SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2020.379.BRStraf – ordensbøde – prøvesag – indberetningspligtig virksomhed – undladte renteindberetninger14-09-2028-05-20Straf Dom
SKM2020.377.BRStraf – skærpede ordensbøder – prøvesag - chokoladeafgift14-09-2012-08-20Straf Dom
SKM2020.376.BRBetingelser for nedslag i spilleafgift - udlodninger - velgørende og almennyttige formål - ekstraordinær genoptagelse -14-09-2030-06-20Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2020.367.BRVirksomhedsordningen08-09-2021-07-20Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2020.364.BRNulstilling af indeholdt, men ikke afregnede A-skatter og AM-bidrag07-09-2014-07-20Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2020.356.BRRette afgiftssubjekt03-09-2008-07-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Øl, vin og spiritus Dom
SKM2020.347.BRHæftelse for registreringsafgift – flexleasing - realitet26-08-2016-07-20Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2020.346.BRFri bil – Hovedanpartshaver26-08-2010-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.345.BRErhvervsmæssig virksomhed – stutteri – deltidslandbrug25-08-2008-07-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.344.BRMaskeret udlodning ikke grundlag for fradrag25-08-2008-07-20Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2020.343.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ikke grundlag for fradrag24-08-2008-07-20Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.342.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – transfer pricing - udeblivelsesdom24-08-2030-06-20Straf Dom
SKM2020.340.BROrdinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 221-08-2008-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.339.BRMaskeret udlodning – Kautionsforpligtelse21-08-2001-07-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.315.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant16-07-2001-07-20Straf Dom
SKM2020.314.BRStraf – registreringsbekendtgørelsen – mærkning af varebil – andengangsovertrædelse – prøvesag - tilståelsessag16-07-2029-05-20Straf Dom
SKM2020.313.BRMoms – nægtelse af fradragsret - momssvig – høring16-07-2017-06-20Fradrag Dom
SKM2020.304.BRIndsætninger på bankkonti - udeblivelsesdom07-07-2024-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.302.BREjendomsværdiskat af ”færdigbygget” sommerhus og den korte ligningsfrist06-07-2022-06-20Ejendomsværdiskat Dom
SKM2020.265.BRDriftsfremmede udgifter – fradrag – afskrivning for tab ved afståelse - repræsentationsudgifter24-06-2015-06-20Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.264.BRMaskeret udlodning – sagsbehandlingsfejl – præjudiciel forelæggelse24-06-2027-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.256.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – ølafgift – pant – tilståelsessag - eksporterklæringer18-06-2010-06-20Straf Dom
SKM2020.255.BRIndsætninger på bankkonti – skønsmæssig ansættelse af indkomst18-06-2009-06-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.243.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse – tobaksafgift - tilståelsessag11-06-2004-06-20Straf Dom
SKM2020.237.BRAktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 2110-06-2002-06-20Indberetning, regulering og efterangivelse Dom
SKM2020.221.BRFiktivt låneforhold – Rentefradrag – Tabsfradrag – Nye spørgsmål04-06-2001-04-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.212.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag – førstegangsovertrædelse - udeblivelsesdom26-05-2005-05-20Straf Dom
SKM2020.200.BRIkke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af skatteyders skattepligtige indkomst19-05-2031-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.184.BRAktionærlån – udbytte eller løn06-05-2030-03-20Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2020.164.BRAktieavance – tildeling af warrants – grov uagtsomhed17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.163.BRSkatteyder hæftede ikke for et honorarkrav fra sagsøgeren - krav på omkostningsgodtgørelse17-04-2031-03-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.161.BRChokoladeafgiftsloven – levering af afgiftspligtige varer i henhold til tyske ”Lieferschein” (følgesedler)17-04-2024-03-20Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Dom
SKM2020.160.BRRenter af tilbagebetalte sagsomkostninger17-04-2024-03-20Renter og gebyrer Dom
SKM2020.159.BRKursgevinst – kommanditist – K/S – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse17-04-2023-03-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.158.BRSkattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse – fuld skattepligt17-04-2020-03-20Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2020.156.BRForrentning af krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift – dagældende rentecirkulære15-04-2019-03-20Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om lønsumsafgift Dom
