Dato for udgivelse
24 Jun 2009 11:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2009 11:32
SKM-nummer
SKM2009.385.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
08-161071
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Straf
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Momspligt + Straf
Emneord
Faktura, bødeforelæg, momsbekendtgørelse
Resumé
Rigsadvokaten har vurderet på baggrund af 7 domme, at der kan pålægges administrative bøder på 5.000 kr. for overtrædelse i førstegangstilfælde af momsbekendtgørelsens § 43, jf. § 51 og § 100, stk. 2.
Reference(r)
Momsbekendtgørelsen § 43, jf. § 51 og § 100, stk. 2
Henvisning
Procesvejledningen 2009-1 Bilag 2

Københavns Byret har ved 7 domme afsagt den 1. oktober 2008 taget stilling til konsekvenserne af overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 43, jf. § 51, som omhandler forenklede fakturaer og afgiftsregnskab.

Sagerne angik frisørers manglende udstedelse af forenklede fakturaer eller benyttelse af salgsregistreringssystem (f.eks. kasseapparat) samt undladelse af at føre et klart og overskueligt afgiftsregnskab, ligesom der ikke blev foretaget specifikationer i form af journaler, kladder, kassestrimler og lignende.

Retten fulgte i 6 domme anklagemyndighedens påstand om bøder på 5.000 kr. I et tilfælde fandt retten, at domfældte havde tilstræbt at leve op til reglerne om forenklede fakturaer og idømte en bøde på 3.000 kr.

Dommene er forelagt Rigsadvokaten, som har bemærket, at dommene kan danne grundlag for udstedelse af administrative bødeforelæg på 5.000 kr. for overtrædelse i førstegangstilfælde af momsbekendtgørelsens § 43, jf. § 51, jf. § 100, stk. 2.

Ved tilfælde hvor overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 43 sker for anden gang finder Rigsadvokaten det hensigtsmæssigt, at spørgsmålet om hvorvidt bødestørrelsen kan fastsættes til det dobbelte indbringes for domstolene gennem en række prøvesager, før SKAT begynder at udstede bødeforelæg vedrørende gentagelsestilfælde. Det skyldes, at retten alene har taget stilling til bødestørrelsen i førstegangstilfælde.

På spørgsmålet om dommene kan danne grundlag for at pålægge administrative bøder for overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 51, jf. § 100, stk. 2, har Rigsadvokaten udtalt, at strafniveauet for overtrædelse af momsbekendtgørelsens § 51 bør fastlægges ved prøvesager ved domstolene. Det skyldes, at bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. juni 2006 ikke omtaler, at straffen for overtrædelse af § 51 bør skærpes.