Registrerings/anmeldelses-, underretnings-, og indberetningspligten er generelt pålagt fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i Danmark, bortset fra de i nævnte i afsnittet "Hvem er generelt undtaget fra anmeldelses- og indberetningspligt".

Tvivl om, hvorvidt en virksomhed/investeringsforening/selskab eller en person er omfattet af de ovenfor nævnte pligter, fritager ikke for indberetning m.m.

Tvivlsspørgsmål kan rettes til Center for eKapital.

Den anmeldelelsespligtige virksomhed mv. skal til brug for Centrets afgørelse af spørgsmålet om indberetningspligt mv., vedlægge en redegørelse for virksomheden mv., fx en kopi af virksomhedens vedtægter og årsregnskab.

Vægrer en indberetningspligtig sig ved at efterkomme bestemmelserne i skattekontrollovens § 10 A og § 10 B, kan skattemyndighederne om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af daglige bøder, jf. skattekontrollovens § 9.

Kravet om daglige bøder kan, når den indberetningspligtige er en juridisk person, rettes mod den fysiske person, der har det formelle ansvar for, at indberetningspligten opfyldes. Ved aktieselskaber og anpartsselskaber kan kravet rettes mod bestyrelsens formand m.fl. Ved foreninger og andre ikke erhvervsdrivende juridiske personer kan kravet om daglige bøder som hovedregel rettes mod den, der i henhold til vedtægterne er tegningsberettiget.

Den der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at foretage genindberetning af afviste indberetninger inden for den frist, som told- og skatteforvaltningen har meddelt den indberetningspligtige, kan straffes med bøde. Der kan ligeledes udstedes bøde såfremt fristen for underretning som meddelt af told- og skatteforvaltningen ikke overholdes, jf. skattekontrollovens § 9 A, stk. 3 og stk. 4.

 

Ordlyden i skattekontrollovens § 9 A, stk. 3 er følgende: "Har den indberetningspligtige forsøgt indberetning, og har told- og skatteforvaltningen meddelt den indberetningspligtige, at indberetningen ønskes genindberettet som følge af fejl eller lignende, skal den indberetningspligtige foretage genindberetning inden en frist, som meddeles af told- og skatteforvaltningen."

 

Ordlyden i skattekontrollovens § 9 A, stk. 4 er følgende: Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed (indberetter), der indberetter efter den frist, der er angivet i stk. 1 (20. januar i året efter indkomståret), eller fastsat efter stk. 3, at underrette den, som de indberettede oplysninger vedrører, om det indberettede inden for en nærmere angivet frist.

Specifikt for investeringsforeningspapirer mv.

Vedrørende udlodning/tilskrivning påhviler anmeldelses-/indberetningspligten som udgangspunkt depositaren respektive kontoføreren.

Er investeringsforeningsbeviset ikke deponeret her i Danmark (dansk som udenlandske beviser), men udbyttekravet indløses gennem et pengeinstitut eller anden indløser her i landet, påhviler indberetningspligten denne. Dette gælder ligeledes ved indløsning af et udlodningskrav fra en ikke bevisudstedende udenlandsk forening.

Udbetales udlodningen/afkastet fra en investeringsforening mv. her i landet direkte fra foreningen mv. til ejeren, påhviler indberetningspligten foreningen mv. 

Vedrørende Ny tekst startanskaffelse/Ny tekst slutafhændelse/hævning påhviler anmeldelses-/indberetningspligten som udgangspunkt den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelsen af investeringsbeviset mv.

Såfremt investeringsforeningsbeviset mv. eksempelvis formidles gennem en autoriseret fondshandler, fritager dette ikke nødvendigvis formidleren fra indberetningspligten.

Også private (fysiske eller juridiske personer m.fl., ikke fondshandlere) er omfattet af indberetningspligten vedrørende Ny tekst startanskaffelse/Ny tekst slutafhændelse.

Handles et investeringsforeningsbevis mv. mellem parter, hvor ingen har det som sit erhverv at handle med eller formidle værdipapirer, og formidles overdragelsen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetning om afhændelse foretages af den part, der erhverver beviset mv. Såfremt denne part er en valutaudlænding, påhviler indberetningspligten dog indlændingen.

Som indlænding anses i denne sammenhæng fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet.

Der er til brug for den private indberetning udarbejdet er særlig indberetningsblanket, blanket nr. 03.046. Blanketten kan trækkes via linket i bilag 1.

Den private indberetning skal ske efter retningslinierne i denne vejledning og skal indsendes til SKAT hurtigst muligt og inden 15. januar i året efter udløbet af det kalenderår, hvor dispositionen har fundet sted.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter