Nogle tab på aktier kan kun fratrækkes i visse udbytter og gevinster fra andre aktier. Hvis du ikke kan udnytte tabet i tabsåret, overføres tabet til din ægtefælle eller fremføres til senere år. På årsopgørelsen kan du se SKATs oplysninger om fremførte tab på aktier fra tidligere år. Hvis du har selvangivet tabet, modregner SKAT automatisk tabet i senere aktieudbytter og gevinster efter følgende regler:

  • Uudnyttede tab fra indkomståret 2001 og tidligere år kan ikke længere bruges. De er forældede.
  • Uudnyttede tab fra indkomståret 2002 og senere år på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede aktier), modregnes af SKAT i udbytter og gevinster fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.
  • Uudnyttede tab fra indkomstårene 2002-2005 på unoterede aktier, solgt efter mindre end 3 års ejertid, modregner SKAT i udbytter og gevinster fra aktier. Modregning sker, uanset om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.
  • Tab i indkomstårene 2002-2005 på unoterede aktier, som er solgt efter en ejertid på 3 år eller mere, kunne fratrækkes i salgsåret.
  • Tab i indkomståret 2006 og senere år på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked (tidligere unoterede aktier) kan fratrækkes i salgsåret.

Det modregnede tab og en eventuel ny saldo, der fremføres til senere år, står på din årsopgørelse. Hvis du er uenig i de anførte tab, skal du kontakte SKAT, så tabene kan blive rettet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Fik du svar på dine spørgsmål?