Det er nævnt i afsnit D.A.5.15 i den Juridiske Vejledning, at der skal betales moms i forbindelse med anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel (turistkørsel). For turistkørsel her i landet med udenlandsk indregistrerede busser beregnes momsen på grundlag af et gennemsnitsvederlag.

Gennemsnitsvederlaget er det beløb, hvoraf momsen skal afregnes. Momstilsvaret opgøres således ikke som normalt på grundlag af virksomhedens indgående og udgående moms. Dette er begrundet i, at det i modsat fald ville være nødvendigt at fordele indtægter og udgifter mellem kørslen her i landet og i udlandet, hvilket ville være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger. Gennemsnitsvederlaget modsvarer den gennemsnitlige merværdi, der ligger til grund for momstilsvaret for tilsvarende turistkørsel med dansk indregistrerede busser.

Gennemsnitsvederlaget udgør 25 øre pr. personkilometer, der beregnes som det tilbagelagte antal kilometer her i landet ganget med antallet af befordrede passagerer. Med den gældende momssats på 25 pct. er momsen således 6,25 øre pr. personkilometer.

I Dep 894/84 er der truffet afgørelse om, at det er antallet af passagerer ved indkørslen i Danmark, der skal lægges til grund ved beregningen af gennemsnitsvederlaget, dog med undtagelse af tilfælde, hvor en tom bus kører ind i landet for at hente passagerer her. Baggrunden herfor var et udenlandsk busselskab, der kørte weekendture i Danmark med fast opholdssted, hvorfra der blev foretaget udflugtsture med et varierende antal passagerer.

I momsbekendtgørelsens kapitel 6, §§ 20-24, er fastsat nærmere regler om anmeldelse, regnskabsføring, kontrol, herunder eftersyn af busser, og om afregning af momsen.

Virksomheder, der er registreringspligtige for turistkørsel her i landet med busser indregistreret i udlandet, skal ved anmeldelsen oplyse bussens særlige kendetegn i form af påmalet navn, logo mv., ligesom senere ændringer heraf skal meddeles SKAT, inden bussen kører ind i landet.

De nævnte virksomheder skal for hver turistkørsel her i landet føre regnskab (kørebog) med oplysning om kilometertællerens udvisende og dato for indkørsel til og udkørsel fra landet samt om antallet af passagerer. Virksomhederne skal endvidere under kørslen her i landet medbringe registreringsbevis eller kopi heraf samt det nævnte kørselsregnskab (kørebog). Endelig skal virksomhederne opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter udløbet af den momsperiode, hvori kørslen har fundet sted.

Afgiftsperioden er kvartalet, og momsen skal afregnes for den kørsel, der er afsluttet i denne periode. Reglerne i lovens kapitel 10 (momsgodtgørelse), kapitel 15 (afregning af momsen) og kapitel 19 (kontrolbestemmelser) finder anvendelse.

Dette betyder bl.a., at virksomhederne har mulighed for at få tilbagebetalt den moms, der er betalt i Danmark af køb til drift af bussen, f.eks. moms af køb af brændstof. Godtgørelse af moms for varer og ydelser indkøbt her i landet sker efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1492 af 15. december 2009 om godtgørelse af moms. for moms til udenlandske virksomheder mv.

Kapitel 10, 15 og 19 er omtalt nærmere i henholdsvis afsnit K, P og T, hvortil der henvises.

Virksomheder, der kun lejlighedsvis udfører turistkørsel her i landet, kan efter anmeldelse til SKAT få tilladelse til at afregne momsen i forbindelse med den enkelte kørsel.

Anmeldelsen skal indgives, inden indkørsel til landet finder sted, og skal indeholde oplysninger om den forventede tilbagelagte strækning i kilometer, antal befordrede passagerer samt det beregnede momsbeløb, der skal indbetales samtidig med anmeldelsen.

Virksomheden skal under kørsel her i landet medbringe en kopi af anmeldelsen og en kvittering for betaling af momsen. Efter afslutningen på kørslen skal virksomheden med henblik på regulering af den betalte moms angive det faktisk antal kørte kilometer og befordrede passagerer ved tilbagesendelse af et eksemplar af anmeldelsen til SKAT.

Hvis virksomheden ved forudanmeldelsen har indbetalt for meget i moms, tilbagebetales det overskydende beløb. Hvis virksomheden har betalt for lidt, indbetales det skyldige beløb samtidig med tilbagesendelsen af anmeldelsen. Der skal dog kun ske regulering, hvis det beløb, der skal efteropkræves eller tilbagebetales, udgør mere end 50 kr.

 SKAT kan foretage eftersyn af busser, der benyttes til turistkørsel her i landet, herunder efterse virksomhedens kørselsregnskab (kørebog).