SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2008.1051.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2009 - kontantomregning af overdragelsessummer22-12-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.1050.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-922-12-08 Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.1048.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2, for 200922-12-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2008.1046.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2., for 200922-12-08 Selskabsbeskatning + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.1045.SKATAmortisationsrenten for 200922-12-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.1044.SKATMomsgrundlag - præcisering - kantinemoms - administrativ forenklet ordning22-12-08 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2008.1033.SKATGenanbringelse af ejendomsavance i udlejede bygninger på ejendomme vurderet som landbrug mv. - genoptagelse19-12-08 Ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.1029.SKATÆndring af meddelelse om retningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1 (Kursgevinster og tab) - Ejendomme omfattet af frivillig registrering for udlejning med særskilt SE-nr.18-12-08 Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.1004.SKATMomsgrundlag - kantinemoms - administrativ forenkelt ordning17-12-08 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2008.1001.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 200917-12-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.1000.SKATStyresignaler og SKAT-meddelelser - to juridiske informationstyper17-12-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.999.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 200916-12-08 Personlig indkomst + Virksomheder + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.998.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2009 - fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte samt beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer for 200816-12-08 Personlig indkomst + Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2008.987.SKATHandel med pantebreve - økonomisk virksomhed - lønsumsafgiftspligt09-12-08 Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.971.SKATOverdækning af fordring ved udlæg05-12-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.960.SKATVirkningstidspunkt for ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst01-12-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.959.SKATGenoptagelse af afgiftstilsvar - virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritagne spil - lønsumsafgift og moms01-12-08 Lønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.958.SKATVærdiansættelse for 2009 af visse personalegoder01-12-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.951.SKATOmkostningsgodtgørelse i klagesag i en EF-voldgiftskonventionssag - SKM2008.440.SKAT erstattes af denne SKM-meddelelse25-11-08 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2008.949.SKATMoms - Beskatningsret til restaurationsydelser - Incomingbureauers og deres kunders adgang til fradrag/godtgørelse for hotel- og restaurationsydelser25-11-08 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.948.SKATMoms - inddrivelse af fordringer24-11-08 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.946.SKATListe over anerkendte flyselskaber24-11-08 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.935.SKATAfgift for registrering af fiskefartøjer i Skibsregistret21-11-08 Tinglysningsafgift SKAT-meddelelse
SKM2008.918.SKATTaxabestillingskontorer - metode for beregning af lønsumsafgift17-11-08 Opgørelse, angivelse og betaling SKAT-meddelelse
SKM2008.904.SKATBegæring om anvendelse af genanbringelsesreglerne i ejendomsavancebeskatningsloven10-11-08 Ejendomsskat + Ejendomsavancebeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.895.SKATÆndring af SKM2005.165.TSS om hvornår aktieordninger skal medregnes i lønsumsafgiftsgrundlaget - praksisændring - genoptagelse05-11-08 Opgørelse, angivelse og betaling SKAT-meddelelse
SKM2008.871.SKATÆndring af opgørelse af erhvervsmæssig andel af ejendomsavance ved andelsboligforenings overgang til skattefri virksomhed - genoptagelse31-10-08 Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.869.SKATGæstestuderende - fritagelse for beskatning af visse udenlandske studerendes underhold for indkomståret 200931-10-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.853.SKATSKATs præcisering af regelsættet i ligningslovens § 9A om fradrag for rejseudgifter til kost og logi i relation til to centrale problemstillinger28-10-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.848.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed27-10-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.841.SKATÆndring af praksis vedr. lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 2 - Registreringsgrænse - Tilbagebetaling af afgift - Genoptagelse21-10-08 Opgørelse, angivelse og betaling SKAT-meddelelse
