Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
31-01-18SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgiftDomEjendomsvurdering
31-01-18SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til IndkomstregistretDomStraf
29-01-18SKM2018.46.VLRIndsætninger på konto - Money Transfer - udbetaling af lån - ekstraordinær genoptagelseDomPersonlig indkomst
29-01-18SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - PendlerDomFradrag og afskrivninger
29-01-18SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlånDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
26-01-18SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighedDomSelskabsbeskatning
24-01-18SKM2018.42.SRHavneselskab - fortsat skattefritagelse efter selskabsskattelovens § 3Bindende svarSelskabsbeskatning
23-01-18SKM2018.41.HRFraflytningsbeskatning - værdiansættelse af anparter - værdiansættelsescirkulæret - skønDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
23-01-18SKM2018.40.VLRFri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighedDomPersonlig indkomst
22-01-18SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelseDomStraf
19-01-18SKM2018.38.VLRStraf - skattesvig - frifindelse - forskningsmidler - ingen selvangivelsespligt - selvinkrimineringDomStraf
19-01-18SKM2018.37.ØLRStraf - svig med moms- og chokoladeafgift - reel leder af flere virksomheder i andres navnDomStraf
17-01-18SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlægDomEjendomsvurdering
15-01-18SKM2018.35.SRKursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021Bindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
15-01-18SKM2018.34.SROPP-projekt - kontorbygning på lejet grundBindende svarFradrag og afskrivninger
15-01-18SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændighederDomNår man ønsker en sag genoptaget
15-01-18SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdomDomStraf
15-01-18SKM2018.31.SRInternational sambeskatning - kommanditselskab - fradragskontoBindende svarSelskabsbeskatning
15-01-18SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne vejeDomEjendomsvurdering
12-01-18SKM2018.29.SRMoms - Salg af delvis nedrevet ejendomBindende svarByggeri
12-01-18SKM2018.28.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering - PartshøringAfgørelseVirksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
12-01-18SKM2018.27.LSRKrav om sikkerhedsstillelse som betingelse for registrering – Partshøring – Formodning om stråmandsvirksomhedAfgørelseVirksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
12-01-18SKM2018.26.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygninger ejet af 3. mandBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
12-01-18SKM2018.25.LSRFradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbilerAfgørelseMotorkøretøjer
12-01-18SKM2018.24.LSRVærdi af personalegode - Kontingent til erhvervsklub i golfklubAfgørelsePersonlig indkomst
12-01-18SKM2018.23.LSRSelskabs lån til klageren beskattes som lønAfgørelsePersonlig indkomst
12-01-18SKM2018.22.LSRModregning via skattekontoen - De almindelige modregningsbetingelserAfgørelseModregning og transport
12-01-18SKM2018.21.LSRMomsfritagelse for fodplejevirksomhedAfgørelseMomsfritagelse og -godtgørelse
11-01-18SKM2018.20.SRLivsforsikringsaftale, PBL § 53 ABindende svarSelskabsbeskatning
11-01-18SKM2018.8.SRInvesteringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytteBindende svarSelskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
10-01-18SKM2018.19.SRMomsfritagelsen vedrørende levering af fast ejendom - levering af en grund med eksisterende bygningerBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
09-01-18SKM2018.18.SRKildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskravBindende svarSelskabsbeskatning
09-01-18SKM2018.17.SRTab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017Bindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
09-01-18SKM2018.16.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger i kunders formueafkast ved opgørelse af individ-PAL for forsikringer uden ret til rentebonusBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
09-01-18SKM2018.15.SRErasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligtBindende svarPersonlig indkomst
09-01-18SKM2018.14.ØLRKontantbeløb - lån - betydning af privatforbrugsberegningDomPersonlig indkomst
08-01-18SKM2018.13.SRLønsumsafgift - filial - udenlandsk finansiel virksomhedBindende svarLønsumsafgiftspligt og registrering
08-01-18SKM2018.12.LSRFradrag for tab på fordringer som følge af internetbedrageriAfgørelseFradrag og afskrivninger
08-01-18SKM2018.11.LSRBefordringsfradrag, rejsefradrag m.v. for stewardesse med bopæl i Danmark og base i Heathrow AirportAfgørelseFradrag og afskrivninger
08-01-18SKM2018.10.LSRHævninger på mellemregning anses for aktionærlån, der beskattes som udbytteAfgørelsePersonlig indkomst
08-01-18SKM2018.9.LSRNordisk Ministerråds sekretariat - Tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsaktAfgørelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
08-01-18SKM2018.7.LSRTilbagefordeling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt renterAfgørelsePersonlig indkomst
08-01-18SKM2018.6.LSRRefusion for skib - Søtransport i forbindelse med transport af sandsækkeAfgørelseTonnageskat
08-01-18SKM2018.5.VLRAffaldsvarmeafgift - fyring i kombination med gasDomMiljøafgifter
02-01-18SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgiftDomEjendomsvurdering
02-01-18SKM2018.3.ØLRFradrag for rejseudgifter - midlertidig ansættelse - muligt at overnatte på sædvanlig bopælDomFradrag og afskrivninger
02-01-18SKM2018.2.ØLRForældelse af skatte- og afgiftskrav - skrivefejl i afgørelsesresumeet - lønindeholdelse på baggrund af momsgældDomForældelse
02-01-18SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomiDomPersonlig indkomst

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter