Dato for udgivelse
19 Aug 2009 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Jun 2009 13:17
SKM-nummer
SKM2009.493.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
467/2007 og 475/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Afvisning, ekstrakt
Resumé

Sagen var udgået til skriftlig behandling ved Højesteret, og appellanterne, der var selvmødere, indgav ekstrakt, der ikke var udarbejdet i overensstemmelse med Højesterets retningsliner. Højesteret meddelte ny frist for indgivelse af ekstrakt, og appellanterne, der ikke benyttede sig af et herefter afgivet tilbud om bistand til ekstraktudarbejdelsen, afgav senere en ny ekstrakt.

Højesteret afviste ankesagerne, da ekstrakten ikke indeholdt de fornødne oplysninger til en forsvarlig pådømmelse af sagen, jf. princippet i retsplejelovens § 386, stk. 1, 1. pkt., jf. § 386, stk. 1, 2. pkt., jf. § 385, stk. 2.

Reference(r)

Retsplejeloven § 386, stk. 1, 1. pkt.
Retsplejeloven § 386, stk. 1, 2. pkt.
Retsplejeloven  § 385, stk. 2

Henvisning
Processuelle regler 2009-2 I.1.3

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat B. Kjærulff Vognsen)

og

B
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat B. Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Søgaard, Niels Grubbe og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 23. afdeling den 21. september 2007.

Sagerne er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Sagsfremstilling

I brev af 11. december 2008 meddelte Højesteret appellanterne, B og A, at sagen udgik til skriftlig behandling, og at B og A havde frist til den 22. januar 2009 med indsendelse af deres første indlæg samt indsendelse af ekstrakt. Det blev samtidigt meddelt: "Er indlæggene eller behørigt udformet ekstrakt ikke modtaget i Højesteret inden fristens udløb, vil dette kunne tillægges udeblivelsesvirkning i medfør af retsplejelovens § 386, stk. 1, med den følge, at anken afvises".

I brev af 16. februar 2009 forlængede Højesteret fristen til den 25. februar 2009 på ny med angivelse af, at manglende overholdelse af fristen kunne tillægges udeblivelsesvirkning.

Den 25. februar 2009 indgav appellanterne deres første skriftlige indlæg.

I brev af 2. marts 2009 meddelte Højesteret appellanterne frist til den 16. marts 2009 på indsendelse af ekstrakt.

Den 16. marts 2009 indgav appellanterne ekstrakt.

I brev af 17. marts 2009 meddelte kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen, at hun ikke havde modtaget ekstraktudkast, og at ekstrakten efter hendes opfattelse ikke var egnet til at danne grundlag for sagens videre behandling.

I brev af 26. marts 2009 meddelte Højesteret, at den fremsendte ekstrakt ikke var udarbejdet i overensstemmelse med Højesterets Retningslinjer for skriftligt behandlede ankesager og Regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling af borgerlige ankesager ved Højesteret og henviste til bestemmelserne i pkt. 2.1. og 2.3-2.5. Højesteret meddelte frist til 21. maj 2009 på afgivelse af ekstrakt og oplyste samtidig, at advokat Birgitte Kjærulff Vognsen samme dag telefonisk havde meddelt, at hun gerne ville være appellanterne behjælpelig med at udarbejde ekstrakt, forudsat at de sendte hende et udkast.

Det blev endvidere meddelt: "Yderligere fristforlængelse kan ikke forventes. Overholdes fristen ikke, vil sagen kunne afvises, jf. princippet i retsplejelovens § 386, stk. 1, 1. pkt., jf. § 378, stk. 2, og § 386, stk. 1, 2. pkt., jf. § 385, stk. 2."

Den 20. maj 2009 afgav appellanterne ny ekstrakt.

I brev af 8. juni 2009 meddelte advokat Birgitte Kjærulff Vognsen, at denne ekstrakt heller ikke var egnet til at danne grundlag for sagens videre behandling, samt at appellanterne ikke havde rettet henvendelse til hende forud for indleveringen af ekstrakten.

Højesterets begrundelse og resultat

Da ekstrakten ikke indeholder de fornødne oplysninger til en forsvarlig pådømmelse af sagen, afvises ankesagerne, jf. princippet i retsplejelovens § 386, stk. 1, 1. pkt., jf. § 386, stk. 1, 2. pkt., jf. § 385, stk. 2.

I sagsomkostninger for Højesteret skal B og A solidarisk betale 16.000 kr. til Skatteministeriet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Ankesagerne afvises.

I sagsomkostninger for Højesteret skal B og A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk betale 16.000 kr. til Skatteministeriet.