Her vil løbende blive indsat nyt om den kommende ændring til indberetninger af feriepenge.

Herunder er indsat vejledning i, hvordan der efter ny ferielov skal indberettes, med foreløbig fokus på funktionærer.

Definition af ferieår:

Når der i det efterstående bruges begrebet ”ferieår”, så er der generelt tale om optjeningsåret. Fra 1.9.2020 er opteningsåret dog sammenfaldende med ferieafholdelsesåret, hvorfor ”ferieår” fra det tidspunkt dækker begge begreber.

Kalenderår 2018 = Ferieår 2018

Fra 1.1.2019 til 31.8.2019 = Ferieår 2019 (kun 8 mdr.)

Fra 1.9.2019 til 31.8.2020 = Ferieår 9999, hvor feriemidlerne indefryses i Feriefonden.

Fra 1.9.2020 til 31.8.2021 = Ferieår 2020

Osv.

Recordtyper ved filindberetning af feriepenge mv.

I eksemplerne er felterne listet i nummerorden. Når der opbygges fil til indberetning, skal felterne komme i recordtype-orden – her dem, der er aktuelle sammen med feriepenge:

Recordtype

Indhold

Eksempel og bemærkninger

1000

Identifikation af fil og indberetter

2001

Identifikation af arbejdsgiver

5000

IndberetningsID og lønperiode mv.

6001

Beløb

Felt 210

6002

Koder

Felt 209

6005

Antal

Felt 211

6102

Nettoferiepenge mm for fratrædende funktionær

6202

Bruttoferiepenge mm for fratrædende funktionær

Ny recordtype til brug for virksomheder, der ikke bruger FerieKonto eller en feriekasse

Felter og records til indberetning af feriepenge og feriedage mv.

Feltnr.

Indhold

Recordtype

Bemærkninger

0013

Am-bidragspligtig A-indkomst

6001

Skal bruges i forbindelse med

nettoferiepenge (feltnr. 0202

og record 6102)

0015

A-skat

6001

0016

Am-bidrag

6001

0198

Bruttoferiepenge - timelønnede

6001

Nyt felt. Ikke med i disse eksempler

0200

Løntimer

6005

Skal bruges i forbindelse med feltnr. 0013

0201

Bruttoferiepenge

6001

Udgår pr 1.9.2019

0202

Nettoferiepenge – timelønnede

6001

Ikke med i disse eksempler

0203

Optjente feriedage - timelønnede

6005

Ikke med i disse eksempler

0209

Se-nr på feriepengeudbetaler

6002

0210

Bruttoferiepenge for fortsættende funktionær

6001

Nyt felt. Skal bruges for ferieår 9999 til  Feriefonden

0211

Optjente feriedage for fortsættende funktionær

6005

Nyt felt. Skal bruges for ferieår 9999 til Feriefonden

I nedenstående tabel er feltnr. kun en henvisning til selve recordtypen, ikke at forveksle med feltnr. beskrevet ovenfor.

Recordtype

Feltnr i recordtypen

Indhold

6102

Eksisterende recordttype til nettoferiepenge for fratrædende funktionær

6102

2

Nettoferiepenge for fratrædende funktionær

6102

5

Feriedage vedr. nettoferiepengene

6102

7

Ferieår, hvori nettoferiepenge og feriedage er optjent 

6102

8

Funktionærens fratrædelsesdato

6202

Ny recordtype til bruttoferiepenge for fratrædende funktionær

6202

2

Bruttoferiepenge for fratrædende funktionær

6202

5

Feriedage vedr. bruttoferiepengene

6202

7

Ferieår, hvori bruttoferiepenge og feriedage er optjent 

6202

8

Funktionærens fratrædelsesdato

Beskatning af feriepenge for timelønnede:

Alle feriepenge der opspares i lønperioder, der slutter før 1.9.2019 beskattes fortsat ved opsparing.

Feriepenge, der opspares i lønperioder, der slutter 1.9.2019 eller senere opdeles i to muligheder:

 1. Arbejdsgiver bruger FerieKonto eller feriekasse: Feriepengene beskattes fortsat ved opsparing.

 2. Andre arbejdsgivere: Feriepengene opspares som bruttoferiepenge (ubeskattede) og beskattes først ved udbetaling/afholdelse af ferie.

Ovenstående regel anvendes også for feriepenge for ferieår 9999, der indefryses i Feriefonden.

1. Vejledning til indberetning af funktionærer, der fratræder før 1.9.2019:

Følg de hidtidige regler.

2. Vejledning til indberetning af funktionærer i fortsat ansættelse for ferieår 9999:

Hvis funktionærens ansættelse strækker sig over en periode både før 1.9.2020 og senere, betegnes funktionæren som værende i fortsat ansættelse.

Mulighed 1 – løbende indberetninger:

  • Der kan foretages løbende indberetning i forbindelse med den almindelig lønindberetning i perioden 01.09.2019 til 31.08.2020 af bruttoferiepenge for medarbejdere i fortsat ansættelse med ret til løn under ferie.
  • For at indberette løbende, skal lønperiodens slutdato ligge i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020.
  • Feriepengene skal indberettes i felt 210 ”Bruttoferiepenge for medarbejdere i fortsat ansættelse, med ret til løn under ferie” og have den reelle lønperiode og dispositionsdato for den tilhørende løn. De tilhørende feriedage indberettes i felt 211.
  • Feriepengeudbetaler-se-nr. (felt 209) skal være arbejdsgiver selv (eller den der har betalingsforpligtigelsen over for LFF) og feriepengene skal være opgjort før skat. Feriepengeudbetaler-se-nr. må ikke være Feriekonto eller en feriekasse.
  • Der er mulighed for at foretage korrektioner til indberetningerne, som til andre beløbs- og antalsfelter i eIndkomst. Disse skal foretages senest den 31.12.2020.
  • Bemærk, at hvis en arbejdsgiver, der anvender FerieKonto eller en feriekasse til fratrådte medarbejdere med ret til løn under ferie vælger at foretage løbende indberetning, og den ansatte så fratræder i perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, skal den foretagne løbende indberetning tilbagereguleres, både fsva feriepenge i felt 210 og feriedage i felt 211. Der skal så foretages en sædvanlig fratrædelsesindberetning for ferieåret 9999 med FerieKonto/feriekasse som feriepengeudbetaler.

Mulighed 2 – én samlet indberetning:

  • Efter 31.8.2020 foretages én indberetning pr. funktionær i fortsat ansættelse, der har optjent feriepenge i ferieår 9999 (indefrysningsperioden).
  • Indberetningen skal ske i felt 210 ”Bruttoferiepenge for medarbejdere i fortsat ansættelse med ret til løn under ferie” og have lønperiode fra 01.09.2019 til 31.08.2020 og dispositionsdato 31.08.2020. De tilhørende feriedage indberettes i felt 211.
  • Feriepengeudbetaler-se-nr. (felt 209) skal være arbejdsgiver selv (eller den der har betalingsforpligtigelsen over for Feriefonden) og feriepengene skal være opgjort før skat. Feriepengeudbetaler-se-nr. må ikke være Feriekonto eller en feriekasse.
  • Der er mulighed for at foretage korrektioner til indberetningen, som til andre beløbs- og antalsfelter i eIndkomst. Disse skal foretages senest den 31.12.2020.

3. Vejledning til indberetning af funktionærer, der fratræder i perioden 1.9.2019 – 31.8.2020:

Valg af recordtype:

For tilgodehavende ferie optjent før 1.9.2019 skal der bruges recordtype 6102 til nettoferiepenge. Én for hvert ferieår. Det kan være 2018 og 2019.

For arbejdsgivere der bruger FerieKonto eller en feriekasse, skal der fortsat bruges record 6102 til ferieår 9999 (optjent fra 1.9.2019 til fratrædelsesdagen), da det i den situation stadig er beskattede feriepenge (nettoferiepenge), der skal indberettes.

For andre arbejdsgivere, skal der bruges record 6202 til ferieår 9999 (perioden fra 1.9.2019 til fratrædelsesdagen), da der her skal indberettes ubeskattede feriepenge (bruttoferiepenge).

Feriepengene:

For ferieår 2018 og 2019 (indtil 31.8.2019) skal feriepengene indberettes som beskattede feriepenge (nettoferiepenge). Feriepengene før skat, skal som hidtil også indberettes i felt 13, skatten af feriepengene i felt 15 og am-bidraget i felt 16.

Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, skal der for ferieår 9999 (perioden fra 1.9.2019 til fratrædelsesdato) indberettes nettoferiepenge på samme måde som for 2018 og 2019.

I andre tilfælde (bruger ikke FerieKonto/feriekasse) skal arbejdsgiver for ferieår 9999 indberette bruttoferiepenge. Disse skal ikke indgå i felt 13, og der skal ikke beregnes skat og am-bidrag af dette beløb.

Ferieår:

  • Feriepenge optjent i perioden 01.01.2018 til og med 31.12.2018 indberettes med Ferieår 2018.
  • Feriepenge optjent i perioden 01.01.2019 til og med 31.08.2019 indberettes med Ferieår 2019.
  • Feriepenge optjent i perioden 01.09.2019 til og med fratrædelsesdagen indberettes med Ferieår 9999. Denne del går til Feriefonden.

Fratrædelsesdato:

Der angives den reelle fratrædelsesdato – dvs en dato mellem 1.9.2019 og 31.8.2020.

Feriepengeudbetaler:

Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, skal man indberette se-nr. på denne.

I andre tilfælde skal man indberette arbejdsgivers se-nr. eller anden, der er betalingsforpligtet.

Se-nummeret indberettes i record 6002, med feltnr. 209.

4. Vejledning til indberetning af funktionærer, der fratræder i perioden 1.9.2020 – 31.12.2020:

Valg af recordtype:

For tilgodehavende ferie optjent før 1.9.2019 skal der bruges recordtype 6102 til nettoferiepenge. Det kan normalt kun være for ferieår 2019.

Tilgodehavende ferie optjent i ferieår 9999 vil normalt være indberettet som i pkt. 2 ovenfor. Er der ikke sket, skal der for ferieår 9999 indberettes de samlede feriepenge i felt 210 og de tilhørende dage i felt 211.

For tilgodehavende ferie optjent fra 1.9.2020, skal der enten bruges record 6102 til nettoferiepenge (i forbindelse med FerieKonto eller en feriekasse) eller 6202, hvis arbejdsgiver selv udbetaler feriepengene.

Feriepengene:

For ferieår 2019 skal feriepengene indberettes som beskattede feriepenge (nettoferiepenge). Feriepengene før skat, skal som hidtil også indberettes i felt 13, skatten af feriepengene i felt 15 og am-bidraget i felt 16.

Er der ikke sket løbende indberetning, er den korrekte måde at indberette for ferieår 9999, at angive de samlede bruttoferiepenge i felt 210 og de tilhørende dage i felt 211. Disse skal ikke indgå i felt 13, og der skal ikke beregnes skat og am-bidrag af dette beløb.

Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, accepteres det, at der, hvis der endnu ikke er indberettet for ferieår 9999, indberettes nettoferiepenge for ferieår 9999 på samme måde som for 2018 og 2019 og med FerieKonto eller feriekasse som feriepengeudbetaler.

Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller feriekasse, skal man for ferieår 2020 (fra 1.9.2020 til fratrædelsesdato) indberette optjente nettoferiepenge (efter skat)  i record 6102. Feriepengene før skat, skal som hidtil også indberettes i felt 13, skatten af feriepengene i felt 15 og am-bidraget i felt 16.

Ferieår i record 6102/6202:

  • Feriepenge optjent i perioden 01.01.2019 til og med 31.08.2019 indberettes med Ferieår 2019.
  • Feriepenge optjent i perioden 01.09.2019 til og med 31.8.2020 indberettes med Ferieår 9999, hvis der undtagelsesvis ikke i forvejen er indberettet for denne periode i felt 210/211. Denne del går til Feriefonden.
  • Feriepenge optjent i perioden 01.09.2020 til fratrædelsesdatoen indberettes med Ferieår 2020.

Fratrædelsesdato i record 6102/6202:

Der angives den reelle fratrædelsesdato – dvs en dato mellem 1.9.2020 og 31.12.2020.

Feriepengeudbetaler:

Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, skal man indberette se-nr. på denne.

I andre tilfælde skal man indberette arbejdsgivers se-nr. eller anden, der er betalingsforpligtet.

Se-nummeret indberettes i record 6002, med feltnr. 209.