen. Før hun blev gift hed hun BX. Hun har været involveret i køb af 3 både, henholdsvis, "...1", ...2" og "...3". Det var hende, der købte bådene. Hun videresolgte herefter de angivne andele til A. Vedrørende "...1" og "...2" blev betalingen for As andele overført direkte fra As kreditorsikrede konto i F1-Bank til sælgerne af bådene. Afhørte havde aldrig pengene i hånden. Vedrørende "...3" ønskede sælgeren kontant betaling. A betalte som følge heraf for hans andel af båden ved en direkte bankoverførsel fra As kreditorsikrede konto til afhørtes konto i F1-Bank. For så vidt angår bådene "...1" og ...2" solgte A sine andele tilbage til afhørte. I den forbindelse overførte afhørte købesummerne direkte fra hendes konto til As kreditorsikrede konto i F1-Bank. Vedrørende båden "...3" ejer A stadig en fjerdedel af denne. Gældsbrevene på henholdsvis 750.000,00 kr. og 220.000,00 kr. blev udstedt i forbindelse med, at hun skulle bruge penge til at bygge hus for. Pengene blev sat ind på hendes private konto direkte fra As kreditorsikrede konto. Banken sørgede for overførslen. Hun har betalt gældsbrevet på de 220.000 kr. tilbage til A. Beløbet blev betalt for sent i forhold til, hvad der var aftalt, jf. bilag 5. På den baggrund kom hun til at betale renter. Kvitteringen for betalingen, fremlagt som bilag F, er inklusiv renter. Hun indfriede gældsbrevet kontant til A. A brugte pengene til at betale for behandlinger mv. Der er ingen af disse penge tilbage. Hun ejer familiens hus.

Procedure

Sagen blev procederet i det væsentligste i overensstemmelse med parternes fremlagte processkrifter.

Retten optog sagen til kendelse, der afsiges den 8. december 2008 kl. 10.00, hvilket de mødende fik besked om.

----------

Fogedrettens kendelse af 8. december 2008, FS 12-3707/2008

Fogedretten afsagde følgende kendelse

Det fremgår af retsplejelovens § 513, stk. 1, 2. pkt., at der ikke kan ske udlæg i beløb, der er udbetalt som erstatning for invaliditet, hvis de er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue.

Af betænkning nr. 634 om Udlæg og Udpantning side 85 fremgår blandt andet om adskillelseskravet fra skyldnerens øvrige formue, at

"er et beløb en gang hævet, kan skyldneren ikke senere indsætte et tilsvarende beløb på kontoen".

Ved Højesterets dom af 22. juli 2005, trykt i UfR 2005 side 3097 har Højesteret udtalt, at det, der påstås omfattet af bestemmelsen utvivlsomt, direkte og udelukkende skal hidrøre fra det udbetalte erstatningsbeløb, så der ikke foreligger nogen risiko for misbrug og omgåelse.

Det kan som ubestridt lægges til grund, at erstatningerne i denne sag er erstatninger omfattet af retsplejelovens § 513, stk. 1, og at erstatningerne i forbindelse med udbetalingerne blev indsat på en - i udgangspunktet - særlig kreditorsikret konto oprettet af rekvisitus i F1-Bank, konto ....

Rekvisitus og hans ægtefælle, BA (tidligere Høhrmann) har efter det oplyste samlevet i mange år forud for indgåelse af ægteskab, og de var således også samlevende tilbage i 2002-2003.

Fogedretten finder, at hændelsesforløbet vedrørende BAs køb af båden, mrk. ...1, udgjorde en sådan mulighed for sammenblanding af rekvisiti og BAs økonomi, at de på kontoen genindsatte beløb ikke med den fornødne sikkerhed kan siges utvivlsomt, direkte og udelukkende at hidrører fra den udbetalte erstatning.

I hvert fald under de foreliggende konkrete omstændigheder i sagen finder fogedretten herefter, at udlægsbeskyttelsen vedrørende kontoen er ophørt allerede ved indsættelsen af beløbet på 100.434,10 kr. den 18. marts 2002.

Det bemærkes, at fremgangsmåden vedrørende båden, mrk. ...1, blev gentaget i 2004-2006 vedrørende båden, mrk. ...2.

Efter det anførte og med bemærkning om, at det ikke efter bevisførelsen i den foreliggende situation findes godtgjort, at lånebeløbet i henhold til gældsbrevet af 14. januar 2004 på 220.000 kr. er tilbagebetalt til rekvisitus, tages rekvirentens påstand i det hele til følge, som anført nedenfor.

T h i   b e s t e m m e s

De af SKAT den 3. april 2008 og den 8. maj 2008 foretagne udlæg stadfæstes.

Inden 14 dage skal Statskassen i sagsomkostninger til SKAT betale 15.717,50 kr.

Fogedretten fastsatte salær til den for rekvisitus beskikkede advokat til 12.000 kr. + moms, i alt 15.000 kr. Beløbet betales af Statskassen.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 29. juni 2009, B-0011-09

Den 8. december 2008 har fogedretten afsagt kendelse om, at de af SKAT den 3. april 2008 og den 8. maj 2008 foretagne udlæg stadfæstes.

Landsretten afsagde kendelse

Landsretten tiltræder, at det som ubestridt er lagt til grund, at de erstatningsbeløb, som er indsat på As konto nr. ... i F1-Bank, som udgangspunkt er fritaget for udlæg i henhold til retsplejelovens § 513, stk. 1.

Det er ubestridt, at As andele af bådene "...1" og "...2" blev anskaffet for midler fra ovennævnte konto. Det var på forhånd aftalt mellem A og BA, der efter det oplyste driver et selskab, som handler med både, at A kunne sælge sine andele til BA for den samme pris, som han havde købt dem for. As dispositioner i forbindelse med køb og salg af bådandelene må under disse omstændigheder betragtes som et låneforhold, hvorved A har udlånt beløb svarende til købesummerne til BA, der dengang var hans samlever, nu hans ægtefælle.

I betænkning om udlæg og udpantning (betænkning nr. 634/1971) er der i bemærkningerne til retsplejelovens § 513 blandt andet anført:

"Er udbetaling sket, kan beskyttelsen kun blive bestående, hvis beløbet er holdt klart adskilt fra skyldnerens øvrige formue. Som eksempel herpå nævnes indsættelse på særskilt konto i bank eller sparekasse. At kontoen skal være særskilt, betyder, at der ikke må indsættes andre midler på kontoen. Er et beløb engang hævet, kan skyldneren ikke senere indsætte et tilsvarende beløb på kontoen. Dette må heller ikke ske på den indirekte måde, at skyldneren hos banken låner penge mod sikkerhed i kontoen og senere tilbagebetaler lånet."

Det følger af disse bemærkninger, at udlægsbeskyttelsen ville være ophørt, såfremt A havde stillet erstatningskontoen til sikkerhed for et banklån til BA. As udlån af beløb fra kontoen til BA må i relation til udlægsbeskyttelse sidestilles med en sådan disposition, og A har derfor ved at udlåne beløb fra erstatningskontoen disponeret således, at beskyttelsen af de udlånte beløb er ophørt. Dette gælder såvel beløbene, der er udlånt i forbindelse med køb af bådene, som beløbene, der er udlånt i henhold til gældsbrevene på 750.000 kr. og 220.000 kr.

Der er ved indbetalingen af tidligere udlånte beløb på erstatningskontoen sket en sådan sammenblanding af midlerne på kontoen med As øvrige formue, at udlægsbeskyttelsen af erstatningskontoen herved er ophørt.

Det tiltrædes, at det ikke er bevist, at lånebeløbet i henhold til gældsbrevet af 14. januar 2004 er tilbagebetalt.

Landsretten stadfæster herefter fogedrettens kendelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Kæremålets omkostninger ophæves.