SKM2020.155.BRIndkomst fra udlandet – manglende besvarelse af opfordringer reaktionsfristen15-04-2018-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.153.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse – aftalegrundlag – erklæring15-04-2011-03-20Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Dom
SKM2020.150.BRFremmed arbejdskraft – fradrag for købsmoms – fakturaers realitet bevisbyrde14-04-2005-03-20Fradrag Dom
SKM2020.149.BRIndsætninger på bankkonti skønsmæssig ansættelse af indkomst og momstilsvar14-04-2004-03-20Personlig indkomst + Momspligt Dom
SKM2020.143.BRMomspligt af ”udtrædelsesgodtgørelse” – Ikke procesrente af momskrav fra sagens anlæg01-04-2025-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.132.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern25-03-2017-03-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.131.BRKursgevinst – kommanditist – non recourse – fremmed valuta – gældseftergivelse25-03-2017-02-20Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2020.124.BRFuld skattepligt – fri bolig – fri sommerbolig – fri bil – hovedaktionær - lejefiksering23-03-2003-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.123.BRSkattepligtige gaver eller skattefrie lån23-03-2019-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.122.BRRealitetsbehandling af klage trods overskridelse af klagefrist23-03-2018-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.121.BREjendomsavance - Tinglyst ejer – reel ejer23-03-2005-02-20Tinglysningsafgift + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2020.120.BRAfvisning – tidligere stævning afvist efter retsplejelovens § 34923-03-2017-02-20Når man vil klage Dom
SKM2020.119.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Andet om moms Dom
SKM2020.118.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.117.BROmkostningsgodtgørelse – Tilbagebetaling – Krav rettet mod rådgiver (advokatselskab)23-03-2023-01-20Når man vil klage + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.116.BRFuld Skattepligt – tilflytning – kildeskattelovens § 7 – grov uagtsomhed23-03-2021-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.115.BRMomspligt af erhvervelse af ny luksusbåd finansieret af fransk bank23-03-2011-02-20Momspligt + Andet om moms Dom
SKM2020.114.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter23-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.107.BRBetingelser for fradrag og for momsfradrag – Erhvervsmæssig virksomhed – Selvstændig økonomisk virksomhed11-03-2030-12-19Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2020.106.BROverdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter – ligningslovens § 211-03-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.104.BRManglende indeholdelse af A-skat og AM-bidrag – nettoløn - kildeskattelovens § 6811-03-2010-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.79.BRProces – skattesag skulle ikke sættes i bero – retssikkerhedslovens § 1023-02-2012-02-20Processuelle bestemmelser Dom
SKM2020.72.BRSejlads i ”international trafik” – Artikel 14, stk. 3 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern14-02-2012-02-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.61.BRSyn og skøn over fordringers værdi for hele år afskåret06-02-2029-01-20Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2020.60.BRBefordringsfradrag lønindkomst06-02-2017-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.54.BRMaskeret udbytte – rette indkomstmodtager04-02-2015-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.51.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug04-02-2009-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.48.BRFri jagt – jagtejendom – fri sommerbolig – skovejendom – sommerboligbegrebet – rådighed31-01-2007-01-20Personlig indkomst Dom
SKM2020.38.BRIndsætninger på bankkonto28-01-2017-12-19Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt + Virksomheder Dom
SKM2020.36.BRFradrag for tab på debitorer23-01-2006-12-19Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2020.22.BREnergivirksomhed var ikke erhvervsmæssig virksomhed mv.21-01-2012-12-19Virksomheder Dom
SKM2020.21.BRErhvervsmæssig virksomhed – køb og salg af designerlamper21-01-2012-12-19Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2020.15.BRRegistreringsafgift – dobbelt domicil – hjemmehørende i Danmark17-01-2004-12-19Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom