Dato for udgivelse
24 Jun 2009 15:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Apr 2009 15:07
SKM-nummer
SKM2009.392.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-00814
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst
Emneord
Udenlandsk indkomst, beskatning, koncern, udlandsarbejde
Resumé

En medarbejder i en koncern med kontorer i Danmark og i udlandet måtte anses for rekrutteret i Danmark til tjeneste i den danske del af koncernen. Hun kunne derfor ikke anses for omfattet af kildeskattelovens § 48 E.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 48 E (dagældende)

Henvisning
-
Redaktionelle noter

Sagen er indbragt for domstolene

Sagen er hævet


Klagen vedrører spørgsmål om beskatning efter kildeskattelovens § 48 E.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt klagerens anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 E.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren har siden juli 1995 været ansat i følgende virksomheder:

 Virksomhed

 Periode

 G1, A/S, Danmark

 1995-2000

 G2, Grækenland

 2000-2003

 G3, USA

 2003-2005

 G1, A/S, Danmark

 Pr. 1. maj 2005

G2, Grækenland og G3, USA er 100 % ejede datterselskaber af G1 A/S Danmark.

Klageren anmodede den 25. oktober 2005 skattecenteret om beskatning efter kildeskattelovens § 48 E (forskerordningen).

Klageren har fremlagt redegørelse for sin jobsøgning i perioden fra oktober 2004 til ansættelsen i G1 A/S, ligesom hun har fremlagt oversigt over organisationen i G1 A/S.

Der er endvidere fremlagt erklæring fra JP, Group President & CEO, hvoraf fremgår:

"Da jeg er blevet gjort opmærksom på, at skattemyndighederne er i tvivl om detaljerne i klagerens ansættelsesforhold i koncernen herunder særligt klagerens ansættelse i G1 A/S pr. 1. maj 2005, skal jeg hermed præcisere og bekræfte disse.


Klageren var fra 1. september 2003 ansat i G3 i USA på en 3-årig tidsbegrænset kontrakt. I november 2004 besluttede klageren efter eget ønske at afbryde kontrakten og opsige sin stilling. Fra december 2004 afholdt klageren ferie og arbejdede således ikke længere i G3 USA, og pr. 31. januar 2005 fratrådte klageren endeligt sin stilling i G3, USA. I denne forbindelse blev samtlige koncernens forpligtelser over for klageren afregnet, og ansættelsesforholdet såvel til G3 USA som til andre selskaber i koncernen var således definitivt afsluttet.


Som følge af en større organisationsændring ansættes klageren, pr. 1. maj 2005 i
G1 A/S i Danmark, med henblik på at tiltræde en helt nyoprettet stilling som Group
Finance Manager. Der er tale om en sædvanlig nyansættelse uden overførsel af nogen
form for anciennitet eller andre funktionærretlige begunstigelser.


Jeg kan samtidig bekræfte, at der naturligvis ikke har eksisteret nogen
underhåndsaftaler om genansættelse imellem G1 A/S og klageren i perioden fra opsigelsen i USA i november 2004 til 1. maj 2005."

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt klagerens anmodning om beskatning efter kildeskattelovens § 48 E.

En af betingelserne for at blive beskattet efter kildeskattelovens § 48 E er, at der ikke inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen med ønsket om 25 % beskatning har været et ansættelsesforhold mellem arbejdstageren og den pågældende virksomhed eller dermed koncernforbundne virksomhed.

Klageren har i en periode forud for ansættelsen i G1 A/S været ansat i en koncernforbunden virksomhed. Dernæst har klageren herunder i en periode, hvor hun ikke var fuld skattepligtig til Danmark, været ansat i datterselskaber af G1 A/S i udlandet, der er ejet 100 % af G1 A/S.

Klageren opfylder ikke betingelserne i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3., idet hun har været ansat i en koncernforbundet virksomhed inden for de seneste 5 år forud for sin ansættelse i G1 A/S.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at hun opfylder betingelserne for anvendelse af kildeskattelovens § 48 E.

Til støtte herfor har hun bl.a. gjort gældende, at hun reelt var blevet rekrutteret i udlandet. Når der henses til SKM2008.704.ØLR, fremgår det, at retten har lagt afgørende vægt på, at der er sket reel rekruttering i udlandet, hvilket også er tilfældet i nærværende sag.

Der har således været tale om selvstændige ansættelser i forskellige selskaber og ikke udstationeringer. Der var heller ikke nogen aftale om, at klageren kunne vende tilbage til moderselskabet efter endt ophold, hvilket også er understøttet af, at klageren ikke har fået godskrevet sin anciennitet ved ansættelsen i G1 A/S i maj 2005.

Stillingerne i Grækenland og USA var begge åremålsansættelser, som klageren selv afsluttede.

Klageren begyndte allerede i oktober 2004 at søge job og har i den forbindelse haft kontakt til flere forskellige jobbanker og konsulentvirksomheder. Dette understøtter ligeledes, at der har været tale om en reel rekruttering i udlandet.

Klagerens nuværende ansættelse i G1 A/S har intet med de tidligere ansættelser at gøre, idet klageren nu varetager en helt ny funktion i virksomheden.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter den dagældende bestemmelse i kildeskatteloven § 48 E, stk. 1, som affattet i lovbekendtgørelse nr. 468 af 9. juni 2004 forud for ændringen af bestemmelsen ved lov om ændring af kildeskatteloven mv. nr. 522 af 17. juni 2008, kan personer, der bliver fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 i forbindelse med påbegyndelse af ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, som er omfattet af kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 4, selskabsskattelovens § 1, § 2, stk. 1, litra a, eller § 3, m.v., eller som erhverver bopæl her i landet i forbindelse med ansættelsesforholdets påbegyndelse, vælge at blive beskattet efter reglerne i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 4 og 5, af vederlag i penge, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1, når de pågældende skal udføre arbejde her i landet. Der sker herved en bruttobeskatning af disse personer. Beskatningen kan alene ske, hvis de i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, anførte betingelser er opfyldt.

Af den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3 fremgår, at det blandt andet er en betingelse for anvendelse af stk. 1, at den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet af den forskningsinstitution eller af den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller af en dermed koncernforbundet virksomhed, herunder at den skattepligtige efter ophør af skattepligt efter § 1 eller 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, heller ikke har været ansat i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed inden for en periode på tre år efter ophør af skattepligt.

I forarbejderne til ændringslov af nr. 468 af 9. juni 2004, hvorved den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3 fik ovennævnte affattelse, fremgår blandt andet, at:

"Efter kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 3 kan en person ikke anvende den særlige skatteordning, hvis den pågældende har været udsendt fra Danmark til arbejde i udlandet for den virksomhed, hvor den pågældende ansættes. Dette skyldes, at den særlige ordning er søgt målrettet mod personer, der reelt rekrutteres i udlandet. Der er for ganske nyligt opstået tvivl om, hvorvidt en person, som ikke formelt er udsendt af en dansk virksomhed til at arbejde i udlandet, men som i stedet bliver ansat direkte af f.eks. et udenlandsk datterselskab, skal kunne anvende 25-procents-ordningen ved tilbagevenden til Danmark. Det har på intet tidspunkt været hensigten, at reglen om udstationering skulle kunne omgås på denne måde. Det foreslås derfor præciseret, at sådanne situationer sidestilles med udsendelse af medarbejdere."

I henhold til Østre Landsrets dom af 19. august 2008, offentliggjort i SKM2008.704.ØLR, anses blandt andet en person, der først flytter fra den danske del af en international koncern til den udenlandske del af den samme koncern og derefter i udlandet opnår ansættelse i en anden international koncerns udenlandske del, for herefter at flytte til den danske del af den anden internationale koncern, for reelt rekrutteret i udlandet, uanset at ansættelsen i den udenlandske del af den anden internationale koncern sker inden for 3 år efter ophøret af skattepligt til Danmark.

Da klageren efter eget udsagn har opholdt sig i Danmark fra december 2004 og indtil starten af hendes ansættelse i G1 A/S pr. 1. maj 2005 finder retten ikke, at hun kan anses for at have været rekrutteret i udlandet.

Landsskatteretten finder herefter ikke, at klageren opfylder betingelserne i den dagældende kildeskattelovs § 48 E, stk. 3, nr. 3, hvorfor skatteankenævnets afgørelse vil være at stadfæste.