SKM2008.826.SKATMoms - interesseforbundne parter og normalværdi16-10-08 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2008.811.SKATMoms - byggeadministration - almene boligorganisationer07-10-08 Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.798.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer03-10-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.788.SKATGenoptagelse af skatteansættelser vedrørende kontantomregning af overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt visse opgørelser af gevinst og tab efter kursgevinstloven01-10-08 Ejendomsavancebeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.782.SKATRetningslinier for behandling af indsigelser over SKATs sagsbehandling mv. - ændret anvendelsesområde30-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.740.SKATBeskatning af julegaver fra arbejdsgiveren23-09-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.727.SKATMeddelelse om virkningstidspunkt for SKM2008.565.SKAT og SKM2008.566.SKAT om genoptagelse og fastsættelse af retningslinjer for ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig i udlandet.16-09-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.725.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 for indkomståret 200916-09-08 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2008.722.SKATFradrag for tab på debitorer - debitors rette identitet ukendt16-09-08 Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2008.716.SKATOphævelse af TSS-cirkulærer10-09-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.715.SKATFradragsret for moms i forbindelse med svind - toldoplag - praksisændring - genoptagelse10-09-08 Fradrag SKAT-meddelelse
SKM2008.681.SKATArrangørbegrebet - momsfritagelse for velgørende arrangementer - ændring af praksis20-08-08 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.625.SKATBeregning af et selskabs maksimale fradrag efter selskabsskattelovens § 3, stk. 4, når modtageren er en forening eller en fond18-07-08 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2008.616.SKATKapitalafkastsatsen for 200815-07-08 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2008.603.SKATSikkerhedsstillelse efter udlændingelovens §§ 9, stk. 4 og 9 c, stk. 1, 2. pkt.08-07-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.599.SKATOpgørelse af nettoindkomst30-06-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2008.593.SKATÆndring af SKM2008.445.SKAT om den momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar30-06-08 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2008.577.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer26-06-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2008.574.SKATLønsumsafgift og moms - almene boligorganisationers levering til egne afdelinger - praksisændring - genoptagelse af afgiftstilsvar - afmeldelse fra registrering26-06-08 Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om moms SKAT-meddelelse
SKM2008.566.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.565.SKATRetningslinier for fastsættelse af ejendomsværdiskat eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår25-06-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.557.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-06-08 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.556.SKATPræcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen23-06-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.554.SKATMomsfritagelse - Skibs- og vareafgifter - Skibe i udenrigsfart23-06-08 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.553.SKATRetningslinier for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 120-06-08 Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse SKAT-meddelelse
SKM2008.552.SKATModregning i børnefamilieydelsen20-06-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.535.SKATBehandling af forældede krav i inddrivelsen16-06-08 Forældelse SKAT-meddelelse
SKM2008.531.SKATFartøjskvoteandele - FKA - oprydningsrunde - bytte - årlige fangstmængder13-06-08 Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2008.530.SKATOpsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig og Spanien13-06-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.495.SKATLønindeholdelse over eSkattekortet03-06-08 Forældelse + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2008.493.SKATMeddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed02-06-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.462.SKATTeaterforestillinger - godtgørelse af elafgift26-05-08 Energi og kuldioxid + Miljøafgifter + Glødelamper og elek. sikringer + Generelt om punktafgifter SKAT-meddelelse
SKM2008.452.SKATMomsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen.22-05-08 Andet om moms SKAT-meddelelse
SKM2008.445.SKATDen momsmæssige behandling af træning af heste midlertidigt indført til Danmark med henblik på træning - ændring af praksis - genoptagelse af afgiftstilsvar20-05-08 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2008.390.SKATOpgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter30-04-08 Virksomheder + Afskrivninger og fradrag SKAT-meddelelse
