SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2012.699.LSRRejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser03-12-1205-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.698.LSRSelskab anses for registreringspligtig oplagshaver ved produktion og salg af koststilskud indeholdende ethanol.03-12-1205-10-12Øl, vin og spiritus Kendelse
SKM2012.697.LSRModregning og gældssanering03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.696.LSRSærskilt lønindeholdelse og forholdet til en afdragsordning03-12-12 Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler Afgørelse
SKM2012.695.LSREjendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår03-12-1230-08-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.694.LSRÆndring af skattemæssige anskaffelsessum for anparter - virksomhedsomdannelse03-12-1207-08-12Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2012.693.LSRDelvis eftergivelse af restkøb vedrørende aktieavance03-12-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.682.LSRFond - intern uddeling - fradragsberettiget28-11-1211-10-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.651.LSRFrist for skatteansættelse20-11-1229-08-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.650.LSRForening - momsregistrering for vaskeridrift - erhvervsmæssig udlejning af fælleshuse19-11-1221-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.649.LSRForening - skattepligt - selvangivelsespligt19-11-1228-08-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.581.LSRAnmodning om momskompensation - fristoverskridelse16-10-12 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2012.580.LSRMoms - byggegrund - levering eller virksomhedsoverdragelse16-10-1211-09-12Salg Kendelse
SKM2012.579.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - salg af ejendom16-10-1213-09-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.578.LSRDødsbo - bodelingsoverenskomst - pantebrev - ejendom16-10-1218-09-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.577.LSRGodkendelse af religiøst samfund16-10-12 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2012.576.LSRMoms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist16-10-1216-10-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.575.LSRHenstand i forbindelse med klage - førersag16-10-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.574.LSREjendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar16-10-1229-08-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.573.LSRAktieavancebeskatning - fradrag for tab - tabsbegrænsningsreglen16-10-1228-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.572.LSRGenoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse16-10-1227-06-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.527.LSRBiler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående20-09-1225-05-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.526.LSROmkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt20-09-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.525.LSREjendomsværdiskat - ejendommens ubeboelighed20-09-1222-03-12Ejendomsværdiskat Kendelse
SKM2012.524.LSRSkattefritagelse af dødsbo - beløbsgrænse20-09-1230-08-12Dødsboer (skat) Kendelse
SKM2012.523.LSRSkattepligt til Danmark - selvstændig erhvervsdrivende20-09-1217-08-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.507.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab - skift af ejerkreds12-09-1211-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.482.LSRErstatningssum - mulig påvirkning af fiskeri i farvand30-08-1216-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.481.LSRFradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse30-08-1230-08-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.480.LSRÆndring af toldattest for biler - afgiftspligtige værdier - udlejning til valutaudlændinge30-08-1230-08-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.479.LSROverdragelse af anparter med skattemæssig succession30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.478.LSRRenter - for sen betaling af afgift - ledningsført vand30-08-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.477.LSROverdragelse af ejendom ved gave - bindende svar30-08-1203-07-12Arv og gaver Kendelse
SKM2012.441.LSREjendomsavancebeskatning - skattefri afståelse af tidligere landbrugsejendom - udstykning06-07-1220-06-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.440.LSRAktiebaseret bonusprogram - beskatningstidspunkt - bindende svar (SKM2010.606.SR)06-07-1219-06-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.439.LSRAktieavancebeskatning - aktier i formueplejeselskaber06-07-1218-06-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.438.LSRGenoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser06-07-1214-06-12Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.437.LSRBestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar06-07-1213-06-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.436.LSRFradragsret - hensættelser til retablering af grusgrave samt til retssager06-07-1212-06-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.435.LSRFratrædelsesgodtgørelse - løn i opsigelsesperiode - retserhvervelsestidspunkt - skattepligt til Danmark06-07-1231-05-12Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2012.434.LSRMoms - registreringspligt - virksomhed fra Letland06-07-1230-05-12Momspligt Kendelse
SKM2012.433.LSRArbejdsudleje - bindende svar (SKM2011.288.SR)06-07-1224-05-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2012.414.LSRSkattetillæg - forsinkelse skyldtes revisors sygdom29-06-12 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2012.413.LSROmkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet29-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.412.LSRFradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab29-06-1225-04-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2012.411.LSREftergivelse af offentlig gæld29-06-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.410.LSREjendomsavancebeskatning - genanbringelse efter brand - bindende svar29-06-1219-03-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.409.LSRIndeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse29-06-1231-01-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.408.LSRModregning i børne- og ungeydelse - særbørn29-06-12 Modregning og transport Afgørelse
SKM2012.401.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance28-06-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.400.LSRIndeholdelsespligt af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - vederlag til selvstændig erhvervsdrivende28-06-1227-09-11Arbejdsgiverens særlige pligter Kendelse
SKM2012.399.LSRHenstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse28-06-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.384.LSRGodtgørelse af energiafgifter - bindende svar22-06-1222-05-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.383.LSRTilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug22-06-1216-05-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.382.LSRForening - skattepligt - bindende svar22-06-1211-05-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.381.LSRSalg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane22-06-1226-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.380.LSRFradrag af moms for tab på debitor22-06-1213-04-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.379.LSRVirksomhedsomdannelse - gæld i henhold til kassekredit22-06-1230-11-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.369.LSRBeskatning af fri bil14-06-1223-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.368.LSRGodtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.367.LSRGodtgørelse af elafgift - gymnasium14-06-1223-04-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.366.LSROpgørelse af ejendomsavance ved afståelse af ejendomme ejet af kommanditselskab13-06-1217-04-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.365.LSRVærdiansættelse af veterankøretøj - afgiftspligtig værdi13-06-1217-04-12Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2012.343.LSRKlage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse31-05-1208-05-12Når man vil klage Kendelse
SKM2012.342.LSRPrivat benyttelse af firmabil - bevisbyrde31-05-1230-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.341.LSRMomspligt af selskabs levering af donorsæd31-05-1223-04-12Momspligt Kendelse
SKM2012.340.LSRUdlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen31-05-1219-04-12Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.339.LSRLeasing af udstyr - fradrag for købsmoms - svig i forudgående eller efterfølgende led i transaktionskæden31-05-1218-04-12Fradrag Kendelse
SKM2012.337.LSRBeregning af registreringsafgift for brugt bil30-05-1217-04-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.336.LSRFradrag for repræsentationsudgifter og bøder30-05-1223-03-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.335.LSRUdlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet30-05-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.334.LSRAnmodning om tilbagebetaling af lønsumsafgift - fællesregistrerede selskaber30-05-1222-02-12Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Kendelse
SKM2012.333.LSRFradragsret for udgifter til projekter - momspligtigt salg30-05-1220-01-12Fradrag Kendelse
SKM2012.311.LSRSkattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)24-05-1202-04-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.310.LSRTilbagebetaling af moms af portoudgifter24-05-1202-04-12Momsgrundlag Kendelse
SKM2012.309.LSRRegistreringsafgift - afgiftsfritagelse for motorcykel med sidevogn indrettet som rustvogn - bindende svar24-05-1230-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.308.LSRFraflytteravance - tab på børsnoterede aktier solgt forud for flytning til udlandet24-05-1227-03-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.307.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - varebiler udtaget til virksomheds eget brug23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.306.LSRRegistreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger23-05-1223-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.305.LSRDobbeltdomicil - anmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.304.LSRRegistreringsafgift - bil ejet af selskab - afgiftsberigtigelse som ikke-autocamper23-05-1222-03-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.303.LSRRegistreringsafgift ved anskaffelse af en bus i forbindelse med drift af et neurocenter23-05-1229-02-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.301.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel23-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.294.LSRSkønsmæssigt fastsatte renteindtægter af formue i en fond15-05-1217-02-12Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.293.LSRMaskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær15-05-1216-02-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2012.292.LSRKrav om sikkerhedsstillelse og efterfølgende inddragelse af momsregistrering15-05-12 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2012.291.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt - tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfri kørsel15-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.290.LSRVærdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar15-05-1226-01-12Virksomheder Kendelse
SKM2012.289.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i en polsk indregistreret bil15-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.288.LSRMomsfri forvaltning af investeringsforening15-05-1220-01-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2012.287.LSRFradrag for købsmoms ved tilbygning - integreret del af logen - momsfritagelse15-05-1217-01-12Momspligt Kendelse
