Dato for udgivelse
09 Jun 2009 08:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Feb 2009 12:45
SKM-nummer
SKM2009.371.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1837-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Momsunddragelse , selskabsstiftelse, revisor, debitorskifte
Resumé

T var registreret revisor og drev to revisionsvirksomheder, dels i en personligt drevet virksomhed dels i selskabsform. Selskabet kom under konkursbehandling og den personlige virksomhed overtog aktiviteter og forpligtelser fra selskabet. Momsen skulle afregnes sammen med momsen for den personligt drevne virksomhed, hvilket T ikke havde gjort. T var i byretten tiltalt for med forsæt til afgiftsunddragelse ved i perioden fra 1. januar til den 31. december 2004 at have angivet salgsmomsen for lavt med 343.895 kr. og købsmomsen for lavt med 92.513 kr., hvorved statskassen blev unddraget 251.382 kr. i moms. T nægtede sig skyldig. T forklarede at han undlod at foretage momsindberetningen, fordi hensigten var, at de aktiviteter, han havde købt af selskabet, skulle overføres til et nyt selskab, der herefter skulle forestå indberetningen. Der fremlagdes brev fra marts 2004 til hans advokat vedlagt udkast til stiftelsesdokument for det nye selskab mv. samt købsaftale fra juni 2004. Endvidere fremlagde T udskrifter af balancer fra skifteretten og til skattemyndighederne som blev diskuteret på et møde hos ToldSkat, hvor T påstod at skattemyndighederne ikke havde tilkendegivet at de ikke ville acceptere fremgangsmåden. Byretten fandt det bevist, at T havde afgivet urigtige oplysninger om momsen og fandt ham skyldig i forsætlig momssvig, idet han var registreret revisor. Straffen blev fastsat til 40 dages ubetinget fængsel samt en tillægsbøde på 250.000 kr. I Landsretten påstod T frifindelse, subsidiært formildelse af straffen. Landsretten frifandt T, idet det, uanset at T bevidst havde undladt at følge reglerne om indberetning af momstilsvar, under de angivne omstændigheder, ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed var bevist, at han med sin undladelse havde haft forsæt til afgiftsunddragelsen.

Reference(r)
Merværdiafgiftsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Stig Gammelgaard).

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Lis Frost og Tine Rud (kst.) med domsmænd

-----------

Byrettens dom af 22. maj 2008, 4. afdeling, SS 4.1650/2007

Tiltalen og parternes påstande

T er ved anklageskrift af 4. april 2007 tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af virksomheden Revisor H1 med forsæt til afgiftsunddragelse urigtigt for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004 at have angivet salgsmomsen for lavt med 343.895 kr. og købsmomsen for lavt med 92.513 kr., hvorved statskassen blev unddraget 251.382 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte idømmes en ubetinget frihedsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Oplysningerne i sagen