SKM2008.383.SKATPensionsafgift - valg - bonus - præmiefradrag29-04-08 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2008.371.SKATFri bil - delebil - beskatningsgrundlag - SKM2007.930.LSR - ikke ændring af praksis i SKAT25-04-08 Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.369.SKATGenoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven24-04-08 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.354.SKATÆndring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen15-04-08 Motorkøretøjer + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2008.329.SKATTilbagekaldelse og ændring af afgørelser om lønindeholdelse iværksat før den 1. november 200508-04-08 Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2008.320.SKATEjendomsværdiskat for udenlandske ejendomme, som er anskaffet efter 200104-04-08 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet SKAT-meddelelse
SKM2008.319.SKATVedr. den nye svenske "fastighedsavgift"04-04-08 Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2008.305.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 302-04-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.298.SKATFormueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse01-04-08 Forældelse + Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.286.SKATModregning i ægtefællens overskydende skat - forgæves udlæg hos skyldner31-03-08 Modregning og transport SKAT-meddelelse
SKM2008.284.SKATMoms - telefonkort - Teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR - Den momsmæssige behandling af mellemhandlere28-03-08 Momsgrundlag + Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.279.SKATKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2008 - kontantomregning af overdragelsessummer27-03-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2008.273.SKATRetningslinier for offentliggørelse af bindende svar fra Skatterådet26-03-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.262.SKATMoms - skærpelse af praksis - uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne - mulighed for genoptagelse25-03-08 Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag SKAT-meddelelse
SKM2008.221.SKATInddrivelse af foreløbige fastsættelser vedr. moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven05-03-08 Udlæg + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse SKAT-meddelelse
SKM2008.216.SKATOmkostningsgodtgørelse - dokumentationskrav overfor rådgivere03-03-08 Om kommunikation og information samt kampagner + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2008.201.SKATForældelsesafbrydende skridt27-02-08 Forældelse + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.200.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af sager vedrørende fradrag for vedligeholdelse for stuehuse med bopælspligt efter landbrugslovgivningen27-02-08 Fradrag og afskrivninger + Erhvervsejendomme + Udleje og bortforpagtning SKAT-meddelelse
SKM2008.196.SKATVægtede kompensationstal for investeringsforeninger27-02-08 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2008.144.SKATMoms ved kunstneres salg af egne værker, hvor et galleri forestår faktureringen12-02-08 Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter SKAT-meddelelse
SKM2008.130.SKATListe over anerkendte flyselskaber11-02-08 Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt SKAT-meddelelse
SKM2008.123.SKATPolitifremstilling af restanter11-02-08 Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.117.SKATOversigt over kravstyper i relation til virksomhedsrestancer og relevante inddrivelsesmidler m.v.06-02-08 Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Udlæg SKAT-meddelelse
SKM2008.116.SKATKompensationstal - indeksobligationer - pensionsordninger05-02-08 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2008.102.SKATGenoptagelse af skatteansættelsen vedrørende advokat- og revisorudgifter, jf. ligningslovens § 8 J01-02-08 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen SKAT-meddelelse
SKM2008.71.SKATDe formueretlige forældelsesfrister vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav25-01-08 Forældelse SKAT-meddelelse
SKM2008.60.SKATÆndring af praksis og genoptagelse af renteberegning ved tilbagebetaling af overskydende skat i forbindelse med ændring af skatteansættelsen for selskaber m.v.23-01-08 Selskabsbeskatning + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2008.34.SKATÆndring af reglerne om præklusivt proklama for dødsboer17-01-08 Arv og gaver SKAT-meddelelse
SKM2008.15.SKATMoms - museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande14-01-08 Byggeri SKAT-meddelelse
SKM2008.13.SKATOphævelse af TSS-cirkulære14-01-08 Om kommunikation og information samt kampagner SKAT-meddelelse
SKM2008.11.SKATForrentning af efterbetalingsbeløb10-01-08 Renter og gebyrer SKAT-meddelelse
SKM2008.10.SKATÆndring af inddrivelsesbekendtgørelsens § 12, §§ 14-16 og § 2209-01-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2008.5.SKATYderligere vedr. nettoindkomstbegrebet i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 104-01-08 Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse