Hvem er omfattet af afgiftsnedsættelsen?

Reglerne om bo- og gaveafgift er ved lov nr. 683 af 9. juni 2017 ændret for aktier og virksomheder, der overdrages til arvinger og gavemodtagere, der opfylder betingelserne for at kunne overdrages med succession. Se C.E.3.4.3 Udlodningsmodtagers succession og C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession. Reglerne har virkning for udlodninger fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. januar 2016 eller senere og overdragelser, der sker den 1. januar 2016 eller senere. Se BAL § 1 a.

Muligheden for at kunne succedere er generelt begrænset til den såkaldte gavekreds, der er defineret i BAL § 22, stk. 1, se afsnit C.A.6.2. Dette følger af reglerne om succession. Se ABL § 34, stk. 1 og KSL 33 C, stk. 1. Denne personkreds er med lov nr. 683 af 9. juni 2017 udvidet i forhold til overdragelse af aktier og virksomheder. I tilfælde af at afdøde ikke har afkom, finder reglen om afgiftsnedsættelse tilsvarende anvendelse på aktier og virksomheder, som tilfalder afdødes søskende og disses børn og børnebørn. Se BAL § 23 a, stk. 1, 2. pkt.

Boafgiftens størrelse

 

Boafgiften udgør:

  • 13 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2016 eller 2017

  • 7 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2018

  • 6 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2019

  • 5 pct. i boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2020 eller senere.

Se BAL § 1 a, stk. 4.

 

Vedr. fordelingen i boopgørelsen

Er arvebeholdningen helt eller delvis omfattet af BAL § 1 a, om nedsat afgift, kan told- og skatteforvaltningen ændre boets fordeling i boopgørelsen. Hvis told- og skatteforvaltningen vil ændre boets fordeling, skal den give boet og skifteretten meddelelse herom inden 3 måneder efter boopgørelsens modtagelse. Har told- og skatteforvaltningen ikke de oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til værdiansættelsen, suspenderes fristen i den periode, der forløber, fra told- og skatteforvaltningen anmoder om disse oplysninger, og indtil oplysningerne modtages. Se BAL § 12 a.

Se også

Som det fremgår ovenfor gælder den nedsatte afgift under tilsvarende betingelser også for gaver i levende live. Se afsnit C.A.6.2.1.

 

 

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter