Dato for udgivelse
14 Sep 2009 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Jul 2009 13:45
SKM-nummer
SKM2009.546.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
294/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Told
Overemner-emner
Tarifering
Emneord
Sagsomkostninger, procesrenter
Resumé

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for sagsøgers påstande, dog således, at bestemmelsen om sagsomkostninger i landsrettens dom ophæves.

Højesteret afsagde dom i overensstemmelse med sagsøgers betalingspåstand, hvorimod Højesteret fandt, at hver part skulle bære sine omkostninger for landsretten.

Reference(r)
 
Henvisning
 

Parter

H1 A/S
(advokat Bente Møll Pedersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Niels Grubbe og Marianne Højgaard Pedersen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 8. afdeling den 30. april 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal betale 434.010 kr. med procesrente af 338.810 kr. fra den 20. februar 2000 og af 95.200 kr. fra den 8. august 2006.

H1 A/S har endvidere nedlagt påstand om, at bestemmelsen om sagsomkostninger i landsrettens dom stadfæstes.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for appellantens påstand, dog sålede at bestemmelsen om sagsomkostninger i landsrettens dom ophæves.

Højesterets begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for H1 A/S's betalingspåstand, afsiger Højesteret dom i overensstemmelse med denne.

Skatteministeriet blev i landsretten frifundet, fordi H1 ikke havde dokumenteret et tab i forbindelse med betaling af den efteropkrævede told. Det må antages, at det navnlig er det bevismateriale vedrørende tabet, H1 har fremlagt under sagens forberedelse for Højesteret, som har været årsagen til, at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle under sagen for Højesteret. Herefter finder Højesteret, at ingen af parterne som udgangspunkt skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden part.

De udgifter, som H1 har påberåbt sig at have haft som følge af, at Skatteministeriet fastholdt, at der skulle ske forelæggelse for Kommissionen, må anses for i det væsentlige at være dækket af H1's erstatningspåstand, som der nu afsiges dom for. Allerede af denne grund er der ikke grundlag for i medfør af retsplejelovens § 318 at pålægge Skatteministeriet at betale sagsomkostninger som sket ved landsrettens dom.

Herefter finder Højesteret, at hver part skal bære sine egne omkostninger for landsretten.

Sagsomkostninger for Højesteret fastsættes som nedenfor bestemt til dækning af advokatudgifter, eksklusiv moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Indstævnte, Skatteministeriet, skal til appellanten, H1 A/S, betale 434.010 kr. med procesrente af 338.810 kr. fra den 20. februar 2000 og af 95.200 kr. fra den 8. august 2006.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Skatteministeriet betale 45.000 kr. til H1 A/S.

Hver part bærer sine omkostninger for landsretten.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.