Indhold

Dette afsnit beskriver selskabets indberetningspligt vedrørende LL § 7 P-ordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Markeringsordning vedrørende købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 P
  • Indberetning af oplysninger vedrørende aktier, herunder aktier erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter.

Markeringsordning vedrørende købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 P

Selskabet skal foretage en markering i indkomstregisteret, når den ansatte og selskabet har indgået aftale om tildeling af købe- og tegningsretter, der skal beskattes efter LL § 7 P. Se SKL § 7 A, stk. 2, nr. 15 (Indsat ved § 4, nr. 3 i Lov nr. 430 af 18/05/2016) og § 11, stk. 1, nr. 14 i bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven (Se § 1, nr. 4 i BEK nr. 1411 af 25/11/2016).

Bemærk

Bemærk at markeringer vedrørende aftaler indgået i perioden juli-december 2016 skal foretages senest ved indberetningen vedrørende januar 2017. Se § 2, stk. 2, 2. pkt. i BEK nr. 1411 af 25/11/2016.

Se også

Se også afsnit afsnit A.B.1.2.2.2.2 om inberetning af vederlag og beløb, der ikke er A-indkomst.

Indberetning af oplysninger vedrørende aktier, herunder aktier erhvervet ved udnyttelse af købe- og tegningsretter

Selskabet har pligt til at foretage indberetning til SKAT om den ansattes aktieerhvervelse. Se SKL § 10, stk. 5 og 6 (Indsat ved § 4, nr. 4 i Lov nr. 430 af 18/05/2016).

Indberetningen skal omfatte oplysninger om:

  1. Identiteten af den indberetningspligtige.
  2. Identiteten af den, der har erhvervet aktien mv.. Se § 4 i BEK nr. 890 af 10/07/2015.
  3. Identiteten af den erhvervede aktie, herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab.
  4. Oplysning om aktien er optaget på handel på et reguleret marked.
  5. Antallet af erhvervede aktier.
  6. Anskaffelsestidspunktet.
  7. Anskaffelsessummen for aktien, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

Se § 47, stk. 3 i BEK nr. 890 af 10/07/2015 (Indsat ved § 1, nr. 5 i BEK nr. 1411 af 25/11/2016 om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven).

Selskabets indberetning om den ansattes erhvervelse af aktier skal ske til eKapital system AKSA. Oplysning om indberetningskanaler og vejledning til indberetning til system AKSA er tilgængelig på www.skat.dk/ekapital.  

Indberetningen skal foretages senest den 20. januar i året efter det år, hvor medarbejderen har modtaget vederlag i form af aktier omfattet af LL § 7 P. Er aktierne erhvervet ved en købe- eller tegningsret omfattet af LL § 7 P, skal selskabet indberette herom senest den 20. januar i året efter tegnings- eller købsåret.

Se også

Se også afsnit om A.B.1.2.2.8.6 om indberetninger efter SKL § 10, stk. 5 og 6 (SKL § 10, stk, 5 og 6 er indført ved Lov nr. 430 af 18/05/2016 § 4, nr. 4).