SKM2012.286.LSREfteropkrævning af lønsumsafgift - lønsumsafgiftspligtige aktiviteter15-05-1214-12-11Lønsumsafgiftspligt og registrering Kendelse
SKM2012.276.LSRPeriodisering af indtægter og udgifter fra deposita09-05-1214-12-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.275.LSRAnmodning om ejerskifteregistrering af motorkøretøj09-05-12 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2012.274.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kuldioxidafgift vedrørende naturgasforbrug i M/R-stationer09-05-1228-09-11Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2012.273.LSRModregning i et administrationsselskabs overskydende skat til dækning af datterselskabets restskat09-05-12 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2012.271.LSRGenoptagelse af en sag vedrørende tilbagebetaling af energiafgift09-05-1207-12-11Når man ønsker en sag genoptaget Kendelse
SKM2012.270.LSRRegistrerings- og registreringsafgiftspligt09-05-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.269.LSRHenstand - sikkerhedsstillelse08-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.268.LSRAnmodning om fritagelse for betaling af renter i forbindelse med for sent indbetalt A-skat og AM-bidrag08-05-12 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2012.267.LSREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering08-05-1224-11-11Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2012.254.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - udgift til privat arbejdsløshedsforsikring”03-05-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.253.LSREjendomsavancebeskatning - ejendom overtaget ved succession03-05-1208-02-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.252.LSRModregning af energi- og CO2-afgift af rumvarme - Eu minimumsafgift for gas- og dieselolie03-05-1216-12-11Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Kendelse
SKM2012.251.LSRMomspligt - miljøbehandling i forbindelse med modtagelse af biler til skrotning03-05-1220-09-11Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2012.250.LSRFradrag for udgifter til bonusser i et sambeskattet selskab03-05-1211-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.228.LSRLønindeholdelse - manglende aktindsigt10-04-1223-12-11Lønindeholdelse Kendelse
SKM2012.226.LSRForældelse - selskabsskat og restskattetillæg med rentetillæg - henstand - udlæg10-04-1220-12-11Forældelse Kendelse
SKM2012.225.LSRVideresalg af brugte reservedele - brugtmomsordningen - bindende svar10-04-1212-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.224.LSRSkattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort10-04-1214-01-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2012.223.LSRMomspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner10-04-1201-03-12Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.184.LSRAfdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse20-03-12 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2012.182.LSRFastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil20-03-1214-12-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.181.LSRVederlag for opgivelse af andel af salgssum på fast ejendom - bindende svar (SKM2010.796.SR)20-03-1209-12-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.180.LSROmkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer20-03-12 Når man vil klage Afgørelse
SKM2012.177.LSRSkattepligt til Danmark-SMBA med ledelsens sæde i udlandet-bindende svar (SKM2010.820.SR)19-03-1222-09-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.176.LSRSalg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar19-03-1213-10-11Når man ønsker vejledning eller information Kendelse
SKM2012.175.LSRFradrag - tabsgivende finansielle kontrakter - erhvervsmæssig virksomhed19-03-1215-12-11Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2012.133.LSRAnmodning om tilladelse til kørsel i Danmark i udenlandsk indregistreret bil28-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.132.LSRTilladelse til kørsel i afgiftsfri bus - orkesterbus28-02-1206-01-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.131.LSRTilbagebetaling af uretmæssig opkrævede momsbeløb - ugrundet berigelse28-02-1208-12-11Handel med udlandet og betalingspligtige personer Kendelse
SKM2012.130.LSRFradrag for renteudgifter - kautionsforpligtelse28-02-1216-01-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.129.LSRFradrag for kost og logi - sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine28-02-1230-11-11Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2012.104.LSRSKATs afskrivning af restancer - klage fra fordringshaver13-02-12 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2012.103.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-02-1216-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.102.LSRStuderendes kørsel i tysk indregistreret bil13-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.101.LSROpkrævning af registreringsafgift af et køretøj der er indregistreret som bus til rutekørsel13-02-1225-11-11Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Kendelse
SKM2012.86.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift07-02-12 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2012.85.LSRLønindeholdelse - manglende møde07-02-12 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2012.77.LSRBeboelsesbygning - stuehus - til en landbrugsejendom03-02-1206-09-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2012.39.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse24-01-1202-11-11Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2012.26.LSRKildeskat på udbytte, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, jf. kildeskattelovens 65.13-01-1216-12-11Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Kendelse