Dato for udgivelse
21 Apr 2009 10:14
SKM-nummer
SKM2009.274.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
07-00980
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, firmabil, udlandet
Resumé

Der kunne ikke opnås fritagelse for registreringsafgift vedrørende en firmabil, der anvendtes i udlandet af en ansat i et selskab, der var beliggende her i landet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 4 (dagældende)


Klagen vedrører fritagelse for registreringsafgift for en firmabil, der bruges i udlandet af en ansat ved selskab beliggende i Danmark.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har ikke godkendt fritagelse for registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

H1 ApS (herefter selskabet) drives af BH og dennes hustru, som er selskabets eneste ansatte. Det beskæftiger sig med salg af anlæg til industriel halmforarbejdning, og aktiviteterne udføres primært i de europæiske lande. I 2006 var omsætningen på 14.684.000 kr.

BH, som varetager salget, har cirka 70 overnatninger i udlandet årligt, og et årligt kørselsbehov i udlandet på cirka 40.000 km og i Danmark på cirka 10.000 km. P.t. benytter han en varebil, men der er ofte brug for en personbil, idet der er kunder i udlandet, som skal køre med i erhvervsmæssigt ærinde. Selskabet har derfor ansøgt om afgiftsfritagelse for registreringsafgift i forbindelse med et planlagt køb af en personbil.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har ikke godkendt fritagelse for registreringsafgift, jf. daværende registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, med senere ændringer, herunder lov nr. 519 af 7. juni 2006.

Selskabets bil skal primært anvendes erhvervsmæssigt i udlandet, men da loven alene omfatter arbejdstagere, der er ansatte hos en udenlandsk arbejdsgiver, kan afgiftsfritagelsen ikke anvendes vedrørende herboende arbejdstagere, der er ansatte ved virksomheder eller selskaber beliggende her i landet. For personligt ejede erhvervsvirksomheder, der er beliggende her i landet, vil det kun være indehaveren, der kan benytte et afgiftsfritaget køretøj.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabet har nedlagt påstand om, at der godkendes fritagelse for registreringsafgift.

Brugen af selskabets bil lever op til lovens krav, og selskabets aktiviteter foregår næsten udelukkende i udlandet. Lovteksten henviser ikke til nogen bestemt selskabsform, men til, at der skal være tale om selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender køretøjet til udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land.

Såfremt det kun er selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed som enkeltmandsfirma i Danmark, eller ansatte i virksomheder i et andet EU/EØS-land, der er berettiget til afgiftsfritagelse, er dette i strid med EU's regelsæt om arbejdskraftens frie bevægelighed, da det stiller selskabet dårligere end en konkurrent, der driver sin forretning som enkeltmandsfirma i Danmark, eller udenlandske selskaber med herboende ansatte.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af daværende § 1, stk. 1 i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, med senere ændringer, fremgår det, at der skal svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres efter lov om registrering af køretøjer.

Efter ændringen ved lov nr. 519 af 7. juni 2006, fremgår det af daværende § 1, stk. 4 i registreringsafgiftsloven, at motorkøretøjer, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, samt motorkøretøjer, der af en herboende selvstændigt erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, anvendes til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land, ikke skal afgiftsberigtiges efter denne lov, medmindre motorkøretøjet i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde, jf. § 3 a, stk. 1.

Da selskabet er beliggende i Danmark, og bilen skal benyttes af en arbejdstager, der har bopæl i Danmark, er Landsskatteretten enig med skattecentret i, at selskabets bil ikke kan afgiftsfritages, og bemærkningerne til lovforslag nr. 225, fremsat den 5. april 2006, jf. lov nr. 519 af 7. juni 2006, giver ikke anledning til et andet resultat.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.