Dato for udgivelse
19 Aug 2009 09:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Jul 2009 10:35
SKM-nummer
SKM2009.488.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-3053-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Domstolsprøvelse, frist, sagsanlæg
Resumé

Tremånedersfristen for at indbringe Landsskatterettens kendelse for domstolene ifølge skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, udløb den 3. oktober 2007.

Byretten havde påført stævningens fremsendelsesbrev et modtagestempel dateret den 4. oktober 2007 og stævningen et kassestempel dateret samme dag.

Byretten anførte, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret, at den person, der den 3. oktober 2007 havde underskrevet modtagerubrikken i en kvittering fra De Grønne Bude, var en repræsentant for retten. Retten bemærkede i den forbindelse, at den pågældende ikke havde stemplet kvitteringen med rettens stempel. Byretten lagde herefter til grund, at sagen var anlagt den 4. oktober 2007 dagen efter udløbet af tremånedersfristen og tog derfor Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

Sagsøgeren kærede byrettens dom til landsretten.

Under forberedelsen for landsretten fremkom en række nye oplysninger, herunder oplyste byretten nu, at den person, der havde underskrevet kvitteringen fra De Grønne Bude den 3. oktober 2007 vitterlig var en repræsentant for retten.

Skatteministeriet tog herefter bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om ophævelse af byrettens dom, og at sagen hjemvistes til behandling i realiteten ved byretten.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
Henvisning
Processuelle regler 2009-2 I.1.3

Parter

H1 Fond
(advokat T. Ingemann Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Bitsch, B.Vollmond og Jacob Scherfig (kst.)

Byrettens afvisningsdom af 17. november 2008 (BS K-2707/2007) er kæret af H1 Fond med påstand om, at dommen ophæves, og at sagen hjemvises til behandling i realiteten ved Byretten.

Efter skriftveksling har Skatteministeriet ved Kammeradvokatens brev af 29. maj 2009 til landsretten tilsluttet sig denne påstand.

Landsrettens begrundelse og resultat

Som sagen foreligger oplyst for landsretten, må det anses for godtgjort, at H1 Fond rettidigt har indbragt Landsskatterettens kendelse af 3. juli 2007 for Byretten.

Herefter tages parternes samstemmende påstande til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Den af Byretten den 17. november 2008 afsagte dom i sag nr. BS K-2707/2007 ophæves og sagen hjemvises til realitetsbehandling ved Byretten.

I omkostninger vedrørende kæresagen skal Skatteministeriet betale 8.000 kr. til H1 Fond.

Det idømte betales inden 14 dage.