Dato for udgivelse
07 Mar 2009 10:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 Mar 2009 10:52
SKM-nummer
SKM2009.174.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-032424
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Selskabsbeskatning + Salg
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, ejendomsavance
Resumé
Ved opgørelse af anskaffelsessummen på vederlagsaktierne i en skattefri virksomhedsomdannelse kan tab ved salg af fast ejendom modregnes i fortjeneste på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4.
Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 2, 3. pkt.
Ejendomsavancebeskatningsloven § 6, stk. 4.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 E.H.2.4

Ved Landsskatterettens kendelse af 19. september 2008, jf. SKM2008.875.LSR, blev skattemyndighedens ansættelse ændret i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse, således at tab på ejendomme kan modregnes i fortjeneste på ejendomme i relation til beregning af aktiernes anskaffelsessum.

Konsekvenserne af kendelsen - ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis, således at ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, sammenholdt med virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, 3. pkt., bevirker, at fradragsberettiget tab på fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven kan fratrækkes i skattepligtig gevinst på anden fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelse af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse. Fradraget kan ikke overstige den samlede fortjeneste på andre ejendomme, der indgår i det stiftede selskab.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har set bort fra tab på fast ejendom i overensstemmelse med ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, ved beregning af aktiernes anskaffelsessum i en skattefri virksomhedsomdannelse, kan anmode om genoptagelse med henblik på at få korrigeret anskaffelsessummen. Dette gælder tillige selskaber, der efter den hidtidige praksis har opgjort aktiernes anskaffelsessum på samme måde i forbindelse med skattefri tilførsel af aktier jf. fusionsskattelovens § 15 d, stk. 4.

Hvis aktierne efterfølgende er afstået eller overdraget med skattemæssig succession, vil korrektionen påvirke avanceopgørelsen eller anskaffelsessummen på de ved successionen vederlagte aktier.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, ske ekstraordinær genoptagelse såfremt hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. I disse tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis.

Da det i sagen SKM2008.875.LSR var indkomståret 2006, der var til prøvelse, er ovennævnte 3 års regel ensbetydende med, at der kan ske genoptagelse fra og med indkomståret 2005.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside. Nærværende styresignal bortfalder således 6 måneder efter offentliggørelsesdatoen.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om aktionærens cpr-nummer eller cvr-nummer samt det relevante selskabs navn, adresse og cvr-nummer, samt en specificeret opgørelse af de ændringer, der ønskes foretaget på anskaffelsessummen.

Dokumentation

Aktionæren skal kunne dokumentere opgørelsen af kravet på ændring af anskaffelsessum gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter