SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2019.658.LSRGrundværdiansættelse og omberegning af grundværdien - Årsomvurdering20-12-1902-08-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.655.LSRAktionærlån - Beskatning af udbytte hos personer – Omgørelse20-12-1928-11-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.650.LSRRefusion af udbytteskatter20-12-1919-12-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.646.LSRBeskatning af overskud ved udlejning af ideel anpart20-12-1905-12-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.644.LSRForskerskatteordningen – Vederlagskrav20-12-1905-12-19Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2019.603.LSRBefordringsfradrag mellem Danmark og Polen - Sædvanlig bopæl og dobbeltdomicil05-12-1912-09-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.602.LSRGenoptagelse – Ændring af afgiftstilsvar - Klageberettigelse - Partsstatus05-12-1925-11-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.601.LSRSKATs udtalelse om handelsværdien på ejendomme05-12-1921-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.600.LSREfteropkrævning af tinglysningsafgift05-12-1916-08-19Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.585.LSRAktionærlån – Lån anset for løn27-11-1912-11-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.584.LSRBitcoins27-11-1923-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.583.LSRFond – Skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser ved fjernelse af begunstiget27-11-1911-11-19Arv og gaver Afgørelse
SKM2019.582.LSRKlage over ejendomsværdi og grundværdi – Risiko for oversvømmelse ved stormflod27-11-1904-09-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.581.LSRHjemmel til at foretage en årsomvurdering26-11-1922-10-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.553.LSRMomsfritaget virksomhedsoverdragelse08-11-1912-09-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.552.LSRGrundværdi – P-kælder08-11-1921-10-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.551.LSRBeskatningstidspunkt for udbetalinger fra andelshaverkonto som følge af udtræden af andelsselskabet08-11-1904-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.550.LSRKrav om bankgaranti som sikkerhed for exitskat - negativ anskaffelsessum08-11-1922-10-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.549.LSRAvance ved salg af andelsbeviser08-11-1921-10-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.536.LSRBeskatning af indkomst fra arbejde om bord på norsk skib28-10-1923-01-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.535.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Visitering28-10-1908-10-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.533.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - Visitering - Vurderingsankenævn28-10-1908-10-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.532.LSROmkostningsgodtgørelse25-10-1913-09-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.530.LSRMomspligtigt salg af byggegrund eller momsfritaget salg af fast ejendom25-10-1927-09-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.529.LSRInteressentskab - Mageskifte ved salg af byggegrunde25-10-1910-10-19Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.528.LSRUdlevering af bankoplysninger til SKAT25-10-1904-10-19Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Afgørelse
SKM2019.527.LSRTilbagebetaling af råstofafgift for nødder, der indgår i blandinger med både afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige bestanddele25-10-1930-09-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.526.LSRAfslag på adgang til indberetning af foreningskontingent25-10-1910-10-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.525.LSRForskerskatteordningen - Vederlagskrav25-10-1908-10-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.524.LSRMaskeret udlodning25-10-1904-09-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.523.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelsen25-10-1909-10-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.500.LSRForhøjelse af indkomst – Fradrag for udgifter til fremmed arbejde11-10-1919-09-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.499.LSRFuld skattepligt til Danmark – Nedsættelse af udenlandsk indkomst til 0 kr.10-10-1920-02-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.498.LSRRegistreringsafgift som følge af ombygningen af en personbil10-10-1916-08-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.473.LSRSkønsmæssig forhøjelse af personlig indkomst grundet lavt privatforbrug30-09-1924-07-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.472.LSRLed i næringsvirksomhed – Køb og salg af ejendomme30-09-1927-06-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.471.LSRBeskatning af gevinst30-09-1909-05-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.470.LSRSkattekredit – bortseelse fra underskud - lempelse27-09-1904-09-19Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.469.LSRNedsættelse af tilbagebetalt elafgift27-09-1921-06-19Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.468.LSRAnmodning om genoptagelse vedrørende fejl i oprettelsen af arbejdsgiveradministreret pensionsordning27-09-1927-06-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.466.LSRFradrag for advokatudgifter27-09-1921-05-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.465.LSRRegistrering af køretøjer - Inddragelse af faste prøveskilte27-09-1921-06-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.442.LSRForhøjelse af et selskabs skattepligtige indkomst vedrørende fiksering af renter vedrørende et tilgodehavende i datterselskab11-09-1903-06-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2019.401.LSRTilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning – Aktieavance vedrørende afståelse af aktierne15-08-1904-07-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.400.LSRForhøjelse af momstilsvar – Fradrag for importmoms15-08-1921-06-19Fradrag Afgørelse
SKM2019.399.LSRHenstand med fraflytterbeskatning - Sikkerhedsstillelse15-08-1908-05-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.330.LSRUdlejning af hotellejligheder - Ejendomsværdiskat21-06-1908-05-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.329.LSRGenoptagelse af grundværdiansættelsen samt fastsættelse af fradrag for forbedringer vedr. el-, vand-, og varmetilslutning21-06-1903-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.325.LSRBegrænset skattepligt af vederlag – Udenlandsk komplementar20-06-1915-05-19Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2019.324.LSRAnnullering af årsomvurdering20-06-1915-05-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.323.LSRAfslag på genoptagelse - Ejendomsvurdering20-06-1926-04-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.321.LSRGenoptagelse af ejendomsvurdering – Forhøjelse af fradrag i grundværdien for forbedringer – Manglende klageberettigelse20-06-1929-04-19Når man vil klage Afgørelse
SKM2019.295.LSRMomsfrit salg af lejlighed06-06-1903-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.294.LSRMomsfritagelse ved salg af ejendom06-06-1903-05-19Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2019.292.LSRBefordringsfradrag06-06-1907-05-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.285.LSRFradrag for underskud af virksomhed samt fradrag for ejendomsskatter - Kapitalafkastordningen - Virksomhedsordningen27-05-1907-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.284.LSRSelvstændig erhvervsvirksomhed24-05-1908-04-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.282.LSRDøgnpleje – Lønmodtagervirksomhed – Selvstændig erhvervsvirksomhed24-05-1908-04-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.281.LSRAfståelsessum for ejendom - Værdiansættelsescirkulæret24-05-1904-04-19Dødsboer (ejendomme) Afgørelse
SKM2019.280.LSRÅrsomvurdering - Hjemmel24-05-1907-03-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.279.LSREjendomsværdiskat – Kontor eller bolig – Ejendom beliggende i udlandet23-05-1925-03-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.276.LSREjendomsværdiskat – Ubeboelig ejendom23-05-1908-04-19Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2019.275.LSRTinglysningsafgift ved ejerskifte af ferielejlighed anvendt til udlejning samt privat brug23-05-1929-04-19Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.274.LSRChokolade- og sukkervareafgift - Vaffelblandinger23-05-1925-01-19Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.245.LSRForhøjelse af momstilsvar02-05-1929-01-19Fradrag Afgørelse
SKM2019.243.LSRErhvervelse af konvertible obligationer i ApS - Privat hævning02-05-1915-03-19Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.242.LSROmberegnede grundværdier02-05-1905-03-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.241.LSRModregning i overskydende skat til dækning af restskat og inddrivelsesrenter - Forældelse02-05-1908-04-19Modregning og transport Afgørelse
SKM2019.240.LSRAndelsboligforening – Renteswap - Lagerprincippet02-05-1920-03-19Udleje og bortforpagtning Afgørelse
SKM2019.220.LSRGodtgørelse af elafgift af elektricitet12-04-1928-02-19Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.219.LSRAnvendelse af køretøj i strid med reglerne om fritagelse for registreringsafgift for rustvogne12-04-1913-03-19Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.218.LSRAnmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering afvist - Klageberettigelse12-04-1920-03-19Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2019.217.LSRTinglysningsafgift – Berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver12-04-1923-11-18Tinglysningsafgift Afgørelse
SKM2019.209.LSRReklameudgifter med fuld fradragsret - Dagsarrangement10-04-1929-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.207.LSRTransfer pricing – Overdragelse af immaterielle aktiver09-04-1911-01-19Transfer pricing Afgørelse
SKM2019.205.LSRMoms – Salg af lejligheder09-04-1926-02-19Byggeri Afgørelse
SKM2019.204.LSRInvestering af pensionsmidler – aldersopsparing/ ratepension – unoterede aktier – ferieboliger09-04-1924-01-19Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Pensionsafkastbeskatning (PAL) Afgørelse
SKM2019.203.LSRBeskatning af hæderspriser09-04-1912-10-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.202.LSROmperiodisering af personlig indkomst09-04-1928-02-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.201.LSRLempelse efter ligningslovens § 33 A – Afbrydelse af udlandsophold09-04-1931-01-19Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.177.LSREfteropkrævning af moms26-03-1924-10-18Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2019.173.LSRAfgiftspligtig virksomhed ved drift af fælleskøkken25-03-1908-02-19Momspligt Afgørelse
SKM2019.170.LSRChokolade- og sukkervareafgift – Solidarisk hæftelse med leverandør25-03-1921-12-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.149.LSRFradrag for udgifter til underleverandører11-03-1929-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.147.LSRMomspligt af udlagt undervisning11-03-1908-02-19Momspligt Afgørelse
SKM2019.146.LSRSalg af bygninger med negativ værdi08-03-1908-02-19Salg Afgørelse
SKM2019.144.LSRFradrag for indskud på etableringskonto08-03-1911-01-19Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.73.LSRGenbeskatning af negativ fradragskonto08-02-1908-09-17Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2019.72.LSRGrundværdi (årsomvurdering) – Omberegnet grundværdi08-02-1910-01-19Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2019.71.LSRBrand- og redningskøretøjer brugt til undervisning - Afgiftsfritagelse08-02-1915-10-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.70.LSRGæld vedrørende et jordbrugslån08-02-1913-12-18Forældelse Afgørelse
SKM2019.69.LSRForhøjelse af kapitalindkomst og aktieindkomst – Tab ved salg af investeringsbeviser - Dødsbo08-02-1929-11-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2019.68.LSRSkattefrihed – Rejsegodtgørelser - Lønomlægning08-02-1907-09-18Arbejdsgiverens særlige pligter Afgørelse
SKM2019.49.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte29-01-1919-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.48.LSRPensionsordning - Virksomhedsordningen - Køb af aktier for opsparet overskud29-01-1912-12-18Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2019.46.LSRStrukturskadeerstatning29-01-1907-12-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.40.LSRLån over mellemregningskontoen anset for udbytte28-01-1919-11-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2019.39.LSRStrukturskadeerstatning28-01-1907-12-18Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2019.38.LSRGodtgørelsesberettigelse – Afgift af dieselolie anvendt til drift af råstofpumper25-01-1913-12-18Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2019.37.LSRKursgevinst ved omlægning af gæld25-01-1913-12-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.36.LSRTilbagebetaling af chokoladeafgift vedrørende myslibarer24-01-1905-11-18Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Afgørelse
SKM2019.34.LSRLån over mellemregningskontoen anset for løn24-01-1905-12-18Personlig indkomst Afgørelse
SKM2019.33.LSRFritagelse for skattetræk af bevilling fra Det Frie Forskningsråd24-01-1929-11-18Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2019.14.LSRRegistreringsafgift af motorkøretøjer11-01-1929-11-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2019.13.LSRUdbetaling af skatteværdi af udviklingsomkostninger - Patentarbejde10-01-1904-12-18Fradrag og afskrivninger Afgørelse