Sagen er behandlet med domsmænd.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han er registreret revisor. Uddannelsen består af HD med tillæg, 8 års deltidsstudier i alt. Han har været ansat som revisor siden 1982, der startede han sin regnskabsmæssige karriere. Han var ansat fra 1982-1990, hvorefter han startede sit eget selskab op. Han driver fortsat to virksomheder. Det selskab, der har været nævnt, og et personligt drevet. I 2004-2005 var der ikke nogen ansat i hans egen virksomhed, der var kun ham. I det tidligere H2 var der 4-5 ansatte på det tidspunkt. Det var både revisorer og kontorpersonale. Der blev indgivet konkursbegæring fra ToldSkat mod ham personligt, hvor han fik beskikket KN som tilsynsførende. Der blev indgivet konkursbegæring, som senere blev trukket tilbage. KN blev beskikket i februar måned, som han husker det. Der var løbende møder i skifteretten, hvor hans ønsker om at overtage aktiviteterne blev fremlagt. I marts 2004 fremsendte han til KN udkast til stiftelsesdokumenter for selskabet, der senere er registreret som H2, registreret revisionsanpartsselskab. Det blev registreret den 30. november 2005. Formålet med at stifte nyt selskab var, at man i branchen er følsom overfor negativ omtale, så han ønskede størst mulig kontinuitet i selskabet. Det gamle selskab var i likvidation. Han har kopi af de udkast til stiftelsesdokumenter, som han sendte til KN. Datoen på fremsendelsesbrevet er rettet, idet brevet er oprettet og sendt den dato, det er rettet til. Brevet, som KN har fået, er derfor dateret forkert. Brevet blev den 24 marts 2004 faxet til KN i underskrevet stand. ToldSkat godkendte på et tidspunkt aftalen, men købet blev først endeligt den 1. juli 2004 på et møde i skifteretten. ToldSkat har sikkert godkendt det den 23. juni under forbehold af, at de ville få deres penge den 1. juli. Det sidste skifteretsmøde, han deltog i, var den 1. juli 2004. ToldSkat havde sendt konkursbegæring ind, og i den forbindelse havde de penge tilgode. ToldSkat var også til stede på mødet den 1. juli 2004. Som han husker det, var det BT, SL, DT og én person mere, som han ikke kan huske navnet på, der deltog fra ToldSkat. Det var et af de store punkter på mødet, at han ville stifte nyt selskab. Det havde været drøftet på møder i skifteretten forud for det den 1. juli. I det første skifteretsmøde blev sagen udsat på, at KN kunne møde. Det andet møde blev afholdt inden den 24. marts, sikkert sidst i februar eller først i marts. På det tidspunkt havde han fremlagt sit ønske om at overtage aktiviteterne. På nær en enkelt udskiftning - den person han ikke kan huske navnet på - var de samme personer fra ToldSkat til stede på møderne i skifteretten. Der blev talt om, at han ønskede at stifte et nyt selskab, der skulle overtage det gamle selskabs aktiviteter - det blev omtalt allerede på det første møde. Det er usædvanligt, at man proklamerer et nyt selskabs start i forbindelse med likvidering af et gammelt. Han har nævnt det overfor de forsamlede på skifteretsmøderne i starten af processen, det var formentlig på det andet eller tredje møde. ToldSkat reagerede ved at sige, at de ikke umiddelbart ville acceptere debitorskifte, idet det kan forringe deres muligheder for at få de penge, de har tilgode. Han fremsendte derfor brevet til KN med udkast til stiftelsesdokumenter m.v. KN fik faxet det hele, det var vel en snes sider i alt. Det var med henblik på at KN kunne sende det til ToldSkat. Han går ud fra, at KN har videresendt det, for handelen blev effektueret den 1. juli. Som han husker det, har KN til samtlige kreditorer fremsendt udkast til overtagelse. Han ved dog ikke, om KN har fremsendt det til ToldSkat. Efter at KN havde modtaget materialet, afholdtes der endnu et par skifteretsmøder, måske tre møder. På disse 2-3 møder blev der, som han husker det, fremlagt alle tal vedrørende overdragelsesbalance, der blev vedhæftet overtagelsesaftalen, og der blev der beregnet, hvor meget selskabet i likvidation skulle betale.

Anklageren har dokumenteret bilaget under fane 1, side 4, endelig åbningsbalance af 15.04.2004.

Åbningsbalancen, der blev fremlagt på skifteretsmøderne, var en status over H2. En balance er et print af bogholderiet. Købsaftalen blev fremlagt af KN i foråret, han kan ikke huske hvornår. Der blev fremlagt de 2 balancer, der også fremgår af bilagsmaterialet - dels for den personligt drevne virksomhed, dels for H2. Den 1. juli var alle dokumenter på bordet, købsaftale, opgørelse af moms og skattetilsvar for ham selv og selskabet. Advokat JJ underskrev momsangivelsen. Et af dokumenterne på mødet indeholdt tal, hvor man kunne se den udgående og indgående afgift. Der blev fremlagt købsaftale og saldobalancer for privat og selskab for 2004. Den udløste skat pr. 31.12.2003 blev der fremlagt en beregning af, men han kan ikke huske i hvilken form. Den ville blive udløst, hvis der blev handlet, uanset om der blev stiftet nyt selskab. Dokumenterne har været til stede på møderne, og indholdet har været refereret, men det er ikke sikkert, at hver enkelt mødedeltager har fået udleveret en genpart. Den virksomhed, han gerne ville overtage, var det ham meget magtpåliggende blev drevet videre med størst mulig kontinuitet, hvorfor der skulle stiftes et nyt selskab med samme navn. KN og KS har sikkert også nævnt dette. ToldSkat tog forbehold i første skifteretsmøde mod overdragelse, og det er hans opfattelse at ToldSkat senere ophævede dette forbehold, for planen om overdragelse kørtes igennem. Planen var, at selskabet blev livideret, og at han derefter stiftede et nyt selskab. Planen har været fremlagt fra det første møde. Han mener absolut, planen blev godkendt på de efterfølgende møder, og at ToldSkat har godkendt det. Han fik fra KN meddelelse om, at overdragelsen kunne gennemføres. Dokumenterne blev underskrevet på et møde, og da de gik fra mødet, var alle forhindringer for hans overtagelse af selskabet ryddet af vejen. På mødet efter, at overdragelsesaftalen har været sendt ud med cirkulæreskrivelse, opfatter han det sådan, at aftalen er godkendt. Der var ingen, der sagde noget andet. KN har sagt til ham, at ToldSkat havde accepteret aftalen, men han kan ikke huske ordret, hvordan det blev sagt. Han formoder, at det var på et møde hos KN, at han fik accepten at vide. JJ, der var likvidator i selskabet, skulle have angivet momsen for første kvartal. I og med at der er en accept fra ToldSkats side om, at tingene bliver kørt igennem, løses sagen. Der var en stiltiende accept af, at momsen kunne indsendes senere. Der blev ikke talt om, at han skulle indsende momsangivelse.

Forsvareren har dokumenteret saldobalance, fane 5, tredje sidste side.

Det er en saldobalance for det selskab, han skulle overtage. Det er hans bogholder, der har lavet printet den 23. juni kl. 08.18. Han formoder, at han den 23. juni har givet KN den, og at KN har givet den videre. ToldSkat protesterede ikke imod det ud over, at de tog et forbehold på første møde. Han har ikke modtaget brev fra ToldSkat om, at de ikke vil acceptere fortsættelse, og de har ikke ringet. ToldSkat har stiltiende accepteret forhøjelse af momstilsvar. Der er sket beskatning i selskabet og momset ham personligt. Det nye selskab blev stiftet, som han husker det, første gang i august måned 2004, men han kunne ikke få det registreret, idet likvidationen viste sig ikke at være gennemført. Og så stod han der og ventede på at kunne få selskabet registreret. Der foreligger rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for det nyregistrerede selskab. Regnskabsperioden er fra 1. januar 2004, idet selskabet blev stiftet med tilbagevirkende kraft. Stiftelsesdatoen ligger i 2005. Han fik det først stiftet så sent, idet likvidationen trak ud. Grunden er, at selskaberne havde det samme navn, og han kunne ikke få det nye registreret, så længe det gamle selskab eksisterede. Det blev sendt den 29. november 2005, da han blev opmærksom på det. En revisorerklæring skulle på om, at kapitalen er til stede, og den kunne han ikke sætte på alene. Der var 11 dokumenter listet op, som blev indsendt. KS, selskabets revisor - statsautoriseret revisor - kom ud til ham den 29. november om aftenen, og de gennemgik dokumenterne og foretog ganske få rettelser. De linede de endelige dokumenter op på bordet og underskrev dem, lagde dem i 3 bunker - en til Erhvervs- og selskabsstyrelsen og en til KS. Dokumenterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev lagt i en kuvert. Han kørte samme aften ud og afleverede kuverten på postcentret. De forlod kontoret samtidigt. Der var en registreringsblanket for moms, skat og ATP vedlagt brevet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

GN, har som vidne forklaret, at han er kontorchef og ansat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De modtog den 11. januar 2006 dokumenterne fra SKAT. Den 29. marts 2006 sendte han brev (forhold 1, bilag 6, sidste 2 sider), hvoraf fremgår, at styrelsen modtog stiftelsesdokumenter den 30. november 2005. I forbindelse med dokumenterne står der, at der også er en momsregistrering. Der er stiftelsessdokumenter og momsregistrering. Stiftelsesdokumenterne er dateret den 30. november. Momsanmeldelsen er ikke med. De undersøgte stiftelsesdokumenterne. Dokumenterne kommer normalt på arkiv efter registrering. De kunne ikke finde noget. De ringede til SKAT og talte med dem, og de sagde det samme, de havde heller ikke set nogen momsregistrering. SKAT har kontaktet tiltalte for at få det tilsendt, men så vidt han ved, modtog de det ikke. De har lavet flere undersøgelser for at finde momsregistreringen.

Anklageren har dokumenteret forhold 1, bilag 6, anden sidste side.

Det er hvad han fik oplyst ved SKAT. Han ved ikke, hvornår selskabet er likvideret. Vedrørende brev af 29. marts til tiltalte mener han, at han har fået datoen 19. februar oplyst telefonisk. I princippet kan det være sket den 8. marts 2006, det ved han ikke. Man må spørge selskabskyndige om, hvorvidt det er sædvanligt, at selskaber registreres med tilbagevirkende kraft. Han mener, at der er grænser for, hvornår stiftelse kan ske, i størrelsesordenden 3-6 måneder. Han mener, det er unormalt, at et selskab bliver stiftet med så lang tilbagevirkende kraft, men han er ikke ekspert. Omkring 900 visisteres, der er mange forskellige kanaler, den normale er udfyldelse af blanket på nettet. Det er meget almindeligt også, at selskabet sender momsanmeldelsen ind med brev. Anmeldelsen bliver scannet ind i de respektive systemer. Der er beskæftiget 1 person pr. registrering, men der er 35 mennesker i alt, der registrerer. Der sker en manuel kontrol.

BT, SKAT, har som vidne forklaret, at ToldSkat indgav konkursbegæring mod H2, og hun deltog i skifteretsmøderne i den forbindelse. Hun kan ikke huske hvor mange skifteretsmøder, hun har deltaget i. Hun deltog i samtlige skifteretsmøder vedrørende konkurssagen. Via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dukkede der oplysninger op om, at tiltalte ønskede at overtage selskabet under likvidation. Det skulle tvangsopløses, så det kunne ikke overtages. Det kom frem som en del af sagen, og der blev etableret en skriftlig aftale, hvor det blev forelagt for kreditorerne - en udarbejdet overdragelsesaftale af KN. Tiltalte skulle overtage aktiver og passiver i det opløste selskab personligt. Kreditorerne skulle reagere på overdragelsen. Hun kan ikke huske, hvor mange gange tiltaltes ønske var oppe at vende. Det har kun været et tema i forhold til tiltalte personligt. Det har ikke været på tale, at der skulle stiftes et nyt selskab. De må ikke acceptere debitorskifte til selskaber, kun hvis det er til personlig hæftelse. Hun mener, det er fordi fordringen bliver ringere, men det er en arbejdsinstruks, som hun følger. Hun har forholdt sig til, at købsaftaler, redegørelser, m.v. som udgangspunkt har været med tiltalte personlig. Hun har ikke hørt, at andre skulle overtage aktiverne og passiverne. Der har ikke været fremlagt dokumenter i forhold til, at tiltalte ønskede et nyt selskab stiftet. Det var først i 2005, at der fremkom stiftelsesdokumenter for et nyt selskab. Det gamle selskab blev opløst den 12. juli 2005. Det skete så sent, fordi der var nogle forviklinger som gjorde, at der blev udpeget en ny likvidator. Nogle aktiver var måske ikke tvangsrealiserede. Hun er ikke blevet kontaktet af KN omkring stiftelse af nyt selskab, og hun har heller ikke set dokumenter herom.

Anklageren har dokumenteret købsaftale, faneblad 1.

Det er ikke det samme som at acceptere, at der blev stiftet et nyt selskab. Der ligger i det, at hvis der bliver stiftet et nyt selskab, så kan selskabet hedde det samme. Det er en sædvanlig passus i forbindelse med navneoverdragelse. De har accepteret debitorskifte til person, ikke til selskab. Hun mindes ikke, at tiltalte eller KN har nævnt, at man agtede at stifte nyt selskab. Hun tør ikke sige, hvor lang tid tilbage, man kan stifte et selskab. I behandlingen af konkurssagen var stiftelse af nyt selskab ikke et tema. Sagen med tvangsopløsningen kom op i forbindelse med vurdering af tiltaltes solvens. Der deltog mange mennesker i skiftesamlingerne, men hun har ikke hørt noget om det.

Forsvareren har dokumenteret cirkulæreskrivelse nr. 3, faneblad nr. 1.

Materialet kan have været sendt til hendes kollega SL, der har haft sagen. Det er kammeradvokaten, der har været den overordnede på sagen. Hun har læst aftalen. Man har altid ret til at stifte selskab, det er ikke noget, SKAT blander sig i. De har accepteret, at der skete debitorskifte til tiltaltes personlige virksomhed, men hvad der efterfølgende skulle ske, har hun ikke hæftet sig ved. Foreholdt brevet af 3. maj fra KN, forklarede vidnet, at de ikke er fremkommet med indsigelser imod stiftelsen af et nyt selskab.

Forsvareren har dokumenteret saldobalancer, faneblad 5, næstsidste side.

Hun var tilstede under mødet. Hun kan ikke huske, om saldobalancen var tilstede på skifteretsmødet. Hun er inddrivelsesmedarbejder og har ikke haft noget som helst med tallene at gøre.

Forsvareren har dokumenteret under faneblad 6, første side, beløbene 206.000 og 28.000, hvor differencen udgjorde forhøjelsen.

Hun kan ikke mindes det eller give et klart svar på, om tallene var til stede på skifteretsmødet. Hende bekendt blev likvidationen ikke genoptaget af ToldSkat. Hun ved, der har været korrespondance, men hun ved ikke, om det var før eller efter.

Forsvareren har foreholdt vidnet retsbog af 31. oktober 2005 og fremsendt skrivelse til retten af 13. september 2005.

Hun mener ikke, at det er en genoptagelse, men at det blev overladt til likvidatoren. Hun er ikke bekendt med det. ToldSkat har ikke lovhjemmel til at udsætte fristen for angivelse af moms. Hun er ikke kontrolmedarbejder, men hun ved, at moms skal angives i forhold til de intervaller, der foreligger. Hun har ikke været involveret i beskatning af omsætningen. Hun har kolleger, som har gang i noget omkring inddrivelse af restskat vedrørende 2004, men det er noget omkring arbejdsdeling.

Advokat KN har som vidne forklaret, at han var tilsynsførende for tiltalte i forbindelse med, at ToldSkat indgav konkursbegæring mod tiltalte. Foreholdt faneblad 1 fra ToldSkat, er det en købsaftale, som vidnet har udfærdiget. Købekontrakten blev underskrevet af tiltalte den 1. juni 2004. Der var tale om, at man i 2004 handlede med en forretning, der bestod af aktiver og passiver, der var opgjort pr. 31.12.2003 og var vedhæftet købsaftalen og underskrevet af køber og sælger. Han vil ikke kalde det med tilbagevirkende kraft, men skæringstidspunktet var 31.12.2003. I købsaftalen var det mellem tiltalte og sælger, der var under tvangsopløsning, aftalt at tiltalte skulle overtage gælden. Tiltaltes virksomhed bestod både i selskabsform og som personligt. Det blev drøftet på en skiftesamling, at det ville blive søgt ordnet, at tiltalte personligt overtog aktiver og passiver, som opgjort pr. 31.12.2003.

Det lå fast, at tiltalte agtede at fortsætte med at have en virksomhed, der dels bestod i, at han havde en personligt drevet virksomhed og ved siden af havde et selskab. Der skulle også være mulighed for, at han skulle kunne oprette en ny virksomhed. Det blev drøftet, at tiltalte ønskede at have mulighed for fortsat at drive sin virksomhed både i selskabs- og personlig form, herunder ønskede han at bibeholde det samme navn. Det var derfor væsentligt for ham, at få retten til navnet med, og dette blev penslet ud i kontrakten. Hvis man stifter et selskab, er det almindeligt, når der er tale om et eksisterende selskab. Det blev udtrykkeligt aftalt i skifteretten, at vilkår skulle sendes til ToldSkat, og der var en frist på en uge, til at ToldSkat kunne komme med indsigelser. Der lå ikke i det et accept til debitorskifte, og de to ting har ikke noget med hinanden at gøre.

Foreholdt bilag 3, side 3 i mappen fra ToldSkat, er det rigtigt, at vidnet udarbejdede en redegørelse efter et skifteretsmøde den 23. juni 2004. Der lå i det, at han som tilsynsførende havde fået oplysninger om, hvordan de økonomiske forhold havde udviklet sig, og om der var indtruffet hændelser. Det var tilsigtet, at der ikke var nogen, der ikke skulle have deres penge. Vidnet tog ikke stilling til, om der var et problem, når der var mulighed for at betale. De der fik redegørelsen var bekendt med, at det var tiltaltes intention at stifte et nyt selskab, idet det var mere regulært at starte fra 0 og ikke fra minus et eller andet. Vidnet var kun beskikket personligt for tiltalte og ikke for selskabet. På skifteretsmøderne var der ikke tale om at udskille forpligtelser, og der var rimelig tryghed om, at tingene ville blive betalt. Forholdet mellem det gamle og nye selskab skulle ikke nødvendigvis køres sammen. Vidnet ved ikke, hvorfor det nye selskab først blev stiftet i november 2005, og han har først efterfølgende fået det at vide. Det ærgrede vidnet, idet der var taget højde for det i købsaftalen.

Forsvareren har fremlagt bilag 29 a, der er transaktionsliste over telefaxnumre, idet der den 24. marts 2004 er sendt telefax-er på 16 sider.

Vidnet har hertil bemærket, at der kun har været det ene selskab inde i billedet, og det er den samme transaktion. Der var tale om et selskab, der skulle opløses, og et nyt selskab, der skulle erstatte det gamle i samme navn. Tanken med driften af det nye selskab var, at det skulle drive revisionsselskab, som det gamle havde gjort, og aktiviteter skulle også overtages. Vidnet husker ikke de enkelte skiftemøder på grund af den tid, der er gået. Hans kompagnon har været mødt ved et enkelt møde, og vidnet har fundet frem til dennes notater. Det skal nok passe, at det var den 10. marts 2004 og det blev udsat til den 24. marts, hvor han selv mødte op. Det var nævnt, at et nyt selskab skulle starte op i det gamle navn, og alle vidste, at det var en af varianterne. Der var ingen indvendinger imod det. ToldSkat var rekvirent og der var 2-5 deltagere fra ToldSkat under møderne samt et par advokater. Vidnet har bemærket, at han den 21. marts 2003 intet havde med selskabet at gøre.

Tiltalte har bekræftet, at det er ham, der har rettet datoen på bilag 29. Bilaget er et elektronisk print, hvor datoen var forkert, og han rettede datoen, inden han sendte det til advokat KN.

Statsautoriseret revisor KS har som vidne blandt andet forklaret, at han har været pligtigmæssig revisor for det selskab, som tiltalte har haft siden stiftelsen, til det blev lukket. Han ophørte med at være revisor for selskabet for ca. 1 år siden. Han var revisor for selskabet i 2003/2004. I forbindelse med konkursen deltog vidnet i skiftesamlinger, og han assisterede med at fremskaffe fornødent dokumentation herunder moms m.v. Det drejede sig om 2 indkomstår. I forbindelse med drift i 2004, ved han ikke, om der er betalt skat. Han har aflagt regnskab for det første regnskabsår i det nye selskab og der er afregnet skat. For det andet regnskabsår har han ikke aflagt regnskab. Han deltog i møderne i skifteretten herunder i mødet den 24. marts 2004. På mødet deltog tiltalte, advokat KN, 3 repræsenter fra skattevæsnet, herunder BT, en advokat fra Kammeradvokaten og dommeren. Selskabet var under tvangsopløsning, og tiltalte var interesseret i at købe virksomheden ud for at få navnet i et selskab, der skulle fortsætte i samme navn. "Hafniamodellen" blev diskuteret, og alternativt ville tiltalte have overdraget virksomheden. ToldSkat havde nogle spørgsmål til tiltalte, og stillede sig tvivlsom overfor, om tiltalte havde mulighed for at skaffe midlerne, der var i størrelsesordenen 1,3 mill. kr. Tiltalte fik tilvejebragt midlerne og overtagelsessummen blev berigtiget til ca. 1 mill. kr.

Foreholdt sin forklaring afgivet til politirapporten, er det rigtigt, at han har forklaret, at meningen var, at der skulle startes et nyt selskab i samme navn. Det var helt klart, at det lå i luften, at det nye selskab skulle laves i selskabsform og ikke som personligt. Under skifteretsmødet havde kurator sendt en repræsentant, og denne blev spurgt, om der kunne laves en "Hafniamodel". Det blev specifikt nævnt, at der var ønske om at lave virksomheden i selskabsform. I mødet i skifteretten blev det gjort klart, at der skulle startes nyt selskab. ToldSkat udtalte, at det var tiltalte, der skulle drive det i selskabsform. Vidnet har efterfølgende bistået tiltalte, men han husker ikke hvornår. Han var med til at udfylde en vurderingsberetning til brug for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han sendte standardblanket og anmodning om at blive momsregistreret.

Der henvises til sagens dokumenter, herunder navnlig ToldSkats sagsfremstilling af 7. juli 2005 (forhold 1, bilag 7) vedrørende tiltalte, og senere skrivelser fra ToldSkat.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen, herunder dokumenteme i sagen, findes det tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte har givet urigtige oplysninger om momsen, således at han har unddraget det i anklageskriftet nævnte beløb.

Da tiltalte er registreret revisor, finder retten, at unddragelsen er sket med forsæt.

Tiltaltes og vidnernes forklaringer om etableringen af det nye selskab i fortsættelse af det tidligere og de øvrige oplysninger, findes ikke at føre til et andet resultat, og oplysningerne om skattemyndighedernes stilling til omdannelsen af virksomheden til et nyt selskab, findes ikke at have betydning for sagen.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf, stk. 1, nr. 1.

Tiltalte er registreret revisor, og der er ikke oplysninger, der kan medføre, at straffen gøres betinget.

Endvidere skal tiltalte betale en bøde på 250.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fastsat som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage og en bøde på 250.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 50 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af 17. februar 2009, 8. afdeling S-1837-08

Byretten, 4. afdeling, har den 22. maj 2008 afsagt dom i 1. instans (SS 4.1650/2007).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, og der ikke idømmes nogen tillægsbøde. Tiltalte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, dels at anklageskriftet ikke opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834 for domfældelse hverken efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, eller efter § 81, stk. 1, nr. 1, dels at der ikke er bevis for, at tiltalte har handlet med forsæt til afgiftsunddragelse. Det bestrides ikke, at tiltalte har undladt at angive salgs- og købsmoms med de beløb, der er anført i tiltalen.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse og har til støtte herfor gjort gældende, at anklageskriftet opfylder betingelserne i retsplejelovens § 834, og at det er bevist, at tiltalte har handlet med forsæt til momsunddragelse, subsidiært at tiltalte har handlet groft uagtsomt.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne BT, KN og KS har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ved købsaftalen underskrevet i juni 2004 købte aktiviteterne ud af H2 ApS under tvangsopløsning. Han overtog selskabets nettoforpligtelser. I løbet af 2004 var der fortsat drift i såvel hans personligt drevne virksomhed som i selskabet. Der var personer ansat i selskabet. Likvidator skulle i princippet have angivet moms for selskabet i det første kvartal, men gjorde det som følge af den uafklarede situation ikke. Det var han klar over, da købsaftalen blev underskrevet. Skattemyndighederne var også klar over det og accepterede det. Tiltalte har angivet moms vedrørende sin personligt drevne virksomhed, men ikke vedrørende selskabet, fordi det ny selskab, der blev stiftet i eftersommeren 2004, endnu ikke var og heller ikke kunne registreres med det gamle selskabs navn på grund af den verserende sag om tvangsopløsning af det gamle selskab. Ifølge loven må der først udøves aktiviteter i et selskab en uge efter, selskabet er registreret. Efter hans erfaring overholdes dette sjældent i praksis. Den 1. juli 2004, hvor han overtog aktiviteterne i det gamle selskab, betalte han al gæld. Han betalte både selskabets gæld og sin personlige gæld. Han forstår derfor ikke, hvorfor likvidationen ikke blev afsluttet. Det er enten ham eller bogholderen, der har udskrevet saldobalancerne. Det er sket på skattemyndighedernes foranledning, og han har personligt afleveret balancerne i skifteretten i forbindelse med et retsmøde i konkurssagen mod ham personligt. Balancerne skulle benyttes til at få konkursen afblæst.

Skattemyndighederne har stiltiende accepteret, at der ikke blev indberettet moms for det 1. kvartal ved ikke at rykke likvidator herfor. For de senere kvartaler ligger accepten i skattemyndighedernes praksis på dette punkt. Han skrev til skattemyndighederne den 14. august 2004, fordi han ikke kunne forstå, hvorfor momssagen endnu ikke var afsluttet, når såvel personlig gæld som selskabsgæld for længst var betalt. Han mener, at revisor KS også rykkede et par gange i løbet af efteråret for at få hele sagen afsluttet. På mødet den 22. september 2004 blev der intet nævnt om, at han skulle angive momsen fra det gamle selskab personligt, og at man ikke ville acceptere den anvendte fremgangsmåde. Han forstod det sådan, at myndighederne ville overveje situationen, men han fik ikke nogen efterfølgende tilbagemelding. Heller ikke under mødet i skifteretten den 24. juni 2004 var der blevet sagt noget om, at han personligt skulle angive selskabsmomsen. Han har trukket A-skat for de ansatte på det gamle selskabs registreringsnummer. Det er sket af praktiske grunde. Han har ikke forsøgt sig med tilsvarende fremgangsmåde i relation til momsen.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han forsat driver revisionsvirksomhed.

BT har supplerende forklaret, at man fra tiltaltes advokat modtog en overdragelsesaftale, hvorefter tiltalte personligt overtog aktiver og passiver i et selskab, der var under tvangsopløsning. Skattemyndighederne havde ingen bemærkninger hertil. Uanset i hvilket regi en aktivitet er placeret, skal der angives moms inden for de lovbestemte intervaller. Hun er sikker på, at det ikke har været på tale at udskyde fristerne for indberetning, for det kan ikke lade sig gøre efter momsloven. Hun har ikke i sit arbejde beskæftiget sig med nyregistrering af virksomheder og har ikke kendskab til, om SKAT i nogle tilfælde har accepteret, at en virksomhed har startet sine aktiviteter, før der er sket registrering.

KN har supplerende forklaret, at der i købsaftalen blev åbnet mulighed for, at aktiviteterne eventuelt kunne videreoverdrages til et selskab. Det var tiltaltes plan, men det blev ikke konkretiseret. Saldoen i likvidationsboet gik i nul, og derfor kunne det gamle selskab for så vidt godt være benyttet, men tiltalte ville ikke risikere, at der fulgte "gamle lig" med. Forevist fax af 24. marts 2004 fra tiltalte til ham kan han bekræfte, at tiltalte ønskede at bibeholde en selskabskonstruktion, og at han lagde vægt på at kunne anvende navnet H2 ApS.

KS har supplerende forklaret, at tiltalte ville købe aktiviteterne ud af selskabet under tvangsopløsning, og at de skulle placeres i et nyt selskab. Det blev klart tilkendegivet på retsmøder i sommeren 2004. Han blev valgt som revisor for det ny selskab i forbindelse med stiftelsen i november 2005. Registreringsblanket blev af tiltalte fremsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sammen med alle stiftelsesdokumenterne. Det skete, efter at de om aftenen den 29. november 2005 sammen havde ordnet papirerne og lagt dem i en kuvert. Der var heri en momsregistrering tilbage til 1. januar 2004. Han har jævnligt været ude for, at registrering først finder sted, efter at virksomhedens aktiviteter er gået i gang. I det konkrete tilfælde blev selskabet først stiftet meget sent.

Landsrettens begrundelse og resultat

Under de foreliggende omstændigheder findes tiltalen at opfylde betingelserne i retsplejelovens § 834. Tiltaltes påstand om frifindelse tages derfor ikke til følge på dette grundlag.

5 voterende udtaler

Tiltalte har forklaret, at han undlod at foretage indberetning for 2004 af beløbene i anklageskriftet, fordi hensigten var, at de aktiviteter, han havde købt af selskabet, skulle overføres til et nyt selskab, der herefter skulle forestå indberetningen. Forklaringen støttes af, at tiltalte allerede den 24. marts 2004 sendte et brev til sin advokat vedlagt udkast til stiftelsesdokument for et nyt selskab, vurderingsberetning mv. Forklaringen støttes endvidere af indholdet af købsaftalen fra juni 2004 mellem tiltalte og H2 ApS under tvangsopløsning. Tiltalte udleverede endvidere udskrifter af balancer til skifteretten og til skattemyndighederne, hvoraf salgs- og købsmoms for "selskabet" fremgik, og på baggrund af blandt andet disse oplysninger holdt skattemyndighederne den 22. september 2004 et møde med tiltalte, hvor tiltalte redegjorde for, hvorfor der ikke var sket indberetning, og at hensigten var at stifte et nyt selskab, der skulle overtage driften og angive momstilsvaret. Det fremgår ikke, at skattemyndighederne under mødet eller i forlængelse heraf tilkendegav over for tiltalte, at fremgangsmåden ikke ville blive accepteret.

Uanset tiltalte bevidst har undladt at følge reglerne om indberetning af momstilsvar, er det under de angivne omstændigheder ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte med sin undladelse har haft forsæt til afgiftsunddragelse som beskrevet i tiltalen.

På denne baggrund, og således som sagen i øvrigt er forelagt, stemmer disse voterende for at frifinde tiltalte.

1 voterende stemmer af de grunde, som byretten har anført, for at stadfæste byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   for   r e t

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.